PERSBERICHT VERENIGING P.E.L.:
Activeringspremie is vervallen m.i.v. 8 juni 2006
Laatste mogelijkheid: v.m. klanten van Sociale Zaken die nu betaald (deeltijd) werk verrichten ATTENTIE:
Vraag VOOR 8 juli 2006 Activeringspremie aan!!

UPDATE 7/6/2006:
PREMIE VOOR WERKLOZEN STOPT PLOTS


Eigen bericht 6/6/2006: 'Persbericht PEL: Activeringspremie vervallen m.i.v. 8/6/2006.' plus:
UPDATE 7/6/2006: 'Premie voor werklozen stopt plots.'
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 7/6/2006.


EIGEN BERICHT: Leeuwarden, 6/6/2006

Onlangs kreeg de Cliëntenraad Werk en Inkomen een stuk 'onder embargo' waar in stond dat de ambtenaren B. en W. adviseerden om de z.g. 'Activeringspremie' maar af te schaffen want dat zou veel te veel geld kosten. Geschermd werd met 3 miljoen euro per jaar aan kosten, maar gedeeld door de eenmalige premie achteraf van EUR 2054,00 zou dit betekenen dat er per jaar 1460 mensen uit de bijstand doorstromen naar regulier betaalde voltijd- of deeltijdbaantjes? Dat lijkt me toch sterk.
Over de Activeringspremie heeft de gemeente tot voor kort haar kiezen gehouden, totdat het PEL via de Cliëntenraad Werk en Inkomen er afgelopen voorjaar op aandrong eens wat te doen aan voorlichting. Ergens heel dom, want toen werden de ambtenaartjes wakker en stelden snel B&W voor de regeling de nek om te draaien. Anderzijds mochten langzamerhand de mensen die het aanging toch ook wel eens weten waar ze recht op hadden, vonden we indertijd.

Natuurlijk mocht aanvankelijk van de ambtenaren niemand weten dat de regeling er aan ging, en dus kwam er een 'embargo' op het stuk van de ambtenaren zoals de Cliëntenraad dat voor haar vergadering op 1/6/2006 kreeg.
Helaas voor hen waren ze echter even vergeten dat de vergadering van de Cliëntenraad met de sectoren Sociale Zaken en Werk en Inkomen openbaar is, zodat aanvankelijk het onderwerp in de openbaarheid werd behandeld. Jammer genoeg vroeg iemand of het embargo er nu af was, nu het stuk in het openbaar werd behandeld, waarop de onafhankelijke voorzitster van het Overlegorgaan, gedienstig als altijd om vooral de (hierdoor wakker geworden) ambtenaren terwille te zijn, onmiddellijk de publieke tribune wilde ontruimen en verklaarde dat de vergadering 'besloten' was...
Maar helaas: Op de tribune zat ook een raadslid en tijdens de behandeling voorzover openbaar, had hij genoeg gehoord...

Concreet gaat het nu om het volgende: De regels voor de Activeringspremie staan in de Beleidsregels Reïntegratie

Na aandringen van onze kant op het geven van enige voorlichting ontstond bijgaand overzichtje, maar of dit nu daadwerkelijk een foldertje werd of dat men dan volstaat om uitsluitend de leden van de Cliëntenraad dit toe te sturen, daarmee de suggestie wekkend dat er een heus foldertje is, is lastig uit te maken, zonder eerst bij diverse soosklanten navraag te doen.

Nu ligt er dus het inmiddels per 6/6/2006 door B. en W. genomen besluit om de Activeringspremie af te schaffen en wel met onmiddellijke ingang per 8/6/2006. Zie voor de details bijgaande link. Concreet gaat het om afschaffing van artikel 7.1.1. t.m. 7.1/7 plus artikel 7.1.10 van de Beleidsregels Reïntegratie. Alleen de eenmalige premies voor jongeren, die overigens stukken lager waren, blijven gehandhaafd.

