Woonbedrijf Patrimonium blijkt valse verwachtingen te hebben gewekt bij een deel van haar huurders in het Rode Dorp; een vuile achterbakse corporatiestreek.
Wat is het geval: Aanvankelijk was door Patrimonium bij 151 huishoudens in het Rode Dorp de verwachting gewekt dat zij deze woningen konden aankopen en al geruime tijd werd hierover gepraat tussen Bewonersvereniging het Rode Dorp en Patrimonium. Langzaam maar zeker vorderde het: Zo liet Patrimonium Bouwbedrijf Friesland een onderzoek instellen naar de bouwkundige staat van de woningen en zouden ze alvorens te worden verkocht, eerst worden opgeknapt qua casco, zodat in elk geval het achterstallig onderhoud eruit zou zijn.
Over de details werd nog onderhandeld, maar wel was al toegezegd dat Patrimonium op de begane grond ook dubbel glas zou plaatsen, zonder dat dit tot huurverhoging zou leiden. Ook was een lijst met voorlopige prijzen klaar met daarop de marktwaarde van de woningen, keurig per huisnummer.
Nu blijkt dat van de 151 woningen er maar 127 te koop zullen komen voor de zittende huurders en dat Patrimonium de resterende 24 woningen niet wil verkopen, waarbij sloop dreigt op termijn! Het gaat om de even huisnummers in de Boomgaardstraat, pal achter een van hun flats aan de Peter Stuyvesantweg, waarover ook eerder al sloopverhalen weg kwamen bij Patrimonium. Hierover berichtten wij al eerder.
Afgelopen week kregen deze huurders een brief van Patrimonium in de bus met het bericht dat hun woningen niet verkocht zouden worden en op 6-2 jl. had Patrimonium hierover een vergadering belegd in wijkcentrum Het Knooppunt, waarop 10 van de 24 huurders aanwezig waren.
Uit de Leeuwarder Courant van 7-2-2001:


VERKOOP DEEL HUIZEN RODE DORP GESCHRAPT

LEEUWARDEN - Het Rode Dorp ondervindt als eerste wijk van Leeuwarden de gevolgen van de politieke discussie over de dichtslibbende rondweg. Alle 151 huurhuizen in de wijk zouden worden verkocht. Maar verhuurder Patrimonium wil nu toch 24 huizen houden. Ze liggen nabij de rondweg, en wie weet wat daar gebeurt.
[De 'verkeersdiscussie' waarbij Riek Bakker uit Rotterdam door B&W was uitgenodigd een visie te geven, is de nieuwste theorie over wat langs en nabij de rondweg te gebeuren staat.
Naast m.i. zinnige dingen die in die discussie naar voren kwamen, zoals over de nieuwste uitbreidingsgebieden die weinig verbindingen hebben richting cemtrum - zoals bv. Zuiderburen - zijn er m.i. ook onzinnige dingen naar voren gekomen over het vergroten van de bereikbaarheid voor auto's van de binnenstad. Het lijkt wel of een heel oud verhaal uit begin 70-er jaren terug is: Hakken en slopen om meer autowegen richting binnenstad aan te leggen.
Toentertijd was bijna de monumentale Grote Kerkstraat veranderd in een asfaltbaan en nu nog zijn delen van toen te zien: De - inmiddels versmalde - vliegtuiglandingsbaan die Groeneweg heet. Nu gaan er geruchten over verbreding of misschien wel verdubbeling van de rondweg. Dat terwijl men net overal rotondes heeft aangelegd die flink snelheidsvertragend werken voor auto's. Kortom: Weer zo'n kortdurende oprisping?
Hoe het ook zij: Slopen van sociale huurwoningen of koopwoningen voor meer asfalt vraagt m.i. om verzet.
Een eerdere theorie die verband hield met het stedebouwkundige rapport van Bureau West 8 - bijlage bij de Kadernota dec. 1999 - zou naar verluidt nu in een la zijn gestopt. West 8 vond dat de hele rondweg qua bebouwing erlangs toe was aan een 'upgrading' in de vorm van sloop van veel flats die daarlangs staan en vervanging door dure koopappartementen en/of stadsvilla's. Daar heb je natuurlijk ook flink wat grond bij nodig omdat je werkt met de formules: Groen plus water de wijk in. Vandaar dus het sloopgerucht over de flat aan de Stuyvesantweg. Voeg daarbij de grond van de 24 woningen Boomgaardstraat daarachter en je hebt je grond.]

