Brief PEL aan gemeenteraad:
Opmerkingen over de AV-Frieso collectieve verzekering van De Friesland
UPDATE 19/9/2007:
Procedurele problemen met brief PEL over AV-Frieso gericht aan de gemeenteraad
Tekst inspraakverhaal PEL bij behandeling brief in de Commissie Welzijn
Het verloop van de behandeling van
onze brief in de commissie


Op 10/4/2007 is onderstaande brief naar de Leeuwarder gemeenteraad gestuurd:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://vereningingpel.nl
--------------------------------------------------------------

GEMEENTERAAD
GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
Opmerkingen inzake de
AV-Frieso collectieve verzekering
van de Friesland Zorgverzekeraar

Leeuwarden, 10/4/2007

Geachte Raadsleden,

op 30/1/2007 ontvingen we via het secretariaat van het Overlegorgaan CliŽntenraad W&I/SZW-W&I een afschrift van een open brief van het FSU plus het POC (Provinciaal Overleg Cliëntenraden) d.d. 17/11/2006.
Het punt was ter kennisname voor de vergadering van de Cliëntenraad van donderdag 22/2/2007.
Ook kregen we ter kennisname bij de stukken voor de CR van 22/2/07 het stuk: "Ambtelijke toelichting: Collectieve basisverzekering minima: vaststellen onderhandelingsresultaten van de enkelvoudige collectieve basisverzekering voor de minima."
Bij deze brief aan de Raad is van beide stukken gebruik gemaakt, naast datgene wat wij zo zelf her en der aan signalen hebben opgepikt.

Wij vinden het onjuist dat FSU en POC menen dat zij dé spreekbuis zijn voor opmerkingen inzake de AV-Frieso en dat exclusief *zij* betrokken zouden moeten worden door gemeenten bij de afspraken over de collectieve ziektekostenverzekering en de evaluatie van de uitvoering.
In hun brief aan de gemeenteraden en Colleges van B. en W. heette het o.a.:
"De gemeentelijke cliŽntenraden Sociale Zaken/WWB - gebundeld in het Provinciaal Overleg Clientenraden (POC) - en de spreekuurpunten van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU hebben ervaringen met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima geïnventariseerd."

Waarmee de suggestie wordt gewekt alsof het POC (wat niet meer is dan een FSU-schepping) een soort koepeltje vormt "boven" alle Friese Cliëntenraden Sociale Zaken en/of Werk en Inkomen wat vervolgens weer namens alle aan deze Cliëntenraden deelnemende leden en organisaties naar buiten treedt.
Ofwel: Iedere organisatie kan verder wel zwijgen want het POC spreekt "namens allen". Waarmee niet gezegd is dat POC/FSU haar mening niet zou mogen geven, maar waarmee we wel willen aangeven dat we ons niet monddood laten maken door zelfbedachte scheppingen vanuit betaald welzijnsland.

Want waarom zou je als College of als gemeenteraad als je een brief ontvangt van het FSU met bovenstaande geciteerde opmerking, dan nog verder luisteren naar wat je eigen lokale organisaties of je eigen Cliëntenraad hebben op te merken?
Het is toch handig een inventarisatie van AV-Frieso knelpunten over heel Friesland in een keer aangeboden te krijgen?!

Uit de bijlagen bij de POC/FSU-brief bleek al dat de gemeente Leeuwarden het FSU op 20/12/2006 had bericht dat de Friese gemeenten gezamenlijk vanuit de Vereniging van Friese Gemeenten een antwoordbrief zouden sturen.
Wat in deze antwoordbrief stond is onbekend: ook via de Cliëntenraad W&I is geen afschrift binnengekomen.

Aanbeveling 1 van FSU/POC luidde: "De organisaties van bijstandsgerechtigde cliŽnten - gebundeld in het FSU en het POC - worden door de gemeenten betrokken bij de afspraken over de collectieve ziektekostenverzekering en de evaluatie van de uitvoering ervan. FSU en POC treden in overleg met de Vereniging Friese Gemeenten om te bekijken in welke vorm dat kan gebeuren."

Reactie: De Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Leeuwarden is het formele adviesorgaan van de gemeente Leeuwarden t.b.v. het uitbrengen van adviezen aan het College van B. en W. ook t.a.v. de AV-Frieso voor de Leeuwarder minima. Haar positie wordt geregeld door de door de Raad vastgestelde Verordening en door het door het College vastgestelde Huishoudelijk Reglement en niet door het FSU en haar "Provinciaal Overleg Cliëntenraden." Het zelfstandige adviesrecht van de CR kan niet worden 'overruled' door FSU en POC. Dit n.a.v. "aanbeveling 1".

Dit laat onverlet dat de aan de CR deelnemende organisaties vrij zijn om zelf hun mening over bv. de AV-Frieso te geven, m.d.v. dat hierover een al enige jaren bestaande afspraak bestaat binnen de Cliëntenraad, dat men dan helder en duidelijk uitsluitend namens de eigen organisatie naar buiten treedt en niet namens de gehele Cliëntenraad.
(Interne afspraken "vooroverleg CliŽntenraad") In die zin moet deze brief opgevat worden.

Wij richten deze brief aan de Raad met een c.c. aan o.a. het College en niet andersom, omdat het in laatste instantie o.i. de Raad is die het College (al dan niet gezamenlijk met andere Colleges van de Friese gemeenten) opdraagt om te onderhandelen met Zorgverzekeraar De Friesland over de voorwaarden voor:

a. De meervoudige collectieve basisverzekering

N.B.: Dit is de AV-Frieso, bestaande uit een basisverzekering plus een aanvullende ziektekostenverzekering.

b. De enkelvoudige collectieve basisverzekering

Deze is voor minima die al bij De Friesland waren verzekerd ingegaan op 1/7/2006 en voor de overige minima was deze verzekering mogelijk vanaf 1/1/2007.

De Raad kan naar onze mening het College verzoeken om bepaalde inhoudelijke mogelijke knelpunten in de regelingen in het onderhandelingstraject "mee te nemen" enz.
Het gaat dan om de verzekeringsvoorwaarden vanaf 1/1/2008.
Dat is dan ook de reden dat wij een aantal punten onder uw aandacht willen brengen.

