Commentaar PEL op Collegeprogramma 2006-2010 onderdeel Werk en Inkomen


Bijgaand commentaar is op 22/5/2006 verzonden naar alle raadsleden.
Klik op deze link voor ons commentaar over het onderdeel 'wonen'.

Commentaar PEL op concept Collegeprogramma 2006-2010 onderdeel Werk en Inkomen

Dat het college inzet op een verruiming van het werk voor bijstandsgerechtigden mag als vanzelfsprekend beschouwd worden. Het succes is natuurlijk voor 90% afhankelijk van de economische conjunctuur, m.a.w. van factoren die het College niet in de hand heeft. Mocht de huidige opleving doorzetten, dan is een daling van 500 over 4 jaar niet over-ambitieus en aangenaam realistisch.
- Het voornemen om binnen gemeentelijke aanbestedingen een deel van de aanneemsom te bestemmen voor werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden wordt door ons van harte ondersteund.
- Dat er sterker ingezet gaat worden op scholing van uitkeringsgerechtigden wordt door ons toegejuicht. Eén van de voornaamste redenen voor het falen van reïntegratie gedurende de afgelopen jaren was het ontbreken van scholingsmogelijkheden tijdens reïntegratietrajecten.
In de behoefte op zo kort mogelijke termijn te scoren zetten RIB’s en Sociale Zaken in op korte trajecten die amper scholingsmogelijkheden bevatten. Met name mensen die al langere tijd werkloos zijn, zijn echter sterk afhankelijk van scholingsmogelijkheden. Uiteraard is het afwachten in hoeverre dit voornemen ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

- T.a.v het handhavingsbeleid: aanscherpingen qua inhoud en uitvoering zijn volstrekt onnodig. De rechtspositie van bijstandsgerechtigden is – vergeleken met die van andere burgers – toch al dramatisch slecht. Waarom dat aangescherpt zou moeten worden is ons een raadsel. Overigens dient aanscherping ook geen rationeel doel. Het is voornamelijk bedoeld om beleidsmakers de gelegenheid te geven zich te profileren over de rug van degenen die zich slecht kunnen verweren. Vanzelfsprekend zullen wij ons verzetten tegen iedere aanscherping van het huidige beleid.

Dan het meest controversiële deel van het programma: de wens van het college te onderzoeken of Leeuwarden dichtgegooid kan worden voor mensen die een uitkering hebben.
Overbodig te zeggen dat wij hier op tegen zijn. Zo langzamerhand begint het er op te lijken dat mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, inmiddels nergens meer welkom zijn. Het begon in Rotterdam, nu dus Leeuwarden en in de toekomst wellicht een kleine plattelandsgemeente die mensen met een uitkering liever ziet gaan dan komen. In de praktijk betekent dit beleidsvoornemen dat aan bepaalde burgers op grond van hun sociale positie en/of inkomen minder rechten toegekend worden dan aan andere burgers. Even los van de juridische (on)mogelijkheden lijkt dit ons in moreel opzicht volstrekt verwerpelijk. Dat PAL/Groen Links het streven van het college een hek rond Leeuwarden te plaatsen blijkbaar van harte ondersteunt, is ronduit verbijsterend. Blijkbaar is niets te dol om een wethouderszetel te bemachtigen.

Namens de Vereniging PEL,

Pyt van der Galiën


Einde tekst commentaar PEL.

Relevante links inzake weren van mensen met een uitkering uit Leeuwarden:
"Oppositie tegen weren van minima."
"Stadsgrens Leeuwarden dicht voor armen."