Schriftelijke vragen voor de rondvraag van de vergadering van het Overlegorgaan CR/SZW van 6/9/2007 over automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten bij een bijstandsuitkering.
UPDATE 7/9/2007:
Schriftelijke antwoorden afdeling Belastingen gemeente Leeuwarden.
UPDATE 30/6/08 EN 14/7/08:
Tweede serie schriftelijke vragen over alleen de automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen plus de antwoorden.


Over dit onderwerp zijn de volgende schriftelijke vragen ingediend:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl URL website: http://verenigingpel.nl
**************************************************************

SECRETARIAAT OVERLEGORGAAN
CLIENTENRAAD SZ MET AFDELING
SOCIALE ZAKEN GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN
T.a.v. mw. P. Donia

Onderwerp:
Schriftelijke
vragen t.b.v.
rondvraag Overlegorgaan
Clientenraad/SZW
d.d. 6/9/2007

Leeuwarden, 27/7/2007

Geachte mw. Donia,

een aantal jaren geleden werd afgesproken dat vragen die vertegenwoordigers van organisaties hadden voor de rondvraag, maar die in feite daarvoor te gecompliceerd waren om ter plekke mondeling af te handelen, schriftelijk zouden worden gesteld en dat daarop ook schriftelijk geantwoord zou worden. Bij deze in dat verband enige schriftelijke vragen met het verzoek om ook een schriftelijke reactie terug te laten keren in de reguliere Overlegvergadering van de Cliëntenraad.

ONZE VRAGEN

Inleiding:

Al een aantal jaren bestaat er een regeling tussen de sector Sociale Zaken en de gemeentelijke afdeling Belastingen inzake het automatisch kwijtschelden van aanslagen gemeentelijke belastingen. Naar verluidt zou het er op neerkomen dat mensen die drie jaar of langer onafgebroken een bijstandsuitkering hebben, geen aanslagbiljetten meer ontvangen inzake diverse gemeentelijke belastingen, zoals Afvalstoffenheffing, Rioolrecht gebruikersdeel, eventuele hondenbelasting en vroeger voor de afschaffing ook het gebruikersdeel van de OZB. Sinds enige tijd wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk aanvraagformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten en zou de regeling ook betrekking hebben op de waterschapslasten.

VRAAG 1: Over deze regeling hebben wij niets op papier, zodat het bovenstaande niet of niet geheel geheel hoeft te kloppen.
Zou u ons in het kort kunnen vertellen hoe de regeling exact werkt en welke criteria er zijn om hiervoor in aanmerking te komen?

VRAAG 2: Wij kregen klachten over de situatie dat mensen die langdurig een bijstandsuitkering hebben weliswaar geen gemeentelijke aanslagbiljetten meer ontvangen, maar dat het waterschap desondanks wel aanslagen stuurt en geen kwijtschelding wil verlenen, laat staan automatische kwijtschelding. Het ging hierbij om huurders, niet om woningeigenaren. Wij meenden dat indien automatische kwijtschelding werd gegeven, dit dan ook gold voor de waterschapslasten.
Kunt u ons nader informeren over of en zo ja, hoe dit geregeld is tussen gemeente en het waterschap?

VRAAG 3: Wie regelt of men voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt?
Ons is gemeld dat mensen die hierover SZ bellen wordt verteld dat de gemeentelijke belastingafdeling dit regelt, maar bellen zij laatstgenoemde, dan heet het dat SZ dit regelt. Wie regelt dit nu? SZ of afdeling gemeentelijke belastingen?

VRAAG 4: Praktijkvraag: Waarom krijgen sommige mensen die langdurig onafgebroken alleen een bijstandsuitkering hebben geen aanslagbiljetten meer toegestuurd maar anderen die in precies dezelfde situatie zitten nog wel?

VRAAG 5: Om kwijtschelding te krijgen van gemeentelijke belastingen moet het vermogen hoogop ongeveer 1,5 maal de voor die persoon geldende bijstandsnorm zijn.
[N.B.: In werkelijkheid is de kwijtschelding die op aanvraag wel of niet wordt gegeven qua criteria ingewikkelder en ons nog steeds niet precies duidelijk, ondanks dat wij hierover enige papieren kregen van de gemeentelijke afdeling belastingen.]

Zoals bekend ligt bij SZ het zgn. bescheiden vrijgelaten vermogen veel hoger. Daar sommigen in dezelfde situatie wel automatische kwijtschelding krijgen en anderen niet, doen zich situaties voor waarbij een kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen omdat men net iets meer op de rekening heeft staan dan de criteria van de gemeentelijke afdeling belastingen toelaten, zodat men geen kwijtschelding krijgt. Heeft men automatische kwijtschelding en precies hetzelfde bedrag op zijn rekening, dan kraait hier geen haan naar.

Wij vinden dit rechtsongelijkheid omdat dezelfde gevallen verschillend worden behandeld. Indien iedereen die recht heeft op automatische kwijtschelding dat ook daadwerkelijk krijgt, zou dit probleem zijn opgelost.
Bent u met ons van mening dat het bovenstaande geen goede situatie is en zo ja, wat kan hieraan gedaan worden?

VRAAG 6: Uit de praktijk het volgende: iemand met een bijstandsuitkering die automatische kwijtschelding heeft, krijgt een erfenis en moet tot aan het toegestane bescheiden eigen vermogen die erfenis in een bepaald maximaal tempo "opeten".

Dit betekent dat diegene geen bijstandsuitkering meer heeft.
Desondanks worden nog steeds geen aanslagbiljetten gestuurd en lijkt de automatische kwijtschelding gecontinueerd te worden.
Of dit terecht is of niet, is in feite opnieuw een vraag naar de criteria:

A.: Houdt men bij geen inkomsten maar wel vermogen en geen bijstandsuitkering in deze situatie de automatische kwijtschelding op grond van de criteria van deze regeling?
En zo ja, is er dan in feite geen sprake van rechtsongelijkheid t.o.v. mensen in de bijstand die volgens de kwijtscheldingscriteria van de gemeentelijke afdeling belastingen geen kwijtschelding krijgen omdat ze net iets meer op hun rekening hebben staan dat deze criteria toelaten?
[Bv. vakantiegeld SZ is net betaald, het energiebedrijf heeft iets terugbetaald ed.]

