OPWAARTSE DRUK
UITGAVE VAN VERENIGING PEL, COMITÉ VROUWEN EN DE BIJSTAND EN
STICHTING BLUT
NUMMER 4 MEI 2006


OPWAARTSE DRUK

UITGAVE VAN VERENIGING PEL, COMITÉ VROUWEN EN DE BIJSTAND EN STICHTING BLUT NUMMER 4 MEI 2006Uit een onlangs verschenen verslag van de Sociale Zekerheidskamer over 2004 blijkt dat de afhandeling van bezwaarschriften door de afdeling Sociale Zaken nog steeds veel te lang duurt. Dat is natuurlijk uiterst vervelend wanneer het een korting op een uitkering betreft. Hieronder schetsen we kort wat u in een dergelijk geval het beste kunt doen.

Hoe lang heeft de gemeente om een beslissing te nemen op mijn bezwaarschrift?

De gemeente heeft 10 weken om een beslissing te nemen op een bezwaarschrift. Haalt ze die termijn niet dan moet ze u dat schriftelijk mededelen. Ze heeft het recht die termijn van 10 weken één keer met 4 weken te verlengen. Lukt het haar niet om binnen die nieuwe termijn een besluit te nemen, dan moet zij u daarvan opnieuw schriftelijk mededeling doen. Ze moet u dan toestemming vragen de termijn nog eens te verlengen. U hoeft daar niet mee akkoord te gaan (art. 7:10 AWB).

Houdt die termijnen goed in de gaten! Zoals gezegd, de gemeente Leeuwarden heeft er een handje van ze te overschrijden.
Bij de afdeling Sociale Zaken is dat dus zelfs schering en inslag. Daar is het een regelrecht mirakel wanneer ze er in slagen een zaak binnen de termijn af te handelen.

Wanneer die 14 weken verstreken zijn, kunt u naar de rechter stappen. De rechter dwingt de gemeente dan een uitspraak te doen. De gemeente wordt in een dergelijk geval veroordeeld tot betaling van uw proceskosten.
Overigens kunt u ook de kosten die u tijdens de bezwaarprocedure heeft gemaakt vergoed krijgen. U moet B&W verzoeken de kosten te vergoeden vóórdat zij een beslissing genomen heeft op uw bezwaarschrift. Ze is daar uitsluitend toe gehouden wanneer u in het gelijk wordt gesteld en de bestreden beslissing onrechtmatig was. Een beslissing op dat verzoek wordt u tegelijk met de beslissing op het bewaarschrift toegestuurd.


Voorlopige voorziening

Wanneer je de behandeling van je aanvraag, het besluit op jouw bezwaarschrift of het besluit op het (hoger) beroep niet kunt afwachten, kun je de sociale dienst dan verzoeken om je een voorschot te verstrekken. Wordt je verzoek om een voorschot afgewezen, dan zijn er drie mogelijkheden om een spoedvoorziening aan te vragen:
bij de Voorzitter van Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland;
bij de President van de Rechtbank;
bij de President van de Centrale Raad van Beroep.

Voorlopige voorziening bij GS
Je kunt een voorziening aanvragen bij de voorzitter van GS, zolang er nog geen beslissing op de aanvraag is genomen en de sociale dienst het verzoek om een voorschot heeft afgewezen.
De beslistermijn op de aanvraag mag dan nog niet zijn verstreken.
Heb je een aanvraag voor de IOAW of de IOAZ uitkering ingediend, dan is een voorlopige voorziening bij GS niet mogelijk. Je richt het verzoek aanvraag voor een voorlopige voorziening aan:
de Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Friesland.

Voorlopige voorziening bij de President van de rechtbank of van de centrale Raad van Beroep (CRvB)

