LEERWERKPLEKKEN EN HET BEDROG MET DE BIJSTANDSCIJFERS
FORSE GROEI BIJSTAND IN LEEUWARDEN
PERSBERICHT PEL 30/9/2010:
COLLEGE LEEUWARDEN PRESENTEERT MISLEIDENDE CIJFERS OVER BANENMARKT
PEL stelt schriftelijke vragen over de banenmarkt


Uit de Leeuwarder Courant van za. 23/10/2010:
"Forse groei bijstand in Leeuwarden"


LEERWERKPLEKKEN EN HET BEDROG MET DE BIJSTANDSCIJFERS

Voor mensen die volgens de gemeente een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, heeft de gemeente tegenwoordig zgn. leer werk plekken. Voor jongeren tot 27 jaar die tegenwoordig geen recht op bijstand meer hebben, maar vallen onder de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) geldt dat men verplicht een leer werk traject moet aanvaarden omdat men anders geen recht heeft op een uitkering vanuit de WIJ. Daar is dus uitsluitend sprake van leer werk trajecten.
Maar wat verstaat de gemeente Leeuwarden nu precies daaronder? Op 25/3/2010 werd in de Clientenraad Werk en Inkomen onderstaand stuk uitgereikt:


Ingekomen Cliëntenraad 25-3-2010

Leer werkplekken

Voor de klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (trede 3 en 4) willen we een basis aan dienstverlening inkopen. Deze dienstverlening is gericht op de ontwikkeling van verschillende groepen werkzoekenden en inburgeraars. Onze vraag aan dienstverleners is om te komen met een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten dat werkzoekenden en/of jongeren en/of inburgeraars een stap verder brengt. Die activiteiten kunnen bestaan uit het verrichten van werkzaamheden bij werkgevers, bij speciaal daarvoor ingerichte werkomgevingen of in de vorm van projecten. De werkzaamheden zijn zodanig georganiseerd dat deelnemers hun vaardigheden en competenties vergroten en dat hun zelfvertrouwen en motivatie om vervolgstappen te zetten toenemen.
Een belangrijk element van de dienstverlening bestaat dus uit de manier waarop de begeleiding wordt uitgevoerd en de manier waarop de verbinding met scholing wordt gelegd. De dienstverlening kan (afhankelijk van de doelen van de individuele klant) doorlopen tot betaald werk, mits goede afspraken worden gemaakt met ons werkgeversteam. Deze dienstverlening valt onder perceel 1. De volgende typen leerwerkplekken zijn te onderscheiden:

Als gemeente willen we een basisaanbod aan leerwerkplekken realiseren. Leerwerkplekken zijn plekken waar werkzoekenden werkervaring en scholing op kunnen doen en waar zij al werkend hun competenties verhogen. De gevraagde diŤnstverlening bestaan uit de leerwerkplek zelf, de begeleiding en de integratie of samenhang met scholing (en/of inburgering). We onderscheiden een viertal vormen:

1) Leer / werkplekken bij bedrijven of organisaties (profit of non-profit). Het gaat om plekken die werkgevers beschikbaar stellen om werkzoekenden werkervaring op te laten doen. De dienstverlener zorgt ervoor dat de plekken zodanig zijn georganiseerd dat klanten zich er optimaal kunnen ontwikkelen. Bij de werving van plekken dient altijd afstemming plaats te vinden met het werkgeversteam.

2) Leer / werkplekken bij bedrijven of organisaties (profit of non-profit), welke beschikbaar komen via Werkgeversteam. Het gaat om plekken die werkgevers beschikbaar stellen om werkzoekenden werkervaring op te laten doen. De dienstverlener zorgt ervoor dat de plekken zodanig zijn georganiseerd dat klanten zich er optimaal kunnen ontwikkelen.

3) GecreŽerde leer / werkplekken. Het gaat om plekken die door de dienstverlener zelf worden gecreŽerd, hetzij in een beschermde of gesimuleerde werkomgeving, hetzij in de vorm van specifieke projecten. We vragen dienstverleners nadrukkelijk om samenwerking te zoeken met bestaande partijen uit de infrastructuur, zoals het SW-bedrijf.

