Hieronder de letterlijke tekst van het inspraakverhaal van de 'Werkgroep Vegelin' in de Commissie Stadsontwikkeling d.d. 16-1-2001 tijdens de behandeling van de 'Eerste uitwerking van het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin':


Geachte wethouder en raadsleden,

Deze eerste mogelijkheid om te reageren op de nota: Uitwerking Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin grijpen wij zoals vanouds aan om u onze mening te geven. De afgelopen week hebben we diverse raadsleden persoonlijk gesproken.
Daarbij hebben wij naar voren gebracht dat wij nog steeds tegen de sloop zijn maar de acties hier tegen, gezien het raadsbesluit, even achterwege laten.
[Ik kan het niet nalaten hierop te reageren: Waar is deze opmerking nu goed voor en waarom laat je acties tegen het raadsbesluit achterwege?
Wil je demonstreren hoe braaf je bent en hoe 'democratisch'?
Doet me eerder denken aan een hondje dat met z'n pootjes omhoog op z'n rug gaat liggen ten teken van overgave in de hoop dat de overwinnaar niet zal bijten.
Werkt dat zo in de dierenwereld, hier ligt dat toch anders, vandaar dat zowel deze opmerking als het feitelijk achterwege laten van verzet zinloos is.
Waarom gaan ze bv. niet een woning zodra die leeg komt kraken als teken van protest? Je hebt toch niks te verliezen.
En waarom is een flink deel van de bewoners nu meteen al naar de gemeente gehold om z'n huis te koop aan te bieden?
Dat, in plaats van te zeggen: "Kiss my ass, Bilker!"]

Aan het plan, zoals dit nu voor u ligt, zitten wat ons betreft behoorlijk wat haken en ogen.

Ten aanzien van de indeling het volgende:

Ten aanzien van financiën:

 • Een aantal van de huidige bewoners heeft aangegeven graag in de wijk te willen blijven wonen.
  Door de inkomenspositie van de meeste van hen zal dit niet mogelijk zijn. De huizen die er gebouwd gaan worden zullen hun budget te boven gaan.
 • De wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is nog steeds niet opgericht.
  Het is logisch dat investeerders niet snel in zullen tekenen op een plan waarvoor de financiële onderbouwing nog niet rond is en de goedkeuring van de gemeente nog niet gegeven. Wij vragen ons af of er überhaupt investeerders te vinden zullen zijn. De WOM moet mee zorgdragen voor een goede afwikkeling van de financiële gevolgen van de bewoners. Wij maken ons ernstig zorgen over het uitblijven van de afdichting van deze belangen.
  De eerdere reactie van wethouder Bilker dat het allemaal maatwerk zal moeten zijn, neemt niet weg dat er enige richtlijnen opgesteld moeten worden en vooral garanties afgegeven.
 • De koppeling van Vegelin/Achter de Hoven en het Potmargegebied moet in onze ogen losgelaten worden. Door beide gebieden financieel te koppelen ontstaat er een scheve verhouding. Het plan Vegelin/Achter de Hoven wordt afhankelijk gemaakt van het te ontwikkelen Potmargegebied.
  [Maar andersom gaat dan dat verhaal ook op: Is er verlies gedraaid in het plan Vegelin/Achter de Hoven, dan leidt dat weer tot meer 'kostendragers' ofwel koopwoningen in het groene Potmargegebied.]
 • Ten aanzien van de bewoners:

 • Veel bewoners voelen zich op dit moment ontheemd. Wel weten dat je huis plat gaat, maar niet wanneer, niet weten waar je trecht komt of op welke tegemoetkoming je kunt rekenen, en geen duidelijk antwoord op al die vragen.
  Wat ons betreft gaat het ook niet alleen om de groep van 56 eigenaar-bewoners, maar zeker ook om de groep van 105 huurders die naar elders zullen moeten vertrekken. De WOM moet mee zorg gaan dragen voor een deel van het sociale plan. Doordat de WOM nog niet functioneert is dit plan er nog niet. Kortom: wie gaat de belangen van de bewoners behartigen, op welke manier en waarom?
 • De sloop van de huizen brengt op dit moment al leegstand in de wijk van een aantal verhuurders die niet meer willen verhuren. Die leegstand geeft voor de omwonenden veel overlast. De leegstaande panden worden gekraakt, er worden soms vuurtjes in gestookt etc.
  [M.i. dikke onzin of het moet gaan om een losse 'junkie' die slaapplaats zoekt; een reguliere 'kraakgroep' o.i.d. is er al jaren niet meer in de stad. Bij deze een oproep aan iedereen die wil kraken: Kraak rustig een leegstaande woning in de Vegelin, maar houd het wat rustig tegenover de buren en denk om de brandveiligheid. Kraken is ook een vorm van verzet!
  Op de Commissievergadering werd door wethouder Bilker aangekondigd dat ze weer met kraakwachtbureau's in zee gaan, zoals Camelot, de HOD te Utrecht en aanverwant tuig, wat niets anders doet dan misbruik maken van de woningnood onder de laagstbetaalden en bezig is in feite de huurbescherming uit te hollen.
  Kortom: Weg met de kraakwachten en hun bureautjes.]