Als er al wel een beslissing op je aanvraag is genomen of de beslistermijn is daarvoor verstreken, kun je een voorlopige voorziening bij de President van de Rechtbank aanvragen, mits je een bezwaarschrift hebt ingediend bij Burgemeester en Wethouders, of een beroepschrift tegen het bezwaarschrift ingediend hebt bij de Rechtbank.
Als je een hoger beroepschrift ingediend hebt bij de Centrale Raad van Beroep kan je een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Centrale Raad van Beroep. Voor een voorziening bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep moet je griffiegeld betalen. Als de voorlopige voorziening wordt toegekend is de gemeente verplicht dat bedrag aan je terug te betalen. De voorziening bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep geldt ook voor mensen die een IOAW of IOAZ uitkering hebben aangevraagd.
Als GS, de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep beslist dat je direct geld nodig hebt, verstrekt de sociale dienst je een voorschot. Dat betekent overigens niet dat er een positieve beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift is of wordt genomen.
Als uiteindelijk op het bezwaarschrift wordt beslist dat je recht hebt op een uitkering, dan wordt het bedrag dat je aan voorschotten hebt ontvangen met de uitkering verrekend. Wordt je aanvraag of bezwaarschrift uiteindelijk afgewezen, dan moet je de betaalde voorschotten terugbetalen aan de sociale dienst.


VOORBEELDBRIEF: VOORLOPIGE VOORZIENING

 
Aan College van Gedeputeerde   of         of
Staten              Rechtbank      Centrale Raad van Beroep 
Postbus 20120          Postbus 1702    Postbus 16002 
8900 HM Leeuwarden        8901 CA Leeuwarden 3500 DA Utrecht

Geachte mevrouw/mijnheer,

........................................ (uw naam en voorletters),

wonende op het adres .............................................

........................................ (uw adres en woonplaats),

heeft sinds .............. (datum) geen middelen van bestaan meer.

De reden daarvan is dat ..........................................

..................................................................

...................... (reden waarom u geen inkomsten meer heeft).

Bij Sociale Zaken heb ik d.d. .......... (datum) een aanvraag voor een uitkering ingediend. (of: Bij het College van burgemeester en wethouders heb ik een bezwaarschrift ingediend op ....... (datum).)

Tot op heden heb ik echter nog geen beslissing mogen ontvangen. Ik zit momenteel in dringende geldnood.

Daarom verzoek ik u mij een voorlopige voorziening toe te kennen, waardoor ik in mijn levensonderhoud kan voorzien.

Hoogachtend,

............ (handtekening)


Leeuwarden op slot voor mensen zonder betaald werk

Stad wil mensen met een uitkering weren!

We hebben een nieuw College van B&W van PvdA/CDA en PAL-GL en meteen heet het al:
"Onderzocht wordt of het effectief en haalbaar is alleen aan mensen die met de gemeente Leeuwarden een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven."

Het College wil mensen zonder betaald werk buiten de stad te houden. Want dan hoef je ze ook geen uitkering te betalen toch? Omdat het Rijk de stad plotseling veel minder bijstandsgeld gaf, heeft Leeuwarden hierop nu forse tekorten… Afgezien van het feit dat bijvoorbeeld uitkeringen als WW, WAO, de nieuwe WIA en de WAJONG, helemaal niet door de gemeente worden betaald:
Het principe van de vrije vestiging wordt hiermee geweld aangedaan en ten tweede wordt mensen zo in feite het recht onthouden om in de stad werk te zoeken.
Want je vindt makkelijker werk in een stad als je daar al woont en wat de weg weet in 'de circuits' dan dat je van elders alleen af moet gaan op papieren advertenties.
Het is duidelijk, dat de sociale praatjes waarmee met name de PvdA de raadsverkiezingen in ging, weer grove leugens waren en dat mensen die met name PvdA en PAL/GroenLinks stemden mede op grond daarvan, zich weer voor de zoveelste keer hebben laten belazeren. Sommig stemvee leert het nooit: Een varken is intelligenter...

Het is ook duidelijk, dat er stap voor stap sprake is van 'uitburgering' van mensen met een uitkering; een sluipend proces van uitsluiting uit deze maatschappij, wat gevaarlijker wordt naarmate dit ernstiger vormen aanneemt.

De heer Stoker van de ChristenUnie schreef op zijn website: "Het concept collegeprogram is klaar. Het doet mij tenminste bij 1 onderdeel vertwijfeld de vraag stellen of het soms Leefbaar Rotterdam is dat hier de verkiezingen won. En dat is vanwege het minimabeleid als daar wordt gesteld: onderzocht wordt of het effectief en haalbaar is alleen maar mensen die met de gemeente Leeuwarden een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven".

Hij vond ook dat de stand van de gemeentelijke kas niet bepalend is voor de keuzevrijheid van mensen om zich ergens te vestigen.

