Eigen bericht

LEEUWARDEN 7-2-2001 Een van de laatste huurders in de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat, Karin Ettema, is opnieuw gedagvaard door WBC Nieuw Wonen Friesland. (NWF) Eerder had NWF in zoverre een rechtszaak tegen Ettema verloren, dat de kantonrechter had bepaald dat Ettema gedurende de opzegtermijn mocht blijven zitten in haar woning.
Dat kwam neer op uiterlijk 1 juni 2001. Dat was in zoverre een nederlaag voor NWF dat zij hun sloopvoornemen moesten uitstellen, terwijl ze oorspronkelijk al in januari de flat plat wilden gooien.

Ettema is nu opnieuw gedagvaard en de zitting is op 13-2-2001 om 10.00 uur 's ochtends voor de kantonrechter in Leeuwarden. Opnieuw kiest NWF voor een dagvaarding op verkorte termijn ex. artikel 7 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. (Rv) Dat houdt in dat er voor haar advocaat, mr. Ars van Braam van het Bureau voor Rechtshulp erg weinig tijd is om het verweer voor te bereiden en ook dat slechts in 1 ronde geprocedeerd mag worden.

Inhoudelijk komt de dagvaarding naast de gebruikelijke opsomming van de voorafgaande gebeurtenissen neer op:

 1. Ettema heeft zich indertijd nadat de sloopvoornemens bekend waren, laten registeren als woningzoekende. [Niks mis mee, zou ik zeggen.]
  NWF zou haar een groot aantal vervangende woningen hebben aangeboden en NWF zou zich hebben ingezet om 'passende andere woonruimte voor Ettema te vinden'.
  [Ze kreeg wel een flink aantal andere woningen aangeboden, maar passend qua huurprijs waren die woningen echter niet. Mijn conclusie: NWF heeft zich wel ingezet om een vervangende woning te vinden, maar niet om passende woonruimte te vinden qua huurprijs. Of anders gesteld: Indien NWF zich al zou hebben ingezet om passende woonruimte te vinden, dan zijn zij daarin niet geslaagd, wellicht omdat passende woonruimte inhoudt dat men iets moet vinden wat qua subsidiabele huurprijs ongeveer ¦492,- kost.
  Volgens NWF is de bruto huur ¦644,53 maar dat is incl. blokCV, die dus ¦152,53 zou kosten.
  Maar NWF goochelt er vreemd in om, want het heet enerzijds ook dat de 'netto huurprijs' ¦471,86 is en de huursubsidie ¦175,- zodat de totale huur neer zou komen op ¦646,86 maar anderzijds wordt gesteld dat zij ¦469,53 per maand betaalt incl. blokCV, dus in totaal ¦469,53 plus ¦175,- huursubsidie is ¦644,53.
  Als je praat over passende vervangende woonruimte moet m.i. worden uitgegaan van de totale huur minus de stookkosten blokCV is de kale huur plus alle kleine servicekosten posten. De huursubsidie moet buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de vraag of passende vervangende woonruimte wordt aangeboden. Uiteraard sleelt de grootte van de vervangende woonruimte ook een rol bij het 'passendheidscriterium', hoewel dat niet betekent dat de vervangende woning even groot moet zijn.
  Deze moet groot genoeg zijn voor 2 personen (vrouw plus minderjarige dochter) en eventueel voor door de rechter erkende ruimte voor werkzaamheden (bv. kunst, bedrijfje ed.) aan huis. Helaas regelt de wet op dit punt weinig en wordt veel overgelaten aan de jurisprudentie.]

 2. Ettema zou de aangeboden woningen steeds hebben geweigerd of niet op berichten van NWF hebben gereageerd.
  [Er is inderdaad herhaaldelijk geweigerd op grond van het feit dat de aangeboden woningen stukken duurder waren en bovendien zij qua huursubsidie terugvalt vanuit de gezinstabel naar de alleenstaandentabel zodra de dochter het huis uit gaat. Zeker op dat moment zit zij financieel fors in de problemen. Ook speelde een rol, dat bij de aangeboden eengezinswoningen met CV de stookkosten fors hoger lagen dan nu. Of zij ook wel eens niet zou hebben gereageerd, weet ik niet: Wellicht betrof het dan het zoveelste veel te dure aanbod? In elk geval denk ik dat haar advocaat ook even op dat punt moet ingaan.]

 3. NWF stelt dat Ettema weigert te vertrekken. Dit is een notoire leugen.
  Huurster weigert helemaal niet om te vertrekken, huurster KAN niet vertrekken omdat haar tot nu toe geen (m.n. financieel) passende vervangende woonruimte werd aangeboden! In feite 'overmacht'. NWF verwijt haar ook dat zij niet schriftelijk instemde met de op 28-11-2000 gedane huuropzegging. M.i. kan zij ook moeilijk anders: Je kunt niet je schepen achter je verbranden of oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. In dergelijke situatie zou ondergetekende stellen dat alsnog akkoord zal worden gegaan met de huuropzegging zodra een nieuwe huurovereenkomst is getekend voor passende vervangende woonruimte. M.a.w.: Als jullie (NWF) mijn probleem oplossen los ik jullie probleem op; dat is de 'deal'.

