AFSCHAFFING AKTIVERINGSPREMIE: COLLEGEPARTIJEN BEVELEN: INTERPELLATIE SP OVER AFSCHAFFING NIET TOEGESTAAN...
PVDA TRAPT OPEN DEUR IN MET ONZIN-VRAGEN OVER AFSCHAFFEN AKTIVERINGSPREMIE
Over hoe democratie in Leeuwarden werkt...


"Afschaffing Aktiveringspremie: Collegepartijen bevelen: Interpellatie SP over afschaffing niet toegestaan...
"PvdA trapt open deur in met onzin-vragen over afschaffen Aktiveringspremie"
"Over hoe democratie in Leeuwarden werkt..."
Eigen bericht 10/8/2006.


EIGEN BERICHT 10/8/2006

Op 6/6/2006 gaven wij een persbericht uit i.v.m. de plotselinge afschaffing van de Activeringspremie.
Op 26/6/2006 hebben wij hierover een brief verstuurd naar de Raad en in het bijzonder naar die raadsleden die tevens zitting hebben in de commissie Welzijn.

De enige politieke partij die na de afschaffing heeft getracht aktie te ondernemen, was de SP, maar het is verbijsterend te constateren hoe democratie in Leeuwarden werkt of beter gezegd niet werkt, omdat er door met name de collegepartijen vervolgens alles aan werd gedaan om te verhinderen, dat de kwestie werd geagendeerd voor de vergadering van de commissie Welzijn van 5/7/2006 en vervolgens werd verhinderd dat de SP een interpellatie werd toegestaan (mondelinge vragen in de Raad aan de wethouder) over de manier waarop de Aktiveringspremie plotseling werd afgeschaft.
Formeel gesproken zal alles wel kloppen: het Reglement van Orde van de Raad zou stellen dat de Raad instemmen moet met een interpellatie, maar het getuigt van weinig democratische gezindheid en gebrek aan respect voor partijen met een andere mening dan die van jezelf, om hen dan te verhinderen wat kritische vragen in de Raad te stellen aan de wethouder...
Dit is typerend voor PvdA en CDA: De ander moet zwijgen en als hij dat niet doet, snoeren we hem de mond.

De story begint met een weigering van de agendacommissie van de commissie Welzijn om op het verzoek in te gaan van de SP om de Activeringspremie te agenderen voor de vergadering van de commissie Welzijn van 5/7/2006.
Dat werd als volgt gespeeld: De adjunct-griffier van de Raad, Olaf van Kolck, bericht aanvankelijk de SP dat hun verzoek is 'meegenomen' voor de vergadering van de agendacommissie van 21/6/06 en dat voorgesteld zal worden het te bespreken op 5 juli in de commissie Welzijn, maar onder voorbehoud dat de antwoorden van B. en W. op de vragen van de PvdA beschikbaar zijn. Let wel: Dat voorbehoud wordt dus gemaakt door de raadsgriffie... Maar deze machtsbeluste ambtenaartjes zijn helemaal niet de baas, zij spelen maar alsof ze de baas zijn. Simpel gezegd: De griffie HEEFT geen voorwaarden te stellen n.b. ook nog vooraf.
Nu ja, al eerder had ik de indruk dat het eerder de B. en W. griffie was of de PvdA-griffie... Maar helaas gaat de SP met hun voorwaarde akkoord maar mijn conclusie na vele jaren ervaring met ambtenaren: Geef hen nooit ook maar 1 milimeter toe, want het merendeel bestaat uit tuig van de richel. Uiteraard werd het door de griffie verder zo gespeeld dat HUN voorbehoud werd opgelegd aan de agendacie en dat dit dan vervolgens z.g. het besluit werd van de agendacie, zodat de ambtenaar nergens voor verantwoordelijk was. Maar in werkelijkheid stuurt de griffie die agendacie aan en die cie LAAT zich aansturen, voor zover het raadsleden van Collegepartijen betreft.
Kortom: Agendering van het punt voor de commissie Welzijn werd geweigerd.