De centen lijken inderdaad bepalend te zijn voor de vraag of mensen hier in Leeuwarden mogen wonen, maar ook als die kas helemaal geen tekorten vertoont, zien sommigen nog graag dat mensen met een uitkering geweerd worden:

Het is ook volkshuisvestingsbeleid: Sloop de huizen van de armeren en zorg dat je vooral dure huizen bouwt, dan werk je degenen met een uitkering die hier al in de stad woonden en soms gewoon zelfs zijn geboren (het zou niet moeten mogen toch?!) de stad wel uit. Samen met het voornemen om degenen die hier nog niet wonen te weren, kom je een mooi eind in de richting...

Kortom: Het gaat er om dat geld kennelijk belangrijker is dan mensen, maar het gaat om meer: In breder verband gezien is dit nieuwe idee een onderdeel van een repressieve en kwaadaardige bevolkingspolitiek: De armen zijn de vijand!
De geest van de pimplisten waait nu ook door PvdA, CDA en PAL/GroenLinks en met name die laatste club is hard afgezakt nu ze als collegepartij kennelijk met dit idee instemden en een van de redacteuren van de Leeuwarder Courant vroeg zich af: 'Zijn arme mensen niet meer vrij?'

Het gaat niet alleen om geld maar ook om het bestrijden van mensen die in hun ogen per definitie niet deugen, omdat ze afhankelijk zijn van een uitkering. Want zij en niemand anders zorgen voor 'verpaupering in de wijken'. Een gevaarlijke gedachtengang.

De LC schreef o.a.: "Toch zou Leeuwarden met de maatregel de verkeerde weg in slaan. Het weren van arme mensen door eisen te stellen waar ze zeker niet aan kunnen voldoen is discriminerend. De hoofdstad heeft als grootste gemeente een voorbeeldfunctie voor de rest van de Friese gemeenten. Als die allemaal hetzelfde zouden doen, zijn arme burgers in hun vrijheid ernstig beperkt."

en: "In plaats van zich achter de stadswallen terug te trekken met een eigen hard regime kan Leeuwarden beter de andere gemeenten mobiliseren om samen de zwarte piet terug te spelen naar Den Haag. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor inkomenspolitiek, ook voor die van de arme Nederlanders. Gemeenten horen ze onvoorwaardelijk te huisvesten op kosten van Den Haag. Dit voorkomt lokale willekeur en fundamentale ongelijkheid."

En zo is het maar net. Iedereen heeft het recht om in Leeuwarden te wonen! Het PEL zal zich in elk geval verzetten met alle wettige middelen tegen deze voornemens om mensen met een uitkering nog verder in de hoek te drukken!

Secretaris PEL


De gemeente kan de armoede niet voorkomen.

De kas moet kloppen zo redeneren de ambtenaren. Onder de knellende banden van de Wet Werk en Bijstand zijn er horden ambtenaren die menen dat er kansen zijn. Waarschijnlijk bedoelen ze: de kas kloppend te krijgen en te houden. Wie zo redeneert gaat aan de mensen met een uitkering voorbij. Want door de Wet Werk en bijstand is de toegang tot de voorzieningen sterk beperkt. De ‘witgoed regeling’ is bijvoorbeeld vervallen. De gemeente mag groepen mensen waarvan bekend is dat ze niet rond kunnen komen, niet meer zelf benaderen. (Dat was de categoriale bijzondere bijstand) Een wethouder in het westen van het land zei het zo: wie nog bijzondere bijstand wil hebben moet dat zelf aanvragen.
Reken maar dat diegene met de billen bloot moet. En dat levert een enorme bureaucratie op. Van elke euro die aan de bijzondere bijstand wordt uitgegeven gaat al 30 cent naar het afhandelen van de aanvraag.
De stress waarin de mensen nu moeten leven maakt hun lam.
Ze hebben de hele dag nodig om te overleven. Iets wat Blut ook kent: een aantal van onze informanten zegt wegens de financiële problemen het de hele dag druk te hebben om het één te voorkomen en het ander te vermijden in het kader van de bijstandswet. Laat staan dat je nog fut hebt om werk te zoeken dat er niet is. Waar alle ambtenaren wel vanuit gaan, want werk moet! Onzin. Deze ambtenaren zijn door cursussen gehersenspoeld om de juiste antwoorden op de vragen van de cliënt te stellen. “Het gaat er niet om wat je niet kunt, maar om wat je kunt.”
De bal wordt telkens naar de cliënt terug gespeeld. Het resultaat is dus dat er veel geld niet bij de mensen komen die het nodig hebben, ook in Leeuwarden. De kas wordt dus kloppend gemaakt ten koste van degenen die het ‘t hardst nodig hebben.