"We willen de handen vrij houden", licht manager Jan Vermaning van het woonbedrijf toe. "De gemeente zou kunnen besluiten de rondweg op die plek te verbreden of te verleggen. Het zou niet handig zijn als daar koopwoningen staan."
[Ons is bekend dat de beslissing om 24 van de 151 woningen niet te verkopen, niet is gevallen op het niveau woonbedrijf Patrimonium maar op het niveau van de daarboven staande Corporatieholding Friesland, waarin Elzo Dik voor Patrimonium in het vierkoppige bestuur zit. De beslissing is vermoedelijk bedacht door deze Elzo Dik, die het aan zijn manager overlaat e.e.a. te verkopen aan de huurders maar zelf buiten schot blijft.
Mijn vermoeden is bovendien als volgt: Wethouder Bearn Bilker die vanochtend tegenover mij werd geschetst als 'weinig collegiaal' tegenover zijn mede-wethouders, was ook als raadslid al tegen verkoop van huurwoningen aan de zittende huurders. Dat laatste staat vast aan de hand van de 'Handelingen van de Raad' (uitgetypte bandopname raadsvergadering) zo bij gelegenheid. Dat gedoe zit mogelijke sloop van die oudere woningen bij stedelijke vernieuwing maar in de weg. Elzo Dik wilde toen hij nog directeur was van Patrimonium het Rode Dorp al verkopen. Er lag dus een verschil van mening wat nu met een compromis is opgelost: Als Patrimonium de gemeente ruimte geeft bij de rondweg - dit moet je letterlijk nemen - door op termijn een of meer flats aan de Stuyvesantweg plus een stukje daarachter - Boomgaardstraat even huisnummers - te slopen of althans die optie open te houden door niet te verkopen, werkt de gemeente voor de rest van het Rode Dorp mee met de geplande verkoop. Dat meewerken heeft dan betrekking op een positief advies richting VROM. Dat heeft Patrimonium nodig, omdat verkoop van huurwoningen door een corporatie nog altijd een z.g. 'Besluit van Aanmerkelijk Belang' is wat VROM - gehoord hebbende het advies van de gemeente - moet goedkeuren.
Uiteraard blijft dit alles slechts speculatief, maar onwaarschijnlijk??]

De 24 huishoudens op de even nummers van de Boomgaardstraat zijn gisteravond in buurthuis Het Knooppunt ingelicht over het terugdraaien van de verkoopbeslissing. Voor sommigen kwam de mededeling als een boze droom.
Enkele huurders waren zelf al begonnen de boel op te knappen, vooruitlopend op de aankoop.
[Hierover nog het volgende: Er woont 1 bestuurslid van Bewonersvereniging het Rode Dorp die indertijd expres die woning huurde opdat zij later het huis kon kopen...
Er woont iemand die 2 baantjes had genomen opdat hij straks zou kunnen kopen...
Er woont iemand die alvast was begonnen met de renovatie binnen, omdat al min of meer vast stond dat qua opknapplan het alleen om het casco zou gaan...
Er woont iemand bij wie een installatiebedrijf over 14 dagen zou beginnen met het vernieuwen van de elektrische installatie...
Kortom: DIT KOMT ERVAN ALS VALSE VERWACHTINGEN ZIJN GEWEKT! Ik houd het er op dat dit wel niet de laatste vuile streek zal zijn van Patrimonium tijdens het aankoopproces: Als ze voor de eerste streek niet te goed zijn, zijn ze dat voor verdere rotgeintjes ook niet!
Moraal: Vertrouw nooit een woningcorporatie en BEWONERSVERENIGING LET OP UW ZAAK!]

