INGEZONDEN BRIEF SECRETARIS PEL:
REACTIE OP ARTIKEL IN DE LEEUWARDER COURANT VAN DO. 1/2/2007:
"LAGE PREMIE ONBENUT BIJ VEEL MINIMA"


Ingezonden brief secretaris PEL d.d. 2/2/07 op artikel in Leeuwarder Courant van donderdag 1/2/2007:
"Lage premie onbenut bij veel minima. Korting ziektekosten onbekend."
Brief plus artikel.


Het PEL heeft op 2/2/07 een ingezonden brief naar de Leeuwarder Courant gestuurd naar aanleiding van een artikel in de LC waarin op gezag van het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) wordt beweerd dat veel minima uit onwetendheid geen gebruik maken van door gemeenten aangeboden collectieve verzekeringen voor ziektekosten. Dit zijn in 2007 in Leeuwarden de AV-Frieso (basisverzekering plus een aanvullende verzekering) en een losse collectieve basisverzekering, beide met premiekorting. Er zijn echter meer oorzaken voor dit niet-gebruik aan te wijzen. Hieronder eerst de ingezonden brief en daarna het artikel waarop werd gereageerd.


INGEZONDEN BRIEF SECRETARIS PEL:
REACTIE OP ARTIKEL IN DE LEEUWARDER COURANT VAN DO. 1/2/2007:
"LAGE PREMIE ONBENUT BIJ VEEL MINIMA"

INGEZONDEN

De LC van 1/2 jl. berichtte op gezag van het FSU dat collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima door onbekendheid vaak onbenut blijven. Dit is slechts één van de oorzaken.
Ook de toelatingscriteria spelen een rol: in Leeuwarden mag men deelnemen aan de AV-Frieso ongeacht de inkomensbron, mits men niet meer inkomsten heeft dan 105% van het voor hem/haar of hen geldende bijstandsniveau.
Daarom ligt de bovengrens voor een alleenstaande om deel te mogen nemen op 105% van 70% van de gezinsbijstand (1236,86 incl. vak.geld opbouw) is 73,5% van 1236,86 is 909,09 netto/mnd. De bovengrens voor deelname voor een gezin is 1298,70
Alle alleenstaanden met inkomsten tussen 909,09 en 1298,70 zijn op die manier uitgesloten van deelname en krijgen zo ook als niet-bijstandsgerechtigde deze inkomenscriteria opgedrongen.
Deze criteria leiden tot indirecte discriminatie op grond van burgerlijke staat.

Het FSU stelt dat mensen met een salaris van 120 procent van het minimumloon nog in de collectieve verzekering kunnen.
Dit is onjuist: Het gaat om 120% van het voor diegene(n) geldend bijstandsniveau en heeft alleen betrekking op de nieuwe, losse collectieve basisverzekering van Leeuwarden. In de gemeentelijke voorlichting op 13/12 j.l. via Huis aan Huis werd deze 120% niet genoemd, zodat dit feit grotendeels onbekend bleef.

De gemeente moet eerst haar voorlichting en haar alleenstaanden-vijandige toelatingscriteria maar eens veranderen alvorens nog meer bestanden aan elkaar te koppelen zoals het FSU wil.

Leeuwarden, 2/2/2007                 secretaris PEL


Einde tekst ingezonden brief.

Bovenstaande brief is een reactie op onderstaand artikel uit de Leeuwarder Courant van donderdag 1/2/2007:


LAGE PREMIE ONBENUT BIJ VEEL MINIMA

Korting ziektekosten onbekend

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - Enkele tienduizenden Friezen met een laag inkomen betalen te veel voor hun verzekering tegen ziektekosten. Zij nemen niet deel aan de collectieve regeling voor minima, die een korting van 6 procent oplevert.
Deze werd ingesteld bij de komst van het nieuwe verzekeringsstelsel, begin vorig jaar.