B.: Bent u met ons van mening dat het bovenstaande geen goede situatie is en zo ja, wat kan hieraan gedaan worden?

[N.B.: wij misgunnen niemand enig vermogen, temeer daar men dit na een tijdje heeft "opgegeten" en zich waarschijnlijk toch weer bij SZ moet melden om een nieuwe bijstandsuitkering aan te vragen.]

VRAAG 7: Geldt de regeling voor automatische kwijtschelding ook voor mensen met andere inkomstenbronnen (bv. lage WW of WAO/WAZ/WIA of WAJONG of IOAW of IOAZ of WWIK) niet hoger dan het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau? Of in elk geval voor diegenen in deze situatie die hun uitkering ontvangen via de gemeente Leeuwarden?

Dit waren de vragen die wij bij deze indienen voor de rondvraag van de vergadering van het Overlegorgaan CR/SZW van 6/9/2007. In de hoop dat schriftelijke beantwoording lukt voor de vergadering van 6/9/2007, teken ik,

met vriendelijke groet,

Vertegenwoordiger PEL in Cliëntenraad


Einde tekst met schriftelijke vragen.

Het kwijtscheldingsformulier 2007 plus de toelichting is te bekijken door te klikken met de muis op het woord "kwijtscheldingsformulier".

In 2007 zijn er een paar veranderingen:

1. Woningeigenaren die zelf in hun eigen woning wonen, zijn niet meer geheel uitgesloten van de mogelijkheid van kwijtschelding als het eigen vermogen heel laag is en samen met het overige vermogen zoals spaargeld ruwweg niet hoger is dan 1,5 maal het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau uitkomt. In de praktijk komt dat er op neer, dat de woning zowat nog voor 100% moet zijn belast met hypotheekschuld.
Dus: vrije verkoopwaarde (de meest recente WOZ-waarde gebruiken lijkt me verdedigbaar) min de schuld op de woning min hypotheekschuld is eigen vermogen in de woning.

2. De toelichting stelt: "Met ingang van 2007 is de hoogte van uw maandelijkse aflossing aan openstaande schulden niet meer van invloed op de berekening van uw verzoek tot kwijtschelding. Tot 2007 mocht u niet meer dan EUR 136 per maand aflossen om nog in aanmerking te komen voor kwijtschelding." Einde citaat.
Dat maximale bedrag aan schuldaflossing viel ook erg slecht uit te leggen: wie een hoger maandbedrag zat af te lossen kreeg geen kwijtschelding... Dat euvel is nu verholpen.

Hieronder het antwoord van de afdeling Belastingen van de gemeente Leeuwarden:


Gemeente Leeuwarden

Vereniging platform een- een tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen t.b.v. rondvraag
Uw kenmerk Overlegorgaan CliŽntenraad/SZW d.d. 6/9/2007
Ons kenmerk 14861
Dienst Algemene Zaken
Sector FinanciŽle Dienstverlening
Doorkiesnummer (058) 233 8706 mevrouw mr. J.A.M. van der Valk
Bijlagen
Datum 7 september 2007, verzonden : - 7 SEP 2007

Geachte mevrouw/mijnheer,

Uw brief met de dagtekening 27 juli 2007 heb ik op 6 augustus 2007 ontvangen.

U heeft enkele schriftelijke vragen gesteld die ik in deze brief zal beantwoorden.

Vraag 1
Zou u ons in het kort kunnen vertellen hoe de regeling geautomatiseerde kwijtschelding exact werkt en welke criteria er zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Antwoord
Belastingplichtigen die op 1 januari van het betreffende belastingjaar een bijstanduitkering genieten worden zo veel mogelijk geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor de waterschapslasten maar alleen voor de gemeentelijke heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting.

Eigenaren van woningen met een uitkering komen niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding. Zij kunnen wel een kwijtscheldingsverzoek indienen, maar komen veelal niet in aanmerking vanwege de overwaarde van de woning dat als vermogen wordt aangemerkt.
Wanneer de belastingplichtige toch een aanslag krijgt dient alsnog een kwijtscheldingsformulier te worden ingevuld.

Vraag 2
Wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent geldt dit dan ook voor de waterschapslasten.

Antwoord
Het is niet zo dat wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent ook het waterschap kwijtschelding verleent. Andersom is het wel zo: wanneer het waterschap geautomatiseerd kwijtschelding verleent geldt dit ook voor de gemeentelijke heffingen.

Vraag 3
Wie regelt of men voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt.

Antwoord
Ondergetekende vraagt Sociale Zaken welke personen op 1 januari een bijstanduitkering genieten.

Vraag 4
Waarom krijgen sommige mensen die langdurig onafgebroken alleen een bijstandsuitkering genieten geen aanslagbiljetten meer toegestuurd maar anderen in precies dezelfde situatie wel.

Antwoord
Sociale Zaken wordt gevraagd welke personen een uitkering ontvangen op 1 januari. De enige reden die Belastingen kan nagaan is dat het zo kan zijn dat de uitkering op naam staat van bijvoorbeeld de man en de aanslag op naam van de vrouw. Dan wordt niet de link gelegd tussen belastingplicht en uitkering.

Vraag 5a
Hoe werkt de berekening van kwijtschelding.

Antwoord
Voor zowel het vermogen als het inkomen geldt het normbedrag als maximum (100% van de bijstandsnorm, zie bijlage).
Komt het vermogen of het inkomen boven het normbedrag uit dan wordt aangenomen dat het bedrag boven het normbedrag aangewend kan worden voor het betalen van belasting. Van het daadwerkelijke inkomen en vermogen wordt afgetrokken het gedeelte van de te betalen huur boven hetgeen geacht wordt zelf te betalen en de ziektekosten.

