VRAGEN PEL PLUS KVeB AAN SOCIALE ZAKEN OVER VRIJWILLIGERSWERK EN HUN REACTIE HIEROP
UPDATE 1/3/2007:
BRIEF PEL OVER REACTIE SZ EN W&I NAAR COLLEGE VAN B. EN W.
UPDATE 20/7/2007:
REACTIE SOCIALE ZAKEN OP BRIEF PEL


Op 31/12/2006 hebben de vertegenwoordiger van het PEL en de plaatsvervangend vertegenwoordigster van het Komitee Vrouwen en Bijstand in de Cliëntenraad Werk en Inkomen schriftelijke vragen ingediend over vrijwilligerswerk. We zijn inmiddels al in Leeuwarden en elders zo ver heen, dat hier bij moet worden vermeld dat het gaat om "echt" vrijwilligerswerk, dus vrijwilligerswerk dat men niet afgedwongen doet omdat de lokale overheid dat wil, op straffe van verlies van de bijstandsuitkering, maar omdat men dat zelf wil. Dus gewoon vrijwilligerswerk, geen dwangarbeid.
De schriftelijke vragen zijn gesteld ihkv de afspraak dat vragen voor de rondvraag van de Cliëntenraad Werk en Inkomen die zich niet lenen voor mondelinge beantwoording, door Sociale Zaken schriftelijk de volgende vergadering worden beantwoord.
Daar echter het secretariaat van de CR evenzovrolijk de ingediende vragen niet doorgaf, werden ze aanvankelijk niet beantwoord, zodat we ze nog maar eens hebben verstuurd, maar nu ook rechtstreeks aan de sectormanager. De werkwijze bij de gemeente lijkt namelijk, dat de bemensing van het secretariaat wordt vervangen, zodra men wat is ingewerkt en de van de CR-vergadering gemaakte notulen een beetje duidelijk en correct worden... Ja, stel je voor zeg, dat kan toch niet voor zoiets onbelangrijks als zo'n CR...
Al met al komen de vragen plus het onlangs ontvangen antwoord pas op 22/2/2007 aan de orde in de vergadering van de CR van februari.
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de vragen en de antwoorden van Sociale Zaken:


SCHRIFTELIJKE VRAGEN VOOR DE RONDVRAAG VAN DE EERSTKOMENDE VERGADERING VAN HET OVERLEGORGAAN CR/SZ-W&I INGEDIEND DOOR VERTEGENWOORDIGER PEL
EN PL.V. VERTEGENWOORDIGSTER KVeB IN
DE CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN


Leeuwarden, 31/12/2006

L.S.,

hierbij willen ondergetekenden aan met name de sector Sociale Zaken enige vragen stellen en verzoeken tevens om schriftelijke beantwoording. Dit in het kader van de rondvraag in de eerstkomende vergadering van het Overlegorgaan CR/SZ-W&I.

Er bereiken ons signalen dat "gewoon" vrijwilligerswerk niet meer mogelijk zou zijn als men een bijstandsuitkering heeft.
Met "gewoon" vrijwilligerswerk bedoelen we: vrijwilligerswerk wat iemand graag zou willen doen terwijl betrokkene niet in een 'traject' zit.
In dergelijke gevallen zou op het niveau 'case-manager' gezegd worden:
"U mag geen vrijwilligerswerk doen indien u niet in een traject zit. Vrijwilligerswerk is alleen mogelijk i.h.k.v. een trajectplan." (Of woorden van gelijke strekking.)

VRAAG 1: Geeft het bovenstaande het huidige beleid weer van Sociale Zaken m.b.t. vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden in Leeuwarden?