Een aantal punten in het verhaal zijn aantoonbare onzin. Een voorbeeld: Gesproken wordt over een ongewenste stapeling van stimulerende maatregelen (inkomstenvrijlating in geval van deeltijdarbeid, vrijlatingsregeling deeltijd van de Belastingdienst).
Ten eerste komt bij deeltijdarbeid eerst de tijdelijke vrijlating voor 25 procent van de eigen inkomsten en deze stopt na een half jaar. Na 1 jaar volgt dan de Activeringspremie. Hoezo, stapeling? De regelingen volgen elkaar op in de tijd en waren mede bedoeld ter bestrijding van de armoedeval en opdat men ook na het eerste half jaar nog iets overhoudt van zijn zelfverdiende geld en niet ALLES wordt gekort! Maar dat gunt de almachtige en oh zo sociale PvdA blijkens onze informatie, deeltijdwerkers niet.
Verder heeft er nimmer een 'vrijlatingsregeling deeltijd' bestaan bij de Belastingdienst, wel een zogenoemde Toetrederskorting, waarbij een extra heffingskorting werd gegeven aan personen die weer na langdurige werkloosheid, de arbeidsmarkt opgingen. Deze regeling was er echter maar kort en werd volgens de geraadpleegde Belastingdienst, al per 1/1/2003 weer afgeschaft.

Qua voorgeschiedenis komt het oorspronkelijke voorstel weg bij drie organisaties, samenwerkend in vereniging De Horzel, namelijk PEL, BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand. Zie brief van 21/6/2004 aan de gemeenteraad en dan met name onder voorstel B.

Tenslotte: Terwille van iedereen die dit leest en meent dat hij of zij recht heeft op de Activeringspremie en ter vervanging van de voorlichting die de gemeente Leeuwarden kennelijk weigert te geven aan haar klanten:

PERSBERICHT VERENIGING P.E.L.

Activeringspremie is vervallen m.i.v. 8 juni 2006

In de Beleidsregels reïntegratie was indertijd op voorstel van met name vereniging P.E.L., stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand een regeling opgenomen die ervoor zorgde dat als men uit de bijstand kwam en laagbetaald werk aanvaardde, men minder last had van de armoedeval (het vervallen van b.v. kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen) en dat werken toch nog wat loonde.
Bij deeltijdwerk waarbij de inkomsten vanuit de bijstand worden aangevuld tot het voor diegene geldend ‘sociaal minimum’ betekent dit normaliter dat men geen cent beter wordt van dat werk. Dat verschijnsel treedt dan op na het eerste half jaar waarbij men 25% van de bijverdiensten mag houden met een maximum van EUR 166,=/mnd. Daarna loont deeltijdwerk waarbij het loon door de bijstand wordt aangevuld, echter totaal niet. Met name erg sneu voor die mensen die gedeeltelijk afgekeurd zijn en gewoon niet meer uren per week *kunnen* werken.

Wij waren en zijn van mening, dat als je wilt stimuleren dat mensen uit de bijstand aan het werk gaan, de beste motivering nog altijd is, dat je daar financieel ook wat beter van wordt! Dat wordt nu door het College de nek omgedraaid en ondanks hun mooie verhalen gaat het gewoon om een ordinaire bezuinigingsmaatregel waarbij de zogenaamde kosten die er aan zaten te komen op geen enkele wijze zijn onderbouwd.

Ons is inmiddels gebleken dat aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen, die rechthebbenden er op wilde wijzen dat zij nog tot 8 juli 2006 (1 maand) Activeringspremie konden aanvragen, publicatie van hun bericht hierover werd geweigerd in het Info-Bulletin van Sociale Zaken, bestemd voor de soos-klanten.
Kennelijk moet er maar niet te veel ruchtbaarheid worden gegeven aan de feiten. En ten aanzien van die raadsleden die geloven dat komend najaar een veel, veel betere soortgelijke regeling door het College gepresenteerd zal worden, omdat zij dat wensen te geloven: Zou dat varken waarop Dick Trom was gezeten met die stok in de hand met daaraan dat eind worst uiteindelijk nog iets te vreten hebben gekregen?