Knelpunten:

1. Thuiswonende jongeren die in AV-Frieso pakket ouders zitten maar die 18 jaar worden:

De Friesland schrijft dat aan *hen* in de maand voordat zij 18 worden, een voorstel wordt gedaan. De Belastingdienst Noord schrijft dat de zorgverzekering van toepassing is vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de jongere 18 jaar wordt. In het jaar waarin de jongere 18 wordt ontvangt deze een brief van Kantoor Toeslagen over het aanvragen van zorgtoeslag.

Het principe dat men zelf moet aanvragen lijkt ons juist: men is met 18 jaar per slot volwassen.
Met bovenstaande reacties lijkt dit knelpunt deels opgelost, behoudens:

- De Friesland schreef op 15/12/06 over kinderen die ook in de AV-Frieso gratis "meeliften" terug aan FSU/POC:

"Op het moment dat de kinderen 18 jaar worden ontstaat een situatie waarbij er voor hen niet automatisch recht op deelname aan AV Frieso blijft bestaan. Om die reden krijgen deze verzekerden in de maand voordat zij 18 jaar worden, een voorstel van De Friesland Zirgverzekeraar. In dat voorstel wordt verwezen naar de dekking die er tot het achttiende jaar bestaat en wordt een keuze voorgelegd om de verzekering voort te zetten en uit te breiden." Einde citaat.

Uit een in de FSU-brief gegeven voorbeeld blijkt dat als iemand bijvoorbeeld op 6 maart 18 jaar wordt, de zorgverzekeraar "een gat laat vallen" tussen 6 maart en 1 april, de dag waarop de eigen zorgverzekering volgens de Belastingdienst ingaat. Betrokkene zou in die periode onverzekerd zijn en een in die periode ontstane tandartsnota werd aanvankelijk niet vergoed, maar pas later na verschillende contacten.

Suggestie bespreekpunt gemeente/De Friesland:

Probeer af te spreken dat kinderen die 18 jaar worden en in de AV-Frieso zitten daar gratis in mogen blijven tot aan de eerste van de maand volgend op de maand waarin zij 18 jaar werden. Op die manier is "het onverzekerd zijn gat" gedicht en gaat per de eerste daaropvolgend de verplichting in zichzelf te verzekeren tegen ziektekosten via in elk geval een basisverzekering.

Alternatief voor bovenstaand bespreekpunt:

Afgaande op de reactie van De Friesland, zou men met wat goede wil kunnen opmaken dat men, mits men aan de criteria voldoet, meteen vanaf de 18e verjaardag, in de AV-Frieso zou kunnen.

Zij stelden namelijk in hun reactie d.d. 15/12/2006 aan het FSU:
"Vanuit de Zorgverzekeringswet is bepaald, dat iedere Nederlander van 18 jaar en ouder zelfstandig verzekerd dient te zijn."

Dit zou inhouden dat men zich vanaf zijn/haar 18e verjaardag zelfstandig moet verzekeren in plaats van vanaf de eerste van de daaropvolgende maand zoals de Belastindienst Noord stelt.

Suggestie is dan: De Friesland moet de mogelijkheid bieden dat men vanaf de dag dat men 18 wordt, zelfstandig bij hen verzekerd kan worden, al dan niet via AV-Frieso of collectieve basisverzekering.

- 18 jaar geworden en voortgezet dagonderwijs volgend zonder studiefinanciering? Hoe moet de premie betaald worden?
Het komt o.i. hierop neer: de ouder(s) draaien op voor de premie.
Dit lijkt ons onoplosbaar zonder ingrijpen landelijke politiek en wijziging regelgeving.

- Wat gebeurt er als je wťl studiefinanciering hebt?
HBO basisbeurs plus aanvullende beurs plus lening EUR 740,38 voor uitwonenden en EUR 562,54 voor thuiswonenden.
MBO idem EUR 688,22 voor uitwonenden en EUR 510,38 voor thuiswonenden. (cijfers 2006)

De norm voor toelating tot de AV-Frieso (we hadden begrepen dat ook Leeuwarder studenten hieraan mogen deelnemen) voor een alleenstaande van 18-21 jaar is 105% van het voor hem/haar geldende bijstandsniveau is maximaal EUR 649,35 voor toegang tot de AV-Frieso.

Conclusie: Iemand met de HBO of MBO basisbeurs plus aanvullende beurs plus lening mag niet deelnemen aan de AV-Frieso. Is men 21 jaar of ouder, dan is de norm: Maximaal EUR 909,09 en zou men wel mogen deelnemen aan de AV-Frieso.

Hier speelt dus weer het bekende probleem van de AV-Frieso, dat de toelatingscriteria ook voor mensen zonder bijstandsuitkering toch gekoppeld zijn aan de systematiek van de Wet werk en Bijstand, gebaseerd op zowel leeftijd als huishoudenssamenstelling, waardoor steeds weer groepen mensen, m.n. alleenstaanden, buiten de boot vallen.

De bovenbedoelde jongere komt niet verder dan de collectieve basisverzekering (120% max. inkomsten van het voor hem/haar geldend bijstandsniveau) en die grens ligt voor 18-21 jarigen op EUR 742,12

N.B.: Als bijlage sturen wij het overzicht mee zoals dat stond in de rubriek 'Aan de Grote Klok' in het blad Huis aan Huis van wo. 14/2/2007. Hierin vindt u de toelatingscriteria qua inkomsten per leeftijdsgroep en per huishoudensvorm zoals door de gemeente vastgesteld.

Een aanbeveling van het PEL was en blijft: Er komt 1 norm voor alle leeftijden en huishoudensvormen, namelijk voor de AV-Frieso 105% WML (Wettelijk Minimum Loon) en 120% WML voor de losse collectieve basisverzekering.
De maximale inkomensgrenzen voor toegang tot AV-Frieso of tot de collectieve basisverzekering kunnen door de Raad zelf worden vastgesteld.