Op 27/6/2006 stuurt de SP daarover onderstaande brief aan bedoelde agendacommissie.

Gemotiveerd verzoek

Leeuwarden, 27 juni 2006

Betreft: agendering activeringspremie voor commissie Welzijn van 5 juli

Beste agenda commissie,

Op 7 juni 2006 heeft het college van B&W op advies van het ambtelijke apparaat de activeringspremie afgeschaft. De SP koos na gedachtewisseling, met onder andere de PvdA, ervoor om geen schriftelijke vragen te stellen. En verzocht de agenda commissie om dit punt te agenderen voor de commissie Welzijn. De fractie van de PvdA stelde ondertussen schriftelijke vragen hierover.

Traditie binnen de raad is dat de fractie die de vragen stelt ook de eventuele agendering voorstelt. Mijn fractie heeft u toch voorgesteld om de activeringspremie te agenderen, in verband met het feit dat mijn fractie nog voor het zomerreces een debat over dit punt wil.

Maar aangezien de vragen van de PvdA nog niet beantwoord zijn, heeft u aangegeven de antwoorden eerst af te willen wachten. Volgens u is er dan meer op papier voor bespreking in commissie.

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren. De raad heeft in de verordening re-integratie o.a. een artikel (artikel 15) opgenomen zodat aan personen uit de doelgroep van de WWB een activeringspremie toegekend kan worden. De activeringspremie is nu opeens en meteen afgeschaft. Naast mijn fractie hebben ook andere fracties zich tegen afschaffing uitgesproken. Het is dan ook belangrijk dat de raad zich snel buigt over dit punt. Behandeling na het zomerreces is volgens de SP te laat.

Wij willen u verzoeken om de activeringspremie alsnog te agenderen voor de vergadering van raadscommissie Welzijn van 5 juli.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP,
Farshad Bashir

P.S.: De SP zou wel tot na het zomerreces willen wachten als het college van B&W het besluit over de activeringspremie opschort tot na de behandeling in de commissie Welzijn.


Einde 1e brief SP.

Deze brief leidde niet tot een standpuntverandering: De afschaffing van de Aktiveringspremie mocht beslist niet aan de orde worden gesteld in de commissie Welzijn...
De SP geeft het niet op en probeert vervolgens een interpellatie aan te vragen voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Op voorhand stuitte dit ook al weer op bezwaren en voorwaarden, want de SP mocht het dan alleen maar hebben over de manier waarop het afgeschaft is, anders werd de interpellatie niet toegestaan. Ik denk dat als bijvoorbeeld de PvdA een interpellatie ergens over zou willen houden, de SP of een andere partij dat niet kon tegenhouden, als zij dat zou willen... Alle dieren zijn gelijk in Orwell's 'animal farm', nietwaar..
De SP hoopte dat als zij het zou hebben over de wijze waarop de Activeringspremie werd afgeschaft, de PvdA dan WEL een interpellatie zou willen toestaan en diende op 12/7/2006 onderstaand verzoek in bij de voorzitter van de gemeenteraad; burgemeester Dales:

Interpellatie

Leeuwarden, 12 juli 2006

Betreft: interpellatie over activeringspremie voor de raadsvergadering van 17 juli

Geachte heer Dales,

Op 7 juni 2006 heeft het college van B&W de activeringspremie afgeschaft. De SP koos na gedachtewisseling, met onder andere de PvdA, ervoor om geen schriftelijke vragen te stellen. En verzocht de agenda commissie om dit punt te agenderen voor de commissie Welzijn. De fractie van de PvdA stelde ondertussen schriftelijke vragen hierover.

Traditie binnen de raad is dat de fractie die de vragen stelt ook de eventuele agendering voorstelt.
Maar aangezien de vragen van de PvdA nog niet beantwoord zijn, heeft de agenda commissie de activeringspremie niet geagendeerd voor de commissie Welzijn.