Kortom: B&W hebben het besluit genomen om de activeringspremie te laten vervallen per 8 juni 2006.
Wanneer u in de periode 01-01-2005 tot 08-06-2006 aan de voorwaarden heeft voldaan om in aanmerking te komen voor een activeringspremie, kunt u de activeringspremie nog tot 8 juli a.s. aanvragen.

In de volgende drie situaties komt u wellicht in aanmerking voor de activeringspremie:
U heeft een reguliere (deeltijd)baan gevonden, en u bent daar inmiddels 12 maanden aan het werk, en u had hiervoor minimaal 12 maanden een uitkering uit de Wwb, Abw, IOAW of IOAZ.
U bent jonger dan 23 jaar en hebt 3 maanden aaneengesloten op een Jongeren Ontwikkelings- en ervaringsplaats gewerkt.
U bent jonger dan 23 jaar en u hebt 6 maanden aaneengesloten een werkstage gevolgd.

Nadere informatie over dit persbericht: kantoor vereniging P.E.L. op werkdagen van 14.00-18.00 uur telefoon: 058-2671636

Leeuwarden, 6/6/2006


UPDATE 7/6/2006

De Leeuwarder Courant kwam gelukkig al de dag na ons persbericht met het nieuws naar buiten, zodat de oplettende krantenlezer ook wist wat er aan de hand was. Want ons persbericht (ook de SP kwam daarna nog met een oproep om nog snel activeringspremie aan te vragen) alleen op onze website bereikt alleen diegenen die daar geregeld even kijken. Inmiddels heeft de SP behandeling van het voorstel aangevraagd in de commissie Welzijn van 5 juli a.s. en hebben diverse politieke partijen vragen aan B. en W. gesteld. De Leeuwarder Courant berichtte op woensdag 7 juni 2006:

PREMIE VOOR WERKLOZEN STOPT PLOTS

LEEUWARDEN - De activeringspremie voor werklozen in Leeuwarden vervalt over een maand. De regeling, bedoeld voor mensen die uit de bijstand of gesubsidieerde arbeid regulier werk vinden, hapert en is te duur. Bovendien schiet de premie haar doel voorbij: werklozen stimuleren betaald werk te vinden. De gemeente verwacht nog zo'n duizend aanvragen, wat zeker EUR 1,5 miljoen gaat kosten.