Een extra argument voor onze aanbeveling is de aangekondigde verhoging van 5% voor WAO en WAJONG per 1 juli 2007. (regeerakkoord)
Tot nu toe valt de WAJONG qua inkomsten nog net beneden het maximale bedrag voor alleenstaanden van 21-65 jaar. Waarschijnlijk na deze verhoging net niet meer, zodat alleenstaanden in Leeuwarden met een WAJONG-uitkering die nu AV-Frieso zijn verzekerd, dan buiten de boot vallen en zich duurder moeten verzekeren, naast het feit dat het hen geheel of gedeeltelijk de zorgtoeslag kost...
Hetzelfde geldt voor mensen met lage WAO-uitkeringen net beneden de 105% van het voor alleenstaanden geldend bijstandsniveau.

Daarnaast blijft het vanwege de criteria vaak niet toegankelijk zijn van de AV-Frieso voor jonge alleenstaanden tot 21 jaar (denk aan laagbetaald werk net boven de 649,35/mnd) ronduit schandalig.

2. Vergoeding Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) van IBG dekt geen premie aanvullende verzekering.
Dit is een door het FSU terecht gesignaleerd knelpunt: Het lijkt ons onjuist om de ouders de premie te laten voorschieten en te gokken op een goede gezondheid, opdat de no-claim later geïncasseerd kan worden.

Overigens wordt de no-claim afgeschaft, wat o.i. niet zal leiden tot premieverlaging maar tot het verhaal: "zonder afschaffing van de no-claim hadden wij als zorgverzekeraars de premie *nog* hoger moeten vaststellen..." o.i.d.

In plaats van de no-claim wil men (regeerakkoord) weer eens een eigen risico invoeren van deze maal EUR 150,00.
Gaat de WTOS dit afdekken? Dit lijkt ons een zaak van de landelijke politiek.

Advies: Via de gebruikelijke kanalen (b.v. VNG?) zou het College die punten moeten aankaarten die noch de gemeente noch de zorgverzekeraar zelf kan wijzigen maar die wellicht ook elders een knelpunt vormen.

3. Problemen betalingsritme WTOS (per kwartaal achteraf) en nominale premie Zorgverzekering (maandelijks):

Valt 18e verjaardag "slecht" dan wordt het 3 maanden premie "voorschieten" voor de basisverzekering.

Oplossing: WTOS betaalt voortaan ook maandelijks.
Probleem: Ook dit lijkt weer een zaak van de landelijke politiek.

4. Problemen bij punt 2 en 3? Overbrugging mogelijk via de bijzondere bijstand?

AANBEVELING: De bijzondere bijstand verstrekt bij punt 3 een kwartaal leenbijstand en betaalt als sprake is van WTOS-betalingen (punt 2) de aanvullende premie voor de AV-Frieso.

Indien de Raad van mening is dat in WTOS-situaties de bijzondere bijstand *niet* moet bijspringen om de aanvullende premie voor de AV-Frieso te voldoen, hebben we de volgende suggestie:

Geen WTOS-geld voor aanvullende verzekering: Sociale Zaken ziet de aanvullende verzekering ondanks het niet verplichte karakter ervan toch als een 'voorliggende voorziening'. AANBEVELING: Er is WEL beroep mogelijk op de bijzondere bijstand voor ziektekosten, die anders geheel of gedeeltelijk zouden zijn afgedekt door de aanvullende AV-Frieso verzekering bij WTOS-situaties, omdat zonder geld van de IBG voor een aanvullende ziektekosten verzekering, het bij deze inkomensniveau's onredelijk is te verlangen dat men zich ook maar aanvullend had moeten verzekeren.

5. De maximale toeslag voor tandartskosten van EUR 250,00 is te laag:

Reactie: De Friesland schrijft al dat de kans groot is, dat dit voor 2008 wordt heroverwogen.
AANBEVELING: Gezien diverse klachten deze dekking op EUR 500,00 zetten.

N.B.: Volgens het regeerakkoord komen bepaalde tandartskosten weer in het basispakket. Dat is mooi, ware het niet dat men ook een eigen risico van EUR 150,00 wil invoeren.

AANBEVELING: In dat geval via de AV-Frieso ook dat eigen risico voor wat dan ook, afdekken. Wij gaan uit van het principe: Wie AV-Frieso verzekerd is, heeft geen eigen risico.

6. Voorbeeld in de FSU-brief: persoon gaat uit bijstandsuitkering en krijgt loon in WSW-verband. Men wordt dan uitgeschreven uit de AV-Frieso omdat de uitkering is gestopt. (premie wordt meteen van uitkering ingehouden, wat dan dus niet meer gaat.)

Volgens het verhaal krijgt betrokkene vervolgens geen bericht hierover en ontdekt na enkele maanden dat hij onverzekerd is voor ziektekosten.

Een aantal keren is al gesignaleerd ook bij het PEL, dat er zaken niet goed gaan als men uit de bijstand raakt, waar de premie voor de AV-Frieso automatisch van de uitkering wordt ingehouden.

In dit voorbeeld is het al onjuist dat sociale zaken betrokkene niet bericht dat hij uit de AV-Frieso is. Ook De Friesland zou dit kunnen doen.

Suggestie om dit probleem structureel op te lossen:

Eigenlijk is het onzin iemand uit de AV-Frieso te gooien alleen omdat de betaalwijze (automatische uitvoering door SZ) anders moet! Want meer hoeft er niet aan de hand te zijn.

AANBEVELING: Indien Sociale Zaken niet meer automatisch de premie kan inhouden omdat er geen recht op bijstand meer bestaat, stuurt SZ betrokkene een standaard-briefje in de zin van:

"Wij kunnen de betaling van uw AV-Frieso niet meer voor u regelen. U kunt met De Friesland contact opnemen over een andere wijze van betalen (zelf handmatig uitvoeren, bankautomaat of incassoautomaat vanaf uw eigen rekening) en De Friesland beoordeelt a.h.v. de criteria (middels uw nieuwe inkomensgegevens) of u in de AV-Frieso kunt blijven."