Bij zorgverzekeraar De Friesland zijn dik twintigduizend klanten ondergebracht in het zogeheten Frieso-pakket.
"Maar er zijn zeker vijftigduizend Friezen met een minimuminkomen", zegt Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband van Uitkeringsgerechtigden (FSU). "Er is dus nog een onzichtbare groep."

[Naast het al genoemde probleem voor alleenstaanden en voor in iets mindere mate eenoudergezinnen, met de toelatingscriteria en de slechte openbare voorlichting van in elk geval de gemeente Leeuwarden, zijn er meer hindernissen en hobbels. Zo loopt aanmelding in Leeuwarden voor de collectieve verzekeringen uitsluitend via Sociale Zaken aan wie je eerst je hele lek en gebrek moet voorleggen en waarbij ze je willen wijsmaken dat er slechts 1 financieel toelatingscriterium is, nl. maximaal 105% van "het" bijstandsnoveau, lees: Niveau gezinsbijstand. Was dat maar waar! Schaamt men zich bij de gemeente soms zelf voor haar alleenstaanden deels uitsluitende ctriteria?! Ander punt is de slechte vergoeding voor tandartskosten: slechts 250 euro per jaar. Dat is te weinig, zeggen veel mensen met tandartskosten. Zit je eenmaal wel in de AV-Frieso dan vlieg je daar weer uit zodra je bijstandsuitkering stopt, door welke reden dan ook. Als je daarna, bijvoorbeeld door laagbetaald werk, toch nog voldoet aan de toelatingscriteria, mag je jezelf weer fijn aanmelden, met alle burocratisch gedonder van dien.
M.i. is dat helemaal fout. Als je voldoet aan de inkomenscriteria maakt de inkomstenbron niet uit. Waarom zou je dan eerst uit de AV-Frieso moeten?
Niet onvermeld mag in dit verband blijven, dat Sociale Zaken je helemaal niet meldt dat je uit de AV-Frieso bent geraakt, maar dat mensen dat bij toeval moesten horen van De Friesland: "Maar mevrouw/meneer, u bent onverzekerd..."
Waar gaat het nu om: Als een bijstandsuitkering stopt kan Sociale Zaken niet meer de premie voor de AV-Frieso meteen automatisch inhouden van de uitkering. Dat zou geen reden moeten zijn om iemand uit de AV-Frieso te gooien, maar wel om hem of haar te berichten: wij kunnen de premie niet meer afdragen, u moet zelf zorgdragen voor de maandelijkse premiebetaling. De Friesland zou tegelijk die persoon een brief moeten sturen en om inkomstengegevens moeten vragen. Blijft diegene voldoen aan de criteria, dan loopt de AV-Frieso gewoon door, alleen gaat het anders qua premiebetaling. Zijn de inkomsten te hoog, dan doet De Friesland diegene een aanbod voor een andere aanvullende verzekering met een dekkingspakket dat zoveel mogelijk lijkt op de AV-Frieso.
Dat zal vermoedelijk niet gaan om de goedkoopste aanvullende verzekering met de AV-Tand erbij, maar om de middenvariant van deze aanvullende verzekeringen. Het kan toch niet zo zijn, dat je uit een ziektekostenverzekering wordt gegooid omdat de betaalwijze anders moet?! Kortom: Dat kan anders en beter.]

In de praktijk profiteren vooral bijstandsgerechtigden van een goedkopere basisverzekering, omdat deze mensen bekend zijn bij de gemeenten. Anderen met een uitkering of minimaal inkomen uit loondienst blijven vaak verstoken van goedkopere zorg.

