Schriftelijke vragen van de CliŽntenraad aan de gemeente/wethouder n.a.v. de op stapel staande veranderingen in de sociale zekerheid.


Per 1/1/2012 wordt de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) weer opgeheven of beter gezegd: De Wet Werk en Bijstand en de WIJ worden in elkaar geschoven tot een nog strengere WWB, terwijl er nog veel meer maatregelen aan zitten te komen die het leven van mensen met een uitkering nog moeilijker maken. Op 20/9/2011 heeft de Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden hierover de volgende brief naar de gemeente verzonden:


Schriftelijke vragen van de CliŽntenraad aan de gemeente/wethouder n.a.v. de op stapel staande veranderingen in de sociale zekerheid.

vraag 1
n.a.v. 'vier weken wachttijd voordat er recht is op een uitkering':
kan er voor deze periode aanspraak gemaakt worden op een voorschot?
Denk hierbij o.a. aan (alleenstaande) ouders met kinderen, jongeren die in aanmerking komen voor een werkleeraanbod, jongeren die niet door hun ouder(s) onderhouden kunnen worden.

[Waarom hier alleen alleenstaande ouders en jongeren worden genoemd is onduidelijk. Een niet-jongere alleenstaande zit zo'n eerste maand net zo goed zonder geld. Die kan wél door zijn ouders worden onderhouden, als die tenminste nog leven?]

vraag 2
n.a.v. 'verordeningsplicht participatie schoolgaande kinderen':
graag uitleg hierover en om welke leeftijdsgroep gaat het en wordt hiervoor een categoriale regeling ingevoerd.

[Dit zou men ondubbelzinnig moeten afwijzen! Het gaat hier om verplichte "maatschappelijke stages" die niets te maken hebben met de opleiding die men volgt, maar meer een soort 'arbeitseinsatz' zijn van scholieren. Nog even en ze mogen weer een uniform aantrekken. In onderwijskringen is men ook helemaal niet blij met deze flauwekul. Om een voorbeeld te noemen: zo moesten scholieren in de wijk Camminghaburen schuttingen verven (!) en de toenmalige wethouderr Florijn prees dit "project" (alles is tegenwoordig 'een project'...) zowat de hemel in. Gelukkig is die mooiprater vertrokken naar Rotterdam, wat afgaande op de berichten, zijn Waterloo wel eens kon worden...]

vraag 3
n.a.v. 'normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op 110%':
" hoe en wanneer denkt de gemeente dit te gaan invoeren ?
" hoe en wanneer denkt de gemeente de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen?

[Beetje vragen naar de bekende weg: de gemeente voert dit in zodra het Rijk dit bij wet, Verordening, Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) enz. heeft afgekondigd en vervolgens komt zoiets in bv. de Nieuwsbrief SoZa, op de website van de gemeente en in Huis aan Huis.
Erger vind ik, dat tijdens het middagoverleg van de Clientenraad op 29/9/11 de vertegenwoordigster van de Samenwerkende Ouderen Bonden maar zat te drammen dat bij de presentatie van de veranderingen in de WWB per 1/1/2012, een fout werd gemaakt: het WAS niet 110% WML als grens voor het minimabeleid, maar het was 110% van "het sociaal minimum", alsof ze op voorhand al wilde verhinderen dat eindelijk eens de onrechtvaardigheid van het criterium "sociaal minimum" bij bv. de AV-Frieso werd hersteld...
Dat sociaal minimum is immers niets anders dan: "het voor hem/haar of hen geldende bijstandsniveau" en dat betekent dat bv. een gezin met meer inkomsten dan een alleenstaande in sommige gevallen WEL gebruik mag maken van de AV-Frieso en die alleenstaande niet. Nu de regering weliswaar de grens voor het minimabeleid terugbrengt tot 110%, terwijl deze in Leeuwarden 120% van dat sociaal minimum is, maar tegelijk stelt dat het 110% WML is, zou van de nood een deugd kunnen worden gemaakt door die onrechtvaardigheid te repareren. Dus: het Leeuwarder minimabeleid begrenzen op 110% WML.
Door de sectormanager werd geantwoord dat de teksten zoals die tot nu toe uit Den Haag kwamen, soms onduidelijk waren over wat ze daar nu precies bedoelden, maar dat WML kwam ook in de stukken voor. Overigens heeft ondergetekende dit zelf ook in diverse stukken zien staan.]

vraag 4
n.a.v. 'Aanvullende inkomensvoorziening ouderen'(Aio):
wil de gemeente nadenken over een (categoriale) compensatieregeling voor ouderen met een onvolledige AOW + bijstandsaanvulling?