Mocht blijken dat men niet meer voldoet aan de inkomenscriteria, dan vinden wij dat De Friesland betrokkene een nieuw verzekeringspakket aan moet bieden, dat zoveel mogelijk qua dekking overeenkomt met het AV-Frieso pakket.

Wij zijn van mening dat De Friesland hem of haar zonder vragen moet accepteren, indien betrokkene daar verzekerd wil blijven, voor het alsdan door hen aangeboden vervangende pakket m.b.t. het aanvullende deel van de verzekering.
N.B.: De Friesland heeft een acceptatieplicht voor de basisverzekering.

Bij deze nemen wij de aanbevelingen van FSU en POC puntsgewijs door en motiveren daarbij of wij het daarmee al dan niet eens zijn en komen eventueel tot eigen aanbevelingen:

1. Zie opmerking in de inleiding.

2. Medisch noodzakelijke kosten die niet (of niet volledig) gedekt worden door de basisverzekering en/of de eigen collectieve aanvullende verzekering(en) komen in principe in aanmerking voor bijzondere bijstandsverlening:

Deze stelling valt uiteen in:

a. Iemand heeft alleen een individuele of collectieve basisverzekering afgesloten:

Probleem hierbij is, dat SZ een aanvullende verzekering ziet als een "voorliggende voorziening" ondanks dat het geen verplichting is om een aanvullende verzekering te hebben. Constatering in algemene zin is dat datgene wat gezien wordt als "voorliggende voorziening" de neiging heeft zich steeds verder uit te breiden, op eigen kosten van de burger in het algemeen en van de minima in het bijzonder.

AANBEVELING: In gevallen dat iemand verzoekt om bijzondere bijstand voor ziektekosten en geen aanvullende verzekering heeft, zou SZ bijzondere bijstand moeten verlenen tot het bedrag dat diegene zelf had moeten betalen als hij een AV-Frieso verzekering had gehad. Dus: De niet-gedekte ziektekosten minus de dekking die de AV-Frieso in dat geval had kunnen bieden. Zijn het kosten die niet geheel door de *basisverzekering* worden gedekt, dan vergoedt de bijzondere bijstand indien men voldoet aan de overige criteria, het ongedekte deel van de kosten.

b. Geen dekking (geheel of gedeeltelijk) door de AV-Frieso of vergelijkbare aanvullende verzekering terwijl men wel een aanvullende verzekering heeft afgesloten:

AANBEVELING: Het ongedekte deel vergoeden uit de bijzondere bijstand. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen verzekerden die de AV-Frieso polis hebben of een andere, vergelijkbare aanvullende verzekering, bij dezelfde of een andere maatschappij.

3. De korting die de gemeente bedingt ihkv de collectieve basisverzekering geheel doorgeven aan de verzekerde:

Dit is niet helemaal duidelijk: De ambtelijke toelichting op de collectieve basisverzekering (stuk voor CR 22/2/07) spreekt over een toename van het incassorisico bij een (enkelvoudige) collectieve basisverzekering. Waarom deze toeneemt indien net als bij de AV-Frieso wordt meegelift met de infrastructuur bij SZ die al bestaat voor deelnemers aan de AV-Frieso met een bijstandsuitkering, is niet duidelijk. Als men zelf de premie collectieve basisverzekering betaalt, ligt het incassorisico o.i. bij De Friesland en niet bij de gemeente.

Voor de AV-Frieso premie wordt óók door de gemeente geld (uit de bijzondere bijstandspot) betaald aan De Friesland. Op die betaling geeft De Friesland volgens het ambtelijke stuk, een korting. Die korting zou vervolgens door de gemeente worden ingezet om het incassorisico af te wenden.

Hoe werkt dat dan? Waar ligt het incassorisico bij de AV-Frieso? Als iemand om wat voor reden ook geen bijstandsuitkering meer heeft, kan de gemeente de premie van daaruit toch niet meer voldoen?

Uit het ambtelijk stuk kunnen wij overigens niet opmaken dat er óók bij de enkelvoudige, losse collectieve basisverzekering sprake is van een bedongen korting die *niet* geheel wordt doorgegeven aan de verzekerde, hoewel dit wel de suggestie is van het FSU.

Het FSU stelt verder in haar brief dat de premie van de uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering geheel voor rekening moet komen van de gemeente. Ofwel: Betaal de collectieve basisverzekering en krijg de aanvullende verzekering er gratis bij.

Een loffelijk streven, waar wij ons graag bij aansluiten, maar waarvan het realiteitsgehalte o.i. niet zo groot moet worden ingeschat. Vragen staat echter vrij...

4. Met het FSU zijn wij van mening dat de tandartsvergoeding in AV-Frieso van 250 naar 500 euro moet.
Wij hadden ook kunnen pleiten voor een verhoging tot 750 euro per jaar, maar gezien het spanningsveld wat er altijd zit tussen de hoogte van de voorziening en de premie die zo laag mogelijk moet zijn, lijkt ons 500 euro in de meeste gevallen op dit moment redelijk.

5. De Belastingdienst zou automatisch een formulier zorgtoeslag moeten sturen als men 18 jaar wordt:

Onze mening: De Belastingdienst Noord stelt in haar reactie van 20/12/2006 dat men een brief ontvangt van Kantoor Toeslagen over het aanvragen van zorgtoeslag.
In theorie kan het uiteraard zijn dat men al met 18 jaar zoveel eigen inkomsten heeft, dat men geen recht heeft op zorgtoeslag, maar in de praktijk denken wij dat die situatie zelden voorkomt. Het is dus praktischer om meteen maar een aanvraagformulier te sturen.
Overigens is dit een punt wat het beste landelijk aangekaart kan worden.

6. FSU en POC vinden: Als men uit de bijstandsuitkering raakt moet SZ de klant informeren over de gevolgen voor de collectieve ziektekostenverzekering. Als het inkomen niet uitstijgt boven de voor de verzekering vastgesteld minimumnorm (m.z. maximum-normen) dan loopt de verzekering gewoon door.

Reactie: Zie eigen voorstel bij punt 6 van de "knelpunten".