4) GecreŽerde leer / werkplekken gericht op een specifieke beroepsopleiding of doelgroep. Het gaat om plekkťn die noodzakelijk zijn om een leerarbeidsovereenkomst in het kader van een BBL-opleiding af te kunnen sluiten of om plekken voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren of 55+)

Bedrijven per perceel:

Perceel 1, Leer - werkplekken:

a. Compact re-integratie
b. FourstaR
c. Randstad HR Solutions
d. Stam BV
e. SagEnn
f. Reax arbeidsintegratie
g. Stavoor
h. Alexander Calder
i. Agens
j. Caparis [N.B.: dit is het WSW-bedrijf]

Perceel 2, Werkgeverschap gesubsidieeerde arbeid, verstrekken loonkostensubsidie en uitstroomactiviteiten:

a. Reax arbeidsintegratie

Perceel 3, Inburgering:

a. ROC Friese Poort
b. ROC Friesland College
c. IVIO integratie
d. Intop
e. Stavoor
f. Alfa Beta consult

Perceel 4, Aanvullende diagnose, activerende en ondersteunende producten:

a. Compact re-integratie
b. FourstaR
c. Randstad HR Solutions
d. Stam BV
e. Koers
f. Intop
g. SagEnn
h. ERGOcontrol
i. Talengroep
j. Jawis training en advies
k. Heller BV
1. RBO
m. Reax arbeidsintegratie
n. Stavoor
o. ROC Friesland College
p. ROC Friese Poort
q. Activa
r. Flexwurk
s. Radargroep
t. Alexander Calder
u. Agens
v. Caparis
w. Rework


Einde tekst van stuk gemeente Leeuwarden. Opmerking tussen blokhaken. [].

Uit bovenstaand stuk moge duidelijk worden dat een leerwerk traject niet betekent dat men loon gaat verdienen, maar dat het niet veel meer inhoudt dan (verplicht) werken met behoud van bijstandsuitkering.

Op zaterdag 23/10/2010 meldde de Leeuwarder Courant het volgende:


Percentage twee keer zo hoog als landelijk gemiddelde

Forse groei bijstand in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Leeuwarden is in de eerste helft van dit jaar met 12 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dat percentage is twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde voor grote gemeenten (meer dan 60.000 inwoners). Volgens de gemeente heeft de stijging te maken met het feit dat de economische crisis in Noord-Nederland later toesloeg dan in het Zuiden van Nederland.

"Nu de economie weer wat aantrekt, zie je het effect het eerst in Zuid-Nederland. In het Noorden lopen we gewoon een half jaar achter in die ontwikkeling", stelt Sieds Rienks, sectormanager bij sociale zaken van de gemeente.

Vorig jaar steeg het aantal bijstands uitkeringen nog met 9 procent, 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde voor grote gemeenten.
In de jaren daarvoor was juist sprake van een daling van het aantal bijstanders; van 2004 tot 2009 nam dit aantal af met 18 procent.

Sinds juli daalt het aantal WWB'ers weer in Leeuwarden.
Die daling had onder meer te maken met de banenbeurs die in de zomer is gehouden in Post-Plaza. Daar kregen 270 mensen een leer-werktraject aangeboden.

[Opmerking: dit betekent dat de gemeente Leeuwarden mensen die een leer werk traject aangeboden kregen niet meer meetelt bij het bijstandsbestand, hoewel een leer werk traject in verreweg de meeste gevallen betekent dat men werkt met behoud van de bijstandsuitkering! Maar die uitkeringen worden niet meer meegeteld bij het bijstandscijfer...
Dit is de gemeenteraad en de goegemeente gewoon iets wijsmaken en in feite een vorm van bedrog. Ons persbericht en onze vragen n.a.v. de laatste banenmarkt waren dus terecht.]

Leeuwarden telt nu 3450 mensen in de bijstand. Het sterk gegroeide aantal Leeuwarders in de bijstand is een van de oorzaken van het grote financiŽle tekort van Ä2.6 miljoen waar de Friese hoofdstad dit jaar op afstevent.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

Naar aanleiding van de in augustus 2010 door de gemeente gehouden banenbeurs had het PEL op 30/9/2010 het volgende persbericht uitgegeven:


PERSBERICHT VERENIGING P.E.L.

Leeuwarden, 30/9/2010

COLLEGE LEEUWARDEN PRESENTEERT MISLEIDENDE CIJFERS OVER BANENMARKT

Volgens de gemeente Leeuwarden zouden dankzij de Banenbeurs van 26 augustus jl. 270 mensen een baan hebben gekregen.

Daar is echter geen sprake van. Gesprekken met mensen die op de banenbeurs aanwezig waren, wijzen uit dat de aanwezige uitkeringsgerechtigden verplicht werden een contract voor een leerwerktraject te ondertekenen.

Op het moment van ondertekening was echter in de meeste gevallen nog helemaal niet duidelijk bij wie en voor hoelang deze mensen dit traject konden volgen. M.a.w.: de bezoekers moesten een contract ondertekenen dat in feite inhoudsloos was. Voor het college staat blijkbaar het ondertekenen van een contract gelijk aan het vinden van een baan.

