PEL stuurt brief aan gemeenteraad:
GEEN EIGEN RISICO VAN EUR 150
IN 2008 IN DE AV-FRIESO!


Het PEL heeft op 10/12/2007 de volgende brief verzonden aan de Leeuwarder gemeenteraad:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
-------------------------------------------------------------

GEMEENTERAAD VAN DE
GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Eigen risico
van EUR 150,00
in de AV-Frieso

Leeuwarden, 10/12/2007

Geachte raadsleden,

onlangs zagen wij bij de B. en W. Besluitenlijst een brief van de PvdA met schriftelijke vragen over het verplichte eigen risico in 2008 bij de basisverzekeringen van de zorgverzekeraars. De PvdA-fractie stelt tevens dat zij van mening is dat het verplichte eigen risico namens de collectief verzekerden moet worden afgekocht.

Ook wij hadden al eerder gesteld dat we van mening waren dat het eigen risico via de AV-Frieso moest worden afgedekt.
Wij hebben daarbij de stelling betrokken dat AV-Frieso verzekerden geen eigen risico zouden moeten hebben. Het gaat hier immers om de minima en de AV-Frieso is nu juist mede bedoeld om te voorkomen dat zij allerlei eigen risico's zouden moeten dragen en bedoeld om via deze collectieve verzekering tot een wat lagere premie te komen dan bij een individueel afgesloten zorgverzekering. Tevens was zij bedoeld om inzake ziektekosten het beroep op de bijzondere bijstand te beperken.

Tegen herverzekering van dit eigen risico bestaan geen wettelijke belemmeringen:
de AV-Frieso bestaat immers uit een basispakket plus een stukje aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar is op zich vrij dit risico te verzekeren via een aanvullende verzekering.

Samengevat: wij zijn het op dit punt geheel eens met de PvdA-fractie.

Daarom willen wij middels deze brief onze teleurstelling uitspreken over de reactie van het College op de brief van de PvdA. Inzake de gegeven antwoorden willen wij het volgende opmerken:

1. Het College is van mening dat 150 euro betalen geen forse inbreuk is op de koopkracht van de minima.

Wij vinden dat het College typisch reageert op de wijze hoe iemand reageert die qua inkomsten tot de "middenklasse" gerekend moet worden: voor hen is 150 euro niet zo veel, voor iemand met slechts een bijstandsuitkering wel.

2. Het College stelt dat het verplichte eigen risico door de zorgtoeslag wordt gecompenseerd.

Dat zou dan moeten betekenen dat de zorgtoeslag (bij gelijkblijvende overige gegevens relevant voor de hoogte van de zorgtoeslag) met EUR 12,50/maand zou moeten stijgen.
Nu moeten we dit eerst nog maar zien, maar aangenomen dat dit daadwerkelijk het geval is, ontgaat het ons dat dit een argument zou zijn tegen herverzekering van dit eigen risico.

Immers: herverzekering zal ongetwijfeld een premiestijging tot gevolg hebben, die echter dan prima zou kunnen worden afgedekt via de wat hogere zorgtoeslag. Het voordeel daarvan is dat de premie per maand wordt betaald en de zorgtoeslag ook. Dit leidt in feite tot een gespreide betaling via de premie van het eigen risico, een risico dat tevens wordt gespreid over alle AV-Frieso deelnemers, wat op zich weer een premieverlagend effect heeft.

Bovendien betekent het de instandhouding van de solidariteit tussen zieken en gezonden in de AV-Frieso, een solidariteit die nu verloren dreigt te gaan: gezonden betalen in 2008 alleen hun AV-Frieso premie, zieken betalen die premie ook plus 150 euro extra.

3. Het College stelt dat het verplichte eigen risico kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Wij denken dat dit klopt, maar vervolgens stellen B. en W. dat veel minima een naturapolis hebben "waarbij de zorgverzekeraar de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betaalt".
Gesteld wordt dat de zorgverzekeraar dan vervolgens het verplichte eigen risico bij de verzekerde in rekening gaat brengen. B. en W. stellen dat dit het moment is waarop de problemen kunnen ontstaan.

Volgens onze informatie ontstaan de problemen al eerder:

Zo stellen de apotheken dat bij recepten de kosten van het recept *daar* gewoon contant moeten worden betaald, totdat de 150 euro eigen risico is "opgesoupeerd".
Dit betekent dan bijvoorbeeld: bij medicijnen die 40 euro kosten per herhalingsrecept dat 3 maal 40 euro betaald moet worden plus een maal 30 euro bij het laatste herhalingsrecept en bij medicijnen die bijvoorbeeld 165 euro per (herhalings)recept kosten, 150 euro ineens moet worden betaald.

Dit gaat bij de eerste recepten in 2008 problemen opleveren voor veel minima: de medicijnen op recept worden volgens onze informatie gewoon niet meegegeven als de eigen bijdrage niet ter plekke wordt betaald.

Hoe de handelwijze van de specialisten zal zijn (meteen betalen of de 150 euro naderhand betalen aan de zorgverzekeraar) is ons op dit moment nog niet bekend.

Maar hoe er ook door apotheek of specialist wordt gehandeld: het probleem blijft, hetzij acuut bij bezoek aan apotheek of specialist, hetzij naderhand als de nota komt van de zorgverzekeraar.

N.B.: een 'oplossing' waarbij bijzondere bijstand wordt aangevraagd is ook geen echte oplossing, want:

- bijzondere bijstand moet vooraf worden gevraagd, niet achteraf.

- de situatie die dan m.n. bij medicijnen ontstaat is dezelfde als bij sommige medicijnen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed en waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd: betrokkene moet dan eerst naar Ardyn (die ook de medische en arbeidskundige keuringen doet voor Sociale Zaken als sprake is van een reïntegratietraject) en die bericht dan Sociale Zaken weer of het medicijn echt wel nodig is, waarbij voorschrijvend arts of specialist buitenspel wordt gezet.
Ardyn werkt niet gratis: deze kosten zouden wel eens veel hoger kunnen zijn voor Sociale Zaken dan de kosten van de medicijnen.

- er kunnen situaties zijn waarin het verstrekken van medicijnen een spoedeisend karakter draagt.

- minima worden zo gedwongen om hun hele lek en gebrek op medisch gebied aan Sociale Zaken voor te leggen, wat wij ongewenst vinden.

- in dit kader zijn wij van mening dat het dan verre de voorkeur verdient het eigen risico te herverzekeren door deels een premieverhoging (dekking: iets hogere zorgtoeslag) en deels wat extra geld uit de middelen voor bijzondere bijstand erbij te leggen (wat m.b.t. de AV-Frieso nu ook al gebeurt) dan 150 euro bijzondere bijstand te vragen en te verstrekken, als men dat bedrag via de AV-Frieso ook had kunnen meeverzekeren.

4. Het College geeft aan niet te hebben onderhandeld over afdekking van het eigen risico omdat er ook andere oplossingsmogelijkheden zouden zijn en noemt:

a. het probleem tot de eigen verantwoordelijkheid van de minima rekenen.

De regering neemt een maatregel waarvoor zij verantwoordelijk is en vervolgens wordt door het College die verantwoordelijkheid van deze beslissing op rijksniveau afgewenteld op de minima. Het is alsof we onze premier horen...
Geef de minima dat ook de mogelijkheden die verantwoordelijkheid te dragen, maar dat gebeurt niet.

b. leenbijstand verstrekken.

een slecht idee: was het nu juist niet het beleid op rijksniveau om juist wat af te komen van leenbijstand?
Juist omdat lenen op minimum inkomensniveau de basis legt voor problematische schulden, omdat er geen of onvoldoende terugbetalingscapaciteit is?

c. met de verzekeraar afspraken maken over gespreide betalingen.

Wij hebben op 29/11/07 in de Overlegvergadering van de Cliëntenraad Werk en Inkomen met de sectoren SZ en W&I van de gemeente hierover begrepen:

- afspraken over gespreide betaling moeten nog geregeld worden.

- het idee is, dat de verzekerde in dat geval De Friesland moet *verzoeken* om een betalingsregeling.

Ja, waarom makkelijk als het moeilijk kan? En hoe lang gaat de behandeling van zo'n verzoek duren? En wat is het verschil met het opbouwen van schulden? Want dat is wat er in feite gebeurt.

Het College schrijft tenslotte in haar reactie dat zij niet verwacht dat de zorgverzekeraar de verzekering zal beëindigen als gevolg van het niet betalen van het eigen risico.
Het College heeft zich hiervan kennelijk niet overtuigd bij De Friesland.

De Cliëntenraadsleden zien in meerderheid na de reactie van het College, geen mogelijkheid om verandering te brengen in de gegeven situatie, hoewel zij het hier niet mee eens zijn en eind oktober in informeel overleg met wethouder Florijn ook hadden aangedrongen op herverzekering van het eigen risico via de AV-Frieso.

Het PEL is echter van mening dat middels deze brief in elk geval onze teleurstelling en onze mening met betrekking tot de gegeven antwoorden aan de Raad kenbaar moet worden gemaakt.

Wij zijn ook van mening dat de beste 'betalingsregeling' inzake de 150 euro eigen risico herverzekering bereikt kan worden via de AV-Frieso en vragen daarom de Raad om alsnog te bewerkstelligen dat dit op die wijze geregeld kan worden.

In afwachting van reactie uwerzijds, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur van vereniging P.E.L.,

met vriendelijke groet,

								(secretaris)

Bijlagen:
- Schriftelijke vragen
PvdA-fractie d.d. 15/10/2007
- Schriftelijke reactie
College van B. en W. 27/11/2007


Einde brief PEL over AV-Frieso en eigen risico in 2008.

Het vervolg: van de griffie is een ontvangstbevestiging binnengekomen met de mededeling dat waarschijnlijk de Raad in haar vergadering van 28/1/2008 een reactie zal vaststellen en dat we bericht krijgen als die datum niet haalbaar is.
En nadat eerst de Cliëntenraad Werk en Inkomen de laatste vergadering in meerderheid niets wilde ondernemen tegen de weigering van het College om het eigen risico via de AV-Frieso te herverzekeren, staat nu op de agenda van het vooroverleg van de CR van 20/12/2007: "Nog actie ondernemen over ziektekosten?"
Dit is de wel vaker vertoonde onzin: eerst niets willen doen maar nu men vermoedt dat het PEL intussen (zoals daarna aangekondigd) wél een brief schreef, die dan trachten te 'overrulen' met een zgn. "gezamenlijke brief" zodat B&W *daar* op in gaan en niet op de brief van PEL. Onze brief is overigens niet aan het College gericht - dat standpunt kennen we immers wel - maar aan de Raad.
Men moet overigens niet vreemd opkijken, als onze brief straks gewoon opduikt bij de stukken voor de Cliëntenraad, puur ter info en de Raad gewoon niet bereikt.
Hetzelfde gebeurde aanvankelijk eerder met een brief van het PEL over mogelijke AV-Frieso onderhandelingspunten van april 2007, die pas na ingrijpen van een SP-raadslid uiteindelijk in de Commissie Welzijn aan de orde kwam. Maar toen was het al september 2007...