Vraag 5b
Sommigen krijgen geautomatiseerde kwijtschelding waarbij geen rekening wordt gehouden met het vermogen. Anderen moeten een formulier invullen en bij de berekening wordt wel het vermogen bekeken. Het verzoek kan dan worden afgewezen terwijl het vermogen even hoog kan zijn dan van degene die geautomatiseerd kwijtschelding heeft gekregen.
Dit is een vorm van rechtsongelijkheid.

Antwoord
Het is inderdaad zo dat de beoordeling soepeler is in geval van geautomatiseerde kwijtschelding en er ongelijkheid bestaat. De enige manier om dit op te lossen is iedereen ieder jaar een formulier te laten invullen. Omdat blijkt dat het grootste deel van de uitkeringsgerechtigden een lager bedrag op hun rekening hebben staan dan het normbedrag, is vanwege efficiency en voorkomen van nodeloos gegevens aanleveren door de burger gekozen om het toch op deze manier te doen.
Er is sprake van ongelijkheid, niet in benadeling maar eerder in bevoordeling. Het is namelijk mogelijk dat iemand ten onrechte kwijtschelding wordt verleend. Het feit dat er een grote groep niet onnodig een formulier hoeft in te vullen en deze formulieren, die bijna altijd een toewijzing bevatten, niet beoordeeld hoeven worden weegt zwaarder.

Op dit moment loopt er een pilot waarbij de gegevens die overheden van personen hebben kunnen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken.
Met name de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienstwegverkeer zullen gegevens leveren. De verwachting is dat m.i.v. 2009 alle gemeenten en waterschappen op deze wijze hun kwijtscheldingsverzoeken kunnen beoordelen. Er is dan geen sprake meer van ongelijkheid.

Vraag 6
Blijft men in aanmerking komen voor geautomatiseerde kwijtschelding wanneer een bijstandsgerechtigde een erfenis heeft ontvangen waardoor de uitkering is gestopt.

Antwoord
Zoals gezegd vraagt Belastingen welke personen op 1 januari een uitkering ontvangen. Degene waarbij de uitkering is stop gezet zal dan niet worden doorgegeven.

Vraag 7
Geldt de regeling voor automatische kwijtschelding ook voor mensen met andere inkomstenbronnen.

Antwoord
Naast de vraag aan de Sociale Dienst welke belastingplichtigen op 1 januari een bijstandsuitkering ontvangen wordt de rijksbelastingdienst gevraagd welke belastingplichtigen een AOW-uitkering zonder een aanvullend pensioen ontvangen.
Met andere uitkeringen wordt geen rekening gehouden bij de geautomatiseerde kwijtschelding.

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geÔnformeerd.

drs. P. van Olphen,
teamleider Belastingen.

Bijlage bij de antwoorden: Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2007.


Einde tekst schriftelijke beantwoording vragen PEL over automatische kwijtschelding belastingen gemeente Leeuwarden.

Hieronder nogmaals de antwoorden, maar nu voorzien van commentaar als gequote tekst tussen blokhaken []:


Gemeente Leeuwarden

Vereniging platform een- een tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen t.b.v. rondvraag
Uw kenmerk Overlegorgaan CliŽntenraad/SZW d.d. 6/9/2007
Ons kenmerk 14861
Dienst Algemene Zaken
Sector FinanciŽle Dienstverlening
Doorkiesnummer (058) 233 8706 mevrouw mr. J.A.M. van der Valk
Bijlagen
Datum 7 september 2007, verzonden : - 7 SEP 2007

Geachte mevrouw/mijnheer,

Uw brief met de dagtekening 27 juli 2007 heb ik op 6 augustus 2007 ontvangen.

U heeft enkele schriftelijke vragen gesteld die ik in deze brief zal beantwoorden.

Vraag 1
Zou u ons in het kort kunnen vertellen hoe de regeling geautomatiseerde kwijtschelding exact werkt en welke criteria er zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Antwoord
Belastingplichtigen die op 1 januari van het betreffende belastingjaar een bijstanduitkering genieten worden zo veel mogelijk geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor de waterschapslasten maar alleen voor de gemeentelijke heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting.

Eigenaren van woningen met een uitkering komen niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding. Zij kunnen wel een kwijtscheldingsverzoek indienen, maar komen veelal niet in aanmerking vanwege de overwaarde van de woning dat als vermogen wordt aangemerkt.
Wanneer de belastingplichtige toch een aanslag krijgt dient alsnog een kwijtscheldingsformulier te worden ingevuld.

Vraag 2
Wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent geldt dit dan ook voor de waterschapslasten.

Antwoord
Het is niet zo dat wanneer de gemeente geautomatiseerd kwijtschelding verleent ook het waterschap kwijtschelding verleent. Andersom is het wel zo: wanneer het waterschap geautomatiseerd kwijtschelding verleent geldt dit ook voor de gemeentelijke heffingen.

[Reactie: Het is dus maar een halve regeling: wel automatische kwijtschelding krijgen van de gemeente maar vervolgens een aanslag krijgen van het Waterschap is voor veel mensen slecht te begrijpen. De situatie andersom: Waterschap verleent kwijtschelding en vervolgens doet de gemeente dat ook, is geen automatische kwijtschelding. Toch zijn er in het verleden wel degelijk situaties geweest dat ook het Waterschap aan huurders automatische kwijtschelding verleende. Doet het Waterschap in voorkomende gevallen ook aan automatische kwijtschelding of niet? En waarom neemt het Waterschap gewoon de automatische kwijtschelding door de gemeente niet over?]

Vraag 3
Wie regelt of men voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt.

Antwoord
Ondergetekende vraagt Sociale Zaken welke personen op 1 januari een bijstanduitkering genieten.