Onderstaande tekst vonden wij echter in het on-line vragenboek van Sociale Zaken op de website van de gemeente:

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligerwerk is werk waarvoor u geen loon krijgt, bijvoorbeeld voor de sportclub, de muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. U ontvangt hooguit een onkostenvergoeding.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u vrijwilligerswerk doen. Ook als dit werk geen deel uitmaakt van een reïntegratietraject. U moet dat wel altijd aan Sociale Zaken doorgeven en er toestemming voor vragen. Er gelden namelijk een aantal voorwaarden:

Het vrijwilligerswerk mag de kans op het vinden van betaald werk niet in de weg staan.
Vrijwilligerswerk dat u 's avonds of in het weekend doet is daarom toegestaan, vrijwilligerswerk in de arbeidsuren (dus op werkdagen overdag) in principe niet.
U bent dan immers niet meer beschikbaar voor betaald werk. Maar als u door het vrijwilligerswerk werkervaring opdoet waardoor uw kans op betaald werk toeneemt, kan Sociale Zaken soms toestemming geven.

U mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, bijvoorbeeld meehelpen in een winkel.
U moet blijven solliciteren en als u een betaalde baan wordt aangeboden, moet u die aannemen. Betaald werk gaat vóór.

Uit het bovenstaande maken we op dat:

a. Dat toestemming wordt verleend door SZ indien de uren waarop vrijwilligerswerk wordt gedaan in de avonduren of in het weekend vallen.

b. Dat voor vrijwilligerswerk op werkdagen overdag geen toestemming wordt verleend, maar dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt als door dit werk werkervaring wordt opgedaan, waardoor de kans op betaald werk toeneemt.

VRAAG 2: Is de stelling dat alleen i.h.k.v. een traject toestemming voor vrijwilligerswerk wordt gegeven wel juist?

VRAAG 2A: Of wordt/behoort er qua officieel beleid, min of meer 'standaard' - tenzij het gaat om werk dat eigenlijk betaald had moeten worden - toestemming gegeven voor vrijwilligerswerk, indien dit buiten de reguliere arbeidsuren wordt verricht?

VRAAG 2B: Of wordt/behoort er qua officieel beleid, indien SZ van oordeel is dat door het vrijwilligerswerk - op werkdagen overdag - werkervaring wordt opgedaan toestemming gegeven voor vrijwilligerswerk?

Aanvullende vragen m.b.t. bepaalde vormen van vrijwilligerswerk:

VRAAG 3: Is het juist - in verband met het grondwettelijk vastgelegde recht van vereniging en vergadering - dat men voor het als onbetaald vrijwilliger vervullen van een bestuursfunctie geen toestemming hoeft te vragen aan Sociale Zaken?

VRAAG 4: Idem voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor een politieke partij?

Bij deze doen ondergetekenden het verzoek aan Sociale Zaken om schriftelijk op bovengenoemde vragen te reageren en dit antwoord bij de stukken te voegen voor de eerstkomende vergadering van het Overlegorgaan CR/SZ-W&I.

Met vriendelijke groet,

Vert. PEL in CR         Pl.v. vert. KVeB in CR


Pas op 16/2/2007 ontvingen we de schriftelijke reactie van zowel Sociale Zaken als Werken Inkomen. Hieronder volgt eerst de complete tekst en daaronder nogmaals, maar dan voorzien van commentaar tussen blokhaken.


Gemeente LEEUWARDEN

Aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen - Gemeente Leeuwarden

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake vrijwilligerswerk

Uw kenmerk
Ons kenmerk YS/W&I/
Dienst Welzijn
Sector Werk en Inkomen
Doorkiesnummer (058) 233 85 55 Y Spits
Bijlagen
Datum 6 februari 2007, verzonden:

Geachte leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen,

Op 31 december 2007 hebben de vertegenwoordigers van PEL en de plaatsvervangend vertegenwoordiger van KVeB in de Cliëntenraad Werk en Inkomen - Gemeente Leeuwarden - schriftelijke vragen ingediend over het onderwerp vrijwilligerswerk en. een bijstandsuitkering.

In deze brief geef ik antwoord op de door u gestelde vragen.

