Nieuwsbrief Rode Dorp


nr. 4, januari 2001


Geachte bewoners van het Rode Dorp,

Om te beginnen wensen wij, als bestuur van Bewonersvereniging Rode Dorp, u een gelukkig nieuwjaar. Het lijkt erop dat het jaar 2001 voor het Rode Dorp een interessant jaar zal worden.
Op het technische vlak zal er het een en ander aan de woningen gebeuren en u zult, waarschijnlijk al dit jaar, voor de keus komen te staan: uw huis kopen, of gewoon blijven huren.
Hoewel er halverwege het afgelopen jaar enige irritatie over en weer was ontstaan tussen Patrimonium en onszelf, kan gesteld worden dat de verhoudingen nu weer prima zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat het onderhoud en het verkooptraject nu voortvarend ter hand zullen worden genomen.

Wat gaat er aan de woningen gebeuren?
Afgelopen jaar is er door Bouwbedrijf Friesland (BBF) een inventarisatie gemaakt van het noodzakelijke onderhoud aan de buitenschil van de woningen.
Het gaat dan om zaken als het dak, de muren, het voegwerk, de kozijnen en de deuren. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatierapport. Op basis van het rapport zal dit voorjaar begonnen worden met de onderhoudsklus. Uitgangspunt hierbij is dat de woningen na afloop voor tenminste 10 jaar vrij van groot onderhoud zijn.
Overigens zal BBF op ons verzoek alsnog steekproefsgewijs de funderingen van de woningen aan een onderzoek onderwerpen.
Daarnaast is Patrimonium bereid om de woningen op de benedenverdieping te voorzien van isoglas (dubbele beglazing) zonder dat dit zal leiden tot huurverhoging. Hierbij moet opgemerkt worden dat het glaswerk in de deuren hier vooralsnog buiten blijft; er wordt bekeken of dit toch nog op één of andere manier in het financiële plaatje gepast kan worden. Op ons verzoek is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van kunststof kozijnen, dit bleek financieel niet haalbaar.
Bovendien zal Patrimonium er zorg voor dragen dat de achterpaden (stegen) opnieuw bestraat worden.

Verkoop
In de loop van het jaar zal Patrimonium verkoopgesprekken met bewoners aan gaan. We wijzen er hierbij nogmaals op dat u niet hoeft te kopen, u mag uw woning ook gewoon blijven huren zolang u maar wilt.
Wat de verkoopprijs betreft heeft Patrimonium toegezegd dat de prijs zodanig zal zijn dat de maandelijkse woonlasten maximaal een paar tientjes zullen stijgen. Het streven is om de woonlasten ongeveer gelijk te houden.
De Bewonersvereniging en Patrimonium zijn het er over eens dat er op één of andere manier voorkomen moet worden dat het Rode Dorp op termijn verloederd doordat huisjesmelkers de woningen in bezit krijgen met alle ellende van dien. Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan een ‘eigenbewoningsclausule' in het koopcontract (degene die het koopt, moet zelf in het huis gaan wonen en mag het niet verhuren), en een ‘anti-speculatiebeding' (bij doorverkoop binnen een bepaalde periode, bijv. 5 jaar, moet een deel van de winst afgedragen worden aan bijv. een vereniging van eigenaren).
Waar we het ook over eens zijn is dat het goed zou zijn als er een vereniging van eigenaren zou worden opgericht zodat het groot-onderhoud collectief kan plaatsvinden. Dit heeft als voordeel dat de buurt er netjes uit blijft zien, dat het karakter van het Rode Dorp behouden blijft en dat mensen niet ineens onverwacht voor hoge kosten van groot-onderhoud komen te staan.
Dit alles moet uiteraard nog nader ingevuld worden.

Sinds 1 januari 2001 is er de mogelijkheid van koopsubsidie. Koopsubsidie is een tegemoetkoming van de overheid in de hypotheeklasten. De subsidie bedraagt maximaal ¦328,- per maand. We zullen proberen u in de toekomst van uitgebreid informatiemateriaal met betrekking tot de koopsubsidie te voorzien. Wie hier niet op kan/wil wachten kan contact opnemen met de speciale koopsubsidielijn van het ministerie van VROM: tel. 0800-5667782. Of via http://www.koopsubsidie.nl

Om u nader te informeren hopen we in februari of maart samen met Patrimonium een bewonersbijeenkomst te kunnen organiseren. Patrimonium heeft reeds toegezegd hieraan mee te zullen werken.

Rest nog een mededeling van huishoudelijke aard: wil eenieder die zich heeft opgegeven als lid van de Bewonersvereniging en het lidmaatschapsgeld van ¦10,- voor het jaar 2000 nog niet heeft betaald dit alsnog doen? Het gironummer is giro 2632535 tnv Bew. ver. Rode Dorp, Leeuwarden.
Uiteraard zijn betalingen voor het jaar 2001 ook al welkom, vermeld dan even ‘lidmaatschap 2001'. Nieuwe leden kunnen ¦10,- overmaken o.v.v. ‘nieuw lid'.

We hopen dat we u voor dit moment voldoende hebben ingelicht,
met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersvereniging Rode Dorp.


Adressen
Bewonersvereniging Rode Dorp

Voorzitter:
Dhr. E. Banda
Tuinbouwstraat 9
058-2150760
efbanda@hetnet.nl

Penningmeester:
Mevr. G. Winius
Boomgaardstraat 33
058-2129903
g.winius@hetnet.nl

Secretaris:
Dhr. R. Kelder
Polderstraat 19
058-2152936
r.kelder@gmx.net

Bestuurslid:
Mevr. T. Syperda
Boomgaardstraat 2A
058-2162353

Bestuurslid:
Dhr. D. Schuurman
Achter de Hoven 324
058-2133438

Bestuurslid:
Dhr. C. Veldman
Huizumerlaan 19
058-2800571
corveldman@hotmail.com