[Reactie: Dit betekent dus dat iemand die op bijvoorbeeld 1 februari in de bijstand komt niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Of iemand heeft van half december tot half januari tijdelijk een baantje, bijvoorbeeld tijdelijk helpen met de extra postdrukte in december en januari. Diegene kan ook weer handmatig een kwijtscheldingsverzoek gaan zitten indienen. Wel is er nu opheldering over het oude verhaal: je komt in aanmerking voor automatische kwijtschelding als je drie jaar of langer een bijstandsuitkering hebt. Als je op 1 januari in de bijstand komt zou je dus meteen in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.]

Vraag 4
Waarom krijgen sommige mensen die langdurig onafgebroken alleen een bijstandsuitkering genieten geen aanslagbiljetten meer toegestuurd maar anderen in precies dezelfde situatie wel.

Antwoord
Sociale Zaken wordt gevraagd welke personen een uitkering ontvangen op 1 januari. De enige reden die Belastingen kan nagaan is dat het zo kan zijn dat de uitkering op naam staat van bijvoorbeeld de man en de aanslag op naam van de vrouw. Dan wordt niet de link gelegd tussen belastingplicht en uitkering.

[Reactie: De gevallen waar wij van hoorden betroffen alleenstaanden. Daarom voldoet bovenstaande verklaring niet.]

Vraag 5a
Hoe werkt de berekening van kwijtschelding.

Antwoord
Voor zowel het vermogen als het inkomen geldt het normbedrag als maximum (100% van de bijstandsnorm, zie bijlage).
Komt het vermogen of het inkomen boven het normbedrag uit dan wordt aangenomen dat het bedrag boven het normbedrag aangewend kan worden voor het betalen van belasting. Van het daadwerkelijke inkomen en vermogen wordt afgetrokken het gedeelte van de te betalen huur boven hetgeen geacht wordt zelf te betalen en de ziektekosten.

[Reactie: Onduidelijk in de bijlage is waarom in de tabel - zie in de kolom 100% - minimale en maximale normbedragen worden genoemd. Hoe zit het dan als men bij de berekening van het normbedrag uitkomt beneden het voor die persoon of personen geldende minimale normbedrag? Krijgt men dan ook geen kwijtschelding, net als bij de situatie dat de berekening uitkomt boven het normbedrag? De bijlage vermeldt overigens nog een aantal vrijgelaten inkomsten. Ook worden daar de netto zelf te verwonen huurlasten vermeld. Inzake de inkomstenvrijstelling m.b.t. onkostenvergoeding wegens het verrichten van vrijwilligerswerk bij de berekening van het normbedrag het volgende: als men in de bijstand zit geldt ook hier weer: het maximum is EUR 764,00 per jaar, behalve als men vrijwilligerswerk doet ihkv. een reintegratietraject. Doet men vrijwilligerswerk - en heeft men bijstand - buiten een reintegratietraject om en ontvangt men meer onkostenvergoeding dan die EUR 764,00/jaar of EUR 95,00/mnd, dan kan men niet alleen het meerdere inleveren bij de soos maar telt de ontvangen onkostenvergoeding ook mee als inkomsten bij de berekening van het normbedrag. Dit kan dan iemand ook de belastingkwijtschelding kosten van de gemeentelijke belastingen.]

Vraag 5b
Sommigen krijgen geautomatiseerde kwijtschelding waarbij geen rekening wordt gehouden met het vermogen. Anderen moeten een formulier invullen en bij de berekening wordt wel het vermogen bekeken. Het verzoek kan dan worden afgewezen terwijl het vermogen even hoog kan zijn dan van degene die geautomatiseerd kwijtschelding heeft gekregen.
Dit is een vorm van rechtsongelijkheid.

Antwoord
Het is inderdaad zo dat de beoordeling soepeler is in geval van geautomatiseerde kwijtschelding en er ongelijkheid bestaat. De enige manier om dit op te lossen is iedereen ieder jaar een formulier te laten invullen. Omdat blijkt dat het grootste deel van de uitkeringsgerechtigden een lager bedrag op hun rekening hebben staan dan het normbedrag, is vanwege efficiency en voorkomen van nodeloos gegevens aanleveren door de burger gekozen om het toch op deze manier te doen.
Er is sprake van ongelijkheid, niet in benadeling maar eerder in bevoordeling. Het is namelijk mogelijk dat iemand ten onrechte kwijtschelding wordt verleend. Het feit dat er een grote groep niet onnodig een formulier hoeft in te vullen en deze formulieren, die bijna altijd een toewijzing bevatten, niet beoordeeld hoeven worden weegt zwaarder.

[Reactie: Onze vraag ging over een praktijkgeval inzake een ontvangen erfenis die iemand grotendeels moest opsouperen en waarbij de bijstandsuitkering was gestopt. De reactie klopt alleen als diegene op de kennelijke peildatum 1 januari nog een bijstandsuitkering had. Anders gaat het verhaal niet op dat alleen diegenen die op 1 januari bijstand hadden, automatische kwijtschelding krijgen. Overigens lijkt men zich vrij pragmatisch op te stellen inzake deze kwestie. Op zich wel begrijpelijk als je het hebt over de uitvoering.]

Op dit moment loopt er een pilot waarbij de gegevens die overheden van personen hebben kunnen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken.
Met name de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienstwegverkeer zullen gegevens leveren. De verwachting is dat m.i.v. 2009 alle gemeenten en waterschappen op deze wijze hun kwijtscheldingsverzoeken kunnen beoordelen. Er is dan geen sprake meer van ongelijkheid.

