Op een vooroverleg op 20-11 jl. voor de vergadering van de Cliëntenraad van 22-11-2001 hebben we o.a. gesproken over een brief van de Werkgroep Minstbetaalden. Daarin stonden voorstellen die ze hadden opgestuurd naar de diverse politieke partijen t.b.v. hun verkiezingsprogramma's. Ook hadden ze die punten ingediend tijdens hun jaarlijkse overleg met de wethouder van Sociale Zaken. Raar genoeg bleek tijdens het Cliëntenraad-overleg dat ze bedoelde punten niet inhoudelijk in de Cliëntenraad aan de orde wilden stellen. Een van hun punten was, dat ze gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar en ouder, die in de bijstand zitten, gratis een computer wilden laten geven door de gemeente. Dit dan i.v.m. de school.
Ik las, dat sommige scholen bv. werkstukjes van leerlingen die ze in opdracht van de school maken, weigeren als e.e.a. niet met de computer gemaakt zijn. Het betreffende verhaal onlangs in de krant meldde, dat bv. alle kinderen behalve 1, hun werkstukje m.b.v. een PC hadden gemaakt, behalve dat ene kind omdat die thuis geen computer hadden. Dat kind had gewoon met knip- en plakwerk een collage gemaakt, maar dat werd daarom meteen afgekeurd...
Afgezien van het feit dat ik dit te ver vind gaan, is het op zich wel zo, dat het handig is als een schoolgaand kind huiswerkopdrachten op een computer kan maken.
Op ons vooroverleg vonden we echter dat e.e.a. echter wel weer een typisch 'Minstbetaalden' idee was: De voordeeltjes alleen voor gezinnen met kinderen en de rest krijgt weer niks.
We vonden, dat het verhaal moest worden verbreed tot: Alle mensen met een bijstandsuitkering krijgen via Sociale Zaken gratis een computer aangeboden. Als men daar de mond vol heeft over 'werk, werk, werk', moet men ook inzien dat betaald werk tegenwoordig ook inhoudt dat men ook min of meer met een computer kan omgaan. Dat tegenwoordig niet kunnen, lijkt ons een minpunt bij sollicitaties, beetje vergelijkbaar met het bv. niet hebben van een rijbewijs. Niet altijd beslist nodig, maar het is wel een pluspuntje als je kunt autorijden.
Het is voorgesteld op 22-11 jl. in de Cliëntenraad, maar SZ deed vaag en afwerend, wat eigenlijk wel was te verwachten: Dit kost centjes.
We gaan het voorstel nu eerst op papier zetten en komen er dan op terug.
Vlak daarna verscheen op vrijdag 23-11-2001 het volgende bericht in de Leeuwarder Courant:


Voorpagina:

GEMEENTE GEEFT MINIMA COMPUTERS

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel is royaal voor mensen met een minimuminkomen zonder werk. De gemeente moet dit jaar nog fl. 600.000 besteden en wil dat doen door mensen met het laagste inkomen, daarvan staan er 420 geregistreerd, allemaal een nieuwe computer te geven.

Meer hierover op pagina 14.


COMPUTER MINIMA TYTSJERKSTERADIEL

BURGUM - Mensen met een minimuminkomen en zonder werk in Tytsjerksteradiel kunnen binnenkort een computer van de gemeente krijgen. De gemeente ontdekte dat er nog fl. 600.000 overschiet van de post Scholing en Activering over de jaren 1998-2001.
Maar dan moet de raad er wel dit jaar nog een besluit over nemen. De raad zag het pc-project voor de minima wel zitten, maar onder bepaalde voorwaarden.

De verstrekking van computers moet een ruim doel dienen, vond de raad.
Het bezit van een computer kan het uitzicht op een baan verbeteren, maar het dient tevens een maatschappelijke functie. Ook de minima die er niet direct een baan door zullen krijgen kunnen dus aanspraak maken op een computer. Bij voorkeur zouden zowel de bijstandsgerechtigden als de WIW'ers (Wet Inschakeling Werkzoekenden, de voormalige Melkertbanen, red) er voor in aanmerking moeten komen.
[Maar waarom dan ook niet de mensen met een ID-baan?]

