VOORSTEL PEL:
VOORSCHIETEN GELD BIJZONDERE BIJSTAND VOOR DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN
PLUS TEKST DEFINITIEVE VOORSTEL NAMENS DE GEHELE CLIËNTENRAAD


Hieronder volgt de tekst van een concept-voorstel van het PEL t.b.v. het vooroverleg van de Cliëntenraad van 6/9/2007. Daaronder staat de tekst van het definitieve voorstel dat namens de hele Cliëntenraad zal worden ingediend:


VOORSTEL VOORSCHIETEN GELD BIJZONDERE BIJSTAND
VOOR DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN

Betreft CONCEPT-voorstel, naar aanleiding van een verzoek van de heer Hengst, voorzitter CliŽntenraad en bedoeld ter bespreking in het vooroverleg van de Cliëntenraad op 6 september 2007.

Leeuwarden, 6/8/2007

Inleiding:

Sociale Zaken kan op verzoek bijzondere bijstand verlenen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Hierbij kunnen zich twee situaties voordoen:

a. Betrokkene kan het geld voor aanschaf voorschieten en de aanschafkosten daarna declareren m.b.v. een factuur of nota.

b. Betrokkene kan de aanschafkosten niet voorschieten.
Naar wij hebben begrepen wordt in deze gevallen dan als volgt gehandeld: Sociale Zaken maakt eerst het geld over naar de winkel waar de aanschaf zal worden gedaan en de winkel doet bericht aan betrokkene dat hij/zij de goederen kan komen ophalen.
Onzeker is of SZ afspraken heeft hierover met bepaalde winkels waar betrokkene heen mag/kan gaan voor de aanschaf.

In de gevallen waarin betrokkene de aanschaf kan voorschieten is er geen probleem. In de gevallen waarin dat niet het geval is, wordt door sommige betrokkenen het volgende probleem ervaren:

Voorbeeld: iemand krijgt een wasmachine via de bijzondere bijstand en kan de aanschafprijs niet voorschieten.
Sociale Zaken betaalt eerst het bedrag aan de Media Markt en deze belt vervolgens betrokkene dat hij/zij de wasmachine kan ophalen.

Sommige mensen hebben er nogal moeite mee dat de winkel weet dat men dan de wasmachine in feite "gratis" krijgt omdat men een bijstandsuitkering heeft en bijzondere bijstand is verleend. Zij hadden liever de wasmachine 'gewoon' gekocht, zonder dat de Mediamarkt weet waar het aankoopbedrag weg kwam, omdat zij vinden dat dit de winkel niet aangaat.

Daarom doen de leden van de Cliëntenraad het volgende voorstel voor die gevallen die het aankoopbedrag niet zelf kunnen voorschieten:

1. Door Sociale Zaken wordt ten behoeve van de aanschaf van het duurzame gebruiksgoed het aanschafbedrag geleend.
Wij nemen aan dat Sociale Zaken beschikt over richtbedragen voor bepaalde duurzame gebruiksgoederen.

2. Betrokkene tekent bij ontvangst van het geld of voordat het geld op zijn rekening wordt gestort een kleine leningsovereenkomst. Daarin staat tevens genoemd wat zal worden aangeschaft. Het is gewenst dat de leningsovereenkomst simpel is en op 1 A4-tje past qua tekst.

Toelichting: Het leenbedrag kan ofwel contant worden verstrekt ofwel op de rekening van betrokkene worden gestort.
Bij contante verstrekking wordt zowel de leenovereenkomst als een kwitantie door betrokkene ter plaatse ondertekend.

Toelichting: de mogelijkheid van contante betaling is opgenomen omdat het vaak niet gaat om mensen die er financieel goed voorstaan:
zo kan er sprake zijn van ongeoorloofd "rood" staan op de rekening. waardoor een gestort leenbedrag verdwijnt in de debetstand en niet opneembaar is voor betrokkene.
Het bedrag dan toch storten betekent in dat geval, dat het duurzame gebruiksgoed niet is aan te schaffen en de lening vervolgens van de uitkering van betrokkene weer wordt ingehouden door SZ. Daardoor worden de problemen alleen maar vergroot.
Ook kan er sprake zijn van derdenbeslag bij SZ op het uitkeringsgeld met als gevolg dat ook het leenbedrag onder dit beslag valt.