[Reactie: Dus weer veel bestandskoppelingen... In de praktijk zijn bestanden soms "vervuild" ofwel: de opgenomen gegevens kloppen niet altijd. In de praktijk maakten we dit mee bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarbij een auto die al lang naar de sloop was gebracht, toch nog gewoon bij het RDW op de naam stond van degene die de auto naar de sloop had gebracht en een vrijwaringsbewijs had gekregen, wat echter na verhuizing zoek raakte. Een kopie van dat vrijwaringsbewijs gaat echter naar de RDW om daar verwerkt te worden in de bestanden, maar dat was niet gebeurd... Gevolg: omdat betrokkene inmiddels een andere auto op zijn naam had staan - wat probleemloos kan bij SZ mits men maar onder het toegelaten bescheiden eigen vermogen blijft - leek het bij de RDW of er twee auto's op zijn naam stonden. Gevolg: diegene werd gezien als autohandelaar en de uitkering werd gestopt... Uiteindelijk werd dit weer rechtgetrokken, maar niet na de nodige rompslomp... M.a.w.: men kan in 2009 op het punt van automatische kwijtschelding wel weer hier en daar rekenen op de nodige problemen...]

Vraag 6
Blijft men in aanmerking komen voor geautomatiseerde kwijtschelding wanneer een bijstandsgerechtigde een erfenis heeft ontvangen waardoor de uitkering is gestopt.

Antwoord
Zoals gezegd vraagt Belastingen welke personen op 1 januari een uitkering ontvangen. Degene waarbij de uitkering is stop gezet zal dan niet worden doorgegeven.

[Reactie: Zie onze reactie op het antwoord op vraag 5b.]

Vraag 7
Geldt de regeling voor automatische kwijtschelding ook voor mensen met andere inkomstenbronnen.

Antwoord
Naast de vraag aan de Sociale Dienst welke belastingplichtigen op 1 januari een bijstandsuitkering ontvangen wordt de rijksbelastingdienst gevraagd welke belastingplichtigen een AOW-uitkering zonder een aanvullend pensioen ontvangen.
Met andere uitkeringen wordt geen rekening gehouden bij de geautomatiseerde kwijtschelding.

[Reactie: Het is onduidelijk waarom de regeling voor automatische kwijtschelding in elk geval niet ook zou kunnen gelden voor in elk geval de andere minimumuitkeringen die door de gemeente worden gedaan, zoals de WWIK (kunstenaars) en de IOAW en IOAZ. Probleem bij de twee laatstgenoemde uitkeringen zal vermoedelijk zijn dat daar niet wordt gekeken naar het eigen vermogen. Echter: Ook bij AOW zonder aanvullend pensioen kan sprake zijn van eigen vermogen in de vorm van spaargeld en dan wordt weer wel automatische kwijtschelding gegeven...]

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geÔnformeerd.

drs. P. van Olphen,
teamleider Belastingen.

Bijlage bij de antwoorden: Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 juli 2007.


Einde tekst antwoorden gemeentelijke belastingdienst. Commentaar tussen blokhaken. [].

UPDATE 30/6/2008
Hiermee leek de geautomatiseerde kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen redelijk helder, totdat op een berichtje in een van de Nieuwsbrieven van de Cliëntenraad Werk en Inkomen, toch weer kritiek kwam van de gemeentelijke belastingdienst waardoor toch weer vragen rezen over deze werkwijze. Hieronder de tekst van de nieuwe vragen.

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl URL website: http://verenigingpel.nl
**************************************************************

SECRETARIAAT OVERLEGORGAAN
CLIňNTENRAAD SZ MET AFDELING
SOCIALE ZAKEN GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN
T.a.v. mw. P. Donia

Onderwerp:
Schriftelijke
vragen t.b.v.
rondvraag Overlegvergadering
eerstkomende CliŽntenraad/SZW

Leeuwarden, 30/6/2008

Geachte mw. Donia,

een aantal jaren geleden werd afgesproken dat vragen die vertegenwoordigers van organisaties hadden voor de rondvraag, maar die in feite daarvoor te gecompliceerd waren om ter plekke mondeling af te handelen, schriftelijk zouden worden gesteld en dat daarop ook schriftelijk geantwoord zou worden. Bij deze in dat verband enige schriftelijke vragen met het verzoek om ook een schriftelijke reactie terug te laten keren in de reguliere Overlegvergadering van de CliŽntenraad.

ONZE VRAGEN

Inleiding:

Op 27/7/2007 hebben wij een aantal schriftelijke vragen gesteld inzake het automatisch kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dit, t.b.v. de vergadering van de CliŽntenraad van 6/9/2007. Deze werden op 7/9/2007 schriftelijk beantwoord door de gemeentelijke belastingdienst.
Navraag via de CliŽntenraad leerde, dat de automatische kwijtschelding ook geldt voor de andere gemeentelijke minimumuitkeringen: de WWIK, de IOAW en de IOAZ. Uit de beantwoording van de vragen was al duidelijk dat dit ook gold voor mensen met uitsluitend een AOW-uitkering en dat de automatische kwijtschelding niet gold voor mensen met een van deze uitkeringen die een eigen woning hebben, maar dat zij een kwijtscheldingsformulier kunnen invullen wat alleen kans van slagen heeft indien geen overwaarde in de woning zit.

In het maartnummer 2008 van Nieuwsbrief (nummer 7) van de CliŽntenraad is o.a. het volgende gepubliceerd:

NIEUWSBRIEF nr. 7 Maart 2008

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In aansluiting op een eerder bericht van de Clientenraad over het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen van 2007, hebben wij de volgende aanvullende informatie voor u. Bij navraag is gebleken dat de automatische kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen ook geldt voor de gemeentelijke minimumuitkeringen, zoals de Wwik (kunstenaars), de IOAW (oudere en deels arbeidsongeschikten), de IOAZ (oudere en deels arbeidsongeschikte zelfstandigen).
De belastingdienst hanteert 1 januari als peildatum. Dit werkt als volgt: Sociale Zaken geeft door wie er bij hen een uitkering heeft op 1 januari.
In principe hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Voor het geval het volgens u niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld, kunt u contact opnemen met een belangenvereniging.
Indien u op 1 januari geen uitkering had van Sociale Zaken, maar wel meent recht op kwijtschelding te hebben, kunt u een kwijtscheldingsformulier ophalen op het Stadskantoor. Dit betreft een formulier voor zowel het rioolrecht gebruikersdeel, de afvalstoffenheffing, de eventuele hondenbelasting en voor de Waterschapslasten.