7. FSU en POC vinden: de collectieve ziektekostenverzeking biedt aan de verzekerde de mogelijkheid om voor een behandelaar te kiezen waarmee De Friesland (nog) geen contract heeft.

Onze mening hierover: Vóór, mits dit niet leidt tot het moeten voorschieten van de nota en niet leidt tot een deel zelf moeten betalen als de nota in de ogen van De Friesland te hoog is en mits dit niet leidt tot substantieel hogere premie.

Wij bedoelen: een paar euro doorwerking in de premie lijkt acceptabel, maar geen 10 euro per maand. Punt is o.i. namelijk dat De Friesland het risico van een x aantal facturen die boven de DBC-normen zouden zitten, qua te verwachten aantal zal willen inschatten en afdekken via de premie.

8. FSU en POC vinden: de doelgroep van de collectieve ziektekostenverzekering moeten personen zijn met een inkomen tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Reactie: Niet helder over welke verzekering gesproken wordt:
De collectieve, losse basisverzekering? Zo ja, uit de HaH van wo. 14/2/07 blijkt dat dit al het geval is.

Of gaat het om de AV-Frieso? Zo ja, dan zou het optrekken van de toelatingsnormen tot 120% van de geldende bijstandsniveau's een verbetering zijn, hoewel het probleem met de criteria zelf (op basis van leeftijd en huishoudensvorm) alleen verschuift op de inkomensladder.

SZ zal de AV-Frieso niet qua toelating willen ophogen van 105% tot 120% van het voor hem/haar/hen geldend bijstandsniveau vanwege de veel hogere gemeentelijk bijdrage aan de AV-Frieso die daarvan het gevolg is.
Wij zouden al tevreden zijn als de collectieve basisverzekering toegankelijk is voor mensen met maximaal 120% WML en de AV-Frieso voor mensen met maximaal 105% WML.
Dan vallen alleenstaanden en van hen dan weer vooral jonge alleenstaanden niet meer zo vaak buiten de boot. Zij het in mindere mate geldt dit ook voor eenoudergezinnen met lage inkomens.

8. Vervolg: FSU en POC vinden dat bij het bepalen van de doelgroep worden wat betreft het eigen vermogen, de grenzen aangehouden die vastgelegd zijn in de WWB, met dien verstande dat voor het vaststellen van het vermogen alleen gekeken wordt naar de saldi van de bank- en spaarrekeningen:

Onze reactie: Dit is ronduit een verslechtering en het invoeren van extra criteria!
De gemeente kijkt nu niet qua toelatingsnormen voor de AV-Frieso naar het eigen vermogen. Waarom zouden mensen die geen bijstandsuitkering hebben maar b.v. als gezin 11000 euro spaargeld hebben (iets meer dan het bescheiden eigen vermogen in de bijstand voor een gezin, wat 10.490 euro is) en qua inkomen aan de criteria voldoet, niet mogen meedoen aan de AV-Frieso? De Zorgtoeslag kijkt ook niet naar eigen vermogen, maar alleen naar verzamelinkomen (box 1 plus 2 plus 3 IB) waarom zou je dan afwijken van die systematiek?

Bovendien zijn er mensen die hun bijstandsuitkering kwijt zijn, omdat ze eerst een erfenis moeten opmaken. Zij hebben geen inkomsten, maar alleen een slinkend vermogen in box 3 IB. Hun "inkomsten" zijn: Vermogen minus vrijstelling vermogen voor vermogensrendementsheffing maal 1,2%. Het resultaat zal veelal ver onder de grens zitten voor zorgtoeslag en ook qua "inkomsten" uit box 3 voldoen aan de toelatingscriteria voor de AV-Frieso.
Kortom: Wij vinden dat de gemeente geen extra toelatingscriteria moet opwerpen voor de AV-Frieso of voor deelname aan de collectieve basisverzekering.

9. FSU en POC vinden dat personen van wie de inkomenssituatie verandert het hele jaar - en als de wijziging zich voordoet na 1 oktober het gehele daaropvolgende jaar - moeten kunnen blijven deelnemen aan de collectieve regeling.

Het PEL is het eens met dit voorstel.

9. Vervolg: Voor de periode hierna verplicht de verzekeraar zich de betreffende persoon te accepteren voor een gelijkwaardige aanvullende verzekering.

Reactie: Naar wij hebben begrepen accepteert De Friesland mensen die hun aanvullende AV-Frieso kwijtraken zonder meer voor een vervangende aanvullende verzekering.

Dit lijkt ons een goed voorstel om in de overeenkomst met De Friesland voor 2008 vast te leggen als dat nog niet het geval is.

9. Vervolg 2: FSU en POC willen daarbij een premie hanteren die geldt voor de collectieve verzekering maximaal vermeerderd met de collectiviteitskorting.

Reactie: Dit is leuk gevonden, alleen zijn de pakketten niet identiek, ook niet exact bij "een gelijkwaardige aanvullende verzekering".
Het heeft ook iets 'scheefs': Voor hetzelfde gewone aanvullende pakket betaalt de een dan zoveel euro en de ander weer een andere premie. Let wel: in het voorstel gaat het dan in het voorbeeld om laten we zeggen 1/10/2007 waarop men heel 2008 nog mag blijven deelnemen aan de collectieve verzekering en in 2009 een andere aanvullende verzekering krijgt aangeboden, waarvoor men dan de collectieve premie betaalt plus de korting en waarbij men dan minder betaalt dan de buren die hetzelfde pakket hebben.

ADVISERING: Wij raden dit af, want deze "vervolgkorting" komt uit de lengte of uit de breedte en gaat o.i. ten koste van de korting voor de collectieve verzekering voor diegenen die daar in mogen. Bovendien: maak het niet te gecompliceerd!

10. Eigen constatering op basis van meldingen:
Er zijn maatschappijen waarvan hun basisverzekering een lagere premie heeft dan de enkelvoudige collectieve basisverzekering.
Bovendien heeft men daar niet te maken met inkomenscriteria en indirecte discriminatie op basis van burgerlijke staat als men als alleenstaande net niet, maar als gezin met even hoge of lage inkomsten net wel een basisverzekering mag afsluiten.

