Visiedocument Dienstverlening Werkplein
Reactie PEL op alleenstaanden-haat van het
College van B&W


Het PEL heeft onderstaande brief naar de Raad en de commissie Welzijn verzonden naar aanleiding van een passage in het Visiedocument Dienstverlening Werkplein waar de haat tegen alleenstaanden met weinig geld weer afdroop. In de Verenigde Staten heeft men inmiddels een woord bedacht voor dit soort discriminatie van alleenstaanden: "singlisme"...


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
==============================================================

GEMEENTERAAD GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN
In het bijzonder leden Commissie Welzijn

Onderwerp:
- Visiedocument
Dienstverlening Werkplein

Leeuwarden, 6/9/2011

Geachte raadsleden,

Op 7/9/2011 vergadert de Commissie Welzijn o.a. over het Visiedocument Dienstverlening Werkplein. Hierbij enige opmerkingen over een passage in deze nota, te vinden in Hoofdstuk 14 "De relatie met het I-deel", alinea 2 blz. 35.

We troffen deze opmerking al eerder aan in de Kadernota Werken naar Vermogen, de eerdere werktitel van het Visiedocument Dienstverlening Werkplein. Als we dit voegen bij eerdere soortgelijke opmerkingen in de 6-Wijken Nota dan begint het streven naar "een andere bevolkingspopulatie" die daaruit bleek, bedenkelijke vormen aan te nemen.

Het bedoelde citaat:

"Het huisvesten van veel (alleenstaande) uitkeringsgerechtigden is een extra belasting voor het I-deel. Een meer diverse demografische bevolkingsopbouw zou kunnen ontstaan als er woningen in een hoger segment voorhanden komen. Dit trekt meer hoger opgeleiden naar de stad toe hetgeen goed is voor de werkgelegenheid. Bovendien zou daardoor de prijs van een gemiddelde woning stijgen waardoor een alleenstaandenuitkering weer minder aantrekkelijk wordt." Einde citaat.

Het I-deel is het inkomensdeel van het geld wat de gemeente krijgt voor betaling van de uitkeringen die de gemeente uitbetaalt, m.n. de bijstand.
Er wordt net gedaan alsof er geen duurdere woningen in de stad zijn (De Zuidlanden staat er vol mee) en alsof er geen of te weinig (ook dure) koopwoningen worden aangeboden. De onzinnige redenering is: er zijn zoveel (??) alleenstaanden met een uitkering omdat er "teveel" "goedkope" huizen staan. Dat er zo wordt geredeneerd wisten we al jaren, gezien het sloopbeleid van gemeente i.s.m. de corporaties.
We willen er op wijzen dat de poging van B&W enige jaren terug, om de stad op slot te draaien voor mensen met een uitkering, indertijd is gestrand, omdat onderzoek toen aantoonde dat dit idee meer berustte op hysterie en een hetze dan op realiteit.

Verder moet kennelijk de prijs van een woning stijgen, zodat die uitkeringstrekkers mooi niet kunnen kopen. Alsof ze dat nu wel kunnen. En als de huizenprijzen maar hoger worden, dan wordt een alleenstaanden uitkering "minder aantrekkelijk", heet het.

Alsof een alleenstaanden uitkering uit vrije keuze wordt aangevraagd en alsof ze net zo makkelijk te verkrijgen is, als warme broodjes bij de snackbar uit de muur en alsof (70% van de gezinsbijstand) dergelijke uitkering geen stille armoede betekent..

Maar in feite is de stelling: er moeten geen voor alleenstaanden met een uitkering betaalbare (huur)woningen zijn, dan werken we ze wel "onze stad" uit, dat scheelt mooi op onze uitgaven.

Verder wisten we niet, dat als een hoger opgeleide naar de stad gaat, de daarbij passende baan op zijn opleidingsniveau spontaan ook ontstaat.

De opsteller van de nota is iemand die kennelijk vol vooroordelen zit tegen alleenstaanden en B&W staan daar kennelijk achter. Wij willen wel eens weten wie deze lieden in het ambtelijk apparaat verder allemaal zijn die kennelijk in diverse nota's hun "vijf minuten haat" tegen alleenstaanden met weinig geld mogen uitleven. Over een uitkering voor een gezin horen we de ambtenaar uiteraard niet.

Samengevat: we hebben schoon genoeg van de aanvallen in diverse nota's op alleenstaanden met weinig geld vanuit het ambtelijk apparaat en kennelijk gesanctioneerd door B&W.
Advies: vervang overal waar in diverse nota's op allerlei gebied negatieve opmerkingen staan over alleenstaanden, dat woord eens door "joden" of indien men wat moderner wil, door "moslims" en lees dan nog eens.
Kortom: het zou de Raad sieren als zij zou besluiten deze passage uit de nota te schrappen.

Met vriendelijke groet,
  
                         
    (secretaris)

C.c.:
- College van B&W
- Lokale pers


Einde tekst brief PEL aan Raad en aan commissie Welzijn.