De vraag was wel of het project in dat geval nog betaalbaar is. Het gaat dan om totaal 420 personen, onder wie 70 WIW'ers.
Wethouder Siety Siegers-Bijma waarschuwde dat de belangstelling waarschijnlijk groot zal zijn, mogelijk 50 procent.
[Een snelle rekensom leert dat als alle 420 huishoudens een aanvraag indienen, er voor 1 PC maar fl. 600.000 gedeeld door 420 is fl. 1428,- beschikbaar is. Dat is te weinig m.i., tenzij je forse quantum-kortingen weet te bedingen op 1 bestelling van 420 eenvoudige PC's.]

Een meerderheid van de fracties vond een eigen bijdrage op zijn plaats.
Genoemd wordt een bedrag van fl. 25 per maand.
[Hoezo per maand? Moet men de PC's dan huren of kopen en afbetalen? Een eenmalig drempelbedrag; meer zou het niet moeten zijn volgens mij.]
"Al was het maar als drempel voor mensen die denken: hé, kassa", zei Hessel Waring (VVD). Internetten zal mogelijk zijn, maar wie dit wil moet daarvoor zelf de kosten nemen.
[M.a.w.: In de PC moet wel een modem. Terecht; bevoogding in de zin van: "Dan geven ze teveel geld uit aan internet" vind ik niet op z'n plaats: Of iemand internet op gaat of niet moet hij/zij zelf bepalen. Wel lijkt het me redelijk dat de gemeente die kosten niet gaat betalen, tenzij de gemeente net als in een plaats in Zuid-Holland iedere burger een internet-kabelaansluiting geeft...]

Burgemeester en wethouders komen binnenkort met een uitgewerkt voorstel.
Wordt het project een succes dan is een vervolg niet uitgesloten.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte:
Leeuwarden heeft wel even meer dan 420 mensen met bijstand of WIW-baan.
Dat maakt het een stuk duurder. En een potje met geld dat 'over' is, is er bij mijn weten ook niet. Als je de regeling puur vanwege het geld beperkt tot mensen in de bijstand, dan zit je al pakweg op 4500 mensen.
Laten we zeggen dat de helft belangstelling heeft voor en (bijna) gratis nieuwe computer. Een nieuwe goedkope PC met kwantum-korting via groot-inkoop (bestaat het Rijksinkoopbureau nog?) schat ik toch altijd nog op 2 mille per stuk. Ik denk dan aan een nieuwe PC met een standaard modem, standaard grafische kaart en een processor zoals in de PC's zit in de goedkopere prijsklasse. Upgraden naar eigen inzicht kan uiteraard: Mijn idee is, dat aan ieders eigen inzicht en wensen over te laten.
Kortom: Ik denk aan een nieuwe PC met daarin alles wat 'standaard' is. Pakweg 2250 mensen maal 2 mille is fl. 4.500.000,-
Ik zie de gemeenteraad al wit wegtrekken...
Wellicht zou je het aanbod moeten beperken tot die mensen die minimaal 1 jaar of minimaal 3 jaar al in de bijstand zitten; puur om de kosten. Door een eenmalige kleine bijdrage zouden de kosten nog iets omlaag kunnen; maar die bijdrage mag ook weer niet te hoog: Per slot gaat het om mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Wellicht zouden ook particuliere fondsen aangeschreven moeten worden en zou eerst een aparte Stichting PC-Minima o.i.d. moeten worden opgericht met als doel: Het goedkoop mensen met een laag inkomen helpen aan een PC. Zo'n stichting zou dan die fondsen kunnen benaderen; wellicht is dat slimmer dan dat een gemeente dat rechtstreeks doet?
Kortom: Het idee is er, maar we zijn hier nog niet uit.

secretaris PEL