Uit de Leeuwarder Courant van 19-1-2001:


HUURDER SLOOPFLAT MAG BLIJVEN ZITTEN

LEEUWARDEN - Karin Ettema mag haar huurflat aan de Jan Evenhuisstraat in Leeuwarden blijven bewonen totdat de opzegtermijn op 1 juni voorbij is.
Dit oordeelde kantonrechter Arjen van der Meer in een uitzettingsgeding, dat door corporatie Nieuw Wonen Friesland tegen Ettema was aangespannen.

De corporatie heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er een zodanig spoedeisend belang is bij Ettema's vertrek, dat dit zwaarder weegt dan haar huurbescherming.
[Nieuw Wonen Friesland wilde in feite m.b.v. dat z.g. 'spoedeisende belang' dat inhield: 'We willen z.s.m. overgaan tot sloop van het gebouw' de huurbescherming doorbreken. Zij hadden echter pas op 28-11-2000 de huur opgezegd, terwijl Ettema al vrij lang zittende huurster recht had op een opzegtermijn van 6 maanden. De rechter vond in feite dat NWF het aan zichzelf had te wijten dat ze nu in tijdnood zaten, of althans dat aanvoerden.]
Van der Meer oordeelde dat Nieuw Wonen voor passende herhuisvesting moet zorgen. Volgens Ettema betekent dit, dat de nieuwe huurwoning tegen een vergelijkbare prijs een vergelijkbaar woongenot moet opleveren.
[Dat is uiteraard een mening die je als uitgangspositie kunt gebruiken, maar helaas ligt het iets gecompliceerder: Die vergelijkbare prijs klopt wel min of meer, waarbij de rechter tevens niet mag kijken naar de eventueel te verkrijgen huursubsidie voor de nieuwe woning. Maar 'een vergelijkbaar woongenot'?
De Hoge Raad stelde op 18-10-1985 (NJ 1986 291) o.a. dat passende woonruimte ook woonruimte kan zijn 'die in grootte, ligging of anderszins een wezenlijk ander woongenot biedt'. (Bron: Asser Bijzondere overeenkomsten Huur en pacht)
En daar ga je dan met je 'vergelijkbaar woongenot'...]

Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


De krant heeft kennelijk woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland om commentaar gevraagd, want in de Leeuwarder Courant van 20-1-2001 stond o.a.:

SLOPENDE CORPORATIE ZEGT METEEN HUUR OP

LEEUWARDEN - De woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland trekt lering uit de kwestie met Karin Ettema, de huurster die van de rechter tot 1 juni mag blijven zitten in de sloopflat aan de Jan Evenhuisstraat. "Voortaan zeggen we bij sloopplannen direct de huur op", zegt directeur Andries Zwart.

Tot nu toe koos de corporatie voor individueel overleg over verhuizing.
"Onze gedachte was dat huuropzegging het overleg frustreert."
[Je moet toch wat zeggen na de vertoonde stommiteit met de te late huuropzegging. Laten we wel wezen: NWF wilde gewoon door de opzegtermijn heenfietsen en dat mislukte. Vanuit hun standpunt geredeneerd had men eerst de sloop kunnen aankondigen, vervolgens een termijn kunnen uittrekken voor overleg en herhuisvesting en dan de huur kunnen opzeggen, uitgaande van de maximale opzegtermijn van 6 maanden zoals die geldt voor de langer zittende huurders en aan de hand van dat tijdschema de sloopdatum kunnen bepalen.
Het duurt weliswaar iets langer, maar je gaat niet op zo'n manier bij de rechter op je bek...
Richard Kropff, de jurist van NWF is weer eens te gretig geweest om het varkentje eens even te wassen en dat ging deze keer fout.]

Die informele lijn moest de corporatie deze week bezuren bij de rechter.
NWF had al willen beginnen met het strippen van de flat aan de Jan Evenhuisstraat. "Ik denk dat we daar nog maar even mee wachten."
[Dat zou ik maar doen: Als dat een teringherrie geeft de hele dag lang, zou er nog wel eens een claim kunnen komen wegens gederfd woongenot, te vertalen in een eis tot huurverlaging tot bv. ¦20,-/week; het bedrag dat indertijd moest worden betaald bij een op grond van de Woningwet onbewoonbaar verklaarde woning...]
Het nieuwe regime zal gelden in de Vrijheidswijk.
[Elders niet? Prima zaak, dat betekent dan kennelijk dat NWF meent dat de uitspraak van de rechter territoriaal is gebonden aan dat gebied en dat je als NWF elders opnieuw hetzelfde geintje kunt uithalen? Gebeurt dat, dan ligt er op dit punt nog eens een nieuwe bevestiging van iets dat al heel oud is: Bij huuropzegging door verhuurder gelden wettelijke opzegtermijnen.]
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Op 20-1 jl. kreeg het PEL bericht van de gemeente: De ontvangstbevestiging van onze bezwaarschriften tegen de afgegeven sloopvergunningen voor de S8-flat Jan Evenhuisstraat en de flat aan de Gebr. Wierdastraat.
Er stond tevens bij: "Binnenkort zullen wij u nader informeren over de procedure omtrent de afhandeling van de door u ingediende bezwaarschriften."
Na bovengenoemd vonnis is wel het voordeel dat je althans m.b.t. de flat aan de Jan Evenhuisstraat minder het risico loopt dat je bv. op een hoorzitting zit te praten over een gebouw dat op dat moment al plat ligt.

secretaris Ver. PEL