 4. NWF wil dat de kantonrechter de datum van ontruiming uitspreekt, waarbij ze aansturen op 1-6-2001. Dit lijkt wat dwaas, omdat in een eerder vonnis de kantonrechter al had bepaald dat zij tot het einde van haar opzegtermijn mocht blijven huren, t.w. 1-6-2001.
  Het gaat NWF echter om een executoriale titel om per die datum ook te kunnen onruimen, desnoods 'met behulp van de sterke arm van politie, justitie'.
  Kennelijk leeft de angst dat zij ook na 1 juni a.s. niet zal vertrekken. Mijn vermoeden is, dat NWF er nu op aanstuurt dat zij zonder vervangende huisvesting op straat zal worden gezet en dat er in de komende periode ook geen aanbod meer volgt, behalve wellicht op de valreep, waarbij het dan (Richard Kropff zijn karakterstructuur inschattend) het de bedoeling is dat zij op hangende pootjes bij NWF komt om ook 'de vernedering' te kunnen ondergaan die hij onderging toen hij zijn zaak verloor tegen deze huurster. De 'macht' van NWF zal zegevieren!
  Op dat soort dingen geilt deze man; hij beleeft daar lol aan. In zoverre is hij niet gewoon 'een jurist van NWF' die alleen maar zijn werk doet waarvoor hij nu eenmaal is ingehuurd. Er zijn nu gekwetste egootjes in het spel en er moet 'wraak' worden genomen. Uiteraard wordt ook gevraagd in de dagvaarding om de huurster te veroordelen in de proceskosten, zodat je met je bijstandsuitkering niveau eenoudergezin dat niet kunt betalen en uiteraard uiteindelijk beslag op de uitkering wordt gelegd. Ook dat geeft een fantastische 'kick' nietwaar? Natuurlijk kan gesteld worden dat de advocaat van NWF, Gina Kamsma, dat allemaal doet, maar de praktijk kennende is het zeker dat Richard Kropff 'aanstuurt' en Kamsma uitvoert.

 5. Huurster ontving van de Huurcommissie een stuk dat ze binnen 21 dagen retour 'moet' sturen. Daarin wordt gevraagd naar eventuele onderhuurders.
  De eisende partij die wil ontruimen moet dit zo doen, omdat de rechter bij zijn afweging of er ontruimd mag worden of niet, gehouden is ook de belangen van eventuele onderhuurders mee te wegen.

Samenvattend: Ik zie deze dagvaarding vooral als pressiemiddel richting huurster met de daarachter liggende dreiging dat zij zonder meer op straat zal worden gezet of uiteindelijk moet ingaan op een aanbod voor een veel te dure woning.

Is er dan niet onderhandeld tussen NWF en huurster? Jazeker, tussen Kamsma en Ars van Braam. Dit liep echter op niets uit. Huurster was eventueel wel bereid een veel duurdere woning te aanvaarden, maar wilde tegemoetkoming (tijdelijke gedeeltelijke huurcompensatie) daarvoor. De laatste correspondentie van 15-1-2001 hierover van NWF stelde o.a.:

"Voor cliënte [NWF dus] is wel bespreekbaar een afspraak, inhoudende, dat uw cliënte in beginsel tijdelijk naar bijvoorbeeld de woning aan De Jokse 107 verhuist [Dit was een van de aangeboden veel te dure woningen die kennelijk maar leeg blijft staan] en dat partijen zich verplichten voor 1 november a.s. andere passende woonruimte te zoeken en - wat betreft uw cliënte - te aanvaarden.
[Dus dan opnieuw gedonder over wat passende woonruimte is. Goedkopere woningen zijn en blijven gewoon zeer schaars; dat wordt eerder erger dan beter.]

Voor de eerste verhuizing ontvangt uw cliënte dan ¦6500,- (Dat is standaard zo voor iedereen niet een flat verlaat met meer dan 3 kamers) Tot 1 november a.s. is cliënte bereid de nieuwe huurprijs te compenseren, in die zin, dat uw cliënte qua huur hetzelfde betaalt als nu.
[Dat is niet zo duur voor NWF omdat je dan vergelijkt: Subsidiabele huur nu en subsidiabele huur straks, beide verminderd met de van toepassing zijnde huursubsidie. Er zit uiteraard meer huursubsidie op een dure huurwoning dan op een goedkopere. Bovendien gaat het maar om 5 maanden, bv. va. 1-6-2001 tot 1-11-2001.]
Vanaf 1 november a.s. is geen sprake meer van huurcompensatie, maar van een nieuwe betaling van ¦6500,- ,wanneer uw cliënte verhuist. Die tweede ¦6500,- kan uw cliënte gebruiken als huurcompensatie in verband met de woning, die zij dan betrekt."
[Twee dingen: Bij een gedwongen verhuizing vanuit een eengezinswoning is het standaardbedrag ¦8000,- dus ¦1500,- meer. Als je twee maal verhuist maak je twee maal kosten. M.a.w.: Aan die tweede ¦6500,- heb je weinig als 'huurcompensatie' voor de definitieve woning, want dat geld gaat gewoon op aan de verhuis- en herinrichtingskosten...
Bovendien moet je je afvragen wat Sociale Zaken doet m.b.t. de uitkering als dat bedrag niet onder de noemer V&H-kosten wordt gegeven. Wordt het dan gezien als vermogensvermeerdering of als inkomsten?!
M.a.w.: Ik ben er niet zeker van dat e.e.a. dan niet leidt tot problemen met SZ.]