3. Betrokkene moet binnen een in de overeenkomst vastgelegde tijd de originele factuur indienen, die betrekking heeft op datgene wat zou worden aangeschaft. Hierdoor komt de lening te vervallen.

4. Sociale Zaken beoordeelt of een factuur voldoende gespecificeerd is: zo moeten prijs en aard van het product duidelijk zijn vermeld evenals de winkel waar de aanschaf is gedaan incl. de aankoopdatum.

5. Indien de declaratie lager is dan het geleende bedrag dient het niet gebruikte geld terstond terugbetaald te worden aan Sociale Zaken. Indien de factuur hoger is dan het geleende bedrag is het meerdere voor eigen rekening van betrokkene.

Details overeenkomst van geldlening "Voorschot op declaratie bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen":

a. Het is een kortlopende lening. Rente wordt niet berekend.

b. Binnen een nader te bepalen tijd dient een factuur te worden ingediend, b.v. 30 dagen na datum leenovereenkomst.

N.B.: Dit betekent wel dat SZ niet bijvoorbeeld een maand of langer kan wachten voordat het leenbedrag wordt overgemaakt op rekening van betrokkene.

c. Indien geen factuur wordt ingediend of een factuur voor een lager bedrag dan voorgeschoten, dient de (het restant van) de lening terstond geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald aan de gemeente. Indien dit niet gebeurt binnen 1 maand, wordt het te vorderen bedrag door de gemeente op de uitkering van betrokkene ingehouden voorzover het een uitkering betreft die door de gemeente wordt uitgevoerd.
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, geeft de gemeente de vordering in handen van de deurwaarder.
Bij vervalste facturen doet de gemeente tevens aangifte van oplichting, valsheid in geschrifte ed. en wordt de maximale wettelijke toegestane rente berekend over de openstaande vordering. E.e.a. is opgenomen in de leenovereenkomst.

Toelichting bij punt c: het is helaas noodzakelijk om dit punt op te nemen, omdat er bij elke regeling helaas een minderheid is die zal trachten hier misbruik van te maken.

Vertegenwoordiger PEL in
Cliëntenraad


Einde tekst concept-voorstel

UPDATE 6/9/2007:

Op de vergadering van de Cliëntenraad van 6/9/2007 is afgesproken dat het bovenstaande voorstel met enkele kleine wijzigingen in de tekst zal worden geagendeerd voor de komende Overlegvergadering tussen Cliëntenraad en de gemeente. Hieronder volgt de definitieve tekst, nu als voorstel van de hele Cliëntenraad:

VOORSTEL VOORSCHIETEN GELD BIJZONDERE BIJSTAND
VOOR DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN

Betreft voorstel van de CliŽntenraad zoals besproken in de vergadering van de CliŽntenraad op 6 september 2007.

Leeuwarden, 6/9/2007

Inleiding:

Sociale Zaken heeft op verzoek bijzondere bijstand verleend voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. Hierbij kunnen zich twee situaties voordoen:

a. Betrokkene kan het geld voor aanschaf voorschieten en de aanschafkosten daarna declareren m.b.v. een factuur of nota.

b. Betrokkene kan de aanschafkosten niet voorschieten.
Naar wij hebben begrepen wordt in deze gevallen dan als volgt gehandeld: Sociale Zaken maakt eerst het geld over naar de winkel waar de aanschaf zal worden gedaan en de winkel doet bericht aan betrokkene dat hij/zij de goederen kan komen ophalen.
Onzeker is of SZ afspraken heeft hierover met bepaalde winkels waar betrokkene heen mag/kan gaan voor de aanschaf.

In de gevallen waarin betrokkene de aanschaf kan voorschieten is er geen probleem. In de gevallen waarin dat niet het geval is, wordt door sommige betrokkenen het volgende probleem ervaren:

Voorbeeld: iemand krijgt een wasmachine via de bijzondere bijstand en kan de aanschafprijs niet voorschieten.
Sociale Zaken betaalt eerst het bedrag aan de Media Markt en deze belt vervolgens betrokkene dat hij/zij de wasmachine kan ophalen.