Einde citaat.

Hierop ontving de CliŽntenraad op 7/4/2008 de volgende e-mail van mw. Van der Valk van de gemeentelijke afdeling belastingen:

Aan de CliŽntenraad,

Geachte mevrouw/mijnheer,

Onlangs zag ik uw nieuwsbrief van maart 2008.
Hierin staat vermeld welke uitkeringen nog meer meegenomen worden in de geautomatiseerde kwijtschelding.
Vervolgens schrijft u dat belastingplichtigen geen aktie hoeven te ondernemen. En zelfs: Voor het geval het volgens u niet wordt uitgevoerd als bedoeld, enz.

Echter, de werkwijze is als volgt:
Wij krijgen van Sociale Zaken inderdaad een lijst van personen die per 1 januari een uitkering hebben.
Deze personen komen in principe in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding.
Ontvangen zij toch een aanslag dan betekent dat dat hen geen geautomatiseerde kwijtschelding is verleend.
De reden kan van alles zijn: stonden niet op de lijst enz.

Wanneer iemand een aanslag ontvangt kan alleen beoordeeld worden of kwijtschelding wordt verleend wanneer deze persoon een kwijtscheldingsformulier compleet indient.

Ik verzoek u dit in uw volgende nieuwsbrief te verhelderen.
Ik ben bereid de concepttekst te beoordelen.

Met vriendelijke groet,
Ans van der Valk
058 233 87 06

Einde tekst e-mail.

Deze e-mail roept bij ons enige nadere vragen op.

VRAGEN:

In bovenbedoelde reactie van de afdeling Belastingen d.d. 7/9/2007 werd gesteld dat belastingplichtigen die op 1 januari van het betreffende belastingjaar een bijstandsuitkering genieten, zoveel mogelijk geautomatiseerd kwijtschelding wordt verleend, uitgezonderd woningeigenaren.
Daartoe vraagt de afdeling Belastingen aan Sociale Zaken welke personen op 1 januari een bijstanduitkering genieten.

VRAAG 1: Inleiding: in de reactie wordt de suggestie gewekt dat uit de door SZ aangeleverde lijst vervolgens weer een selectie wordt gemaakt mbt. die personen die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komen. In zoverre is dit te volgen indien dit bezitters van een eigen woning betreft. De lijst is immers m.b.v. het gemeentelijke WOZ-waarde en OZB-bestand verder te verfijnen.
(OZB wordt alleen betaald door o.a. huiseigenaren, niet door huurders)

Wordt binnen de door SZ aangeleverde lijst nog een verdere selectie gemaakt inzake de vraag wie wel en wie niet in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding?
En zo ja, op basis van welke criteria?
Gesproken wordt namelijk over het "in principe" in aanmerking komen voor geautomatiseerde kwijtschelding.

VRAAG 2: Waarom bent u van mening dat belastingplichtigen WEL actie moeten ondernemen indien zij geautomatiseerde kwijtschelding krijgen?

De Nieuwsbrief stelde immers: "Dit werkt als volgt: Sociale Zaken geeft door wie er bij hen een uitkering heeft op 1 januari. In principe hoeft u zelf geen actie te ondernemen." Einde citaat.
Dit betekent niet meer en niet minder dan dat het automatisch goed dient te komen met de kwijtschelding. Maar wellicht leest u dit anders?

VRAAG 3: Wat is er mis mee als mensen met bovenbedoelde uitkeringen op de peildatum 1 januari ging wenden tot hun belangenorganisatie indien zij toch een aanslag ontvangen?
U schrijft namelijk: "En zelfs: Voor het geval het niet wordt uitgevoerd als bedoeld.. enz."

VRAAG 4: Inleiding: als mogelijke reden dat mensen die op 1 januari een van bovenbedoelde uitkeringen hadden, toch een aanslag ontvingen, stelt u: "De reden kan van alles zijn: stonden niet op de lijst enz." Einde citaat.

Is het in het recente verleden voorgekomen dat naderhand bleek dat de aangeleverde lijst incompleet was, in die zin dat iemand op de peildatum wel een van bovengenoemde uitkeringen had maar niet op bedoelde lijst stond?

Dit waren de vragen die wij bij deze indienen voor de rondvraag van de eerstkomende Overlegvergadering na het zomerreces. In de hoop dat schriftelijke beantwoording lukt voor deze vergadering, teken ik,

met vriendelijke groet,

Vertegenwoordiger PEL in CliŽntenraad


Einde tekst tweede serie schriftelijke vragen.

Op 14/7/2008 ontvingen we via een brief d.d. 10/7/2008 de volgende antwoorden:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833
Telefax 058 2153949
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden

Vereniging platform een- een tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen Overlegorgaan CliŽntenraad/SZW
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Dienst Algemene Zaken
Sector FinanciŽle Dienstverlening
Doorkiesnummer (058) 233 8706 mevrouw mr. J.A.M. van der Valk
Bijlagen
Datum 10 juli 2008

Geachte mevrouw/mijnheer,

Uw e-mail heb ik op 29 juni 2008 ontvangen.

In deze mail heeft u enkele 'schriftelijke' vragen gesteld die ik in deze brief zal beantwoorden.

Vraag 1
Wordt uit de door Sociale Zaken aangeleverde lijst nog een verdere selectie gemaakt met betrekking tot die personen die voor de geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komen.