Wil men bij een elders afgesloten basisverzekering daarbij als aanvullende verzekering de AV-Frieso - gesteld dat men voldoet aan de inkomenscriteria - dan kan dat niet, omdat de AV-Frieso bestaat uit een basisverzekering plus een aanvullende verzekering in 1 pakket. In feite is dat een soort "koppelverkoop": als u in de AV-Frieso wilt, moet u ook ons basispakket nemen.
Wij stellen dan ook voor om daarnaast, als sluitstuk van de collectieve verzekeringen voor Leeuwarder minima ook een losse aanvullende collectieve verzekering te maken op basis van een inkomenscriterium van maximaal 105% WML. (Wettelijk minimum Loon) Een soort "kleintje AV-Frieso" dus.
Zo kunnen ook mensen met lage inkomens tegen redelijke premies zelf hun ziektekosten verzekeringspakket samenstellen:

a. Alleen collectieve basisverzekering en ja/nee elders een aanvullende verzekering of een andere aanvullende verzekering bij De Friesland.

b. Een individuele basisverzekering elders plus "kleintje AV-Frieso" als aanvullende verzekering.

c. De AV-Frieso (basis plus aanvullend pakket)

Dit waren onze suggesties en voorstellen o.a. naar aanleiding van de brief van FSU en POC van 17/11/2006 die we op 30/1/2007 ontvingen via het secretariaat van het Overlegorgaan Clientenraad/SZ-W&I.

Wij hopen dat U als gemeenteraad een aantal punten aan het College mee zou willen geven t.b.v. hun onderhandelingen met zorgverzekeraar De Friesland en om mee te nemen naar landelijke overlegplatforms voorzover het punten zijn die slechts op landelijk niveau op te lossen zijn.

Tenslotte: Wellicht dat de voltallige Cliëntenraad Werk en Inkomen ook nog komt met aanbevelingen naar het College toe inzake de collectieve verzekeringen voor minima bij De Friesland, maar vooralsnog zijn alleen vanuit het PEL daarvoor punten ingebracht, die thans in deze brief zijn verwerkt.

In de hoop dat U als Raad de nodige aandacht zou willen schenken aan onze suggesties inzake verbeterpunten, teken ik namens het Dagelijks Bestuur van de vereniging P.E.L.,

met vriendelijke groet,

								J. Bakker

						  secretaris

Bijlagen:

1. Overzicht toelatingscriteria qua inkomen voor de enkelvoudige collectieve basisverzekering en voor de AV-Frieso uit de rubriek 'Aan de Grote Klok' in het blad Huis aan Huis van wo. 14/2/2007.

2. Open brief FSU en POC d.d. 17/11/2006 ingekomen via secretariaat Overlegorgaan CR/SZW-W&I op 30/1/2007

3. Ambtelijke toelichting over collectieve basisverzekering minima: vaststelling onderhandelingsresultaten.
Ingekomen via secretariaat Overlegorgaan CR/SZW-W&I op 22/2/2007.

C.c. brief plus bijlagen:

- College van Burgemeester en Wethouders
gemeente Leeuwarden
- Vereniging van Friese gemeenten
- Zorgverzekeraar De Friesland


Einde tekst brief PEL aan gemeenteraad.

N.B.: Bijlage 1 is een TIF-bestand. Kan geopend worden met MS Document Imaging.


UPDATE 19/9/2007

Procedurele problemen met brief over AV-Frieso gericht aan de gemeenteraad

Brieven aan de gemeenteraad bereiken de Raad niet altijd...

25 mei 2007:
Op 10/4/07 stuurde PEL een uitgebreide brief aan de gemeenteraad met een afschrift aan het College van B&W met opmerkingen en suggesties voor het ziektekosten verzekeringspakket AV-Frieso bij zorgverzekeraar De Friesland. Wat in het AV-Frieso pakket zit voor mensen met weinig geld in Leeuwarden komt elk jaar tot stand na onderhandelingen tussen de gemeente en De Friesland. Normaal is dan dat een brief aan de Raad op de lijst komt van ingekomen brieven, een vast agendapunt op de agenda voor de Raadsvergadering. Op 21/4 jl. vergaderde de Raad, maar de brief verscheen niet op de lijst van ingekomen brieven voor de Raad.
Toch ontvingen wij een brief van een van de ambtenaren waarin werd gesteld dat de Raad had besloten de brief in handen te stellen van B&W ter afdoening.
Het zou kunnen dat de Raad dat zou willen besluiten, maar dan zal de Raad de brief toch wel eens onder ogen gehad moeten hebben om dit te KUNNEN besluiten en dat was niet het geval...
M.a.w.: de brief werd doodleuk onderschept door een van de ambtenaren. Uiteraard hebben wij hier op gereageerd via een briefje aan het College, maar tot op heden werd daarop niet gereageerd door het College...
Ook op de agenda van de Raadsvergadering van ma. 21/5/07 stond de brief niet genoemd bij de ingekomen brieven aan de Raad.

Het is niet de eerste maal dat dit soort praktijken plaats vindt: ooit overkwam ons dit eerder ten tijde van wethouder Bilker met een brief gericht aan de commissie Welzijn over de gang van zaken bij stichting Werkwijzer waar de toenmalige wethouder Bilker deel uitmaakte van het bestuur...
Geen der commissieleden kreeg toen onze brief, die wij (voor elk commissielid 1 kopie) op het stadhuis hadden afgegeven.
De toenmalige burgemeester Loekie van Maaren heeft later in haar nadagen als burgemeester gesteld, (toen de strijdende partijen elkaar al flink met modder bekogelden) dat wethouder Bilker onze brief bij de postkamer had weggehaald.
De oorzaak lag toen dus uitdrukkelijk niet bij de mensen van de postkamer. De raadsleden aan wie wij bedoelde brief toen via de gewone post rechtstreeks hadden gestuurd, ontvingen die brief toen wel, hetgeen bij de behandeling van de kwestie "Werkwijzer" uiteraard de nodige verbazing opwekte...
De oorzaak werd ons toen pas later duidelijk: ongewenst bezoek aan de postkamer...
Kennelijk is er nog weinig veranderd op het stadhuis...