Sommige mensen hebben er nogal moeite mee dat de winkel weet dat men dan de wasmachine in feite "gratis" krijgt omdat men een bijstandsuitkering heeft en bijzondere bijstand is verleend. Zij hadden liever de wasmachine 'gewoon' gekocht, zonder dat de Mediamarkt weet waar het aankoopbedrag vandaan kwam, omdat zij vinden dat dit de winkel niet aangaat.

Daarom doen de leden van de Cliëntenraad het volgende voorstel voor die gevallen die het aankoopbedrag niet zelf kunnen voorschieten:

1. Door Sociale Zaken wordt ten behoeve van de aanschaf van het duurzame gebruiksgoed het aanschafbedrag geleend.
Wij nemen aan dat Sociale Zaken beschikt over richtbedragen voor bepaalde duurzame gebruiksgoederen.

2. Betrokkene tekent bij ontvangst van het geld of voordat het geld op zijn rekening wordt gestort een kleine leningsovereenkomst. Daarin staat tevens genoemd wat zal worden aangeschaft. Het is gewenst dat de leningsovereenkomst simpel is en op 1 A4-tje past qua tekst.

Toelichting: Het leenbedrag kan ofwel contant worden verstrekt ofwel op de rekening van betrokkene worden gestort.
Bij contante verstrekking wordt zowel de leenovereenkomst als een kwitantie door betrokkene ter plaatse ondertekend.

Toelichting: de mogelijkheid van contante betaling is opgenomen omdat het vaak niet gaat om mensen die er financieel goed voorstaan:
zo kan er sprake zijn van ongeoorloofd "rood" staan op de rekening. waardoor een gestort leenbedrag verdwijnt in de debetstand en niet opneembaar is voor betrokkene.
Het bedrag dan toch storten betekent in dat geval, dat het duurzame gebruiksgoed niet is aan te schaffen en de lening vervolgens van de uitkering van betrokkene weer wordt ingehouden door SZ. Daardoor worden de problemen alleen maar vergroot.
Ook kan er sprake zijn van derdenbeslag bij SZ op het uitkeringsgeld met als gevolg dat ook het leenbedrag onder dit beslag valt.

3. Betrokkene moet binnen een in de overeenkomst vastgelegde tijd de originele factuur indienen, die betrekking heeft op datgene wat zou worden aangeschaft. Hierdoor komt de lening te vervallen.

4. Sociale Zaken beoordeelt of een factuur voldoende gespecificeerd is: zo moeten prijs en aard van het product duidelijk zijn vermeld evenals de winkel waar de aanschaf is gedaan incl. de aankoopdatum.

5. Indien de declaratie lager is dan het geleende bedrag dient het niet gebruikte geld terstond terugbetaald te worden aan Sociale Zaken. Indien de factuur hoger is dan het geleende bedrag is het meerdere voor eigen rekening van betrokkene.

Details overeenkomst van geldlening "Voorschot op declaratie bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen":

a. Het is een kortlopende lening. Rente wordt niet berekend.

b. Binnen een nader te bepalen tijd dient een factuur te worden ingediend, b.v. 30 dagen na datum van uitbetaling.

c. Indien geen factuur wordt ingediend of een factuur voor een lager bedrag dan voorgeschoten, dient de (het restant van) de lening terstond geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald aan de gemeente. Indien dit niet gebeurt binnen 1 maand, wordt het te vorderen bedrag door de gemeente op de uitkering van betrokkene ingehouden voorzover het een uitkering betreft die door de gemeente wordt uitgevoerd.
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, geeft de gemeente de vordering in handen van de deurwaarder.
Bij vervalste facturen doet de gemeente tevens aangifte van oplichting, valsheid in geschrifte ed. en wordt de maximale wettelijke toegestane rente berekend over de openstaande vordering. E.e.a. is opgenomen in de leenovereenkomst.

Toelichting bij punt c: het is helaas noodzakelijk om dit punt op te nemen, omdat er bij elke regeling helaas een minderheid is die zal trachten hier misbruik van te maken.

Namens alle leden van de CliŽntenraad,
J. Hengst
Voorzitter


Einde tekst concept-voorstel