>

PERSBERICHT PEL: OPENBARE AVOND OVER THEMA:
CRIMINALISERING VAN MENSEN IN DE BIJSTAND


P R O G R A M M A THEMA-AVOND VERENIGING PEL


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@online.nl en pel@verpel.demon.nl Website: http://verenigingpel.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P E R S B E R I C H T

Op donderdagavond 26 september a.s. houdt vereniging PEL een openbare avond over het thema:

"Criminalisering van mensen in de bijstand"

Worden mensen met een bijstandsuitkering gecriminaliseerd?

PEL merkt dat mensen met een (bijstands)uitkering steeds negatiever benaderd worden en dat de overheid daarin meegaat, bijvoorbeeld door een tegenprestatie in ruil voor bijstand verplicht te stellen. Dus verplicht werken zonder loon. Denk hierbij ook aan de nieuwe Huisbezoekwet en Fraudewet.

Voor deze avond zijn drie gastsprekers uitgenodigd:

* Prof. Dr. G.J. Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijks Universiteit Groningen.

* Advocaat Marc van Hoof van VHM Advocaten te Amsterdam, gespecialiseerd in sociale zekerheidsrecht.

* Erik Krebbers van de organisatie "Doorbraak" te Leiden. Doorbraak geeft o.a. een online blad uit en is tevens een actiegroep tegen met name het verplicht werken met behoud van uitkering, maar zonder loonbetaling.

De sprekers vormen na de pauze een "deskundigenpanel" waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen en het voeren van discussie over allerlei aspecten van de bijstand.

Er is tevens gelegenheid voor mensen iets te vertellen over hun ervaringen met de sociale dienst.

Toegang gratis. Zaal open 19.00 uur.
Aanvang: 19.30 uur. We stoppen uiterlijk 22.00 uur.
Plaats: Kroonzaal Oranjehotel Stationsweg 4 Leeuwarden (t.o. station)

Informatie voor de pers: 058-2671636 of verpel@online.nl


Einde tekst persbericht

Poster thema avond PEL 26-9-2013: POSTER (link: Word-bestand)

P R O G R A M M A THEMA-AVOND VERENIGING PEL

DONDERDAGAVOND 26 SEPTEMBER 2013 KROONZAAL ORANJEHOTEL STATIONSWEG 4 LEEUWARDEN:
OPENBARE THEMA-AVOND OVER "CRIMINALISERING MENSEN IN DE BIJSTAND"

Worden mensen met een (bijstands)uitkering gecriminaliseerd?

Zaal open 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Toegang gratis.

1. Opening. Avondvoorzitter: Pyt van der GaliŽn, voorzitter vereniging PEL.
2. Inleiding over het thema door de avondvoorzitter (ongeveer 5 minuten)

3. GASTSPREKERS:
* Prof. Dr. G.J. Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht Rijks Universiteit Groningen
(ongeveer 20 minuten)
Beantwoorden van vragen en opmerkingen hier over vanuit de zaal: 5 minuten.
* Advocaat Marc van Hoof van VHM Advocaten te Amsterdam. (ongeveer 20 minuten) Gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot de bijstand. "Huisadvocaat" van de Amsterdamse Bijstandsbond.
Beantwoorden van vragen en opmerkingen hier over vanuit de zaal: 5 minuten.
* Erik Krebbers van organisatie "Doorbraak" uit Leiden. Geven o.a. het online blad "Doorbraak" uit en voeren actie tegen vooral het werken met behoud van uitkering.
Beantwoorden van vragen en opmerkingen hier over vanuit de zaal: 5 minuten.

PAUZE: 15 minuten (ongeveer om 20.50 uur)

ATTENTIE: Op de tafels liggen lijstjes waarop men zich kan opgeven (naam, telefoonnummer, mailadres) voor vervolgactiviteiten na deze avond. Het idee is een groep te vormen en dan te zien wat men kan doen en wil doen. Bijvoorbeeld: iemand moet op gesprek bij de sociale dienst, maar kan dan een beroep doen op iemand uit deze groep die mee gaat naar dat gesprek.
Ook praktische acties zijn mogelijk, dat is geheel aan de groep zelf en wat men wil.
Het PEL is bereid om dergelijke groep te helpen qua voorlichting en scholing op het gebied van de bijstand en de regelgeving als dat nodig is en daar aan behoefte bestaat.

Na de pauze:

* Een Deskundigenpanel, bestaande uit de drie gastsprekers, gaat in op vragen, opmerkingen en klachten vanuit de zaal over bijvoorbeeld: de bejegening door sociale zaken, het (gebrek aan) privacy als je bijstand hebt (bijv. Sociale Zaken mag zowat overal gegevens opvragen), de onaangekondigde huisbezoeken, ook als er geen concrete verdenking bestaat, de zgn. "risicoprofielen" waarmee groepen op voorhand al gestigmatiseerd lijken te worden als potentiele fraudeurs, het verplicht moeten werken met behoud van uitkering, het nu ook in Leeuwarden moeten leveren van een "tegenprestatie" in ruil voor bijstand en alles wat maar vanuit de zaal wordt aangedragen of door het panel zelf naar voren wordt gebracht. (21.05-22.00 uur) Tevens zijn er stellingen waarover gediscussieerd kan worden.

Attentie: op individuele klachten kan niet uitgebreid ingegaan worden, laat staan dat ze meteen opgelost kunnen worden. Daar leent het karakter van deze openbare avond zich niet voor. Neem in dergelijke gevallen contact op met het PEL-Klachtenspreekuur: 058-2671636 of mail naar pel@verpel.demon.nl
Er is na de pauze maximaal 15 minuten gereserveerd voor de "open microfoon" voor wie wil en durft om zelf in maximaal 5 minuten iets te vertellen over zijn/haar eigen ervaringen als bijstandsgerechtigde.
Nadat iemand zijn of haar ervaringen heeft verteld kunnen zowel de zaal als het deskundigenpanel hier nader op in gaan.

* Uiterlijk 22.00 uur: sluiting. Uitreiking kleine attentie aan de gastsprekers.

Koffie en thee in de zaal: voor rekening vereniging PEL. Consumpties na afloop elders in Oranjehotel: voor eigen rekening.
Op de tafels om mee te nemen: tips en trucs voor als u in de bijstand zit.

Advertentie:

Vereniging PEL is een lokale organisatie die niet wordt gesubsidieerd door de gemeente. Wij houden ons bezig met de belangen van mensen met weinig geld op het gebied van huisvesting, (bijstands)uitkeringen, re-integratietrajecten, kwijtschelding lokale belastingen ed.
Ook hebben wij een Klachtenspreekuur waar u met individuele problemen op dit gebied terecht kunt. (058-2671636 of pel@verpel.demon.nl) Wij gaan zelf tot het niveau: bezwaarschrift indienen of een zaak bij de huurcommissie aanspannen. Voor eventuele rechtszaken (beroepszaken) kunnen we een beroep doen op enige bevriende juristen. Onze inkomsten bestaan uit contributies van onze leden en (ad-hoc) donaties. Overweeg eens of u ook lid wilt worden van onze vereniging. U kunt lid worden door EUR 20,00 contributie te storten op:
Rekeningnummer: (NL85INGB000)3955799
Tussen haakjes het IBAN nummer gedeelte voor als u al overschrijvingsformulieren heeft waar dat ook op vermeld moet worden.

Ten name van:
Vereniging PEL
Marowijnestraat 8-C
8931 BT Leeuwarden
O.v.v. "contributie"

Na ontvangst van dit bedrag op onze rekening bent u automatisch lid!