POKERSPEL BWL MET MONDRIAANFLAT

Zoals bekend horen BWL en Patrimonium sinds enige tijd bij Corporatieholding Friesland, samen met o.a. Talma Drachten en nog enige WBC's in Friesland. Directeur Henk Deinum is zijn beslissingsbevoegdheid kwijt en is nu 'vestigingsmanager Leeuwarden', terwijl Elzo Dik die directeur is van Patrimonium naar Drachten gaat. Kortom: De kaarten zijn geschud en herverdeeld, deels via toewijzing van een gebied, deels via toewijzing van een onderwerp waarvoor men verantwoordelijk is. Het zou best kunnen dat dit in de toekomst binnen deze holding nog allerlei spanningen oproept, maar tot nu toe gaat alles nogal in stilte. Het bovenstaande berust op 'de circuits', zodat het kan zijn dat de feiten nog wat onnauwkeurig zijn weergegeven bij gebrek aan nadere info. Toch heeft deze functieherverdeling Deinum niet belet om t.a.v. de Mondriaanflat, d.w.z. de S5-flat in de Meenthe (De Stijl) weer een zet op het schaakbord te doen richting gemeente Leeuwarden.
Uit de Leeuwarder Courant van 31-3-2000:


BWL SPEELT FLATS VRIJ VOOR STUDENTEN

LEEUWARDEN - Beter Wonen Leeuwarden (BWL) zal flats vrijspelen voor buitenlandse studenten. Hier hoort in elk geval de Mondriaanflat in de Leeuwarder buurt De Meenthe bij. Dit hebben de woningcorporatie en de Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden vanochtend contractueel vastgelegd.
[Dit is dan nadat een aantal keren het nietes-welles spelletje tussen BWL en de SSHL was gespeeld.]

Door de afspraken beheerst BWL in een klap de woningmarkt voor buitenlandse studenten in Leeuwarden. De corporatie had zo'n 30 procent in handen.

BWL-directeur Henk Deinum verwacht dat gedwongen verhuizingen niet nodig zijn. "In de Mondriaanflat wonen alleen studenten. Die verhuizen toch al veel. De flat kent een hoge mutatiegraad."
[Het is ook maar de vraag of iemand gedwongen kan worden te verhuizen. Op 'dringend eigen gebruik' wellicht? Dringend eigen gebruik betekent nl. niet alleen dat de verhuurder er zelf wil gaan wonen, maar ook bv. dat hij wil gaan slopen ed. Het argument 'leegstand' kan m.i. ook niet gebruikt worden, want als iemand er woont staat zijn flat niet leeg en een leegkomende flat kan op deze wijze verhuurd worden en staat dus ook niet meer leeg. Ook lijkt het me niet dat een overeenkomst BWL/SSHL een eerder afgesloten individueel huurcontract kan doorkruisen. Wel houd ik even een slag om de arm gezien het vonnis van het gerechtshof inzake de flats in Ijmuiden, waarbij sloop - en dus voorafgaand ontruiming - van flats werd toegestaan vanwege het 'te eenzijdige woningbestand' dat uit teveel sociale huurwoningen zou bestaan en dat 'in de toekomst problemen zou kunnen geven'.
Kortom: In hoeverre is een vonnis alleen maar een grove belangenafweging corporatie/individuele huurder uitgedrukt in geld en in hoeverre wordt er nog naar de reguliere 5 huuropzeggingsgronden in de wet gekeken?]

Eind 2001 wordt de vijfhoogflat geschikt gemaakt voor de buitenlandse studenten. BWL zorgt voor de inventaris en neemt het beheer op zich. In elk appartement komen drie buitenlanders te wonen en een Nederlandse gastheer.

Met het contract voor onbepaalde tijd is jaarlijks fl. 700.000 gemoeid. In Leeuwarden studeren gemiddeld 220 buitenlandse hbo-studenten. Concurrent-volkshuisvester Nieuw Wonen Friesland huisvest nu nog 60 procent van hen.