[De AOW kent een toeslagje die al jaren bestaat maar per 1/1/2011 een nieuwe naam kreeg: de Aio. Iemand die een onvolledige AOW heeft kan aanvullende bijstand krijgen. Maar geen Aio meer daar boven op. In de praktijk treft dit vooral allochtonen, die geen volledige AOW hebben omdat ze toen ze hier nog niet waren, uiteraard geen AOW-premie betaalden. Deze regeringsmaatregel is een beetje "buitenlandertje-pesten". Maar omdat men op die wijze de wet niet jkan veranderen, heeft de regering dit er op verzonnen... Overigens geef ik dit voorstel weinig kans omdat alleen in een paar concreet vastgelegde gevallen categoriale bijzondere bijstand aan bepaalde groepen mag worden gegeven.]

vraag 5
n.a.v. 'regeling huisbezoek':
zie hiervoor onze brief d.d. 14 juli 2011. Wat voor huisbezoeken i.k.v. Amaryllus van toepassing is geldt ook voor de 'regeling huisbezoek'.

[Hierover waren klachten ingediend inzake privacy-schendingen door de zgn. Sociale Teams. Deze zijn ingediend bij Tûmba en bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Tûmba heeft inmiddels hierover advies uitgebracht en B&W antwoordden op vragen van D66 dat ze dat advies overnemen. Overigens is gemeld dat de Sociale Teams vrolijk doorgaan met hun huisbezoeken en het onderling uitwisselen van gegevens...]

vraag 6
Hoe wordt de aanpak van de bemoeizorg voor kinderen van z.g. fraudeurs ?
Als de vader of de moeder bewust of onbewust fraudeert en de uitkering stopt zijn de kinderen de dupe. Geen eten geen drinken geen onderdak geen kleding enz. met andere woorden een schijnend gebrek aan de basisbehoeften om te leven.
Gaat het College maatregelen nemen om dat te voorkomen of ontstaat er zoiets als eigen schuld dikke bult. En andermans kinderen is andermans zorg.

[Wat is onbewust frauderen? Is het vreemd dat mensen volledig verdwalen in het oerwoud aan regels en regeltjes en voordat ze er erg in hebben weer een regeltje hebben overtreden? Inzake bewuste fraude: in feite is het zo dat diegene ZELF zijn kinderen tot slachtoffer maakt. Maar kinderen zijn zielig en dus worden gezinnen met kinderen veel milder behandeld dan alleenstaanden. Voor hen is het niet erg om gebrek aan de basisbehoeften te hebben, op straat te belanden enz. enz. Overigens: bij een gezin met kinderen waarvan de uitkering wordt gestopt, stopt de betaling van kinderbijslag en kindertoeslag niet. Maar het is bekend: de meeste deelnemers aan de Cliëntenraad hebben geen enkele affiniteit met alleenstaanden, in hun beleving bestaan er alleen gezinnen en hoogop nog wat eenoudergezinnen.]

vraag 7
n.a.v. 'tegenprestatie':
hoe denkt de gemeente te waarborgen dat de tegenprestatie geen verdringingseffect heeft op mensen met een laag inkomen.

[Wettelijk wordt nu het werken met behoud van uitkering ingevoerd, m.a.w.: het dwangarbeiderskamp Nederland krijgt verder vorm... De via de bijstand onderbetaalde "staatsslaven" kunnen overal ingezet worden waar de gemeente maar wil... Natuurlijk komt het tot verdringing, waarbij degenen met nog betaald werk ook uiteindelijk in de bijstand komen, opdat ook zij als staatsslaven kunnen worden ingezet...]

20 september 2011


Einde tekst brief Cliëntenraad. Commentaar tussen blokhaken. []