21 juni 2007:
Kleine update: wij hebben inmiddels contact opgenomen over deze kwestie met een van de raadsleden. Deze heeft vervolgens een hele e-mail correspondentie gevoerd met de griffie van de Raad, maar uiteindelijk kwam de brief op de lijst van ingekomen brieven voor de vergadering van de Raad van 18 juni 2007. Tot mijn positieve verrassing ging de Raad niet akkoord met het concept-antwoord wat het College al klaar had liggen voor de Raad, maar op voorstel van bovengenoemd raadslid zal onze brief nu geagendeerd worden voor de vergadering van de commissie Welzijn. Dat is uiteraard beter, want dan kan het gaan om waar het over moet gaan, namelijk de inhoud van de brief.

Tot zover de procedurele problemen...

Hieronder de tekst van het inspraakverhaal voor de commissie Welzijn op 19/9/2007 bij het agendapunt waarbij onze brief aan de orde was:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel
==================================================

AAN DE LEDEN VAN DE
COMMISSIE WELZIJN

Onderwerp:
- Agendapunt brief PEL
over de AV-Frieso

Leeuwarden,19/9/2007

Geachte commissieleden,

het bestuur van het PEL is blij dat onze brief aan de Raad uiteindelijk in de commissie Welzijn als agendapunt is geagendeerd.
Zoals vermeld hadden we deze brief gericht aan de Raad omdat het uiteindelijk de Raad is die het College kan vragen om zaken m.b.t. deze collectieve zorgverzekering mee te nemen naar de onderhandelingen met zorgverzekeraar De Friesland.
Het doel van de brief is, een aantal grotere en kleinere knelpunten, die soms wel en soms niet in de uitvoeringssfeer liggen onder uw aandacht te brengen.

Zo zijn er een aantal kleinere knelpunten in de uitvoeringssfeer, zoals bijvoorbeeld de thuiswonende jongeren die in de AV-Frieso zitten van de ouders, maar 18 jaar worden, het betalingsritme van de WTOS, de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten versus de maandbetaling voor de aanvullende verzekering waarin de WTOS niet voorziet, de hoogte van de vergoeding voor tandartskosten, het vanaf 2008 geldende eigen risico van EUR 150,00, het probleem bij het verruilen van de bijstand voor een andere inkomensbron wat problemen oplevert bij de AV-Frieso, de kwestie van het verlenen van bijzondere bijstand als iemand alleen een basisverzekering heeft enz.

Voor een aantal geschetste problemen is getracht suggesties voor verbetering te doen, een enkel probleem vereist eigenlijk een landelijke oplossing, zoals het WTOS-betalingsritme en het daarbij ontbreken van geld voor een aanvullende verzekering.
In die gevallen is getracht om toch een andere oplossing voor te stellen.

De knelpunten bestaan uit een optelsom van bij ons gemelde problemen en uit de problemen zoals het FSU die had gesignaleerd. Dat stuk is een van de bijlagen bij onze brief en wij zijn ook daar uitgebreid op in gegaan.

Daarnaast kaart onze brief een hoofdprobleem aan, namelijk de financiële toelatingscriteria tot de AV-Frieso en tot de collectieve basisverzekering. Het criterium luidt namelijk dat men deel mag nemen aan de AV-Frieso als men maximaal 105% inkomsten heeft van het voor die persoon of personen geldende bijstandsniveau. Voor de collectieve basisverzekering is dit percentage 120%.

De keuze voor dit criterium heeft een aantal vervelende consequenties voor met name jonge alleenstaanden van 18-21 jaar: als hun inkomsten hoger zijn dan EUR 649,35 mogen zij niet deelnemen aan de AV-Frieso, terwijl alleenstaande ouders of gezinnen van die leeftijd dat wel mogen.
Hetzelfde geldt voor de alleenstaanden van 21-65 jaar in vergelijking tot alleenstaande ouders en gezinnen in dezelfde leeftijdscategorie en voor alleenstaande ouderen van 65 jaar of ouder in vergelijking tot hun gehuwde leeftijdsgenoten.
U kunt dit zelf eenvoudig constateren als u kijkt naar bijlage 1 bij onze brief: het bericht van de gemeente met de tabellen op basis van leeftijd en huishoudensvorm. Zoals gezegd, komt dit omdat de toelatingscriteria opgehangen zijn aan de systematiek van de bijstandsverlening, een systematiek die werkt met leeftijdscategorieŽn en huishoudvormen.

Tegengeworpen kan worden, dat u als Raad indertijd bij de vaststelling van de nota "Expeditie Werk" ervoor heeft gekozen om het minimabeleid te laten gelden voor maximaal 105% van het voor die persoon of personen geldende bijstandsniveau.

Ons voorstel is, dit anders te doen voor wat betreft de AV-Frieso en voor wat betreft de collectieve basisverzekering en het financieel toelatingscriterium vast te stellen op 105% van het Wettelijk Minimumloon voor de AV-Frieso en 120% van het Wettelijk Minimumloon voor de losse collectieve basisverzekering. Het WML is ongeveer het bijstandsniveau voor een gezin.

Wij vinden het van groot belang, dat ook met name de groep jongeren met lage inkomsten gebruik mag maken van de AV-Frieso.
Gaat dit de gemeente geld kosten? Ja, inderdaad.
Maar het is een afweging: ofwel er is sprake van discriminatie op leeftijd en indirecte discriminatie op burgerlijke staat uit financiele overwegingen ofwel men gaat hier iets aan doen en gaat op zijn minst bekijken om hoeveel mensen het gaat, om de meerkosten in kaart te brengen. Dat laatste is dan ook ons voorstel.

Voor de collectieve basisverzekering geldt, dat deze de gemeente helemaal geen geld kost, zodat op dat punt er geen redenen zijn om daar het toelatingscriterium niet op 120% WML vast te stellen. Het heete in een brief van de voorzitter van de Raad aan het PEL van 3/4/2006:
"Uitbreiding van de doelgroep voor alleen de collectieve basisverzekering leidt echter niet tot extra kosten voor de gemeente maar komt wel tegemoet aan een grotere groep minima."
Maar vervolgens werd toch weer gekozen om de toelatingscriteria te baseren op de bijstandssystematiek, zonder nadere motivering.

