OVERZICHT GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN 2007
Leeuwarden krijgt 'gewone' rioolheffing


Overzicht gemeentelijke belastingen 2007
Uit de Huis aan Huis van 28/12/2006 plus:
Leeuwarden krijgt 'gewone' rioolheffing'
Uit de Leeuwarder Courant van di. 31/10/2006.


Relevante links:
Brief PEL 31/5/2004 met o.a. opmerkingen over rioolrecht gekoppeld aan waterverbruik.
Bericht LC van 3/7/2004: Leeuwarden splitst OZB en Rioolheffing weer
Bericht LC van 29/6/2005: Rioolheffing keert terug maar naar waarde huis
Brief PEL 8/7/2005 met onze opmerkingen en voorstel over de rioolheffing.
Eigen bericht 11/7/2005: Rioolheffing op basis waterverbruik van de baan


Binnenkort vallen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen weer in de bus. Meestal zal dit gebeuren via 1 aanslagbiljet met daarop diverse heffingen. Dit jaar verschijnt de WOZ-waarde zoals de gemeente die heeft vastgesteld op de peildatum 1/1/2005 voor het eerst op het biljet en deze is relevant voor de OZB-eigenaarsdeel - een gebruikersdeel hebben we gelukkig niet meer - en voor de rioolheffing eigenaarsdeel. Straks meer over deze opnieuw per 2007 in Leeuwarden ingevoerde rioolheffing. Ook voor de Waterschapslasten eigenaarsdeel is deze WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de aanslag.
Deze aanslag komt zoals de naam al zegt, weg bij Waterschap Friesland. De formule is altijd: deel de WOZ-waarde door 2500 en neem het hele getal wat daar uit komt. Vermenigvuldig dat met het juiste tarief en je weet het bedrag van OZB-eigenaarsdeel en rioolrecht eigenaarsdeel. Hieronder de lijst met tarieven voor 2007 van de gemeentelijke belastingen en heffingen uit de Huis aan Huis van do. 28/12/2006:

TARIEVEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2007

Vaststelling regeling en verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakt bekend, dat in haar vergadering van 7 november 2007 is vastgesteld de:

- Regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2007 en door de raad in haar vergadering van 18 december 2006 is vastgesteld:

- Verordening begraafrechten Leeuwarden 2007
- Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2007
- Eerste wijziging van de verordening bruggelden Leeuwarden 2006
- Verordening havengelden Leeuwarden 2007
- Legesverordening Leeuwarden 2007
- Verordening marktgelden Leeuwarden 2007
- Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2007
- Eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen Leeuwarden 2007
- Derde wijziging van de verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005
- Verordening precariobelasting Leeuwarden 2007
- Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2007
- Verordening rioolrechten Leeuwarden 2007
- Eerste wijziging Verordening rioolrechten Leeuwarden 2007
- Tarievenbesluit reclame van korte duur Leeuwarden 2007
- Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2007
- Regeling gemeentelijke belastingen Leeuwarden 2007

Met uitzondering van de gewijzigde verordeningen zijn de “oude” verordeningen door vaststelling van de “nieuwe” verordeningen ingetrokken. De verordeningen treden één dag na deze bekendmaking in werking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in deze krant.

Korte weergave van de inhoud:

                 
  Reinigingsheffingen           2006  2007
 
  Eenpersoonshuishouden          262,00 257,15
  Meerpersoonshuishouden         300,00 294,45
  Extra container van 240 liter      112,00 109,93
  Bedrijfsafval              340,34 340,34

  Hondenbelasting
 
  Eerste hond               75,69 Idem
  Tweede hond               113,54 Idem
  Iedere volgende hond          151,38 Idem

  OZB woningen
  per WOZ-eenheid van EUR 2.500
  
  Gebruik                  0,00 0,00
  Eigendom                 5,32 3,51

  OZB niet-woningen
  per WOZ-eenheid van EUR 2.500
 
  Gebruik                  7,92 5,95
  Eigendom                 9,90 7,44

  Leges
 
  Paspoort (wet)              39,40 47,40
  Identiteitskaart (wet)          31,25 31,20
  Rijbewijs                44,65 45,30

