De belangrijkste wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB)


De belangrijkste wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Per 1 januari 2013 worden de WWB, de Wajong en de WIJ (Wet Investering in Jongeren) vervangen door de Wet Werken naar Vermogen (WWV). Daarop vooruitlopend worden per 1 januari 2012 de WIJ en de WWB al samengevoegd. Bovendien wordt de WWB aanmerkelijk aangescherpt. De WWB was altijd al een asociaal misbaksel, maar rechts Nederland kan bij de gewijzigde WWB nu echt helemaal haar vingers aflikken.
De belangrijkste wijzigingen hebben we hieronder in - hopelijk - begrijpelijk Nederlands weergegeven. Heb je vragen en/of opmerkingen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Het geheel is in hoofdstukjes onderverdeeld, zodat je snel kunt vinden waar je naar op zoek bent.

De bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft

Dit is waarschijnlijk de wijziging die het meeste stof heeft doen opwaaien. Wanneer je een bijstandsuitkering aanvraagt, wordt het gezamenlijke gezinsinkomen vastgesteld om te bepalen of je ook recht hebt op bijstand en indien ja, hoe hoog die bijstand moet zijn. Tot nu toe telden daarvoor alleen het inkomen van de aanvrager en zijn of haar partner mee. Het inkomen van - bijvoorbeeld - inwonende kinderen telde niet mee. Per 1 januari is dat veranderd. Voor het vaststellen van het gezinsinkomen telt nu k het inkomen van inwonende kinderen en kleinkinderen mee. Dat betekent dat het inkomen van een inwonend (klein)kind in mindering wordt gebracht op je uitkering. Met andere woorden: gezinsleden worden geacht elkaar te onderhouden.
Voorbeeld: je bent een alleenstaande moeder en je zoon woont bij jouw in. Zoonlief heeft een baan die hem netto 1500 euro per maand oplevert.
Jij verliest dan het recht op een bijstandsuitkering. Je zoon wordt voortaan geacht jouw van zijn salaris te onderhouden.

Let op: hier zijn een paar uitzonderingen op!

- Een inwonend gezinslid dat zorgbehoevend is en gn professionele zorg ontvangt, heeft zelfstandig recht op een bijstandsuitkering.
Dat gezinslid moet dat dan wel zelf aanvragen bij de gemeente. Je moet dan een AWBZ-indicatie van tenminste 10 uur hebben en thuis verzorgd worden door ouder(s) of kind(eren).
- Meerderjarige inwonende kinderen die studiefinanciering ontvangen.
- Inkomen uit de Wajong van een inwonend gezinslid.

Wanneer je op 1 januari 2012 een bijstandsuitkering had, val je tot 1 juli 2012 onder het overgangsrecht en gaat deze regeling pas op 1 juli 2012 voor jouw in.

Verblijf in het buitenland

Vanaf 1 januari 2012 mag je nog maximaal 4 weken (was 13) in het buitenland verblijven. Deze wijziging is uiteraard met name bedoeld om allochtonen te pesten. De totale gotspe: ben je 65 jaar of ouder, dan mag je voortaan niet langer dan 13 weken in het buitenland verblijven (was 26 weken).

Minimabeleid

De gemeente mag bij een aantal minimaregelingen niet langer bepalen hoe hoog de inkomensgrens is. Alleen mensen met een inkomen tot 110% van het voor hen geldende bijstandsniveau komen nog in aanmerking voor de volgende regelingen:

  1. * de langdurigheidstoeslag [Opm. secretaris PEL: in Leeuwarden 100% en 5 jaar bijstand.]
  2. * bijzondere bijstand aan speciale groepen: de categoriale bijzondere bijstand aan: mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen van 65 jaar en ouder, mensen met schoolgaande kinderen
  3. * de collectieve aanvullende zorgverzekering, met daarbij een bijdrage in de premiekosten [Gemeente Leeuwarden: de AV-Frieso]
  4. * sociale participatiefonds (kortingen op abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen)
  5. * bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen (witgoed)

Let op: het nieuwe gezinsbegrip geldt vanaf 1 januari 2012 ook voor deze regelingen!

Jongeren

De WIJ (Wet Investering in Jongeren) is per 1 januari 2012 opgegaan in de WWB. Lopende werkleertrajecten worden tot maximaal 1 juli 2012 voortgezet.
De hierboven aangehaalde verscherpte regels van de WWB gelden nu ook voor de WIJ.

Voor jongeren beneden de 27 jaar geldt bovendien het volgende:

- School heeft prioriteit.
- Lukt dat niet, dan moet je eerst 4 weken lang zelf op zoek naar werk. Gedurende die tijd heb je geen recht op een uitkering en ook geen recht op ondersteuning of hulp van de gemeente. Pas nadat die 4 weken verstreken zijn, kan de gemeente je eventueel een uitkering of een voorschot verstrekken.
Let op: gedurende de eerste 4 weken heb je dus ook geen recht op een voorschot!

Nogmaals: heb je vragen en/of opmerkingen over deze wijzigingen, neem dan contact met ons op.

[Bel dan 058-2671636 of mail pel@verpel.demon.nl of verpel@wanadoo.nl]

Pyt van der Galin


Einde tekst over de belangrijkste wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Ook het Amsterdamse werklozenblad MUG van februari 2012 had een eenvoudig geschreven verhaal over de wijzigingen in de Wet werk en Bijstand per 1/1/2012. Zie bij deze link.