De raad heeft in de verordening re-integratie o.a. een artikel (artikel 15) opgenomen zodat aan personen uit de doelgroep van de WWB een activeringspremie toegekend kan worden. De activeringspremie is onverwacht en met onmiddellijke ingang afgeschaft. Hierdoor worden belanghebbenden in onzekerheid gebracht. Naast mijn fractie hebben ook andere fracties zich tegen afschaffing uitgesproken. Het is dan ook belangrijk dat de raad zich snel buigt over dit punt. Behandeling na het zomerreces is volgens de SP te laat.

Wij willen graag een interpellatie houden over de activeringspremie in de raadvergadering van 17 juli.

De vragen worden u zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Namens de SP,

Farshad Bashir


Einde brief SP met interpellatieverzoek.

De SP diende tevens t.b.v. de interpellatie onderstaande vragen in bij de raadsvoorzitter:

Vragen in het kader van de interpellatie over de activeringspremie aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid, van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden

Geachte voorzitter,

Bij de interpellatie willen we niet zo zeer inhoudelijk ingaan op de activeringspremie, maar op de manier waarop het afgeschaft is (denk aan ESF-subsidies).

1. Het college van B&W heeft de activeringspremie op 7 juni 2006 onverwacht en met onmiddellijke ingang afgeschaft. Iemand die bijvoorbeeld in augustus van vorig jaar aan het werk is gegaan met het uitzicht op de activeringspremie heeft nu opeens geen recht meer op de premie. Is het niet terecht dat de personen die werkzaam waren onder de oude regeling moeten kunnen blijven rekenen op wat er beloofd is in de oude regeling?

2. Het college van B&W heeft na veel commotie beloofd dit jaar nog met terugwerkende kracht een nieuwe activeringspremie in te willen voeren. Wat was de motivatie van het college tot het stoppen van deze regeling? Wat is de achterliggende gedachte c.q. het beoogde effect?

3. Er wordt dus met terugwerkende kracht een nieuwe regeling ingevoerd. Dan heeft toch de premie voor de mensen die in de tussenperiode aan het werk gaan, de periode vanaf de datum waarop de activeringspremie afgeschaft is totdat de regeling weer met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, “een belonend karakter voor achteraf dan een stimulerend karakter vooraf”?

4. Waarom is niet eerst een nieuwe premie ingevoerd voordat de oude afgeschaft is?

5. De personen uit de doelgroep van de WWB worden op deze manier in onzekerheid gebracht over waar ze op kunnen rekenen. Wordt doordat de activeringspremie – een belofte – onverwacht afgeschaft is geen breuk gedaan aan het vertrouwen van de mensen in de gemeente? Het is toch geen stimulering voor de toekomstige gevallen als de belofte om een premie te krijgen na aan het werk te zijn gegaan niet nagekomen wordt?

6. Heeft het college het besluit om de activeringspremie af te schaffen v˘˘r het inwinnen van het advies bij de Cli‰ntenraad Werk en Inkomen genomen of na het inwinnen van advies? Wat was het advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen? Wat is er met het advies gedaan?

Namens de SP,

Freerk Kalsbeek (fractievoorzitter)
Farshad Bashir


Einde vragen SP i.v.m. aangevraagde interpellatie.

Tevens had de SP de volgende motie klaarliggen om na de interpellatie in stemming te brengen. Niet dat men daarvoor m.i. een meerderheid achter zich had gekregen, maar de motie had in elk geval een uiting kunnen zijn van onvrede over het B. en W. besluit.

