Uit het weekblad van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; de NHL-Krant, van 12-4-2000 het volgende artikel:

RUMOER ROND SLOOP VAN STUDENTENWONINGEN

Studenten voelen zich slachtoffer mix-politiek Leeuwarden

Binnen enkele jaren zullen er in Leeuwarden veel woningen en flats gesloopt worden. Het gaat in eerste instantie om 150 woningen in de Vegelinbuurt waar veel studenten wonen en om een Splitlevelflat van acht hoog in de Jan Evenhuisstraat. Verder staan er flats in de Mondriaanstraat en in de Vrijheidswijk gepland om tegen de vlakte te gaan. In plaats van de redelijk goedkope huurwoningen komen er koopwoningen te staan.

Deze ontwikkelingen van stedelijke vernieuwing baart Vincent Molenaar zorgen. Hij is vierdejaars student verkeerskunde aan de NHL: "Ik woon sinds 1995 in een studentenflat aan de Mondriaanstraat. Tot mijn verbazing kreeg ik een brief van de woningcorporatie waarin stond dat de gemeente sloopplannen heeft met het gebied rond onze straat. De plannen vormen in mijn ogen een bedreiging voor de studenten en hogescholen in Leeuwarden."

Molenaar is niet de enige die problemen voorziet. Ook andere bewoners die niet student zijn, zouden liever in hun flat blijven wonen. Bewoners Thomas Noest en Sipco Feenstra: "Waarom moeten wij weg voor mensen die zes ton kunnen betalen? Wij willen onze flat graag kopen en er zijn genoeg andere oplossingen om de wijk aantrekkelijker te maken. Een verfje doet al heel wat bijvoorbeeld."
Bovendien zijn de flatbewoners helemaal niet ontevreden over hun wijk. Molenaar: "Het is natuurlijk geen Camminghaburen of Goutum-Noord, maar studenten en ook andere bewoners die ik spreek wonen hier met plezier."

Op bewonersavonden zijn juist wel veel negatieve geluiden geweest over de wijken volgens Bert Horst, coördinator bij het gemeentelijke project Stedelijke Vernieuwing. "De wijken gaan achteruit, mensen voelen zich onveilig, gezinnen trekken weg.
[Concreet wordt het nooit: "de wijken gaan achteruit' is zo'n nietszeggende slogan. Wat is 'achteruit', wat zijn daarvoor de criteria, wie bepaalt die criteria. Vaak wordt van gemeentezijde bv. werkloosheid en huursubsidiebeslag als criterium gebruikt, evenals de huishoudensvorm. Ben je werkloos geraakt of heb je IHS nodig, dan ben jij het probleem in de ogen van de gemeente.
Tegenwoordig hebben mensen niet een probleem, de mensen zijn het probleem; dat is het echte probleem!
Behoor je niet tot "het gezin" als huishoudensvorm? Dan ben jij 'het probleem in de ogen van de gemeente.
Een ronduit griezelige ontwikkeling.]

Ik vind de reactie van de flatbewoners wel begrijpelijk, want ze zijn gewend aan hun woning die redelijk goedkoop is.
Tegelijkertijd is die reactie een beetje kortzichtig want de gemeente Leeuwarden en de woningcorporatie bedenken deze plannen natuurlijk niet zo maar, daar is gefundeerd onderzoek naar geweest."
[Hij bedoelt zeker o.a. het 'wijksignaleringssysteem' met gemanipuleerde leegstandscijfers en een rammelend woningbehoefte onderzoek. Voor dat laatste gold: Wie betaalt die bepaalt; de gewenste uitkomst uiteraard. En 'uiteraard' is het ook kortzichtig om te denken dat je altijd maar zo 'goedkoop' kunt blijven wonen. Iedereen moet meer betalen voor het wonen, is ook zo'n kreet die ik geregeld hoor. Dat moet zeker van woningcorporaties, gemeente en banken in het verrotte systeem dat we hebben.]
De gemeente wil de stad aantrekkelijker maken door in elke wijk een samenstelling van diverse bevolkingsgroepen te realiseren.
[Zonder uiteraard de huurders en woningzoekenden te vragen hoe zij dat zien en zonder te streven naar keuzevrijheid voor hen in de zin van: Kies zelf uit bij wie je wilt wonen.]
Daarbij gaat het niet alleen om verschillende sociale klassen, maar ook om een mix tussen ouderen, jongeren en gezinnen.
[Een dergelijke mix-buurt is een waanidee, omdat de verhouding tussen bv. wel/geen werk hebben, wel of niet als gezin wonen en wel/niet jongere of oudere zijn voortdurend verandert, maar de stenen weerslag van de 'mix-buurt' niet. Men kan 1 keer "herstructureren", maar niet om de pakweg 5 jaar...
M.a.w.: Na een aantal jaren is dat 'gemengde' beeld qua bevolkingsopbouw weer geheel anders geworden en dan klopt het niet meer...
Maar goed, dan kunnen de ambtenaren weer nieuwe zorgelijke nota's schrijven, zo houden we die ook wat van de straat.]