[Eerst heette het: Drie miljoen op jaarbasis... Anderhalf miljoen betekent 1,5 miljoen gedeeld door de premie van EUR 2054 is 730 aanvragers. De eerste aanvragers kunnen in theorie diegenen zijn die op 1 januari 2006 1 jaar uit de bijstand waren als gevolg van het vinden van regulier werk per 1 januari 2005. Men kan pas aanvragen als men 1 jaar regulier werk heeft verricht. De regeling was in de Beleidsregels Reïntegratie opgenomen vanaf 1 januari 2005.
Een uitstroom van 730 mensen uit de bijstand in 1 jaar? Was het maar waar, zou je zeggen. Dat de regeling niemand stimuleerde om werk te zoeken, klopt precies: De gemeente gaf gewoon nooit ruchtbaarheid aan de regeling totdat het PEL afgelopen voorjaar aandrong op het geven van enige voorlichting... Toen werden de ambtenaren wakker: Oh jee, dit gaat centjes kosten...
Snel de nek omdraaien die regeling. Uiteraard had men vanaf 1 januari 2005 actief voorlichting moeten geven: U heeft na 1 jaar regelier (deeltijd)werk recht op een premie. Dat betekent bij deeltijdwerk waarbij men nog aanvullende bijstand nodig heeft, dat men niet voor noppes werkt omdat men alles weer bij de soos mag inleveren.
Als er iets demotiverend werkt, is dat het feit, dat als het eerste half jaar om is en de regeling vervallen is, dat men 25 procent van de eigen inkomsten mag houden tot een maximum van 166 euro/mnd, men alle zelf verdiende inkomsten uit werk gewoon kwijt is en hier dus niets mee opschiet! Men kan zo zijn vermoedens hebben over waarom de nieuwe PvdA-wethouder Marco Florijn akkoord is met het afschaffen van de door zijn voorganger, VVD-wethouder Van Mourik ingevoerde regeling.
Allereerst doet het het altijd goed om te demonstreren dat je geen 'watje' bent en als nieuwe wethouder niet terugschrikt voor inpopulaire maatregelen. Nieuwe hondjes in de buurt zetten ook altijd meteen hun geurvlag uit...
Maar dit is maar bijzaak: Mijn vermoeden is, dat het er om gaat, die activeringspremie voortaan aan werkgevers te geven en wellicht een kleine bonus aan werknemers die dan moeten 'werken met behoud van uitkering'. Dat is namelijk de nieuwe PvdA-lijn van Wouter Bos. Uiteraard wordt het woord 'werken met behoud van uitkering' angstvallig vermeden. Het Wouter Bos plan houdt in dat de overheid een deel van de salariskosten gaat betalen en dat doet de overheid uiteraard als iemand ergens werkt 'met behoud van uitkering'. Verder wordt gesproken over een 'werkbonus tot 500 euro per maand' voor de werknemer.
Dat laatste wijst er op dat van loon geen sprake is.
Nu was Marco Florijn als raadslid ook al voor 'werken met behoud van uitkering' en sprak wel over het aanvullen van de bijstand, daarbij weigerend om in te zien dat een bijstandsuitkering aanvullen tot het minimumloon, iets anders is dan het minimumloon betalen en een arbeidsovereenkomst geven! Als je een bijstandsuitkering gaat aanvullen bij 'werken met behoud van uitkering' zit je nog steeds in de bijstand en heeft de gemeente greep op je en macht over je. Wellicht is ook dat een nevendoel. Kortom: Mijn vermoeden is, dat die activeringspremie van de werknemers wordt afgepakt om die deels (uiteraard wordt er ook op bezuinigd) vervolgens aan de werkgevers te geven als 'smeergeld' om toch vooral wat mensen in de bijstand aan het werk te zetten...]

Jaarlijks kost de premie Leeuwarden in totaal zo'n EUR 3 miljoen en dat geld is beter te besteden, vindt wethouder Marco Florijn.

[Dus niet bezuinigen, maar het geld beter besteden? Dan is kennelijk die drie miljoen per jaar niet zo'n probleem i.t.t. wat het afschaffingsvoorstel hierover beweerde?]

De gemeente wil meer dan voorheen haar aandacht richten op het terugdringen van de werkloosheid in de stad. Die is relatief hoog. alleen al wat het aantal bijstandsgerechtigden betreft (meer dan 4300) steekt de Friese hoofdstad negatief af bij andere steden en gemeenten.

De premie bedraagt ruim EUR 2000 per geval. De regeling bestaat sinds begin vorig jaar, maar pas sinds dit jaar worden de aanvragen in behandeling genomen. Daardoor zijn nu pas de gebreken aan het licht gekomen.

[Wat zij gebreken vinden, waren het niet: Binnen het kader van de wet werd de onrechtvaardigheid verzacht van: De armoedeval bij aanvaarding van laagbetaalde voltijdarbeid en werd bij deeltijdarbeid nog iets gedaan aan het principe dat werken moet lonen. Bovendien is de beste stimulans voor het zoeken en aanvaarden van betaald werk nog altijd, dat je daar financieel ook wat beter van wordt! Maar dat mag niet meer van de PvdA-wethouder. Het echte gebrek was een gebrek aan voorlichting.]