MOTIE ACTIVERINGSPREMIE

De gemeenteraad van Leeuwarden in vergadering bijeen op 17 juli 2006, behandelende de interpellatie over de activeringspremie,

Overwegende dat:
- de raad in de verordening re-integratie o.a. een artikel (artikel 15) heeft opgenomen om aan personen uit de doelgroep van de WWB een activeringspremie toe te kunnen kennen;
- het college van B&W de activeringspremie op 7 juni onverwacht en met onmiddellijke ingang heeft afgeschaft;
- het college van B&W dit jaar nog met terugwerkende kracht een nieuwe activeringspremie wil invoeren;
- de personen uit de doelgroep van de WWB op deze manier in onzekerheid worden gebracht over waar ze op kunnen rekenen;
- het geen stimulering is voor de toekomstige gevallen als de belofte om een premie te krijgen na aan het werk te zijn gegaan niet nagekomen wordt;
- de personen uit de doelgroep van de WWB die werkzaam waren onder de oude regeling moeten kunnen rekenen op wat er belooft is;
- er vanaf de datum waarop de activeringspremie afgeschaft is totdat de regeling weer met terugwerkende kracht ingevoerd wordt er 'een belonend karakter voor achteraf is dan een stimulerend karakter vooraf' om aan het werk te gaan,

Draagt het college op
- om onmiddellijk haar besluit van 7 juni 2006 terug te draaien;
- om nieuw beleid met betrekking tot de activeringspremie tijdig voor invoering voor te leggen aan de gemeenteraad,

En gaat over tot de orde van de dag.

Farshad Bashir (SP)


Einde tekst SP-motie die na de interpellatie zou worden ingediend.

Er vond echter geen interpellatie plaats in de Raad door de SP. Onderstaand bericht komt van de lokale SP-website en spreekt m.i. voor zich:

Debat over activeringspremie

Geplaatst op di 18 juli, 2006 15:17 door Farshad Bashir

De Wet Werk en Bijstand is gericht op volledige uitstroom naar betaald werk. Maar de mensen die uit de bijstand komen en iets meer geld binnen krijgen verliezen allerlei rechten, zoals kwijtscheldingen en langdurigheidstoeslagen. De zogenaamde armoedeval. De Tweede Kamer heeft hierop een premie bedacht, de zogenaamde activeringspremie om deze mensen tegemoet te komen. Het college van Leeuwarden heeft de premie echter onverwacht afgeschaft. Wij wilden gisteravond in de gemeenteraad de wethouder ter verantwoording roepen. Maar de PvdA en het CDA stemden tegen het verzoek van de SP om hierover nu te discussieren.

De activeringspremie is op 30 mei 2006 in het college besproken en afgeschaft. Het is pas openbaar gemaakt op 6 juni 2006. Alleen maar om formele redenen want de Cliëntenraad Werk en Inkomen had het college hierover moeten adviseren. De Cliëntenraad Werk en Inkomen heeft zich unaniem uitgesproken tegen het afschaffen van de activeringspremie. Het college heeft verder niets gedaan met het advies.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de activeringspremie onverwacht en met onmiddellijke ingang afgeschaft. Iemand die bijvoorbeeld in augustus van vorig jaar aan het werk is gegaan met het uitzicht op de activeringspremie heeft nu opeens geen recht meer op de premie. Het is niet terecht dat de personen die werkzaam waren onder de oude regeling nu niet kunnen blijven rekenen op wat er beloofd is.

Het college van B&W heeft na veel commotie beloofd dit jaar nog met terugwerkende kracht een nieuwe activeringspremie in te willen voeren. Een toekomstige activeringspremie zal op deze manier geen stimulering voor de doelgroep zijn, want ook die zou wel eens onverwacht afgeschaft kunnen worden. De mensen zullen weinig vertrouwen hebben in de beloftes die gedaan worden.

Het probleem had ook voorkomen kunnen worden door eerst een nieuwe premie in te voeren voordat de oude afgeschaft wordt. De SP wilde dat het college haar besluit van 6 juni 2006 opschortte totdat de nieuwe premie ingevoerd wordt. Maar de PvdA en het CDA wilden pas na de zomervakantie hierover discussieren en stemden tegen het verzoek om nu te discussieren over de manier waarop de premie afgeschaft is.


