Brief PEL over kwijtschelding gemeentelijke belastingen in 2008:
KWIJTSCHELDINGSVERORDENING
MAG NIET VERVALLEN
Reactie PvdA-Raadslid Erik Prins op brief PEL.


Op 10/12/2007 vergadert de Raadsadviescommissie Bestuur en Middelen over allerlei belastingverordeningen voor 2008, waaronder de Onroerende Zaak Belasting voor eigenaren, de Rioolheffing voor eigenaren en gebruikers, bv. huurders en de Afvalstoffenheffing. Hierover is onderstaande brief op 6/12/2007 verzonden aan de leden van deze commissie:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
-----------------------------------------------------------

AAN DE COMMISSIE
BESTUUR EN MIDDELEN
VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen

Leeuwarden, 6/12/2007

Geachte commissieleden,

op 10/12/2007 vergadert u o.a. over de belastingverordeningen voor 2008.

Wij hebben een opmerking over de (concept)raadsbrief bij de stukken en wel de passage op bladzijde 4 waarin o.a. wordt gesteld:

"De Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2007 wordt ingetrokken en niet opnieuw vastgesteld. Hiervoor in de plaats wordt in de verordening, van de belastingsoort waarvoor kwijtschelding mogelijk is, een artikel opgenomen ten aanzien van kwijtschelding. In dit artikel wordt vermeld voor welke belastingsoort van de verordening kwijtschelding kan worden verleend en welke regelgeving voor kwijtschelding van toepassing is."

In de Verordeningen OZB 2008, Rioolheffing 2008 en Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten treffen wij vervolgens de volgende passages aan:

"Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen kan kwijtschelding worden verleend." (Artikel 11)

"Bij de invordering van de rioolheffing kan kwijtschelding worden verleend." (Artikel 12)

"Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, als bedoeld in 1.1 en 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel kan kwijtschelding worden verleend." (Artikel 10)

In de Raadsbrief (zie citaat hierboven) wordt gesteld dat o.a. in bedoelde artikelen wordt vermeld welke regelgeving voor kwijtschelding van toepassing is. In werkelijkheid is dat niet het geval: alles 'kan' maar niets moet. Zolang niet wordt gerefereerd aan de regels voor kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen is er sprake van rechtsonzekerheid en wordt de deur opengezet voor willekeur.

Op dit punt hebben wij echter geen behoefte aan "maatwerk" maar aan zekerheid met name voor de minima inzake de vraag wie wel en wie niet recht hebben op kwijtschelding.

Wij zijn daarom van mening dat het handhaven van een aparte Verordening kwijtschelding de voorkeur verdient voor 2008 of op zijn minst een verwijzing in de Verordeningen moet plaats vinden naar de Normbedragen en tabellen inzake kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals gehanteerd door de gemeentelijke Afdeling Belastingen.

In de hoop op de nodige aandacht van uw kant voor dit onderdeel van de Verordeningen, teken ik,

met vriendelijke groet,

											       	                                        secretaris

C.c.: Overige leden DB-PEL


Einde tekst brief PEL.

Op 11/12/2007 ontvingen we van PvdA-raadslid Erik Prins de volgende e-mail:


Geachte heer [naam weggelaten],

Gisterenavond heb ik tijdens de commissie Bestuur en Middelen aandacht gevraagd voor het kwijtscheldingsbeleid van de gemeenten.

In uw brief hebt u aangegeven dat er mogelijk iets zou veranderen aan het beleid, nu de verordening daarvoor wordt ingetrokken.

Uit de bespreking met de wethouder (en de daarna gevoerde discussie met het hoofd gemeentebelastingen) is het volgende gebleken:

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente is geregeld in de Invorderingswet belastingen. De normbedragen in die Invorderingswet zijn bindend voor de gemeente, of ze nu wel of niet in een verordening staan.
Omdat de gemeente verplicht is tot het verlenen van kwijtschelding is in de verordening wel sprake van een “kan”- bepaling, maar is er in werkelijkheid sprake van “moeten” Ook in die zin verandert er niets aan de huidige kwijtscheldingspraktijk.

We zijn er 100% van overtuigd dat er voor de inwoners van Leeuwarden geen verslechtering optreedt. Als we dat wel zouden denken, dan zouden we niet instemmen met het voorstel.

Met vriendelijke groet
Erik Prins

Raadslid PvdA


Einde tekst e-mail raadslid Erik Prins.

Tenslotte: Als er dan allemaal niets verandert en volgens hem een aparte Kwijtscheldingsverordening niet nodig is, vraag ik me toch af waarom die verordening er dan wel was tot en met dit jaar 2007... Per slot bestaat de Invorderingswet belastingen waarnaar wordt verwezen, al jaren.
Bovendien staat op deze manier ook nergens welke kwijtscheldingsnorm Leeuwarden hanteert: 90%, 95% of 100%. Het is thans 100% maar wat als dit nergens vastligt?
Zie de Normbedragen Kwijtschelding Belastingen.
Daar vindt men de drie mogelijke tabellen.

secretaris PEL