Bijstandsgerechtigden mogen (al of niet in het kader van een reïntegratietraject) vrijwilligerswerk doen, Zij moeten hier echter wel toestemming voor vragen. Bij het al of niet verlenen van de toestemming wordt het te verrichten vrijwilligerswerk getoetst aan de volgende criteria:

- het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid;
- het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot budgetvervalsing;
- het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot concurrentievervalsing;
- de door het individu te verrichten werkzaamheden moeten activiteiten betreffen, die in de gegeven situatie doorgaans niet door een betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht;
- de werkzaamheden kunnen geen beroeps- of bedrijfsmatig karakter hebben;
- de werkzaamheden kunnen niet een zodanig productief karakter hebben dat redelijkerwijs betaling van loon kan worden gevraagd.

In het on-line vragenboek van Sociale Zaken zijn deze criteria in voorbeelden uitgewerkt (in uw brief citeert u hieruit) . Zo is het criterium dat vrijwilligerswerk het aanvaarden van betaalde arbeid niet mag belemmeren (criterium 1) uitgewerkt in het aanbrengen van onderscheid in het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk verricht wordt. Hoewel het vragenboek dit suggereert is het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht geen criterium op basis waarvan er al of geen toestemming wordt verleend.
Als aan de eerder genoemde criteria is voldaan, krijgt de betrokkene toestemming om de activiteit te verrichten. Betrokkenen ontvangt hiervoor een toestemmingsbeschikking waarin gewezen wordt op het feit dat betrokkene zich ten allen tijde beschikbaar moet houden voor betaalde arbeid. Hiervan wordt alleen afgeweken als betrokkene een ontheffing van de arbeidsplicht heeft.

In uw brief stelt u ook de vraag in hoeverre er toestemming moet worden gevraagd voor het vervullen van een bestuursfunctie of het verrichten van vrijwilligerswerk voor een politieke partij. In principe moet ook voor deze activiteiten toestemming worden gevraagd. Ook in deze gevallen zullen de activiteiten worden getoetst aan de eerder genoemde criteria. Over het algemeen zullen bijstandsgerechtigden op basis van deze toetsing toestemming krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk in bestuursfuncties of voor politieke partijen.

Het signaal dat u ons doorgeeft dat casemanagers zouden melden dat vrijwilligerswerk alleen nog maar in het kader van een reïntegratietraject mag worden verricht hebben wij geverifieerd bij Sociale Zaken. De casemanagers van de Sector Sociale Zaken zijn goed op de hoogte van de regels omtrent het verrichten van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden. Het moet dan ook worden beschouwd als een incident.

Wij vertrouwen er op dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr.S. Rienks,

Sectormanager Sociale Zaken

mevr. J.A. Probst,

Sectormanager Werk en Inkomen


Einde tekst reactie Sociale Zaken plus Werk en Inkomen op vragenbrief PEL plus KVeB.
Hieronder nogmaals hun reactie, maar nu voorzien van commentaar tussen blokhaken:


Gemeente LEEUWARDEN

Aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen - Gemeente Leeuwarden

Geachte leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen,

Op 31 december 2007 hebben de vertegenwoordigers van PEL en de plaatsvervangend vertegenwoordiger van KVeB in de Cliëntenraad Werk en Inkomen - Gemeente Leeuwarden - schriftelijke vragen ingediend over het onderwerp vrijwilligerswerk en. een bijstandsuitkering.

In deze brief geef ik antwoord op de door u gestelde vragen.

Bijstandsgerechtigden mogen (al of niet in het kader van een reïntegratietraject) vrijwilligerswerk doen, Zij moeten hier echter wel toestemming voor vragen. Bij het al of niet verlenen van de toestemming wordt het te verrichten vrijwilligerswerk getoetst aan de volgende criteria:

- het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid; - het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot budgetvervalsing;

[Wat met dat laatste precies wordt bedoeld is onduidelijk.]

- het vrijwilligerswerk kan niet leiden tot concurrentievervalsing;
- de door het individu te verrichten werkzaamheden moeten activiteiten betreffen, die in de gegeven situatie doorgaans niet door een betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht;

[Niet kunnen worden verricht? Hopenlijk valt hier ook onder: de organisatie heeft geen geld voor een betaalde kracht.]

