AANVAARDEN BESTUURSFUNCTIE BIJ VRIJWILLIGERSWERK EN DE MELDPLICHT PLUS TOESTEMMING UITKERINGSINSTANTIE:
MENSEN GEZOCHT DIE WEL EEN PROCES HIEROVER WILLEN VOEREN


Het PEL zoekt mensen die te maken kregen met onderstaande kwestie en die wel met hulp van het PEL en eventueel van Tûmba hierover een proces willen voeren tegen Sociale Zaken Leeuwarden (bijstandsuitkering) of tegen het UWV (WW, WAO/WIA, WAJONG ed.) Het gaat over onderstaande kwestie:

AANVAARDEN BESTUURSFUNCTIE BIJ VRIJWILLIGERSWERK EN DE MELDPLICHT PLUS TOESTEMMING UITKERINGSINSTANTIE

Leeuwarden, 23/9/2011

N.a.v. de meldplicht van uitkeringsgerechtigden met bv. een bijstandsuitkering of uitkering van het UWV (n.a.v. recent persbericht UWV, via de Postverzendlijst rondgestuurd) even de oude correspondentie opgegraven. Het ging op de laatste ledenvergadering van het PEL op 20/9/2011 m.n. om het punt: het vrijwilligerswerk bestaat uit een onbetaalde bestuursfunctie in een organisatie, al dan niet een politieke partij.

Er wordt uitgegaan van een meldplicht richting uitkeringsinstantie waarop vervolgens deze instantie al dan niet toestemming verleent. De stelling is, dat voor het door een burger uitoefenen van zijn grondrechten überhaupt geen voorafgaande melding van het voornemen noodzakelijk is, laat staan dat het uitoefenen van het grondrecht onderworpen kan zijn aan de toestemming van de uitkeringsinstantie. We doelen dus hier op het recht van vereniging en vergadering, zoals opgenomen in de Grondwet. Onze mening is, dat een meldplicht en het nodig hebben van toestemming ongrondwettig is.
We zijn tevens van mening dat hier sprake is van ongelijke behandeling van burgers die wel of niet een uitkering hebben. Een burger zonder een uitkering heeft hier immers niets mee te maken. Terwijl o.i. zeker met betrekking tot de Grondwet een ieder gelijk behandeld zou moeten worden.

secretaris Vereniging P.E.L.


Eerdere correspondentie op website PEL: (zie ook de link onderaan dit bericht naar alle correspondentie zoals indertijd gevoerd tussen PEL en Sociale Zaken)

Citaat uit reactie gemeente indertijd: "In uw brief stelt u ook de vraag in hoeverre er toestemming moet worden gevraagd voor het vervullen van een bestuursfunctie of het verrichten van vrijwilligerswerk voor een politieke partij. In principe moet ook voor deze activiteiten toestemming worden gevraagd. Ook in deze gevallen zullen de activiteiten worden getoetst aan de eerder genoemde criteria. Over het algemeen zullen bijstandsgerechtigden op basis van deze toetsing toestemming krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk in bestuursfuncties of voor politieke partijen." Einde citaat.

[Inzake dit punt raad ik iedereen die dit soort vrijwilligerswerk wil doen maar vervolgens wordt geweigerd door sociale zaken, om deze weigering te negeren! Want het antwoord ontwijkt namelijk het punt dat het hier gaat om het grondwettelijk recht van vereniging en vergadering! Hier gaat de soos over de streep en ik raad iedereen aan om dit dan met hen uit te vechten.
Nu al is er al teveel sprake van eersterangs en tweederangs burgers. Laatstgenoemden hebben een uitkering van de soos...
In het recent verleden toen dhr. Herder nog sectormanager was van sociale zaken, hebben wij dit punt ook al eens aangekaart. Juist in verband met bovengenoemd grondwettelijk recht was de heer Herder van mening dat de soos dit vrijwilligerswerk niet kon weigeren. Het ging meen ik toen om iemand die bestuurslid wilde worden van een stichting. Nu lijkt thans de soos niet erg zeker van haar zaak, want ze stellen "in principe"... Volgens onze plaatsvervangend vertegenwoordiger in de CR was de laatste vergadering bij de behandeling van de soos-reactie op de schriftelijke vragen zou het de soos gaan om vrijwilligerswerk voor "extremistische organisaties". Maar wat zijn dat?? Neo-nazi-clubs? De Nederlandse Volk Unie? Of Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid? Of zou het gaan om bijvoorbeeld de NCPN? De VCN? De SP?
Ik zelf heb hierin een vrij principieel standpunt: zolang de politieke partij niet is verboden, is zij toegestaan, hoe verwerpelijk hun ideŽen ook mogen zijn. De soos komt hier op heel glad ijs als zij een politiek oordeel gaat vellen, want dat gebeurt er dan in feite. In feite zou de gemeenteraad over dit punt iets moeten opmerken.]

Link naar de indertijd gevoerde correspondentie met Sociale Zaken:
http://home.wanadoo.nl/dbpel/geld/394vryww-sz.html


Einde bericht PEL.