Antwoord
Sociale Zaken levert een lijst aan met personen die op 1 januari een gemeentelijke minimumuitkering krijgen. Omdat ingeval van een eigen woning er sprake kan zijn van overwaarde worden, of door Sociale Zaken of door het team Belastingen, het bestand op bezitters van een eigen wonlng geselecteerd.
In principe komen personen met op 1 januari een minimumuitkering en zonder eigen woning in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding.
Er wordt gesproken van 'in principe', omdat het mogelijk is dat iemand die onder de gestelde criteria valt toch niet in het bestand zijn opgenomen. Dit komt dan niet door een selectie, maar het blijkt dat die persoon om een of andere reden niet in het bestand voorkomt.
Wanneer bij het aanmaken van de aanslagen iemand niet in het bedoelde bestand is opgenomen wordt er voor die persoon een aanslag aangemaakt. Deze aanslag kan niet worden teruggedraaid, want deze is formeel correct opgelegd. De persoon die het betreft kan alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding door een verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Er is dus geen sprake van extra selectie criteria. De enige criteria zijn op 1 januari een minimumuitkering en geen eigen woning.

Vraag 2
Waarom zouden belastingplichtigen wel actie moeten ondernemen indien zij geautomatiseerde kwijtschelding krijgen.

Antwoord
Men krijgt of een aanslag of een bericht dat er geautomatiseerd kwijtschelding is verleend. Als men van mening is wel te vallen onder de criteria voor geautomatiseerde kwijtschelding, maar er is geen kwijtschelding verleend, dan bestaat er geen recht om alsnog in aanmerking te komen voor geautomatiseerde kwijtschelding. Om toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding dient men een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.
De zin 'Voor het geval het volgens u niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld, kunt u contact opnemen met een belangenvereniging' suggereert dat er wel een recht voor geautomatiseerde kwijtschelding bestaat. Dat is niet het geval.
Wel wordt door alle betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan zodat het aantal personen die onbedoeld niet in het bestand voor geautomatiseerd kwijtschelding voorkomen zo klein mogelijk is.

Vraag 3
Wat is er mis mee als mensen met een minimumuitkering op peildatum I januari zich wenden tot hun belangenorganisatie indien zij toch een aanslag ontvangen.

Antwoord
Het staat een ieder vrij om in die situatie zich tot een belangenvereniging te wenden. De zinsnede suggereert dat de belangenvereniging iets kan veranderen aan de aanslagoplegging. Dat is niet zo. De belangenvereniging kan alleen de situatie uitleggen of helpen met het invullen van het kwijtscheldingsformulier.

Vraag 4
Is het in het recente verleden voorgekomen dat naderhand bleek dat de aangeleverde lijst incompleet was, in die zin dat iemand op de peildatum wel een minimum uitkering had maar niet op de bedoelde lijst stond.

Antwoord
Het komt inderdaad voor dat iemand onbedoeld niet op de lijst voor geautomatiseerde kwijtschelding komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de gegevens van die persoon op het moment van aanmaken van het bestand nog niet waren verwerkt.

Zoals gezegd, aan het wel aan de criteria voldoen en niet in het bedoelde bestand opgenomen zijn kunnen geen rechten worden ontleend.
Er wordt alles aangedaan op een dergelijke situatie tot een incident te laten behoren.

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,

sectormanager FinanciŽle Dienstverlening,
namens deze,

drs. P. van Olphen, teamleider Belastingen.


Einde tekst reactie gemeente op tweede serie schriftelijke vragen.

Hieronder nogmaald de reactie, maar nu via gequote tekst voorzien van commentaar. Het commentaar staat tussen blokhaken. [].

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833
Telefax 058 2153949
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden

Vereniging platform een- een tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen Overlegorgaan CliŽntenraad/SZW
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Dienst Algemene Zaken
Sector FinanciŽle Dienstverlening
Doorkiesnummer (058) 233 8706 mevrouw mr. J.A.M. van der Valk
Bijlagen
Datum 10 juli 2008

Geachte mevrouw/mijnheer,

Uw e-mail heb ik op 29 juni 2008 ontvangen.

In deze mail heeft u enkele 'schriftelijke' vragen gesteld die ik in deze brief zal beantwoorden.

Vraag 1
Wordt uit de door Sociale Zaken aangeleverde lijst nog een verdere selectie gemaakt met betrekking tot die personen die voor de geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komen.

Antwoord
Sociale Zaken levert een lijst aan met personen die op 1 januari een gemeentelijke minimumuitkering krijgen. Omdat ingeval van een eigen woning er sprake kan zijn van overwaarde worden, of door Sociale Zaken of door het team Belastingen, het bestand op bezitters van een eigen wonlng geselecteerd.

[Reactie: Vreemd dat dit een of/of verhaal is: alsof hier geen vaste werkwijze is. De meest logische werkwijze is m.i.: Sociale Zaken levert het hele bestand aan en de afdeling Belastingen selecteert met behulp van het eigen WOZ-waarde en OZB-bestand de woningeigenaren eruit. Dat lijkt mij de betrouwbaarste methode.]

In principe komen personen met op 1 januari een minimumuitkering en zonder eigen woning in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding.
Er wordt gesproken van 'in principe', omdat het mogelijk is dat iemand die onder de gestelde criteria valt toch niet in het bestand zijn opgenomen. Dit komt dan niet door een selectie, maar het blijkt dat die persoon om een of andere reden niet in het bestand voorkomt.

[Reactie: ze weten het zelf niet waarom iemanmd niet in het aangeleverde bestand voorkomt. Dit riekt wat naar het bekende zwarte pieten spel: wij weten het niet en de lezer mag denken: dan ligt het aan de soos... De soos zal ongetwijfeld zeggen: maasr wij leveren het bestand zo goed mogelijk aan... En degene die wel in het bestand zou moeten zitten, maar daarin niet voorkomt, is de klos: daar verschijnt een belastingaanslag... Dus kwijtschelding aanvragen, maar veel mensen zijn amper in staat om zo'n formulier in te vullen...]