- de werkzaamheden kunnen geen beroeps- of bedrijfsmatig karakter hebben;
- de werkzaamheden kunnen niet een zodanig productief karakter hebben dat redelijkerwijs betaling van loon kan worden gevraagd.

[Met deze criteria kun je alle kanten op. Als iemand een aantal middagen in de week bij een organisatie als vrijwilliger klachtenspreekuur draait, heeft dat dan een beroepsmatig karakter? En hoe productief ben je dan? Of als iemand als vrijwilliger bijvoorbeeld de boekhouding doet van een vrijwilligersorganisatie of het archief ordent? Ben je dan productief?? Als je alle kanten op kunt met deze criteria, verval je al snel tot willekeur en de persoonlijke opvattingen hierover van de ambtenaar die dit in een gegeven situatie moet beoordelen.
Onze plaatsvervangend vertegenwoordiger in de CR deelde mee dat op zijn vraag, of de criteria nu ook golden voor "werken met behoud van uitkering" - gesteld tijdens de behandeling van dit agendapunt in de CR op 22/2/2007 - werd geantwoord dat deze criteria dáárvoor niet golden... M.a.w.: bij verplicht 'vrijwilligerswerk' is plotseling veel meer toegestaan... Maar daar gaat het ook om door de overheid opgelegde dwangarbeid, niet om vrijwilligerswerk...]

In het on-line vragenboek van Sociale Zaken zijn deze criteria in voorbeelden uitgewerkt (in uw brief citeert u hieruit). Zo is het criterium dat vrijwilligerswerk het aanvaarden van betaalde arbeid niet mag belemmeren (criterium 1) uitgewerkt in het aanbrengen van onderscheid in het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk verricht wordt. Hoewel het vragenboek dit suggereert is het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht geen criterium op basis waarvan er al of geen toestemming wordt verleend.

[Dat laatste is dan een verslechtering! Het was altijd zo dat er verschil was qua beoordeling of men het vrijwilligerswerk wilde doen in de reguliere werkuren of dat men dit 's avonds deed of in het weekend. Nu plotseling niet meer! De bemoeizucht van de soos rukt steeds verder op. De soos gaat al helemaal mee met de amerikaanse 24-uurs economie: Dag en nacht moet men beschikbaar zijn, zeven dagen in de week. Dat zit hier m.i. achter.]

Als aan de eerder genoemde criteria is voldaan, krijgt de betrokkene toestemming om de activiteit te verrichten. Betrokkenen ontvangt hiervoor een toestemmingsbeschikking waarin gewezen wordt op het feit dat betrokkene zich ten allen tijde beschikbaar moet houden voor betaalde arbeid. Hiervan wordt alleen afgeweken als betrokkene een ontheffing van de arbeidsplicht heeft.

[Een m.i. ontbrekend criterium is de eis dat de vrijwilligersorganisatie waar men aktief wil worden, een WA-verzekering heeft en een Ongevallenverzekering. Ik begreep uit mededeling van onze plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Cliëntenraad, dat daar pas in tweede instantie naar wordt gevraagd als men al voldoet aan bovenstaande criteria. Ik vind dat dit meteen gevraagd moet worden: nu lijkt het op een hindernisbaan met 2 horden in plaats van 1 horde. Overigens zou de gemeente in dat geval de organisatie moeten wijzen op de mogelijkheid voor kleine vrijwilligersorganisaties, om via de Vrijwilligersvacaturebank, deze verzekeringen gratis af te sluiten. Laatstgenoemde organisatie ontvangt daar namelijk geld voor van de gemeente.]