  Rioolrechten
  per WOZ-eenheid van EUR 2.500
 
  Eigendom                 n.v.t. 1,31

  Rioolrechten woning
 
  Gebruik eenpersoonshuishouden      n.v.t. 47,35
  Gebruik meerpersoonshuishouden     n.v.t. 71,03

  Rioolrechten niet-woning
  Gebruik eerste 500 m3
 
  toegevoerd of opgepompt water     n.v.t. 163,50
 
  Gebruik iedere volgende 250 m3
  toegevoerd of opgepompt water     n.v.t. 163,50

De volledige tekst van bovengenoemde verordeningen van de gemeente Leeuwarden ligt ter inzage, en is tegen betaling te verkrijgen, bij het Servicemeldpunt in het Stadskantoor. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


Einde tekst publicatie gemeente Leeuwarden.

Over de rioolheffing: deze zou al in 2006 worden ingevoerd, maar gelukkig ging dat toen niet door. Helaas nu in 2007 wel. Er is een hele discussie aan voorafgegaan of men een tarief zou moeten invoeren, gebaseerd op wat men noemt 'smal waterspoor'. Dat wil zeggen dat het rioolrecht alleen wordt geheven op basis van waterverbruik. Dus ook geen eigenaarsdeel of gebruikersdeel maar puur per kubieke meter verbruikt water.
Het PEL was evenals PAL/GroenLinks, ChristenUnie en FNP voor dat idee, maar een raadsmeerderheid koos voor het voorstel van B. en W. met een eigenaarsdeel gebaseerd op WOZ-waarde en een gebruikersdeel met twee vaste tarieven: eentje voor eenpersoonshuishoudens en eentje voor meerpersoonshuishoudens.
Dat gebruikerstarief lijkt dus in de verte wat op een tarief per kubieke meter waterverbruik als je uitgaat van een gemiddeld en statistisch lager verbruik van een eenpersoonshuishouden, maar individueel kan dit natuurlijk fors afwijken.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 31/10/2006:

Leeuwarden krijgt 'gewone' rioolheffing

LEEUWARDEN - De rioolbelasting die de Leeuwarder bevolking volgend jaar betaalt, wordt niet gebaseerd op het verbruik van Ieidingwater. FAL/GroenLinks, FNP en ChristenUnie hadden graag een basisbelasting van EUR 50 ingevoerd, met daarboven een heffing per gebruikte kubieke meter water. De rest van de fracties in de gemeenteraad voelt daar niets voor.

[Die basisbelasting was een zwak punt in hun verhaal: geen waterverbruik, dan ook geen rioolheffing; dat is fair lijkt me.
Alle tariefstructuren met een vast basistarief met daarbovenop een tarief per eenheid benadelen de kleinverbruiker, lees: de kleine huishoudens, Dat geldt voor gas, elektra, water, telefoon enz.
Naar verluidt zou de SP mede om deze basisbelasting van 50 euro tegen het waterspoor-voorstel zijn geweest, overigens niet om de redenen die ik hier noem. Echter: het aangenomen Collegevoorstel laat de gebruikers nu 47,35 euro of 71,03 euro betalen, al naar de huishoudensgrootte... Dat was dus een onzin-argument van de SP.]

Die volgt in meerderheid het voorstel van burgemeester en wethouders. Daarin krijgen huishoudens van één of meer personen aparte tarieven, net als gebouwen waar niet wordt gewoond. Dat is eerlijker, vindt het college. Bovendien garandeert deze wijze van heffing een opbrengst van zo'n EUR 9,6 miljoen, dat de verbetering en onderhoud aan het riool volgend jaar kost.

[Wat heet eerlijk? Het gaat het College er gewoon om dat hun systeem op voorhand makkelijker is in te schatten omdat je het aantal eigen woningen kent en de huishoudenssamenstelling, maar niet het waterverbruik in 2007, hoewel ook over waterverbruik best ervaringscijfers zijn.]

