Zoals eerder bericht waren op 21-3-2000 in de Leeuwarder Commissie Stadsontwikkeling o.a. het plan of beter gezegd de diverse plannen met het gebied Achter de Hoven/Vegelinbuurt aan de orde. Heet hangijzer is de Vegelinbuurt. Wordt er gesloopt of niet en indien wel, hoeveel wordt er gesloopt. In de Vegelinbuurt is met hulp van de S.V.K. (Stadsvernieuwingskorporatie een eigen plan gemaakt, dat uitgaat van weinig sloop en veel samenvoegingen van woningen plus diverse verrassende vondsten qua ruimtelijke ordening. Hieronder alsnog de tekst van hun inspraakverhaal zoals die avond voorgelezen:


VEGELIN VITAAL

Leeuwarden, 21 maart 2000.

Aan: DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN

Geachte wethouder/commissieleden en belangstellenden,

Nogmaals willen wij onder uw aandacht brengen dat wat ons betreft de gemeentelijke plannen t.a.v. de Vegelinbuurt onacceptabel zijn.

De plannen van de werkgroep Vegelin, neergezet in het plan Vegelin Vitaal, bieden wat ons betreft veel betere aanknopingspunten omdat er:
nieuwbouw gepleegd wordt, 47 woningen gesloopt worden, er woningen worden samengevoegd, bestaande woningen worden gerenoveerd en er meer groenvoorzieningen in de wijk komen en er voorzien is in een sociaal plan...
Met andere woorden een perfecte mix van alle elementen die van belang zijn voor een gezonde buurt.

De brochure die de bewoners onlangs in de bus hebben gekregen om zich op de hoogte te kunnen stellen van de plannen, is, voor zover het de vegelinwijk betreft onder andere tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Vegelin.
Uit de begeleidende brief blijkt dat er een groot verschil is tussen de inhoud van de brochure en het model wat de voorkeur heeft van het college van B&W. Een aantal van deze verschillen wil ik naar voren halen:

Een ander argument dat gebruikt wordt voor de sloopplannen is de grootte van de woningen. De woningen in de Vegelinbuurt zouden te klein zijn. Bij dit argument is het maar net vanuit welk perspectief men kijkt. Uit ervaring kunnen we zeggen dat de huidige woningen qua formaat prima bij de bewoners passen. Bovendien blijkt uit marktonderzoek dat de vraag naar 1 en 2 persoonswoningen alleen maar toeneemt.
Bovendien voorzien deze huizen in een behoefte omdat het betaalbare huizen zijn, die in de prijsklasse in Leeuwarden niet meer te vinden zijn.

In de brochure wordt gesteld dat er in de Vegelinbuurt 'een concentratie is van drugs- en alcoholproblemen en criminaliteit'. Dit was ook zo! Tot ongeveer een jaar geleden. Door de inzet van de buurtpreventiegroep, maar ook door de goede samenwerking, in het kader van het wijk-veiligheidsplan, tussen de buurt, de gemeente en de politie is dit drastisch verbeterd. Deze samenwerking begint duidelijk vruchten af te werpen en zal in de nabije toekomst alleen nog maar beter worden. Dit geeft mensen vertrouwen en daardoor zal het effect van de ingeslagen weg alleen nog maar groter worden. Voor ons als bewoners is het dan ook onlogisch geworden om zo grootschalig te willen slopen.
[M.i. is het altijd onlogisch en inadequaat om te gaan slopen als je sociale problemen wilt oplossen, omdat die oplossingen veelal niet uit de volkshuisvestingshoek moeten komen.]

Daarom geachte politici, pleiten wij ervoor om gezien de redelijke staat van de woningen, de goede samenwerking de toenemende vraag naar 1 en 2 persoonswoningen, het plan van Vegelin Vitaal verder uit te voeren.
Daardoor zal er een opwaardering plaats vinden van een uniek stukje Leeuwarden. De gemeente beschikt over de organisatorische en juridische middelen om dit te doen.
Wij dringen aan op voortzetting van de plannen van Vegelin Vitaal, dat is de goede richting. Een snelle besluitvorming is daarbij van vitale betekenis.

We rekenen op u, omdat de Vegelinbuurt ook u ter harte gaat!

De Werkgroep Vegelin.


Einde inspraakverhaal Werkgroep Vegelin. Commentaar tussen [].