Brief Cliëntenraad aan College van B. en W.:
PLAN TOT INVOERING WOONRUIMTEVERGUNNINGSTELSEL OM MENSEN MET EEN UITKERING TOEGANG TOT WOONRUIMTE IN STAD TE KUNNEN ONTZEGGEN IS HOOFDSTAD ONWAARDIG


De volgende brief is o.a. besproken en goedgekeurd op de ledenvergadering van het PEL op 8/11/2006 en is verzonden namens alle deelnemers aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen. Zie eerdere informatie (interne link) over deze kwestie. Hieronder de letterlijke tekst van de namens de Cliëntenraad verstuurde brief:

CliŽntenraad Werk en Inkomen
Antwoordnummer 6295
8900 VC Leeuwarden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. dhr. M. Florjn
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Leeuwarden, 8 november 2006

Geacht College,

De CliŽntenraad Werk en Inkomen heeft in het onderling beraad op 26 oktober jl. gesproken over uw optie om, als instrument ter beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden, alleen een vestigingsvergunning te geven aan mensen die een economische binding met de gemeente Leeuwarden hebben. Hoewel hierover nog geen concrete voorstellen zijn gedaan, hebben wij vernomen dat er over dit onderwerp al wel discussies gaande zijn.
Daarom hecht de CliŽntenraad er aan om ook het eigen standpunt hierbij in te brengen.

De CliŽntenraad beseft dat ook andere steden dergelijke beperkingen hebben ingesteld. In het verleden lag het motief hiervoor doorgaans in het woningtekort.
Nu door de Wet Werk en Inkomen het belang van beperking van het aantal uitkeringen veel meer bij de gemeente is gelegd, komt blijkbaar de gedachte op om dit instrument ook hiervoor in te zetten. Alvorens tot een besluit te komen, hebt u een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en haalbaarheid van een dergelijke maatregel. Wij vragen ons af of ook de effecten voor uitkeringsgerechtigden en naar de omliggende gemeenten toe hierin zijn meegenomen. Wij zouden het op prijs stellen uw bevindingen te vernemen.

De CliŽntenraad vindt dat het een centrumgemeente en provinciehoofdstad onwaardig is om zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid om mensen zonder eigen inkomen onderdak te bieden. Zeker als er geen sprake is van een tekort aan woningen.
Uitkeringsgerechtigden zijn er in het algemeen bij gebaat een woning in de stad te vinden, waar voorzieningen ook zonder auto goed bereikbaar zijn en waar bovendien het meeste werk te vinden is. Een stad als Leeuwarden behoort in deze behoeften te voorzien.
Een uitsluitende maatregel in Leeuwarden zou ook andere omliggende gemeentes er toe kunnen aanzetten hiertoe over te gaan, alleen al om zichzelf te beschermen tegen de grotere toeloop. Er ontstaat dan een situatie waarin uitkeringsgerechtigden, die door allerlei omstandigheden niet aan het werk kunnen komen, zich door de maatschappij verstoten voelen omdat zij geld kosten. Zij krijgen de schuld dat er in de gemeente voor allerlei andere zaken geen geld is.
Ook nu al hoor je af en toe dergelijke geluiden. Wij moeten er voor waken dat er niet opnieuw een dergelijke sfeer onstaat, waarin deze mensen met de nek aangekeken worden.

Gezien bovenstaande adviseert de CliŽntenraad u om af te zien van de optie om alleen aan mensen met een economische binding een vestigingsvergunning in Leeuwarden te verlenen.
Graag horen wij wat uw verdere plannen in deze richting zijn.

Hoogachtend, namens de cliŽntenraad,

M.A. van der Laan


Einde tekst brief namens gehele Cliëntenraad.