De drie voorstanders van het verrekenen van waterverbruik pleiten al geruime tijd voor 'hun' wijze van heffing. Die zou het gebruik van leidingwater zoveel mogelijk ontmoedigen en beter zijn voor het milieu. Volgens de SP worden de minima extra getroffen door de heffing op watergebruik.

Freerk Kalsbeek: "Het is een dure belasting voor de gemeente omdat er veel vrijstellingen voor de minima moeten komen Bovendien wonen mensen met minimuminkomens vaak in goedkopere woningen met oudere toiletten zonder spaarknop en hebben ze ook geen waterbesparende sproeikoppen".

[Het argument dat er veel vrijstellingen voor de minima moeten komen gaat nu even goed op: of is er nu geen kwijtschelding mogelijk voor het gebruikersdeel rioolrecht?!
Mocht het argument zijn: Er moeten bij 'waterspoor' veel vrijstellingen voor de minima komen maar bij het Collegevoorstel niet, en daarom waren we voor het Collegevoorstel, dan zou dat geheel in strijd zijn met de SP-lijn om de minima te ontzien. Het zit m.i. echter zo, dat in beide gevallen de minima recht op kwijtschelding hebben of hadden gehad.
Als je het argument dat mensen met minimuminkomens vaak wonen in de goedkopere huizen - wat statistisch gezien waar is - had willen benutten terwijl je 'waterspoor' niet ziet zitten, dan had je altijd nog kunnen pleiten voor het ook bij het gebruikersdeel rioolrecht uitgaan van de WOZ-waarde.
De goedkopere woningen zouden oudere toiletten hebben en geen waterbesparende douchekop in de douche. Anders gezegd zou daar naar verhouding meer water worden verbruikt dan in duurdere woningen. Zo'n waterbesparende douchekop kost niet zoveel en bij renovaties ziet men gewoon de oude stortbak van het toilet vervangen worden door een toilet met twee knoppen voor waterbesparing. Zo niet: Twee bakstenen in de hoge stortbak vermindert ook de hoeveelheid verbruikt water per spoelbeurt.
Ik denk dat in de duurdere huizen meer water wordt verbruikt dan in de goedkopere: denk aan een bad plus douche met allerlei tierlantijntjes opgeleukt: er is heel wat in de handel tegenwoordig.]

Het milieuargument vindt hij ook niets. "Het meeste water dat door het riool stroomt is regenwater."

[En dus doet het waterverbruik er weinig toe, het hoeft niet te worden opgepompt vanaf grote diepte waar een grote, maar niet oneindige hoeveelheid heel oud water ligt opgeslagen? Ik vind dat als je water kunt besparen zonder dat je comfort inlevert, dan is dat zinnig.
Bovendien kun je met een belasting per kuub water enigszins je rioolheffing sturen, waarbij je het m.i. niet zo dol moet maken dat je comfort inlevert, zoals sommige dwazen die op 10 kuub per jaar waterverbruik komen. Tenslotte nog dit: de eigenaar-bewoner van een oudere, goedkopere koopwoning zit nu opgescheept met een dubbele heffing: eenmaal omdat hij eigenaar is en nog eens omdat hij gebruiker is. Heeft diegene dan twee maal "het genot van een rioolaansluiting"?!.
M.i. hinkt de huidige heffing op diverse inconsistente uitgangspunten:
Enerzijds wil men de huizenbezitter in een duurder huis meer eigenaarsdeel laten betalen op basis van de WOZ-waarde - waarbij men zich moet realiseren dat de WOZ-waarden voor juist de goedkopere koophuizen onevenredig zijn gestegen de laatste jaren! - en anderzijds wil men de gebruikers evenveel gebruikersdeel laten betalen, maar toch ook weer een beetje niet evenveel. Denk aan de twee tarieven al naar de huishoudensgrootte.
Kortom: Een heffing per kuub water voor allen, omgeacht of je eigenaar of huurder bent, had meer recht gedaan aan het principe: de gebruiker betaalt en had de rechte lijn aangehouden.
En kun je het niet betalen met een minimuminkomen: dan kwijtschelding.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].