  Wij dringen er dan ook sterk op aan dat de gemeente zo spoedig mogelijk overgaat tot aankoop van deze woningen. Met een aangepast huurcontract kunnen er nog enkele jaren mensen prettig wonen.
  [Al vanaf 1982 ten tijde van de 'slag om de Kleine Driehoekbuurt' heeft het P.E.L. het standpunt ingenomen dat we tegen 'bruikleencontracten' zijn. Die hielden nl. in dat je weliswaar een lagere huur had, maar absoluut geen enkel recht als huurder. Je moest oprotten zodra de woningcorporatie dat zei. Die contracten waren in feite de voorlopers van de idiote contracten zoals nu door de kraakwachtenbureau's worden gebruikt.
  Ons grote bezwaar toen en nu ook nog, was en is, dat je daardoor twee soorten huurders introduceerde: Met en zonder enige huurbescherming of recht op onderhoud (zoals bv. het in elk geval wind- en waterdicht houden van de woning) en dat willen wij niet.]
 • In de nota is niets terug te vinden van middelen voor bewonersondersteuning, alleen maar voor informatieverstrekking. Volgens ons is geld voor directe ondersteuning aan bewoners in deze wijk van essentieel belang voor een goed verloop van deze hele operatie.
 • Er is inspraak op deze plannen mogelijk tot 9 februari. Doordat onze wijk al bijna een jaar verstoken is van de Huis aan Huis, het orgaan van de gemeente om informatie door te geven, weten veel bewoners dit niet. Herhaald aandringen bij de gemeente op een betere bezorging heeft tot nu toe geen resultaat gehad.
  [Maar het blad is ook niet van de gemeente: Die plaatst er alleen maar haar rubriek in met mededelingen, net als een advertentie; meer niet. De Friese Pers geeft de Huis aan Huis uit. Wel zou de gemeente als grote adverteerder druk kunnen uitoefenen en kunnen dreigen elders de mededelingen te laten plaatsen als de bezorging niet beter wordt, maar meer ook niet.]
  Dat de plannen ter inzage liggen is voor veel mensen onbekend. Wij verzoeken u daarom met klem om de inspraakperiode met een week te verlengen [hierin kreeg men dan z'n zin; het wordt nu 16-2-2001 als deadline waarop de brievenbus geleegd wordt, zo werd toegezegd.] en zo meer mensen de gelegenheid te geven van zich te laten horen!
 • Samengevat:

  De bewoners weten nu of hun huis gaat verdwijnen of gerenoveerd wordt, maar duidelijke stappen over wat zij kunnen verwachten onder andere wat betreft herhuisvesting, de start van de renovatie etc. zijn er niet.
  [Zelfs bleek dat niet vast staat wat nu wel/niet wordt gesloopt, omdat de Commissie en m.n. VVD-er Wyb Feddema begon te 'schuiven' met bouwblokken.
  Het heet dat de hele operatie in totaliteit zo'n 7 jaar gaat duren...]

  Wel ontstaat er overlast doordat er huizen leeg komen te staan. De plannen zoals die door Skets zijn ontwikkeld zijn volgens ons niet van het kaliber dat de wijk er beter van wordt. Terecht vragen veel bewoners zich op dit moment af of dit plan nu de verbetering is die de wijk licht, lucht en ruimte moet gaan geven. Wij hebben hier grote twijfels over.

  Werkgroep Vegelin

  Einde inspraakverhaal Werkgroep Vegelin. Commentaar tussen [].