[De reden is gewoon de slechte voorlichting aan mensen die geen bijstandsuitkering hebben, maar wel een laagbetaald baantje of een andere lage uitkering. En komt er dan eens iets in de gemeentelijke rubriek van de Huis aan Huis, zoals op 13/12/2006 over de AV-Frieso en over de nieuwe, losse collectieve basisverzekering voor minima, dan wordt bij die laatste verzekering weer niet genoemd, dat deze toegankelijk is voor mensen die netto maximaal 120% inkomsten hebben van het bedrag van het voor hem/haar of hen geldende bijstandsniveau. Weliswaar is dat criterium ook indirecte discriminatie op burgerlijke staat, maar het inkomensniveau waarop dit plaats vindt is een eindje op de inkomensladder omhoog geschoven, zodat de alleenstaanden die i.t.t. gezinnen bij de AV-Frieso buiten de boot vielen, in elk geval dan mee kunnen doen aan de collectieve basisverzekering. Maar zoals gezegd: het probleem blijft en verplaatst zich alleen.De oplossing is: Collectieve basiusverzekering toegankelijk maken voor allen tot maximaal 120 procent van het minimumloon en de AV-Frieso toegankelijk maken voor allen in Leeuwarden die maximaal 105% van het minimumloon aan inkomsten hebben.
Ronduit ergerniswekkend is dat uit een FSU-brief die zij maar brutaalweg weer hadden geschreven "namens alle Cliëntenraden in Friesland" (wat gangbare streken zijn van wat heet 'de betaalde welzijnsmaffia') ] blijkt, dat ze voorstellen juist nog een extra toelatingscriterium toe te voegen bij de AV-Frieso, namelijk een vermogenstoets. Die zou dan gelijk moeten zijn aan het z.g. maximaal toegelaten bescheiden vermogen in de bijstand. Waarbij dus bv. iemand met WW, WIA WAO of WAJONG plotseling bij de toelating tot de AV-Frieso OOK van doen zou krijgen met deze vermogenstoets. Het bezwaar hiertegen is gelijksoortig aan het bezwaar om de inkomenstoelatingscriteria te hanteren bij niet-bijstandsuitkeringen. Gaat het bij de bijstandsuitkeringen al om indirecte discriminatie op burgerlijke staat, hier wordt een extra element daaraan toegevoegd: de bijstandssystematiek weer geheel oneigenlijk ingezet. Krijgen alleenstaanden in de supermarkt hun boodschappen mee voor 70% van de prijs? Dat zou dan ook redelijk zijn. Mooi niet dus...
Krijgt het FSU haar zin, dan mag je toch niet in de AV-Frieso als je voldoet aan de inkomenscriteria maar teveel eigen spaargeld hebt. En ook hier dus weer: Het gezin mag dubbel zoveel spaargeld hebben als de alleenstaande, die iets meer mag hebben dan 5000 euro.
Tot nu toe kent de AV-Frieso geen vermogenstoets. Dat is ook logisch, want de Zorgtoeslag kent OOK geen vermogenstoets, wel enige inkomenstoetsen, uiteraard daarbij ook weer een hele groep alleenstaanden net boven de 20.000 euro/jaar inkomsten uitsluitend van deze toeslag...
Ook zijn er mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering kregen, die na een erfenis uit de bijstand raakten en dan eerst die erfenis grotendeels (totaan dat bescheiden eigen vermogen) moeten opeten in een bepaald (maximaal) voorgeschreven tempo. Dit tempo is maximaal 1,5 maal het voor hem/haar/hen (alweer dus die huishoudensvorm-afhankelijke bijstandsnormen!) geldende bijstandsniveau. Deze mensen zouden dan niet meer in de AV-Frieso mogen - nu dus nog wel! - ondanks dat ze geen cent inkomsten hebben, maar alleen vermogen...
Op dit punt is dat FSU een echte steun qua belangenbehartiging voor mensen met lage inkomens...]

Het FSU pleit daarom voor uitgebreide uitwisseling van informatie tussen gemeenten, de uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank. "Dan krijgen de gemeenten ook andere minima in beeld."