Einde SP-bericht op hun website.

Alsof er voorkennis aanwezig was, cq. een afspraak was gepland tussen het College en de PvdA, stelde precies op het moment dat het afschaffingsbesluit door B. en W. openbaar werd gemaakt, de PvdA schriftelijke vragen. Zie bijgaande link:

http://home.wanadoo.nl/dbpel/geld/Vragenbrief_PvdA_Afschaffing_Activeringspremie.tif

Als men die vragen bekijkt, dan valt het op dat daarin alleen open deuren worden ingetrapt. M.a.w.: Het zijn flauwekul-vragen en opmerkingen. Zoals: De PvdA vindt het wenselijk dat er nog in 2006 nieuw beleid komt t.a.v. de nu afgeschafte Aktiveringspremie. Welnu, dat wordt gewoon aangekondigd in het verhaal van B. en W. waar in staat dat de Aktiveringspremie komt te vervallen... Zie de link:

http://home.wanadoo.nl/dbpel/geld/Vervallen_van_Activeringspremie_CR_1-6-2006.tif

Ook de meeste vragen die de PvdA stelt, zijn ingetrapte open deuren:
Het antwoord staat al in het B. en W. verhaal. (zie de link hierboven) Maar het staat goed, dit PvdA 'dubbeldunk' spel: Aan de ene kant steun je je wethouder, aan de andere kant stel je voor de schijn en jan publiek wat pseudo-kritische vragen. Bovendien blokkeer je er naar goed gebruik, elke poging van andere partijen mee om de zaak te laten agenderen voor de commissie Welzijn en gebruik je het feit dat je vragen stelde als smoes om een interpellatie te blokkeren: we moeten eerst wachten op de antwoorden, nietwaar... Een mooi een-tweetje tussen College en PvdA-fractie..

Niet toevallig kwamen de antwoorden van B. en W. op de PvdA-vragen inzake de Aktiveringspremie precies 1 dag *na* de laatste raadsvergadering voor het zomerreces van de Raad...
Omdat de vragen van de PvdA nog niet beantwoord waren, weigerde de agendacommissie de kwestie 'Activeringspremie' te agenderen voor de laatste vergadering van de commissie Welzijn voor het zomerreces. En uiteraard zorg je als College in samenspraak met m.n. PvdA en CDA, dat de vragen ook nog niet beantwoord zijn voor de raadsvergadering waarvoor een interpellatie was aangevraagd, opdat de Collegepartijen de interpellatie van de SP kunnen weigeren.

Hieronder de PvdA-vragen die al op 6/6/2006 ingediend werden, dus op de dag dat het embargo van het B. en W. stuk af was... Tevens de antwoorden van B. en W., vastgesteld de dag na de laatste raadszitting voor het zomerreces...

Aanhangsel nr. 134461

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 8 juni 2006 door de fractie van de Partij van de Arbeid inzake de wijziging van de beleidsregels reïntegratie.

Inleiding:

Vragen     Antwoorden

Waarom wordt nu gestopt met de activeringspremie?

Begin 2006 is een start gemaakt met het feitelijk in behandeling nemen van aanvragen van de activeringspremie regulier betaalde (deeltijd) arbeid. Hierbij is een aantal gebreken in de beleidsregels ontdekt die vroegen om een zo spoedig mogelijke wijziging van de beleidregels re‹ntegratie door het laten vervallen van de artikelen die betrekking hebben op de activeringspremie regulier betaalde arbeid. Het continueren van de beleidsregels in deze zou namelijk leiden tot onaanvaardbaar hoge kosten in relatie tot het beperkte effect op de doelstelling om tot een vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden te komen. Zo kent bijvoorbeeld de activeringspremie voortzetting deeltijdarbeid geen begrenzing. Met de oorspronkelijke formulering kan een persoon tot zijn 65ste jaar naast een bijstandsuitkering een premie voortzetting deeltijdarbeid ontvangen. Hier gaat, naast het feit dat het kostbaar is, een weinig stimulerende werking vanuit.