Allerlei voorzieningen kunnen daar bovendien op in spelen waardoor de wijken weer veilig en leefbaar worden.
[Kortom: De bewoners zijn dienstbaar aan het draagvlak voor de voorzieningen in plaats van andersom. En wordt het veiliger als er 'gemengd' gewoond wordt? Geen veiliger buurt echter dan bv. de Wielenpolle: Inbraakpercentage nul, sociale samenstelling uiterst eenzijdig, maar een prima buurt voor wie met hen goed kan opschieten. En een bejaardenflat is meestal ook heel veilig en erg eenzijdig qua bevolkingssamenstelling.
Kortom: Gemengd wonen zegt me niks qua veiligheid.]

De huidige bewoners zijn echter van mening dat het probleem van verloedering via de stedelijke vernieuwing alleen maar verschoven wordt.
Molenaar: "Studenten en minder rijke mensen moeten toch ergens wonen?"
Feenstra: "Een mix? Ze gooien hier de boel plat om er koopwoningen neer te zetten en die zijn echt niet voor de héle bevolking weggelegd, want het worden dure woningen. Je zit hier ideaal, aan de rand van de stad, toch dicht bij het centrum en met bos en water in je achtertuin."
[Kortom: Voor rijke mensen telt het mix-verhaal uiteraard niet, niks 'gemengd' wonen, gewoon rijk bij rijk, mooi bij bos en water. Stijgt de grondprijs ook leuk van...]
Molenaar vindt dat de gemeente voorbij gaat aan de belangen van studenten:
"De studenten die hier wonen interesseert het niet zo veel wat er met hun flat gebeurt. Binnenkort studeer je af en ben je toch weg. Dat is ook mooi voor de woningcorporatie want de studenten zullen niet protesteren.
Overige bewoners gaan vooral af op de verhuisvergoeding en denken dat ze wel worden geherhuisvest.
[Ja, dat worden ze wel, maar waar en wat wordt hun huur? Komen ze niet duurder uit qua woonlasten? En de verhuis- en herinrichtingskosten voor mensen die vanaf een kamer komen is slechts fl. 2000 i.t.t. bewoners die een eengezinswoning voor sloop achterlaten. Zij krijgen fl. 8000 ; een fors verschil.]
Waarschijnlijk krijgen ze voorrang op de rest, waardoor het voor studenten moeilijker wordt aan een kamer te komen."
Projectcoördinator Bert Horst weet dat de verhuisvergoeding er voor iedereen is, ook voor studenten: "De corporatie gaat met iedere huurder een gesprek aan. Die verhuisvergoeding houdt meer in dan een tegemoetkoming in de verhuiskosten, er wordt ook gekeken naar andere huisvesting.
[De WBC is verplicht om voor herhuisvesting te zorgen, maar het gevaar van gepusht te worden naar een woning die je niet wilt omdat die bv. te duur is of omdat die daarna ook wordt gesloopt, is niet denkbeeldig. Zo verhuisden vroeger van de grote flat aan de Wilgenstraat wel mensen naar de nu gesloopte flat aan de Jokse en mensen van de Hooidollenflat die ook plat ligt naar een laagbouwwoning in Lekkumerend-West die wellicht ook plat gaat. Voor de bulldozer uit dus.]
In het verleden zijn er ook flats afgebroken en die bewoners zijn tevreden over de herhuisvesting.
[Dat is pure bluf omdat dat nooit onderzocht is! Van individuele ex-bewoners van Hooidollen en Jokse weet ik dat ze met tegenzin hun andere woning accepteerden, een woning die of kleiner was of slechter of duurder...]
Dit hele project is bedoeld om alle wijken op te knappen en daarbij gaan we niet voorbij aan studentenhuisvesting. Het hoger onderwijs is van belang in Leeuwarden en dus moet het aantrekkelijk blijven voor studenten om hier te kunnen wonen."
[Dit is alleen maar lippendienst aan de studentenhuisvesting omdat de feiten dit weerspreken en de gemeentelijke woordvoerder er niet bij vertelt welke beleidsmaatregelen de gemeente dan gaat nemen om ondanks de sloop een goede studentenhuisvesting te waarborgen in de toekomst.]

Marijke Brouwer


Einde artikel NHL-Krant. Commentaar tussen [].