In uw brief stelt u ook de vraag in hoeverre er toestemming moet worden gevraagd voor het vervullen van een bestuursfunctie of het verrichten van vrijwilligerswerk voor een politieke partij. In principe moet ook voor deze activiteiten toestemming worden gevraagd. Ook in deze gevallen zullen de activiteiten worden getoetst aan de eerder genoemde criteria. Over het algemeen zullen bijstandsgerechtigden op basis van deze toetsing toestemming krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk in bestuursfuncties of voor politieke partijen.

[Inzake dit punt raad ik iedereen die dit soort vrijwilligerswerk wil doen maar vervolgens wordt geweigerd door sociale zaken, om deze weigering te negeren! Want het antwoord ontwijkt namelijk het punt dat het hier gaat om het grondwettelijk recht van vereniging en vergadering! Hier gaat de soos over de streep en ik raad iedereen aan om dit dan met hen uit te vechten.
Nu al is er al teveel sprake van eersterangs en tweederangs burgers. Laatstgenoemden hebben een uitkering van de soos...
In het recent verleden toen dhr. Herder nog sectormanager was van sociale zaken, hebben wij dit punt ook al eens aangekaart. Juist in verband met bovengenoemd grondwettelijk recht was de heer Herder van mening dat de soos dit vrijwilligerswerk niet kon weigeren. Het ging meen ik toen om iemand die bestuurslid wilde worden van een stichting.
Nu lijkt thans de soos niet erg zeker van haar zaak, want ze stellen "in principe"... Volgens onze plaatsvervangend vertegenwoordiger in de CR was de laatste vergadering bij de behandeling van de soos-reactie op de schriftelijke vragen zou het de soos gaan om vrijwilligerswerk voor "extremistische organisaties". Maar wat zijn dat?? Neo-nazi-clubs? De Nederlandse Volk Unie? Of Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid? Of zou het gaan om bijvoorbeeld de NCPN? De VCN? De SP?
Ik zelf heb hierin een vrij principieel standpunt: zolang de politieke partij niet is verboden, is zij toegestaan, hoe verwerpelijk hun ideëen ook mogen zijn.
De soos komt hier op heel glad ijs als zij een politiek oordeel gaat vellen, want dat gebeurt er dan in feite. In feite zou de gemeenteraad over dit punt iets moeten opmerken.]

Het signaal dat u ons doorgeeft dat casemanagers zouden melden dat vrijwilligerswerk alleen nog maar in het kader van een reïntegratietraject mag worden verricht hebben wij geverifieerd bij Sociale Zaken. De casemanagers van de Sector Sociale Zaken zijn goed op de hoogte van de regels omtrent het verrichten van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden. Het moet dan ook worden beschouwd als een incident.

[Dit laatste punt was de directe aanleiding om enige schriftelijke vragen te stellen. Conclusie is hier dat het niet zo is, dat voor vrijwilligerswerk alleen toestemming kan worden gegeven als dit gebeurt ihkv een reïntegratietraject.]

Wij vertrouwen er op dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr.S. Rienks,

Sectormanager Sociale Zaken

mevr. J.A. Probst,

Sectormanager Werk en Inkomen


Reactie SZ op vragenbrief. Commentaar tussen blokhaken. [].

UPDATE 1/3/2007:

Naar aanleiding van bovenstaande reactie heeft het PEL onderstaande brief verzonden naar het College van Burgemeester en Wethouders en een kopie gestuurd naar alle raadsleden.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: verpel@wanadoo.nl
Website: http://verenigingpel.nl
-----------------------------------------------------

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Leeuwarden 1-03-2007

Geacht college,

Op 31-12-2006 stelden de vertegenwoordigers van PEL en Komitee Vrouwen en Bijstand in de Cliëntenraad een aantal vragen aan de afdeling Werk en Inkomen (W en I) omtrent het verrichten van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden. Op 16-02-2007 ontvingen wij het bijgevoegde antwoord van de Afdeling Werk en Inkomen.

