Terwijl de Raadsvergadering waarin definitief over de OZB-kwestie zou worden beslist, is uitgesteld van 14 mei a.s. tot eind mei 'omdat de burgemeester met vacantie is', werd ons uit de laagbouw Mariniersespel die op de nominatie staat om gesloopt te worden, gemeld dat de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van hun woningen op ¦140.000,- werd gezet...
Kassa voor de gemeente!
Zoals al in ons daar verspreide pamflet vermeld, zijn we van mening dat de WOZ-waarde van een woning waarvan door de eigenaar is gezegd dat hij gesloopt wordt, drastisch omlaag moet. Of dat gaat lukken met behulp van bezwaarschriften is wat onzeker.
Enerzijds lukte het indertijd BWL die eigenaar was van duplexwoningen in Huizum die gesloopt zouden worden, zo'n kwestie te winnen voor het Gerechtshof (dus na hoger beroep) en lukte het vervolgens ons om dit te winnen voor de bewoners van de toenmalige 'Lange Jan' (de grote Wilgenflat in Heechterp), anderzijds heeft de Waarderingskamer het op haar website over een uitspraak van de Hoge Raad die dat weer wat ontkracht. We lazen daar o.a.: 'Vraag: Hoe wordt de waarde van een woning (of ander object) bepaald wanneer bekend is dat de woning (het object) over enkele jaren gesloopt wordt?
Antwoord: Bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of bestemmingsverandering dienen pas in aanmerking te worden genomen in het jaar nadat deze geheel of gedeeltelijk hun beslag hebben gekregen.
Wanneer het object in afwachting van sloop reeds ontruimd is, is sprake van een bestemmingsplanwijziging die aanleiding is tot een nieuwe waardebepaling.'
(Hoge Raad 20/11/96 nr. 30 917 Belastingblad 1997 blz. 68)

Dus: Eerst moet de woning echt plat en het jaar daarna mag de waarde pas omlaag?? Lijkt me wel logisch dan, er staat immmers niks meer...
Alsof de waarde van een pand niet drastisch daalt op de vrije markt (en daar gaat het officieel om bij de WOZ-waarde!) zodra bekend is dat er binnen afzienbare tijd gesloopt wordt.
Gezien het bovenstaande moesten we wel een slag om de arm houden m.b.t. het verhaal dat bij sloopplannen de WOZ-waarde lager zou moeten zijn.
Maar: Niet geschoten is altijd mis! Dus in die situaties is het m.i. altijd zinvol een bezwaarschriftje in te dienen.

Een van de huurders op de Mariniersespel stuurde ons het volgende artikeltje uit de Volkskrant van 18-4-2001:


GRONINGEN MILD VOOR SLOOPWONING

Van onze verslaggeefster

De gemeente Groningen legt de waardebepaling volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) naast zich neer als het gaat om slooppanden.
De gemeente vindt dat de marktwaarde van die panden aanzienlijk lager is dan volgens de WOZ en brengt dit in mindering op de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB).

De Waarderingskamer, toezichthouder op de uitvoering van de WOZ, keurt de Groningse aanpak goed. eerder werd in gemeenten als Vlissingen en Den Haag geen rekening gehouden met het feit dat een pand gesloopt gaat worden. Het Groningse rekenmodel levert de bewoners en eigenaren van slooppanden, volgens de Woonbond, honderden guldens voordeel per jaar op.
Einde bericht uit de Volkskrant.


Tenslotte: Als ik het bericht letterlijk neem, lijkt het er op dat de WOZ-waarde gewoon blijft zoals die is, maar dat de middels de tarieven daaraan gekoppelde aanslag OZB gewoon wordt verminderd alsof de WOZ-waarde lager was. Dus eigenlijk een apart (lager) tarief voor sloopwoningen, zij het niet formeel.
Maar het zou ook kunnen dat toch gewoon de WOZ-waarde fors is verlaagd, zodat deze de echte marktwaarde weerspiegelt, rekening houdend met de sloop-feiten. Dat laatste is m.i. hoe het eigenlijk zou moeten zijn en met de OZB-aanslag komt het dan vanzelf ook goed.

secretaris PEL