Op dinsdagavond 16 januari jl. vergaderde de Commissie Stadsontwikkeling over de eerste uitwerking van het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin.
Oorspronkelijk was helemaal niet gepland dat er ook een blok woningen in de Van Sytzamastraat gesloopt zou worden, maar bureau Skets uit Groningen had - kennelijk om stedebouwkundige redenen - gemeend die woningen ook maar slooprijp te moeten verklaren in hun nieuwbouw-planopzet.
Uit de Leeuwarder Courant van 17-1-2001:


TWIJFELS OVER SLOOPHUIZEN VAN SYTZAMASTRAAT

LEEUWARDEN - Het is nog maar zeer de vraag of er negentien woningen in de Van Sytzamastraat in de Leeuwarder Vegelinbuurt worden gesloopt. In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af voor behoud van dit blokje huizen ten noordwesten van de Eerste Vegelindwarsstraat.
[Het gaat om het blokje begrensd door: Van Sytzamastraat, Eerste Vegelindwarsstraat, Ypeijstraat en Derde Vegelindwarsstraat.]

Burgemeester en wethouders wilden de woningen in eerste instantie afbreken en er dertien nieuwe voor terugbouwen.
[In eerste instantie is hier nooit over gesproken: De tekst suggereert dat al in een eerder stadium deze sloop werd overwogen. Dat is onjuist.]

De raadsfracties bogen zich gisteren over het sloop- en opknapplan dat b. en w. eind vorig jaar presenteerden voor de Vegelinbuurt. De collegepartijen stelden alle vier voor om de huizen in de Van Sytzamastraat te behouden. Het merendeel ervan verkeert in redelijke tot goede staat, aldus een onderzoek van de Stads Vernieuwings Korporatie (SVK).
[Dat laatste versterkt de mening van ondergetekende, dat deze sloop puur is ingegeven vanuit stedebouwkundige en ruimtelijke ontwerp-visies. Zo zie je wat er gebeurt als je de 'techneuten' de vrije hand geeft. Uw eigen woning gesloopt: So what, stedebouwkundige en ruimtelijke ontwerpen gaan boven je eigendomsrecht..]

Wyb Feddema van de VVD stelde voor om de huizen grondig te renoveren. De bewoners kunnen er dan gewoon in blijven wonen. Wethouder Bearn Bilker is bereid dit voorstel te onderzoeken.

Behoud in de Van Sytzamastraat betekent wel dat er ergens anders moet worden gesloopt. De VVD, het CDA en de PvdA leken het erover eens dat de woningen in de Eerste, Tweede en Derde Vegelindwarsstraat hiervoor in aanmerking komen. Die werden in het collegeplan gespaard als een laatste herinnering aan de oude Vegelinbuurt.
[Daar gaan we weer: Deze fracties zoeken 'kostendragers' voor het nieuwbouwverhaal: Elke nieuwbouw-koopwoning zien ze als 'kostendrager' voor de plantekorten, want daar kan winst op gemaakt worden bij verkoop. Dat, terwijl ze n.b. zelf voorstelden om ook elders 'kostendragers' in de vorm van compenserende nieuwbouw neer te zetten en ook wethouder Den Oudsten m.b.t. de financiering opmerkte dat men niet de illusie moet hebben dat het zonder 'kostendragers' elders kan.]

De VVD wil hier echter meer slopen dan de PvdA. Die stelt voor om minder nieuwbouw te plegen in het midden van de buurt. Hierdoor zou meer ruimte ontstaan voor groen. Alle partijen spraken zich uit voor meer lucht, licht en ruimte dan projectbureau Skets heeft uitgetekend. PAL/Groen Links kwam met het opmerkelijke voorstel om de oude boerderij aan Achter de Hoven af te breken, ook om meer ruimte te maken. ,,Dit kan ik haast niet geloven'', verzuchtte PvdA'er Hendrik ten Hoeve, die immer voor behoud van oude gebouwen strijdt.
[Een van de weinige keren dat ondergetekende het ens moet zijn met raadslid Ten Hoeve: Ik vraag me af of het PAL/GL raadslid Truus Uitterwijk-Winkel die met dit idiote idee kwam, ze wel allemaal op een rijtje heeft, gezien meerdere van dit soort rare uitspraken in het verleden. Of zouden ze bij PAL/GL meteen bij het woord 'boerderij' een rode waas voor de ogen krijgen omdat 'boerderij' in hun optiek wellicht staat voor slechtigheid, anti-natuur, anti-groen-ideologie o.i.d.?
En dat terwijl het gewoon een v.m. boerderij is die indertijd ooit werd 'ingebouwd' door de stad en nu een woonboerderij is. Ze lijken bij PAL/GL hier met de dag vreemder te worden...]

,,Ik vind dit geen mooie ontwerpen'', zei Addy Stoker van Christenunie/SGP over de door Skets getekende nieuwbouwwoningen. Veel partijen hadden kritiek op deze huizen, waarvan de meeste nogal klein zijn. Desondanks kosten ze minstens ¦225.000. Dit wekt veel bezorgdheid, omdat de huidige bewoners van de Vegelinbuurt dit waarschijnlijk niet kunnen betalen.
[Sommige ontwerpen leken sprekend op de vuurwerkboxen van SE Fireworks...
225 tot 250 mille werd door Skets die hun plan presenteerde, de minimumprijs genoemd waarvoor vandaag de dag nog nieuwbouw neergezet kon worden. Dat is nu precies het grote probleem: Onbetaalbaar dus voor de smalle beurs. Een idee om ook wat huurwoningen in het plan op te zetten, werd niet op ingegaan, hoewel ook dan het probleem m.i. was gebleven: Heel forse huren.]

In de Fruitstraat moet een multifunctioneel centrum komen, vergelijkbaar met Heechterp, vindt de VVD. Wyb Feddema denkt hierbij aan een samenwerking met de vroegere basisschool aan de J.H. Knoopstraat en het huidige wijkgebouw.
Hij rekent erop dat het Rijk hier een flinke subsidie voor over heeft.
[Bijna alle fracties wilden de koopflat aan de Fruitstraat slopen, hoewel een enkeling toegaf dat gezien het SVK-rapport over de bouwkundige staat, hem dit nog meeviel. Alleen de SP - en uiteraard ondergetekende in ons inspraakverhaal - spraken zich onomwonden uit tegen sloop maar voor renovatie, terwijl Addy Stoker (ChristenUnie) aarzelde en zich niet duidelijk voor of tegen sloop uitsprak. Het nieuwbouw-idee op die plaats zoals Skets dat voorstelde kwam neer op een hoofdgebouw met twee zijvleugels met in totaal 38 'seniorenappartementen'.
Consequentie: Verlies van het groengebiedje erachter, maar dat scheen de meesten niet te deren, omdat ze plotseling veel 'kostendragers' voor hun ogen zagen schemeren. Lekker veel nieuwbouwhokjes is lekker veel verkoopwinst. Nu ja, voor de projectontwikkelaar dan.]

De financiële dekking was tot nu toe nog vrij onduidelijk. ,,Maar daar krijgen we de laatste tijd steeds meer greep op. Het gaat allemaal lukken met het geld'', aldus wethouder Peter den Oudsten.
[Dat is dan niet te hopen, want dan willen ze vast nog veel meer platgooien...]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].