Gemeente wil armoede in beeld brengen maar veroorzaakt deels zelf niet-gebruik van voorzieningen.


Op woensdag 19/12/2007 verscheen het volgende artikeltje in de Leeuwarder Courant:

Armoede in beeld

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden wil in kaart brengen hoeveel inwoners het financieel krap hebben. Ze wil zich steeds meer richten op armoedebestrijding en daarom is het noodzakelijk om de groep 'armen' in de gemeente wonen [kennelijk vergeten: "in kaart te brengen" o.i.d.?] en hoeveel er wel gebruik maken voor [m.z. "van"?] speciale gemeentelijke minimavoorzieningen en vooral- wie niet.

Zo'n zesduizend inwoners ontvangen een maandelijks bedrag dat maximaal 105 procent van minimumloon bedraagt. "We willen nu kijken hoeveel mensen 120 procent van het minimumloon krijgt, zodat we beter inzicht krijgen in de groep", aldus wethouder Marco Florijn.
"We weten dat er in die groep veel problemen met schulden spelen, waardoor de kinderen bijvoorbeeld geen toegang tot sport of cultuur hebben."
Met de nieuwe gegevens in de hand wil hij volgend jaar kijken naar de minimaregelÓngen.


Einde tekst LC-bericht.

Op zaterdag 22/12/2007 is naar aanleiding van dit artikeltje de volgende brief naar de Leeuwarder Courant gestuurd met een verzoek tot plaatsing in hun "Te Gast" rubriek:

INGEZONDEN

in de LC van 19/12 jl. stond o.a. dat de gemeente Leeuwarden wil weten hoeveel inwoners het financieel krap hebben en hoeveel van hen wel en niet gebruik maken van de minima-regelingen.
De gemeente stelt dat 6000 inwoners maximaal aan inkomsten kunnen beschikken over 105 procent van het minimumloon. Er wordt niet bijverteld dat een deel van hen niet eens gebruik mag maken van deze regelingen omdat hun criteria niet uitgaan van 105% minimumloon als maximale inkomsten, maar van 105% van het voor die leeftijdsgroep en huishoudensvorm geldend sociaal minimum, ofwel de bijstand.
En dan zit je vanwege de bijstandssystematiek meteen met negen verschillende niveau's qua sociaal minimum.
Dit geeft aanleiding tot hele rare situaties met name voor jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen als het bijvoorbeeld gaat om het mogen deelnemen aan de AV-Frieso zorgverzekering of de Declaratieregeling minima of het krijgen van de energiebox of gebruik mogen maken van de nieuwe categoriale regeling voor 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten enz. enz.
Een deel van het niet-gebruik van de gemeentelijke regelingen is hieraan te wijten, ofwel aan de gemeente Leeuwarden zelf.

De wethouder wil nu ook kijken hoeveel mensen maximaal 120 procent krijgen van het minimumloon. Als het toelatingscriterium voor de collectieve basisverzekering wat nu 120 procent is, van het voor een huishouden geldend bijstandsniveau, eens op 120 procent van het wettelijk miniumloon werd gezet, dan konden alleenstaanden en eenoudergezinnen in die inkomensgroep daarvan ook eens gebruik maken.

De wethouder spreekt over problemen met schulden, terwijl het College weigerde om de 150 euro eigen risico ziektekosten te herverzekeren via de AV-Frieso. Dat kon wel op afbetaling, op verzoek bij zorgverzekeraar De Friesland.

Ook wordt gesproken over kinderen die geen toegang hebben tot sport of cultuur en dan weet men eigenlijk wel wat het nieuwe minimabeleid gaat inhouden: nog meer aandacht voor gezinnen met kinderen en nog minder voor andere huishoudens. Want het geld moet toch ergens weg komen.

Een minimabeleid waarbij het ene wordt gedaan zonder het andere te laten, lijkt nog ver weg.

secretaris vereniging PEL

Update 20/1/2008: en werd dit stukje nu ook geplaatst? Nee natuurlijk: de Leeuwarder Courant plaatst geen stukken waarin kritiek op een PvdA-bobo (de PvdA-wethouder) wordt geuit of op de Grote Partij zelf...
De Leeuwarder Courant is maar al te vaak een PvdA-propagendablaadje. Persvijheid? Ja, voor wie de persen in handen heeft... Lang leve internet!