Het antwoord van de afdeling WI is op twee punten niet geheel duidelijk.
Het eerste punt betreft de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt als criterium voor het verlenen van toestemming. Het is natuurlijk duidelijk dat vrijwilligerswerk verricht in de avonduren en tijdens het weekend slechts een uitwerking is van dit criterium. Desondanks zou uit het antwoord van W en I afgeleid kunnen worden dat onder omstandigheden ook het op deze tijdstippen verrichte vrijwilligerswerk in strijd zou kunnen zijn met het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Kunt u hierover meer duidelijkheid verschaffen?

In de tweede plaats lijkt W en I te suggereren dat zij haar toestemming kan onthouden wanneer een bijstandsgerechtigde zitting wenst te nemen in het bestuur van een vereniging of een politieke partij. Zoals het door W en I geformuleerd wordt, is dit beslist onjuist.
Iemand die zitting neemt in het bestuur van een voetbalvereniging hoeft daarvoor zelfs geen toestemming te vragen aan W en I. Wij raden mensen altijd aan het wel te melden bij W en I, maar strikt gesproken is ook dit niet noodzakelijk. Het moet overigens gezegd worden dat wij ook nooit gehoord hebben dat bijstandsgerechtigden om deze reden moeilijkheden kregen met W en I. Het zal duidelijk zijn dat een en ander ook geldt voor het plaatsnemen in het bestuur van een politieke partij.
Wanneer W en I haar toestemming zou onthouden, zou dat overigens ook in strijd zijn met het grondwettelijk vastgelegde recht op vrijheid van vereniging en vergadering.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Vereniging PEL

Pyt van der Galiën

Bijlagen:
- Schriftelijke vragen PEL
plus Komitee Vrouwen en Bijstand
d.d. 31/12/2006.
- Reactie sectoren SZ en W&I
ontvangen d.d. 16/2/2007


Einde vragenbrief voorzitter PEL aan B. en W.

UPDATE 20/7/2007:

Het heeft heel lang geduurd voordat hierop de beloofde schriftelijke reactie kwam, maar op 20/7/2007 werd eindelijk de volgende brief verstuurd door de sector Sociale Zaken:


0ldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833
Telefax 058 2153949
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden

Vereniging Platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Vrijwilligerswerk verricht door bij standsgerechtigden
Uw kenmerk
Ons kenmerk YS/W&1/4590
Dienst Welzijn
Sector Werk en Inkomen
Doorkiesnummer (058) 2338555 Y. Spits
Bijlagen
Datum 20 juli 2007, verzonden: 20 juli 2007

Geachte heer Van der Galiën,

Op 31 december 2006 hebben de vertegenwoordigers van PEL en het Komitee Vrouwen en Bijstand een aantal vragen gesteld over het verrichten van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden. Op 16 februari 2007 zijn deze vragen schriftelijk beantwoord door de sectormanagers van de sectoren sociale Zaken en werk en Inkomen.

Naar aanleiding van deze beantwoording heeft u op een aantal punten nog verduidelijking gevraagd. In de vergadering van de Cliëntenraad van 29 maart 2007, waar uw vereniging in vertegenwoordigd was, is deze verduidelijking gegeven. Tevens is toen toegezegd dat één en ander schriftelijk zou worden bevestigd. Aan deze toezegging wordt met deze brief invulling gegeven. Waarbij ik excuses maak voor het feit dat dit zo lang op zich heeft laten wachten.

Tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht
Het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht is niet een op zich zelf staand criterium op basis waarvan al of geen toestemming wordt verleend om de activiteiten met behoud van uitkering te verrichten. Het gaat erom dat de vrijwilligersactiviteiten geen belemmering mogen zijn om betaalde arbeid te aanvaarden. Er kunnen zich mogelijkheden tot betaalde arbeid in de avonduren en het weekend voordoen (bijvoorbeeld horeca, zorg etc.)Het verrichten van vrijwilligerswerk op deze tijdstippen kan dan niet als reden worden opgevoerd om deze arbeid niet te aanvaarden.