Tenslotte nog een punt wat pas onlangs werd gesignaleerd en daarom niet in de brief is genoemd: zoals bekend zitten in de basisverzekering alleen per soort en type de goedkoopste medicijnen. De inhoud van het basispakket wordt elk jaar bepaald door het College voor Zorgverzekeringen.
In de meeste gevallen levert het goedkoopste medicijn geen medische problemen op, maar in enkele gevallen blijkt dat er sprake is van mogelijke bijwerkingen, al dan niet op langere termijn. De specialist waar betrokkene onder behandeling is probeert dit vervolgens op te lossen door een ander medicijn voor te schrijven, wat qua werking gelijk moet zijn, om dit soort problemen op te lossen. De Friesland vergoedt dat alternatief echter slechts gedeeltelijk omdat het duurder is en de patiŽnt moet het verschil in prijs tussen het goedkoopste medicijn en het voorgeschreven medicijn bijbetalen.

Men zou kunnen stellen dat men dan maar naar de bijzondere bijstand moet gaan, maar dat heeft weinig kans van slagen als men niet weet uit te vinden waarom dat alternatieve medicijn niet in de basisverzekering is opgenomen. Bovendien was de AV-Frieso nu juist mede bedoeld om op het punt van ziektekosten het beroep op bijzondere bijstand te beperken.

Ons voorstel is dan ook de meerkosten van door arts of specialist voorgeschreven medicijnen die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden, te vergoeden via de AV-Frieso.

Dit was mijn inspraakverhaal. Het woord is verder aan u.

secretaris vereniging P.E.L.


Einde tekst inspraakverhaal bij de commissie Welzijn op 19/9/2007.

Tenslotte: De SP bracht het hoofdpunt in onze brief, namelijk de kwestie van de financiele toelatingscriteria, in de commissie naar voren en deelde het lijstje uit met daarop deze criteria. De SP noemde het voorbeeld van een jongere tot 21 jaar die net teveel inkomsten heeft om in de AV-Frieso te kunnen en die vervolgens als hij 21 wordt net wel in de AV-Frieso mag...
De SP nam ons voorstel over om voor de AV-Frieso voortaan de toegang mogelijk te maken als men maximaal 105% van het wettelijk minimumloon als inkomsten heeft en voor de collectieve basisverzekering 120% WML. Zoals te verwachten waren met name CDA en ChristenUnie mordicus tegen en raadslid Harry van der Molen van het CDA stelde dat gezinnen veel meer premie moesten betalen. Hij vergat erbij te vertellen dat gezinnen drie maal zoveel zorgtoeslag vangen als een alleenstaande met een even hoog inkomen en dat minderjarige kinderen "gratis" zijn meeverzekerd. Dat laatste in feite op kosten van de alleenstaanden, want "gratis" bestaat niet. De "christelijke naastenliefde" van de CU bleek alleen gezinnen met kinderen te betreffen. De rest kan kennelijk barsten. Kortom business as usual...

Van der Molen had ook kritiek op ons voorstel om voorgeschreven medicijnen die duurder zijn dan het goedkoopste medicijn qua zelf bij te betalen prijsverschil ook onder te brengen in de AV-Frieso. Dit voorstel van ons in het inspraakverhaal gedaan, werd ook door de SP gesteund.
Van der Molen vond dat dan de "armoedeval" nog groter werd. Eigenlijk in dit kader een schofterige opmerking die laat zien wat voor soort partij dat CDA echt is...
Hij vergat dat als je de armoedeval wilt oplossen, het middel erger is dan de kwaal. Want de oplossing is: het afschaffen van alle inkomensafhankelijke regelingen, ook huurtoeslag en zorgtoeslag...
We kennen mensen die hun recept verscheurden omdat ze geen geld hadden de meerkosten zelf bij te betalen...
Juist de AV-Frieso zou een prima plaats zijn om dat soort kosten ook af te dekken.

De SP stelde tevens in navolging van ons inspraakverhaal voor om in elk geval de meerkosten voor de gemeente voor de AV-Frieso in kaart te brengen bij de voorgestelde wijziging van de toegangsnormen. Zoals bekend kost de collectieve basisverzekering de gemeente niets, zodat het daar al helemaal raar is om de toegangscriteria niet te willen omzetten naar 120% WML. De SP kreeg voor dit voorstel alleen steun van raadslid Jan Atse Nicolai van PAL/GL.

Wethouder Florijn maakte zich ervan af en was vaag, zoals gebruikelijk. Hij stelde dat er in mei 2008 een nieuwe "Armoedenota" zou verschijnen om het armoedebeleid "te herijken". Bezuinigingen op komst??
Zoals we wel eerder merkten zie je bij dat soort beloften geen letter over zo'n onderwerp meer terug, net als een soortgelijke belofte in de Cliëntenraad inzake het voorstelletje Stipejild en de "herijking van het reintegratiebeleid". En laatst weer inzake de twee CR-voorstellen voor ophoging van de bedragen bij de Declaratieregeling Minima. Daarbij werd ook weer geschermd met de komende nota Armoedebeleid. Zo'nota is volgens mij een groot tapijt waar je alles onderveegt waar je geen oren naar hebt...
Tenslotte had de wethouder opmerkingen over het feit dat hij vond dat vanuit de Cliëntenraad suggesties hadden moeten komen inzake de AV-Frieso. Maar dat is de schone theorie. Juist omdat daar niets uitkwam en de CR behalve PEL bovendien niet is geïnteresseerd in de kwestie van de financiele toegangscriteria voor de AV-Frieso, had het PEL april jl. haar brief naar de Raad gestuurd.
Hierover is na afloop van de vergadering een e-mail gestuurd naar wethouder Florijn.

Hoe nu verder? Op 24/9/2007 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om verdere stappen te ondernemen. Welke dat zijn, houden we hier in het openbaar nog even onder de pet.

secretaris PEL