Het persbericht van het College was ook anderszins misleidend. Waar het College spreekt over een Ďbaaní, was er in feite sprake van een leerwerktraject. Het zal voor het College wellicht als een verrassing komen, maar een leerwerktraject staat niet gelijk aan een betaalde baan.

Was deze Banenbeurs dus het succes dat het College beweerde dat het was? Nee. In feite is het niet veel meer dan een staaltje creatief boekhouden van het College, met als voornaamste resultaat dat uitkeringsgerechtigden bij Sociale Zaken van de ene kaartenbak naar de andere verhuisd zijn.

Pyt van der GaliŽn

Voorzitter Vereniging PEL


Einde tekst persbericht.

Tevens zijn nadien de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van B. en W. waarop we geen reactie hebben gehad...


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
==============================================================

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Banenbeurs

Leeuwarden, 5/10/2010

Geacht College,

naar aanleiding van de door de gemeente op 26/8/2010 gehouden Banenbeurs en n.a.v. berichten over de gang van zaken, waarin diverse dingen werden beweerd, leek het ons het beste om niet af te gaan op allerlei verhalen, maar u te vragen naar de feitelijke gang van zaken.

Onze vragen:

1. Klopt het, dat voorafgaand aan deze Banenbeurs aan mensen met een bijstandsuitkering een brief werd verzonden waarin werd meegedeeld dat voorafgaand aan die beurs een bijeenkomst bij UWV-Werkbedrijf zou plaats vinden waarop men op straffe van een sanctie verplicht was te verschijnen?

2. Klopt het, dan mensen de Banenbeurs slechts weer konden verlaten indien zij een contract voor een leerwerk traject hadden getekend maar anders niet?

3. Werd in bedoelde leerwerk traject contracten reeds de naam genoemd van een concrete werkgever en looptijd van het traject waar men bedoeld traject kon doorlopen of moest dat later nog nader worden bepaald?

3A. Werd in bedoelde leerwerk trajecten ook vermeld wat concreet het leerdoel/leerdoelen was/waren plus de eventueel extra in te zetten middelen (zowel inhoudelijk als financieel) om dat doel te bereiken?

4. Werden mensen met een bijstandsuitkering die een contract tekenden voor een leerwerk traject vervolgens administratief overgeheveld uit het bijstandsbestand naar bv. een "participatiebestand"?

Toelichting: deze vraag wordt mede gesteld i.v.m. verhalen dat een leerwerk traject contract tekenen, betekent dat de "caseload" van de werkcoaches wordt ververst, mede omdat werkcoaches op dit punt bepaalde streefcijfers moeten halen, om hun baan te behouden.

5. Hoe lang duurt het na datum ondertekening leerwerk traject overeenkomst voordat iemand daadwerkelijk bij een werkgever kan beginnen?

Toelichting: deze vraag wordt mede gesteld i.v.m. verhalen dat het voor kan komen dat iemand met een leerwerk traject overeenkomst nog een hele tijd thuis zit alvorens hij/zij daadwerkelijk kan beginnen. Genoemd werd o.a. dat leerwerk trajecten 3 maanden zouden duren (met de mogelijkheid van verlenging met 3 maanden) maar dat het kan voorkomen dat iemand de eerste maand nog nergens kan beginnen omdat er nog geen concrete werkplek is.

6. Over het algemeen wordt door iemand in een leerwerk traject niets verdiend. Krijgt diegene dan een bijstandsuitkering of wordt diegene betaald uit het Participatiedeel van de WWB met een bedrag even hoog als het voor hem geldende bijstandsniveau?

6A: Indien betrokkene wordt betaald uit het Participatiebudget, vat de Belastingdienst dat dan op als "loon", wat onder een ander belastingtarief valt dan bijstandsbetalingen - die onder een apart (lager) belastingtarief vallen - en zo ja, hoe worden deze betalingen door de gemeente in belastingtechnische zin verantwoord richting Belastingdienst?

7. Bent u het met ons eens dat iemand die in een leerwerk traject zit maar uit het Inkomensdeel WWB (bijstand) wordt betaald statistisch gewoon moet meetellen bij het aantal mensen wat een bijstandsuitkering heeft? En zo nee, waarom niet?

Tot zover onze vragen. In afwachting van reactie uwerzijds, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur,

met vriendelijke groet,

secretaris

C.c.:
- Leden gemeenteraad Leeuwarden
- lokale pers


Einde vragenbrief PEL.