Vermaning beloofde hen voorrang bij de koop van een ander corporatiehuis.
[Het gaat niet alleen om voorrang bij een leegkomende woning in de rest van het Rode Dorp: Het gaat erom dat zij bij een leegkomende te verkopen woning worden beschouwd ALS WAREN ZIJ HUURDERS VAN DIE WONING. Dus: Zelfde aankoopvoorwaarden en dezelfde eventuele korting (In theorie is maximaal 30 procent toegestaan richting zittende huurders) als de zittende huurders die kopen.
Naar verluidt zal Patrimonium richting deze 24 bewoners met een enquête komen over wat zij willen. M.i. rest de Bewonersvereniging Rode Dorp m.b.t. deze huurders alleen de strategie: Voor hen eruit halen wat er uit te halen is bij Patrimonium en alles vastgelegd op papier. Wat rest henzelf nog?
Wellicht de oprichting van een kleine belangenclub, bv. Bewonersvereniging Belangen Boomgaardstraat o.i.d. Het gaat hier om volkomen legitieme huurdersbelangen en ik kan me voorstellen dat ze zich knap besodemieterd voelen. Zij kunnen voor hulp en ondersteuning uiteraard bij het P.E.L. terecht, maar natuurlijk ook individueel via ons Klachtenspreekuur.
Vermaning van Patrimonium beloofde hen op de bijeenkomst ook in de toekomst normaal onderhoud en bij huurderswisseling de opvolgende huurder een normaal huurcontract, waarbij echter wel zou worden verteld dat de toekomst onzeker is.
Ook heette het dat Patrimonium de woningen nog wel wilde opknappen.
Echter: Al eerder bleek: De rest van het Rode Dorp werd op de bg. dubbel glas beloofd, maar zij werden toen al uitgesloten. M.a.w.: Hoelang wist Patrimonium dit al?]

In april wil Patrimonium beginnen met de verkoop van de overige 127 huizen in het Rode Dorp.
[Oh ja?! Hoeft er nu plotseling niet meer eerst aan cascoherstel gedaan te worden?
Moet bv. BBF nog niet eerst aan het werk?!
Het is nu 7 februari: Hoeveel man moet BBF erop zetten om in april klaar te zijn met 127 woningen?
Volgende streek op komst van Patrimonium?
Als Patrimonium zou stellen: Herfst 2001 start de verkoop, dan zou dat heel anders klinken, want dan is er tijd om nog op te knappen; maar zo niet.]

Uit een enquête bleek dat ongeveer de helft van de huurders z'n woning wilde kopen.

Vermaning stelt nadrukkelijk dat er nog geen plannen zijn voor het verbreden, het verplaatsen of het 'dotteren' van de rondweg. Wel erkent hij dat de aanpak van de rondweg de sloop van de 24 woningen noodzakelijk kan maken, evenals de sloop van de aanpalende flat aan de Pieter Stuyvesantweg.
[Dus toch...]
"Nogmaals; opwaardering van de rondweg ligt in de rede, maar we weten echt nog niet welke kant het op gaat. Het gaat ons er puur om dat we de zaak niet op voorhand op slot zetten."
[Kortom: Precies een van de redenen waarom wethouder Bilker eigenlijk liever niet zou instemmen met verkoop van huurwoningen aan zittende huurders...
Bilker had eerder overigens beweerd dat er 'intensieve gesprekken' tussen de gemeente en Patrimonium hadden plaatsgehad, maar volgens onze info werd officieel slechts 1 maal met elkaar gesproken op ambtelijk niveau, afgezien dan wat Elzo Dik en Bearn Bilker mogelijkwijs bekokstoofden.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].