Een rare boel, die aanvullende verzekering.
Tegenwoordig is iedereen verplicht verzekerd. De meesten van ons betalen te veel en krijgen er minder voor terug dan ooit. Daarboven is er een aanvullende verzekering. De gemeente Leeuwarden heeft er een afgesloten met De Friesland onder de naam AV Frieso. Vóór de verandering kon je de rekeningen opsturen naar de verzekering, die ze dan betaalde. Tegenwoordig gaat dat anders, je moet eerst de rekening voorschieten en dan krijg je het geld terug. Het kan nog een beetje anders, als je naar de balie van de Friesland gaat en aantoont wat voor kosten je hebt gehad, dan storten ze het op je rekening. Maar als je daar al € 300 rood staat en je moet € 700 betalen dan kun je de specialist maar € 400 betalen. Dan zit je zelf dikker in de schuld dan ervoor. De gemeente heeft in dit geval bijzonder slecht onderhandeld.
Ze hadden er een ander soort polis van moeten maken, eentje waarbij de verzekering gewoon betaalt. De gemeente brengt op deze manier zijn eigen cliënten in gevaar. Want veel cliënten zitten al in de rode cijfers. Dit slechte resultaat is anders dan misschien anders dan rechtens, geen voorliggende voorziening meer. De gemeente mag zijn burgers niet verder over de rand van de afgrond duwen. Terug naar de onderhandelingstafel en beter onderhandelen aub.

Sport.
Armoede mag nooit betekenen dat kinderen zich niet kunnen ontplooien. Ze moeten op sport kunnen. Ze moeten op gitaarles of dammen, of noem maar wat, kunnen. Ze moeten een eigen computer hebben om hun huiswerk te maken, als ze op de middelbare school zitten. Zeven jaar geleden werd het schoolzwemmen in Leeuwarden afgeschaft. De maatschappij eist veel van mensen en kinderen, maar door het afknijpbeleid wordt er nooit wat geld bijgelegd. Wij vinden dat de gemeente dan het geld er maar bij moet leggen. Want anders kunnen we over een generatie een ontwrichte maatschappij verwachten. Iedereen die vooruit wil komen moet dat ook kunnen. Via school of buiten school, dat is om het even.

Computers.
Tachtig procent van de brieven aan de Cliëntenraad wordt met de hand geschreven. Het voorstel van De Horzel om de minima aan een computer te helpen, werd door B&W genegeerd. Via de digitale trapveldjes zijn slechts hier en daar computers in bruikleen gegeven aan enige door de gemeente uitverkorenen. Ondanks de woorden van het College, dat dit project naar wens is verlopen, blijken veel minima nog steeds geen computer te hebben, laat staan internet. En het info-bulletin van de soos maar verwijzen naar websites… Volgende keer beter aub.

Jan Post BLUT


COLOFON OPWAARTSE DRUK

Uitgave blad: Vereniging De Horzel, samenwerkingsverband van vereniging P.E.L., stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand.
Redactieadres: Postbus 2602 8901 AC Leeuwarden.

Dit blad op internet: http://home.wanadoo.nl/verpel of: http://verenigingpel.nl

Komitee Vrouwen en Bijstand: 06 33933576
Stichting BLUT: 058 2672513
Vereniging P.E.L.: 058 2671636 of e mail:
verpel@wanadoo.nl

Spreekuren PEL: Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, reïntegratietrajecten WWB en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied van HUREN (ook van kamers), het zoeken van een woning, huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke belastingen, kwijtscheldingen enz.


Klachtenspreekuur PEL, iedere werkdag van 14.00 18.00 uur telefonisch of op afspraak.

Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. U heeft het blaadje ergens gezien en wilt ook een exemplaar? Bel dan een van bovenstaande telefoonnummers.Einde tekst blad Opwaartse Druk nummer 4.