Vorige zomer legden de besprekingen over de studentenhuisvesting een bom onder het overleg tussen de gemeente en de corporaties over de stedelijke vernieuwing. Wethouder Bilker wilde de Mondriaanflat voordragen voor sloop.
Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Waarom de gemeente nu dan niet reageert? Wellicht doen ze dat wel, maar niet in het openbaar? Maar wat belangrijker is, blijft de Mondriaanflat ofwel de S5 (splitlevel flat 5-hoog) nu staan?
Nou nee dus, althans: Dat is helemaal niet zeker.
Uit de Leeuwarder Courant van 1-4-2000:

KANS OP AFBRAAK VAN MONDRIAANFLAT BLIJFT

LEEUWARDEN - Woningcorporatie BWL houdt de Mondriaanflat in de Leeuwarder buurt De Meenthe achter de hand voor sloop. BWL en de Stichting Studentenhuisvesting legden gisteren contractueel vast dat de flat wordt vrijgespeeld voor de buitenlandse studenten van de drie Leeuwarder hogescholen. Tegelijk is echter afgesproken dat, indien sloop onontkoombaar is, BWL zorgt voor een gelijkwaardig alternatief.

BWL kan de flat zo als breekijzer gebruiken in de onderhandelingen met de gemeente Leeuwarden en de andere corporaties over de stedelijke vernieuwing in de Noordrand, waartoe ook de Meenthe behoort. Als wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) het gebouw wil afbreken, kan dat, maar ligt een tegenprestatie voor de hand.
[Maar lag dat dan niet voor de hand bij een sloopwens zonder deze overeenkomst? Denk aan de restant-boekwaarde en de gederfde huuropbrengst over de resterende periode van de normale boekhoudkundige afschrijving, die normatiter 40 tot 50 jaar is.]

De SSHL vindt het prima wanneer BWL-directeur Henk Deinum de constructie gebruikt om zijn onderhandelingspositie te versterken, gaf SSHL-secretaris Bert Kramer gistermiddag te kennen. "Voor ons staat voorop dat BWL in dat geval voor een goed alternatief zorgt. Dus tegen gelijke prijs, op een afstand die niet verder van de hogescholen ligt en geschikt is voor ons 'host/guest-project'." Dit laatste voorziet in begeleiding van drie buitenlandse door een Nederlandse student.
[Ik vraag me af of dat allemaal ook in de overeenkomst staat tussen BWL en SSHL. Zo niet, dan wordt de SSHL alleen maar gebruikt in een pokerspel tussen BWL en de gemeente en kan ze vertrekken na bewezen diensten.]

Deinum botste vorige zomer hard met Bilker over de Mondriaanflat. De wethouder wilde de handen vrij hebben om de flat voor te kunnen dragen voor sloop. Deinum frustreerde hem door de flat aan te bieden aan de SSHL.

BWL zal voor de SSHL de administratie en de inning van de huurpenningen verzorgen. Ook neemt de corporatie twee functies van de SSHL over. De drie hogescholen tasten momenteel af of een gezamenlijke campus voor Nederlandse studenten kansrijk is.
[Dat campus-idee was m.i. al informeel wat aan het ontstaan in de flats bij de Annie Westlandstraat. Deze zijn ook van BWL, maar volgens 'de circuits' wil BWL de S8-flat daar in elk geval slopen en zijn er er m.b.t. de S5 en S12 daar nog niet uit met de gemeente Leeuwarden. B&W zijn tegen een campus-idee voor studenten en zij zelf lijken hier verdeeld over. M.i. kan het wel, mits een zaak van vrije keuze voor een student: Ofwel men zoekt en huurt zelf een kamer, waar dan ook in de stad, al dan niet via een woningcorporatie of men gaat wonen op de campus. Het geheel overziend denk ik, dat het toch voor wethouder Bilker lastiger is geworden om plompverloren de Mondriaanflat te slopen en dat is een lichtpuntje. Het gaat er m.i. nu om om ook de S12 te behouden, bv. door een opknap- en verkoopplan en ook zoveel mogelijk de laagbouw overeind te houden, bv. ook door verkoop aan de huurders.
Komende zomer treedt de Wet Bevordering Eigen Woningbezit van initiatiefnemer Adri Duivesteijn in werking. Dat betekent dat mensen met lage inkomens die voor de eerste maal een woning kopen, subsidie kunnen krijgen voor rentebetalingen op hun hypotheek en voor de overdrachtsbelasting. Allereerst is het de vraag of BWL uberhaupt wil verkopen op de Meenthe, ten tweede zou ook dan de gemeente roet in het eten kunnen gooien door snel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op deze woningen van toepassing te verklaren. Dat laatste zou in dat scenario echter opnieuw 'war' met BWL betekenen...]

Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].