Toestemming voor vrijwilligersactiviteiten in bestuur of politieke partij
Als de bijstandsgerechtigde meldt dat hij vrijwilligerswerk verricht, wordt hier op basis van de in de brief van 6 februari 2007 opgenomen toetsingscriteria al of geen toestemming voor verleend. De toetsingscriteria hebben betrekking op de activiteiten en niet op de organisatie/instelling waar deze worden verricht. Het mag echter duidelijk zijn dat er geen toestemming kan worden verleend voor het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering ten behoeve van een organisatie waarvan vaststaat dat deze zich met onrechtmatige aangelegenheden bezighoudt. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

Ik vertrouw er op dat met deze brief de bij u aanwezige onduidelijkheid is weggenomen.

Hoogachtend,

Dhr. N.G. Lansbergen
Sectormanager Werk en Inkomen a.i.


Einde tekst antwoordbrief Sociale Zaken.

Hieronder volgt nogmaals deze brief, maar dan voorzien van commentaar tussen blokhaken [] als gequote tekst:


0ldehoofstererkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833
Telefax 058 2153949
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden

Vereniging Platform een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN

Onderwerp Vrijwilligerswerk verricht door bij standsgerechtigden
Uw kenmerk
Ons kenmerk YS/W&1/4590
Dienst Welzijn
Sector Werk en Inkomen
Doorkiesnummer (058) 2338555 Y. Spits
Bijlagen
Datum 20 juli 2007, verzonden: 20 juli 2007

Geachte heer Van der Galiën,

Op 31 december 2006 hebben de vertegenwoordigers van PEL en het Komitee Vrouwen en Bijstand een aantal vragen gesteld over het verrichten van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden. Op 16 februari 2007 zijn deze vragen schriftelijk beantwoord door de sectormanagers van de sectoren sociale Zaken en werk en Inkomen.

Naar aanleiding van deze beantwoording heeft u op een aantal punten nog verduidelijking gevraagd. In de vergadering van de Cliëntenraad van 29 maart 2007, waar uw vereniging in vertegenwoordigd was, is deze verduidelijking gegeven. Tevens is toen toegezegd dat één en ander schriftelijk zou worden bevestigd. Aan deze toezegging wordt met deze brief invulling gegeven. Waarbij ik excuses maak voor het feit dat dit zo lang op zich heeft laten wachten.

Tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht
Het tijdstip waarop het vrijwilligerswerk wordt verricht is niet een op zich zelf staand criterium op basis waarvan al of geen toestemming wordt verleend om de activiteiten met behoud van uitkering te verrichten. Het gaat erom dat de vrijwilligersactiviteiten geen belemmering mogen zijn om betaalde arbeid te aanvaarden. Er kunnen zich mogelijkheden tot betaalde arbeid in de avonduren en het weekend voordoen (bijvoorbeeld horeca, zorg etc.)Het verrichten van vrijwilligerswerk op deze tijdstippen kan dan niet als reden worden opgevoerd om deze arbeid niet te aanvaarden.

[Het verrichten van vrijwilligerswerk is nooit een criterium geweest om aangeboden betaalde arbeid te weigeren! Noch indien het vrijwilligerswerk overdag wordt verricht. noch 's avonds. Op 6/2/2007 stelde men in hun eerdere reactie (zie eerder in dit bericht) zelf:
"Als aan de eerder genoemde criteria is voldaan, krijgt de betrokkene toestemming om de activiteit te verrichten. Betrokkenen ontvangt hiervoor een toestemmingsbeschikking waarin gewezen wordt op het feit dat betrokkene zich ten allen tijde beschikbaar moet houden voor betaalde arbeid."
Mogelijkheden om betaalde arbeid te verrichten kunnen zich zowel overdag als 's avonds voordoen en uit bovenstaand citaat blijkt dat men het vrijwilligerswerk moet staken als men betaalde arbeid kan krijgen. De schoen wringt bij "zich ten alle tijde beschikbaar houden voor betaalde arbeid". M.i. is men OOK als men vrijwilligerswerk verricht
(de sollicitatieplicht blijft bestaan) gewoon beschikbaar voor betaalde arbeid als men, zodra betaald werk wordt aangeboden, stopt met het vrijwilligerswerk in de arbeidsuren. Zo simpel is het. En dat deel je de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat verrichten uiteraard op voorhand mee. Sociale Zaken lijkt echter die beschikbaarheid voor betaalde arbeid zo uit te leggen, dat men de hele dag niets anders doet dan sollicitatiebrieven schrijven (die m.b.v. de computer zo klaar zijn als men eenmaal een standaardbrief heeft gemaakt plus een cv waarbij solliciteren via internet ook kan) en verder thuis moet gaan zitten wachten tot die baan zich aanbiedt. Ook als er geen betaalde baan is lijk je die mogelijk toekomstige arbeidsuren op voorhand vrij te moeten houden van activiteiten ook als je anders zou willen. Kern van de zaak is, dat de soos i.t.t. tot vroeger hun interpretatie van "beschikbaar houden voor betaalde arbeid" heeft uitgebreid naar de avond- en nachturen.]

