HOGE REKENING VOOR MINIMA VAN FISCUS
KAMER WIL BETALINGSREGELING
Een op drie moet fiscus terugbetalen


Hoge rekening van fiscus
Kamer wil betalingsregeling

Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 2/11/2007 plus:
Een op drie moet fiscus terugbetalen
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 7/11/2007.


Veel mensen met een smalle beurs dreigen in de problemen te komen omdat de Belastingdienst Afdeling Toeslagen de definitieve beschikkingen voor de huurtoeslag en de zorgtoeslag over 2006 heeft verzonden.
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 2/11/2007:

HOGE REKENING VOOR MINIMA VAN FISCUS

Kamer wil betalingsregeling

DEN HAAG (GPD) Duizenden Nederlanders met een smalle beurs moeten honderden tot soms wel EUR 1500 te veel uitgekeerde huur- of zorgtoeslag terugbetalen. Dat blijkt volgens PvdA-kamerlid Staf Depla uit de eindafrekeningen van de belastingdienst over 2006, die dezer dagen in de brievenbus vallen.

Depla zegt dit te hebben vernomen van individuele huurders en van huurdersverenigingen.
Hij wil dat het kabinet nette betalingsregelingen treft. Die worden waarschijnlijk kamerbreed ondersteund.

[In de folder "De jaarafrekening voor uw toeslag 2006" is o.a. het volgende te lezen:

"Te veel geld ontvangen.
WAT KUNT U DOEN?

Als u te veel toeslag heeft ontvangen, moet u terugbetalen. U ontvangt hiervoor binnenkort een acceptgiro. U ontvangt vanzelf uw acceptgiro. De acceptgiro gebruikt u om het te veel ontvangen bedrag aan ons terug te betalen. Dit bedrag kunt u natuurlijk in n keer betalen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u hier niet op gerekend heeft. Wij sturen u nog een brief met informatie over de verschillende manieren van gespreid terugbetalen. Wij vertellen nu alvast wat over de mogelijkheden.

Twee manieren om gespreid terug te betalen
Heeft u voor het jaar 2007 dezelfde soort toeslag?
Doe dan niets met de acceptgiro. Wij kunnen misschien het teveel aan toeslag over 2006 verrekenen met uw voorschot over 2007.
Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons hierover een brief.

Als wij niet kunnen verrekenen met uw voorschot, kunt u per maand betalen. U ontvangt nog een brief met informatie over deze betalingsregeling. Totdat u deze brief ontvangt, hoeft u niets te doen."

Met andere woorden: er is dus al een betalingsregeling voor te veel betaalde huurtoeslag of zorgtoeslag. De Kamer en met name de PvdA wil weer goedkoop scoren voor de buitenwacht...]

De huurtoeslag is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidie; de zorgtoeslag vloeit voort uit het nieuwe ziektekostenstelsel en is bedoeld als compensatie voor lage inkomens.

"Het systeem van toeslagen is er indertijd met stoom en kokend water doorheen gejast. Automatiseringssystemen waren niet goed op elkaar afgestemd; inkomensgegevens soms verouderd. Kortom, de overheid had de uitvoering niet op orde en dat mag je de mensen natuurlijk niet kwalijk nemen", vindt Depla.

[Dit is zeker waar: men had er beter aan gedaan nog enige jaren door te gaan met het huursubsidie systeem via ministerie VROM en eerst te zorgen dat de zorgtoeslag goed liep. De huurtoeslag lijkt qua systeem daar sprekend op, zodat je daarna wellicht ook minder automatiseringsproblemen had gehad.]

Daar komt bij dat het systeem van toeslagen hypergevoelig is voor inkomensschommelingen. Wie een betere baan krijgt, moet rekening houden met minder toeslag. Ook inkomsten uit een vakantiebaantje van zoon of dochter tellen mee voor de hoogte van de toeslag. De belastingdienst heeft formulieren verstuurd, waarop de loongegevens al stonden vermeld.

[Aan de ene kant voor veel mensen makkelijk, aan de andere kant riskant:
als je aanvraagt, moet je een schatting maken van je inkomen in het komende jaar en dat kan lastig zijn. Aan de andere kant: als de belastingdienst dat al voor je heeft gedaan, kan die schatting van hun ook wel totaal fout zijn. Ik zou de neiging hebben hun schatting na te rekenen door toch zelf een poging te doen een schatting te maken en te zien of er veel verschil tussen zit. En zo ja, gaat de Tipp-Ex over hun schatting heen.]