[Toe maar: nog minder privacy; nog meer gegevens bij de gemeente. Wat heeft een gemeente te maken met iemands inkomstengegevens als diegene geen uitkering via de gemeente krijgt?! Ik voorzie nog meer oneigenlijk gebruik cq. misbruik van gegevens. Met goede voorlichting via huis aan huisbladen, de lokale radio en TV (advertentiespotje radio is zelfs vrij goedkoop), op de website, in het Stadskantoor en een enkele maal via de 2 regionale dagbladen, bereikt men m.i. veel meer. Bovendien is het zo dat mensen in laatste instantie ook de vrijheid moeten hebben en houden om vanwege hen moverende redenen *geen* AV-Frieso of collectieve basisverzekering te nemen. Gezien de problemen bij wisseling van inkomstenbronnen en de lage vergoeding voor tandartskosten kan ik me daar iets bij voorstellen. En: wat heeft het FSU als zwaar door de provincie gesubsidieerde club de afgelopen jaren *zelf* gedaan aan het probleem van de onbekendheid met de regeling?! Helemaal niets dus...
En het PEL dan? Ons probleem is gewoon een geldprobleem: Zowat geen cent in kas, ook niet voor een enkele advertentie in een Huis aan Huisblad.]

De zorgverzekeraar biedt het Frieso-pakket aan in samenwerking met de Friese gemeenten. Woordvoerder Jan Brouwershaven denkt dat een zekere trots een grote groep mensen ervan weerhoudt zich bij de gemeente te melden. Overigens kunnen minima ook bij andere verzekeraars een collectieve basisverzekering afsluiten.

[Ik denk niet dat enkele tienduizenden mensen in Friesland te trots zijn om zich bij hun gemeente aan te melden voor een collectieve verzekering. Ik denk dat die groep er op zich wel is, vermoedelijk vooral ouderen, maar dat deze groep niet zo groot is. Interessant is wel dat minima ook elders een *collectieve* basisverzekering kunnen afsluiten. Men moet echter altijd uitkijken met zijn/haar aanvullende verzekering: ga je die wisselen, dan hoeft de nieuwe maatschappij je niet als klant te nemen! Vooral 55-plussers en chronisch zieken moeten hiermee heel voorzichtig zijn! Nooit zomaar je schepen achter je verbranden...]

Naast de korting van 6 procent op het basispakket kunnen mensen met een laag inkomen een op de persoonlijke situatie toegesneden aanvullende verzekering afsluiten. Hierin zijn onder meer vergoeding van tandarts kosten en eerstelijns psychologische zorg opgenomen. Normaal moet hiervoor extra worden betaald.

[Iedereen kan een keuze maken ook bij De Friesland voor aanvullende pakketten, maar een 100% vergoeding biedt ook hun beste pakket niet! Zo vergoedt bijvoorbeeld hun AV-Tand Optimaal (de duurste tandartsverzekering) 80% van de kosten en betaal je 20% gewoon zelf. Naast de AV-Frieso heeft De Friesland de gewone aanvullende verzekering in drie tarieven, zeg maar met een pakket minimaal, midden en optimaal en hetzelfde geldt voor hun tandartsverzekering.]

"Maar de maximale vergoeding voor tandartskosten is jaarlijks 250. Dat is te weinig en moet verhoogd worden", vindt De Jong. Daarbij moet de ondergrens om voor het basispakket in aanmerking te komen omhoog, zegt hij. "De gemeente Leeuwarden. geeft het goede voorbeeld. Daar komen mensen met een salaris van 120 procent van het minimumloon nog in aanmerking."

[Dat laatste is gewoon niet waar! Het gaat daar over de nieuwe collectieve basisverzekering van de gemeente Leeuwarden en daarvoor geldt dat je mee mag doen als je netto inkomsten maximaal 120% zijn van het voor jou geldende bijstandsniveau. Wel heeft De Jong m.i. een punt als het gaat over de maximale vergoeding per jaar voor tandartskosten. Dan hebben we het over de AV-Frieso. M.i. ruw ingeschat zou dat EUR 500,00 moeten zijn. Natuurlijk kan het hoger, maar er geldt ook weer: hoe hoger dit maximum, hoe hoger de premie. Op dat punt blijft het wat laveren.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken[].