Toestemming voor vrijwilligersactiviteiten in bestuur of politieke partij
Als de bijstandsgerechtigde meldt dat hij vrijwilligerswerk verricht, wordt hier op basis van de in de brief van 6 februari 2007 opgenomen toetsingscriteria al of geen toestemming voor verleend. De toetsingscriteria hebben betrekking op de activiteiten en niet op de organisatie/instelling waar deze worden verricht. Het mag echter duidelijk zijn dat er geen toestemming kan worden verleend voor het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering ten behoeve van een organisatie waarvan vaststaat dat deze zich met onrechtmatige aangelegenheden bezighoudt. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

[Het antwoord gaat hier wijselijk niet in op de vragenbrief en ontwijkt het punt dat er een grondwettelijk recht is van vereniging en vergadering. Het gaat om het vervullen van een onbetaalde bestuursfuncie bij een willekeurige organisatie en DAT zijn dan de aktiviteiten! Het antwoord slaat vervolgens een zijspoor in en heeft het over een organisatie die zich met onrechtmatige aktiviteiten bezig houdt. Ik heb een simpel standpunt: zolang de rechter niet heeft uitgesproken dat een organisatie zich bezig houdt met onrechtmatige aktiviteiten heeft de soos zich te onthouden van een inhoudelijk oordeel over al dan niet onrechtmatige aktiviteiten. Gebeurt dat toch, dan zou betrokken organisatie wellicht een procedure kunnen starten wegens laster, smaad of belediging tegen de gemeente.
Wat nu te doen wanneer je een onbetaalde bestuursfunctie kunt krijgen bij een vrijwilligersorganisatie of een politieke partij?
O.i. hoef je formeel daarvoor geen toestemming te vragen, maar wat als je wel toestemming vraagt (je wilt het netjes doen nietwaar?) en deze wordt geweigerd? M.i. gewoon niks van aantrekken en je grondwettelijk recht uitoefenen net als ieder andere burger die geen soosuitkering heeft, dat mag doen.
Vervolgens gaat de soos je uitkering korten als ze het hard willen spelen. Advies: speel het dan ook hard en dien een bezwaarschrift in en vraag bij een grote korting aan de rechter "schorsing en voorlopige voorziening" zodat de korting door de soos wordt opgeschort totdat op het bezwaar is beslist. Wordt je bezwaar afgewezen, maak dan een beroepschrift en dien dat in bij de rechtbank, al dan niet met hulp van een advocaat. Maar laat dit er niet bij zitten! Al te vaak en steeds vaker worden mensen met een bijstandsuitkering behandeld als tweederangsburgers die geen rechten, maar alleen plichten hebben!]

Ik vertrouw er op dat met deze brief de bij u aanwezige onduidelijkheid is weggenomen.

Hoogachtend,

Dhr. N.G. Lansbergen
Sectormanager Werk en Inkomen a.i.


Einde tekst antwoordbrief Sociale Zaken. Commentaar tussen blokhaken. []