"Men is er misschien ten onrechte vanuit gegaan dat die gegevens klopten. Wij Nederlanders zijn nu eenmaal geen grote formulierenvreters", zegt de PvdA'er.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken [].

Op woensdag 7/11/2007 kwam de Leeuwarder Courant met het vervolg van deze geschiedenis:

EN OP DRIE MOET FISCUS TERUGBETALEN

DEN HAAG (GPD) - Twee miljoen Nederlanders die dit en vorig jaar huur- of zorgtoeslag ontvingen, moeten dat bedrag geheel of gedeeltelijk terugbetalen. De Tweede Kamer wil een soepele terugbetaalregeling voor de gedupeerden, een derde van de zes miljoen ontvangers.

De Belastingdienst heeft tot nu toe meer dan twee miljoen toeslagen gecontroleerd. Uit de eerste zevenhonderdduizend toeslagen die over opnieuw zijn vastgesteld, blijkt dat 33 procent tot terugvordering leidt. Het bedrag varieert van een paar tientjes tot duizenden euro's per ontvanger.

[Duizenden euro's per ontvanger is toch wel raar. Het is gewoon m.i. nodig om schattingen die de belastingdienst alvast invult op het aanvraagformulier zelf zo goed mogelijk te checken. Want wat koop je ervoor om na afloop van 2006 nu duizenden euro's terug te moeten betalen al zal het zijn via een betalingsregeling?!]

De Tweede Kamer dringt aan op een soepele terugbetaalregeling.
"De toeslagen zijn bedoeld voor mensen met een krappe beurs", zegt PvdA-kamerlid Staf Depla. "Dat zij nu geld moeten terugbetalen is niet hun schuld."
Volgens Depla is het systeem van toeslagen er destijds 'met stoom en kokend water doorheen gejast'.

Volgens Pieter Omtzigt van het CDA moet snel duidelijk worden hieveel mensen een relatief groot bedrag verxchuldigd zijn aan de fiscus.
"Een tientje terugbetalen is niet zo'n probleem, maar EUR 500 is dat voor veel mensen wel."

Oppositiepartij SP wil dat het toeslagensysteem wordt verbeterd.
"Wie nu een wijziging in zijn inkomen doorgeeft, krijgt daar veel te laat bericht over. Dat leidt er uiteindelijk toe dat mensen alsnog moeten terugbetalen."

[Dit kon wel eens een van de oorzaken zijn van die massale terugbetalerij. Door mensen opgegeven wijzigingen in hun inkomsten moeten zo snel mogelijk worden verwerkt, het liefst dezelfde dag nog als ze binnenkomen. Maar dat is ongetwijfeld een 'mission impossible' voor de uiterst trage en gezapige ambtenarij... Of zouden ze die verwerking hebben uitbesteed aan China o.i.d.?]

De huurtoeslag is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidie; de zorgtoeslag vloeit voort uit het nieuwe ziektekostenstelsel en is bedoeld als compensatie voor lage inkomens.

[Nu ja, vooral voor gezinnen met lage inkomens: bij dezelfde inkomenshoogte ontvangen zij ongeveer drie maal zoveel zorgtoeslag als een alleenstaande en kinderen tot 18 jaar zijn 'gratis' meeverzekerd. Maar alleen de zon gaat voor niks op en daarom is dit niet gratis, maar wordt in feite betaald door de alleenstaanden.]

Dat ontvangers van een toeslag achteraf geld moeten terugbetalen, is volgens de Belastingdienst inherent aan het systeem. Mensen krijgen een toeslag op basis van een schatting van hun inkomen. Achteraf wordt het werkelijke inkomen bepaald en volgt een eindafrekening.

[Hierover even iets meer:

De "Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen" (AWIR) definieert in artkel 8 het toetsingsinkomen als volgt:

"1. Toetsingsinkomen is:
a. indien over het berekeningsjaar een aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het verzamelinkomen, zoals dat in die aanslag is of wordt opgenomen of zoals dat bij beschikking is of wordt vastgesteld;

b. indien over het berekeningsjaar geen aanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het belastbare loon, zoals dat blijkt uit de op het berekeningsjaar betrekking hebbende jaaropgaven, vermeerderd met het belastbare loon van het berekeningsjaar waarover loonbelasting is nageheven van de werknemer."
Einde citaat.