[Op dit antwoord en op diverse andere antwoorden, die gewoon in het B. en W. stuk stonden, zijn wij al eerder ingegaan in onze brief naar de Raad d.d. 26/6/2006.]

De activeringspremie voor jongeren die geplaatst zijn op een JOP-baan of werkstage zijn overigens gehandhaafd.

2. U merkt op in uw onderbouwing, dat er een ongewenste stapeling van stimulerende maatregelen optreedt. Wat is die ongewenste stapeling van stimulerende maatregelen en wat voor effect heeft dit wanneer dit plaatsvindt?

Er vindt stapeling plaats met de inkomstenvrijlatingsfaciliteit die door het College in de beleidsregels reïntegratie zijn opgenomen (25% van de inkomsten uit deeltijdarbeid worden gedurende een periode van 6 maanden niet in mindering gebracht op de uitkering) en met de faciliteiten die de Belastingdienst biedt aan eenoudergezinnen die deeltijdarbeid aanvaarden.

De activeringspremie deeltijdarbeid zou daar nog eens bovenop komen. Dit lijkt niet zinvol. Bovendien is het effect van deze stapeling dat de overstap van deeltijdarbeid naar full-time arbeid financieel onaantrekkelijk is.

3. Wilt u een nieuwe activeringspremie toepassen en komt deze eruit te zien?

Ja, de mogelijkheid die de verordening reïntegratie WWB ons biedt een activeringspremie toe te kennen aan personen uit de doelgroep WWB zullen we blijven benutten om de uitstroom uit de WWB te bevorderen.
In het najaar 2006 krijgt de Gemeenteraad voorstellen voorgelegd naar aanleiding van de herijking van het reïntegratiebeleid. Onderdeel van deze voorstellen is de wijze waarop het instrument activeringspremie zal worden ingezet.

4. Wat is de verwachting van de uitstroom voor de toekomst met betrekking tot dit nieuwe beleid?

Hier kan vooruitlopend op de nieuwe beleidsvoorstellen zoals bij 3. is aangegeven geen antwoord op gegeven worden.

5. Wat zijn de gecalculeerde kosten voor nieuw beleid (kosten/baten)?

Hier kan vooruitlopend op de nieuwe beleidsvoorstellen zoals bij 3. is aangegeven geen antwoord op worden gegeven.

6. Hoe wordt omgegaan met de mensen die nu nog een premie aanvragen?

De aanvragen die tot 8 juli 2006 worden ingediend worden door de sector Sociale Zaken afgehandeld conform de beleidsregels Reïntegratie artikel 7, zoals die tot 8 juni 2006 van kracht waren. Aanvragen die na 8 juli 2006 worden ingediend zullen worden beoordeeld op basis van het nieuwe, nog vast te stellen beleid, dat met terugwerkende kracht vanaf 8 juni 2006 van kracht zal zijn. Gekeken wordt naar de mogelijkheden van een overgangsregeling voor de groep die onder de oude regeling valt en niet meer onder de nieuwe.

7. Kunt u na de zomervakantie de raad hier verder over informeren en inzicht geven in hoe u meent e.e.a. nader uit te werken?

Ja, zie ook de beantwoording bij vraag 3.

Leeuwarden, 18 juli 2006

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.


Einde vragen PvdA plus antwoorden van B. en W. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Ik ben wat uitgebreider dan normaal op dit soort procedures ingegaan, om te laten zien hoe 'democratie' in Leeuwarden werkt:
De ene partij die de ander inhoudelijk belet om ergens op te reageren; de dubbelrol van de PvdA en haar toneelspel voor de buhne en de lafheid van College en collegepartijen als het erom gaat zich te verantwoorden voor een genomen controversieel besluit.

secretaris PEL