Zo blijkt dat de regeling achteraf degenen die werk vonden beloont, maar dat er geen sprake is van een stimulans voor de bijstandsgerechtigden om werk te zoeken.

[Zoals gezegd: Omdat dat niemand ooit werd verteld! M.i. omdat ambtenaren de boel weer eens doelbewust getraineerd hebben omdat ZIJ de regeling niet zagen zitten. De regeling was een bedenksel van de sector Sociale Zaken en m.i. een doorn in het oog van de sector Werk en Inkomen en het is laatstgenoemde sector van de afdeling Welzijn, die met het afschaffingsvoorstel kwam.]

Ook kent de premie geen beperkingen voor degenen die in deeltijd werken. Ze kunnen dat tot hun 65ste blijven doen, met daarnaast een uitkering, en dan nog een premie krijgen.

[Hier spreekt 'das gesundes Volksempfinden' altijd een sterk punt van de LC, vooral ruim 60 jaar geleden... Lekker het ambtelijke stuk overkalken en daar de eigen mening wat mee vermengen. De suggestie wordt gewekt dat deze 'profiteurs' zowel een uitkering krijgen met daarbovenop loon en daar weer boven op ook nog een premie: Zij beuren drie maal...
Dat doen ze ook, maar het gaat een tikje anders: Het loon wordt aangevuld tot het voor die persoom geldende bijstandsniveau. Hij/zij krijgt per saldo niet meer dan bijstandsniveau...
M.a.w.: Werken loont niet. Na 1 jaar krijgt hij eenmalig een Activeringspremie van EUR 2048 en het jaar daarop moet opnieuw bekeken worden of hij/zij opnieuw Activeringspremie krijgt. Zo ja, dan is dat geen 2054 euro, maar een bedrag naar rato van het aantal per week gewerkte uren. Dat aantal uren moet minimaal 15/week zijn. Maar ik begrijp dat de LC het een schande vindt dat deze mensen niet hun hele zelfverdiende geld tot hun 65e bij de soos inleveren. Zoals eerder betoogd, faalt ook de achterliggende suggestie dat mensen zo lekker blijven hangen in deeltijdwerk:
De premie uitgesmeerd over 12 maanden is 2054/12 in het eerste jaar en het aantal uren verhogen tot 38/week levert gewoon een stuk meer op. Die prikkel is er dus nog steeds, maar dan moet dat werk of nog een deeltijdbaantje er wel zijn en ten tweede moet men dat ook kunnen. Diverse mensen met deeltijdwerk zijn gedeeltelijk afgekeurd en voor hen is meer uren draaien geen optie. Maar zij mogen nu ook tot hun 65e voor nop gaan werken...]

De regeling blijft tot 8 juli van kracht. Degenen die in de periode januari 2005 tot nu werk hebben gevonden en menen recht te hebben op de premie kunnen die nog aanvragen. Leeuwarden wil later dit jaar met een nieuw pakket maatregelen komen om werklozen weer aan het werk te helpen.

[Dat zou volgens het ambtelijke stuk dan komende herfst moeten gebeuren.]

Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden “PEL” is niet te spreken over beëindiging van de premieregeling: "Het gaat gewoon om een ordinaire bezuinigingsmaatregel waarbij de zogenaamde kosten die er aan zaten te komen op geen enkele wijze zijn onderbouwd."

Ook de politieke partijen schrikken van de stopzetting. De PvdA wil nadere uitleg, net als PAL/GroenLinks. Die partij vindt het jammer dat de premie nu ineens verdwijnt.
"Wij vinden het onjuist om eerst het kind met veel badwater weg te gooien en dan later in het jaar maar eens te kijken of het anders kan. Dat vinden wij geen goed besluit", aldus Jan Atze Nicolai.

De SP is faliekant tegen de afschaffing. Ze gelooft in de werking van de premie als stimulans voor werklozen om weer aan het werk te gaan.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].