Wanneer bij het aanmaken van de aanslagen iemand niet in het bedoelde bestand is opgenomen wordt er voor die persoon een aanslag aangemaakt. Deze aanslag kan niet worden teruggedraaid, want deze is formeel correct opgelegd. De persoon die het betreft kan alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding door een verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Er is dus geen sprake van extra selectie criteria. De enige criteria zijn op 1 januari een minimumuitkering en geen eigen woning.

Vraag 2
Waarom zouden belastingplichtigen wel actie moeten ondernemen indien zij geautomatiseerde kwijtschelding krijgen.

Antwoord
Men krijgt of een aanslag of een bericht dat er geautomatiseerd kwijtschelding is verleend. Als men van mening is wel te vallen onder de criteria voor geautomatiseerde kwijtschelding, maar er is geen kwijtschelding verleend, dan bestaat er geen recht om alsnog in aanmerking te komen voor geautomatiseerde kwijtschelding. Om toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding dient men een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.

[Reactie: dus als iemand op 1 januari (de peildatum) dus bv. een bijstandsuitkering heeft, dan kan het zijn dat de een (met bv. te veel eigen vermogen om kwijtschelding te krijgen) op de lijst staat en geen aanslag krijgt en een ander in de bijstand wel een aanslag krijgt.
Volgens onze informatie is het overigens niet altijd zo, dat iemand bericht krijgt, dat er geautomatiseerd kwijtschelding is verleend. Soms komt er gewoon geen belastingaanslag en dat is het dan...
Ik vraag me af of toch niet soms door de gemeentelijke afdeling Belastingen zelf wordt geselecteerd, bv. omdat ze menen iets te weten... Zo is nog steeds onverklaard het praktijkgeval van ons Klachtenspreekuur, dat een alleenstaande die al jaren in de bijstand zat en ook al een aantal jaren automatisch kwijtschelding kreeg, plotseling een aanslagbiljet ontving...
Ook viel een tijdje terug het volgende op: de bijstandsuitkering van iemand was ingetrokken. Betrokkene dient een bezwaarschrift in en vraagt opnieuw een bijstandsuitkering aan. Deze werd na maanden wachten met terugwerkende kracht toegekend tot 2 januari en niet tot 1 januari...
Hiermee had betrokkene dus op de peildatum geen uitkering en kwam dus ook niet op de door de soos aan te leveren lijst voor t.b.v. de afdeling Belastingen... In dit laatste geval lijkt dit overigens eerder iets van de soos dan van de Belastingdienst, maar het geeft wel te denken.]

De zin 'Voor het geval het volgens u niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld, kunt u contact opnemen met een belangenvereniging' suggereert dat er wel een recht voor geautomatiseerde kwijtschelding bestaat. Dat is niet het geval.
Wel wordt door alle betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan zodat het aantal personen die onbedoeld niet in het bestand voor geautomatiseerd kwijtschelding voorkomen zo klein mogelijk is.

[Reactie: Die zin suggereert niets en er staat wat er staat: het is dan verstandig met een belangenvereniging contact op te nemen.]

Vraag 3
Wat is er mis mee als mensen met een minimumuitkering op peildatum I januari zich wenden tot hun belangenorganisatie indien zij toch een aanslag ontvangen.

Antwoord
Het staat een ieder vrij om in die situatie zich tot een belangenvereniging te wenden. De zinsnede suggereert dat de belangenvereniging iets kan veranderen aan de aanslagoplegging. Dat is niet zo. De belangenvereniging kan alleen de situatie uitleggen of helpen met het invullen van het kwijtscheldingsformulier.

[Reactie: fijn, dat de afdeling Belastingen toestaat dat het iedereen vrij staat zich tot een belangenorganisatie te wenden. De gebetenheid waarmee de afdeling Belastingen reageert op de gewraakte passage in het artikeltje in de Nieuwsbrief van de Cliëntenraad doet vermoeden dat ergens een gevoelige snaar is geraakt...
Alsof men zich bedreigd voelt in het recht een belastingaanslag op te leggen...
En dat is niet zo, maar wel kan een belastingaanslag onderuit worden gehaald, want kwijtschelding is geen gunst, maar een recht, vastgelegd in regels. Het is nog steeds niet zo, dat elke aanslag maar in stand kan blijven: het zijn niet de personen die uiteindelijk beslissen of een aanslag terecht is of niet: zij zijn of behoren althans te zijn, de uitvoerders en toepassers van een aantal vastgestelde regels, niet meer en niet minder.]

Vraag 4
Is het in het recente verleden voorgekomen dat naderhand bleek dat de aangeleverde lijst incompleet was, in die zin dat iemand op de peildatum wel een minimum uitkering had maar niet op de bedoelde lijst stond.

Antwoord
Het komt inderdaad voor dat iemand onbedoeld niet op de lijst voor geautomatiseerde kwijtschelding komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de gegevens van die persoon op het moment van aanmaken van het bestand nog niet waren verwerkt.

[Reactie: over suggereren gesproken... De zwarte piet gaat hier naar de soos. Nu maar afwachten wat die hier weer van zegt...]

Zoals gezegd, aan het wel aan de criteria voldoen en niet in het bedoelde bestand opgenomen zijn kunnen geen rechten worden ontleend.
Er wordt alles aangedaan op een dergelijke situatie tot een incident te laten behoren.

[Reactie: klopt: niet in directe zin, maar wel in indirecte zin: voldoet iemand aan de criteria voor belastingkwijtschelding, dan zal aan diegene belastingkwijtschelding gegeven moeten worden, nadat hij/zij zijn situatie via een kwijtscheldingsformulier kenbaar heeft gemaakt. Nogmaals: kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een recht en geen gunst, als men aan de criteria voldoet, punt uit.]

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,

sectormanager FinanciŽle Dienstverlening,
namens deze,

drs. P. van Olphen, teamleider Belastingen.


Einde reactie gemeente op 2e serie schriftelijke vragen. Commentaar tussen blokhaken. [].