Over dat verzamelinkomen het volgende:
mensen die een inkomstenbelastingbiljet over 2006 invulden, maar waarbij nu het toetsingsinkomen afwijkt van het door hen zelf via hun aangifte IB 2006 berekende verzamelinkomen, hebben ook een probleem.
Dit temeer, daar het niet zo hoeft te zijn dat eerst de definitieve aanslag 2006 IB binnenkomt en dan pas de beschikking huur- of zorgtoeslag.
Helaas mag dat volgens artikel 8 lid 1a AWIR, want ook het woord "wordt" wordt daarin gebruikt: de toekomende tijd dus.
En wanneer komt dan wel die definitieve aanslag 2006 IB? Maximaal 3 jaar nadat de aangifte is gedaan, stelt de Belastingtelefoon...
Leuker kunnen we het niet maken. Het gevolg is, dat betrokkene compleet in het duister tast over het waarom van het verschil tussen het door hemzelf berekende verzamelinkomen en de kennelijke afwijking daarvan op de definitieve aanslag IB wat tot gevolg heeft dat het toetsingsinkomen voor huurtoeslag of zorgtoeslag ook afwijkt.
Er geldt immers in dit geval: Toetsingsinkomen is Verzamelinkomen IB.

Wat moet men doen in dergelijke gevallen:
het heet, dat als men m.b.v. een bezwaarschrift tegen de hoogte van de IB het verzamelinkomen IB weet bij te stellen (dan moet men het bezwaar dus wel winnen) het toetsingsinkomen automatisch weer wordt bijgesteld. M.a.w.: men zou in dit geval niets hoeven te doen met een in zijn ogen onjuiste beschikking huurtoeslag of zorgtoeslag.
Ik zie dat anders: stel dat de huurtoeslag of zorgtoeslag ten onrechte uitgaat van een toetsingspartner met kleine bijverdiensten op jaarbasis? Of dat er TOCH afwijking zit tussen de definitieve aanslag IB en het toetsingsinkomen op de beschikking huurtoeslag/Zorgtoeslag?
Het veiligste lijkt mij om toch bezwaar te maken tegen de beschikking huurtoeslag of zorgtoeslag 2006 onder het motto: intrekken van het bezwaar kan altijd nog.
Overigens is het niet zo, dat in dit geval iemand beter af zou zijn als hij/zij wel eerst de definitieve aanslag IB 2006 had gekregen, die afweek van het door hemzelf of haarzelf berekend verzamelinkomen IB. Dat verzamelinkomen is de optelsom van het resultaat van box 1 plus 2 plus 3.
Want: ik heb nog nooit gezien dat de belastinginspecteur er ook bij vertelt, WAAROM hij is afgeweken van de aangifte IB! Oftewel: Kafka aan de Tesselschadestraat...
Het komt er al met al op neer dat in dit soort gevallen betrokkene twee bezwaarschriften mag indienen: eentje tegen de beschikking huurtoeslag of zorgtoeslag en als hij beide toeslagen kreeg tegen beide en eentje tegen de definitieve aanslag Inkomstenbelasting...
Leuker kunnen we het niet maken... Ik kan me voorstellen dat als het gaat om heel weinig huurtoeslag of zorgtoeslag betrokkene zegt: stop die toeslagen maar in een plaats waar het altijd donker is...
Dat kan, door een formulier in te vullen waarin je aangeeft: stop de huurtoeslag of de zorgtoeslag. Helaas kunnen met name mensen in de bijstand en met andere minimale uitkeringen zich dit niet permitteren...]

De kans is groot dat volgend jaar opnieuw miljoenen mensen hun toeslagen moeten terugstorten.

[In theorie kun je je indekken tegen dat risico: spaar het eerste jaar zorgtoeslag op als het niet al te veel is. Bij de huurtoeslag gaat het vaak om grotere bedragen en lukt het niet die bedragen op te sparen. Ook gaan ze soms rechtstreeks naar de woningcorporatie toe als je gebruik maakt van de methode huurmatiging. Moet je het tweede jaar een deel van de zorgtoeslag terugbetalen, dan lukt dat. Het restant gooi je in de strijd voor 2007 en je spaart de zorgtoeslag 2007 op enz. Ik schrijf dus: in theorie, want je betaalt het eerste jaar wel de volle mep premie aan je zorgverzekeraar. En dat moet dan wel kunnen.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken [].