BRIEF PEL AAN GEMEENTERAAD PLUS REACTIE B & W OVER PROJECT KLANT IN ZICHT


VERENIGING†PLATFORM†EEN-†EN†TWEEPERSOONSHUISHOUDENS†LEEUWARDEN
†† MAROWIJNESTRAAT†8-C†8931†BT††LEEUWARDEN†Telefoon:†058-2671636
E-mail:†pel@verpel.demon.nl†en†verpel@online.nl††Website:†http://verenigingpel.nl†


GEMEENTERAAD†GEMEENTE†LEEUWARDEN
POSTBUS†21000†
8900†JA†LEEUWARDEN

Leeuwarden,†12/12/2013†

Geachte†leden†van†de†gemeenteraad,†

Enige†tijd†geleden†is†de†gemeente†Leeuwarden††van†start†gegaan†met†het† project†ďKlant†in†ZichtĒ.††De†bedoeling†van†dit†project†is†een†beter†zicht†te† krijgen†op†de†mogelijkheden†en†beperkingen†van†mensen†met†een† bijstandsuitkering.

†† Onlangs†leverde†de†CliŽntenraad††Werk†&†Inkomen††(CR)†zware†kritiek†op†de† door†het†College†bij†dit†project†gevolgde†werkwijze.†††Zo†constateerde†de†CR† o.a.†dat††cliŽnten†zich†nauwelijks††of†niet†herkennen†in†het†profiel†dat†na†afloop† van†het†gesprek†van†hen†geschetst†wordt.† ††

Het†wekt†weinig†verbazing†dat†wethouder†Ekhart†deze†kritiek†af†meende†te† moeten†doen†met†de†standaardreactie†dat†het†hier†een†door†de†CR†buiten†alle† proporties†opgeblazen††incident†betrof.†††De†eerste†bestuurder†die†in†het† openbaar†toegeeft†dat†er†wellicht†iets†structureel†fout†zit†bij†een†door† hem/haar†geÔnitieerd†project,†moet†nog†geboren†worden.

††

Helaas†betreft†het†hier†geen†incident.†Ook†bij†ons†zijn†diverse†signalen† binnengekomen†dat††de†door†uitkeringsgerechtigden†aangeleverde††gegevens†† niet†correct†weergegeven†worden††in††het†uiteindelijke†verslag.††In†die†onjuiste† weergave†van†de†feiten†lijkt†een†patroon†te†zitten.††Eťn†van†de† aandachtspunten††tijdens†het†interview†betreft†de†zogeheten†ďLeefgebiedenĒ.,† waar†o.a.††gezondheid†en†financiŽn,†maar†ook†ďsociaal†functionerenĒ††en† participatie†(vrijwilligerswerk)†onder†vallen.†Eigenaardig†genoeg†lezen†mensen† die†aangeven†al†vele†jaren†vrijwilligerswerk†te†verrichten†voor†een†bepaalde† instelling,†††tot†hun†verbijstering†terug†dat††ze†momenteel†††geen†† vrijwilligerswerk†verrichten†en†de†hele†dag†thuis†naar†het†plafond†zitten†te† staren.††Op†het†verzoek†dit†te†wijzigen,†komt†op†zijn†best†een†ontwijkend† antwoord,†op†zijn†slechtst†wordt†er†in†het†geheel†niet††gereageerd.†

††

Het†probleem†is†dat†deze†verslagen†uiteindelijk†gebruikt†zullen†worden†om† cliŽnten†verplichtingen†(waaronder†de†door†het†college†zo†enthousiast† omhelsde†tegenprestatie)†op†te†leggen.†Verplichtingen†die†dus†op†onjuiste† gegevens†berusten.†In†tegenstelling†tot†hetgeen†wethouder†Ekhart†beweert,† betreft†het†hier†geen†incident,†maar†zit†er†op†dit†punt†structureel†iets†fout.†† Een†tweede†regelmatig†terugkerende†klacht††betreft††de†onjuiste†weergave†van† medische†gegevens.††Sommige†mensen†hebben†een†gecompliceerde† ziektegeschiedenis†en†zien†die†geschiedenis†volledig†vertekend†terug†in†het† verslag†van†het†gesprek.

†††

Daar†komt†bij†dat††men†bij†de†ďcliŽntmetingĒ††werkt†met†categorieŽn†† (ďuitslagmogelijkhedenĒ†genoemd).†De†consulent†is†gedwongen†de† ziektegeschiedenis†van†de†cliŽnt†in†ťťn†van†die†categorieŽn†onder†te†brengen,† ook†al†past†de†geschiedenis†daar†voor†een†belangrijk†deel†niet†in.†Onnodig†te† zeggen†dat†daardoor†een†volledig†vertekend†beeld†van†genoemde† ziektegeschiedenis†ontstaat.†Ook†hier†is†het†punt†dat†Sociale†Zaken†in†de† toekomst††de†verplichtingen†die†ze†de†betreffende†cliŽnt†op†gaat†leggen,†voor† een†belangrijk†deel†zal†baseren†op†de†door†de†externe†consulent†aangeleverde† diagnose.†

††

Samenvattend:††het†is†kletskoek†de†veelvuldig†voorkomende†fouten†bij†de† profielschetsen†van†cliŽnten†van†Sociale†Zaken†af†te†doen†als†ďincidentenĒ.,† zoals†wethouder†Ekhart†probeert†te†doen.††Als†gevolg†van†structurele†fouten† zullen†er†onjuiste†en†onvolledige†profielschetsen†van†cliŽnten†gaan†circuleren.† Deze†profielschetsen†zullen†een†eigen†leven†gaan†leiden†en†de†daarin† opgenomen†onjuiste†gegevens†zullen†in†de†praktijk†bijzonder†moeilijk†te† corrigeren†zijn.††Dat†de†toch†al†in†een†zwakke†en†afhankelijke†positie†verkerende† cliŽnten†van†Sociale†Zaken†daardoor†in†grote†problemen†zouden†kunnen† komen,††vinden†wij†een†onaanvaardbare†situatie.

Met†vriendelijke†groet,
Namens†de†Vereniging†PEL
† Pyt†van†der†GaliŽn
(Voorzitter)

† †
Einde tekst brief PEL. 

Op 22/1/2014 ontvingen we onderstaande reactie van het College van B&W:

Onderwerp Klant in Zicht
Uw kenmerk Brief d.d. 12 december 2013
Ons kenmerk 19729 Welzijn
Dienst Werk en Inkomen
Sector 14 058, M. van de Beek
Contact
Bijlagen
Datum 8 januari 2014, verzonden: VERZONDEN 22 JAN, 2014

Geachte heer Van der GaliŽn,

Op 17 december 2013 ontvingen wij uw brief aan de gemeenteraad over het project Klant in Zicht waarin u uw zorgen uit over de zorgvuldigheid van de gespreksrapportages. Aangezien de inhoud van uw brief een bevoegdheid van het college betreft, wordt de beantwoording hiervan door het college gedaan. Een afschrift hiervan wordt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2014, in tegenstelling tot de in de ontvangstbevestiging aangegeven datum. Dit in verband met de zorgvuldige beantwoording van uw brief.

U geeft aan dat er sprake is van structurele fouten en niet van incidenten, die Leiden tot onjuiste en onvolledige rapportages. U stelt het onaanvaardbaar te vinden dat door deze rapportages, uitkeringsgerechtigden in grote problemen kunnen komen.
De zorgen die u uit zijn ook via de CliŽntenraad Werk en Inkomen, waarin u als vereniging PEL vertegenwoordigt bent, bij ons binnen gekomen middels een brief van 20 november 2013. Op 26 november heeft hierover met een afvaardiging van de CliŽntenraad een gesprek plaatsgevonden en op 12 december 2013 is een antwoord naar de CliŽntenraad verstuurd. In de reactie op uw brief sluiten wij aan bij deze eerdere brief aan de CliŽntenraad.

[Reactie: Deze brief werd ondanks herhaald aandringen bij eerst het secretariaat van Sociale Zaken en later bij de voorzitter van de Clientenraad, naar wie deze brief kennelijk was verzonden, niet doorgezonden naar de overige leden van de Clientenraad, waaraan ook PEL deelneemt...]

U geeft aan dat u diverse signalen heeft ontvangen dat aangeleverde gegevens van uitkeringsgerechtigden niet correct zijn weergegeven in de uiteindelijke rapportage en dat sociale zaken niet wil meewerken aan het wijzigen van deze gegevens. In het gesprek met de CliŽntenraad hebben we echter expliciet aangegeven dat we deze signalen graag ontvangen en dat we de onjuiste gegevens daarop dan zullen aanpassen. We hebben afgesproken dat deze oproep op de website van de CliŽntenraad wordt geplaatst. Wij werken dan ook volledig mee aan het wijzigen van onjuiste gegevens. Wij ontvangen momenteel slechts zeer incidenteel (in totaal enkele) verzoeken om gegevens te wijzigen.

Daarnaast heeft wethouder Ekhart tijdens de commissievergadering Welzijn van woensdag 28 augustus 2013 alle raadsleden en insprekers (waaronder de CliŽntenraad) uitgenodigd om met cliŽnten naar de wethouder te komen om hun situatie te bespreken. Tot op heden heeft nog niemand hier gebruik van gemaakt.

U stelt dat de gespreksrapportages gebruikt worden om uitkeringsgerechtigden verplichtingen op te leggen. Hier is echter geen sprake van. Het is niet ons doel om verplichtingen op te leggen op basis van de enkele informatie uit Klant in Zicht. Het project Klant in Zicht is ingezet om een duidelijk en objectief beeld van de uitkeringsgerechtigden in de gemeente Leeuwarden te verkrijgen. Waardoor wij beter in staat zijn om mensen naar werk of participatie te begeleiden en waar nodig te ondersteunen.

Het project Klant in Zicht is in december 2013 beŽindigd. In de monitor Werk en Participatie over 2013 zal de raad hierover nader worden ingelicht. Wel kan gesteld worden dat er tijdens het project 4118 uitkeringsgerechtigden gesproken zijn, hiervan heeft ca. 6 8 mensen(< 1%) een klacht ingediend. Al. deze klachten zijn ingetrokken nadat contact is gezocht en overleg is gevoerd met de betroffen personen. Deze klachten zijn door sociale zaken serieus en adequaat afgehandeld.

[Reactie: het Project Klant in Zicht werd in januari 2014 gewoon voortgezet, toen in het gedeelte van Boarnsterhim, wat per 1 januari 2014 bij de gemeente Leeuwarden werd gevoegd.]

De stelling dat uitkeringsgerechtigden door de rapportages vanuit Klant in Zicht in grote problemen kunnen komen delen wij dan ook niet.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester


Einde reactie B&W op brief PEL over project Klant in Zicht.
Na deze reactie werd besloten een oproep te doen via onze website aan mensen met een bijstandsuitkering om hun ervaringen met Klant in Zicht bij ons te melden. Zie bij: http://verenigingpel.nl/geld/460meld-ervaringen-kiz.html