CONCEPT COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010:
Leeuwarden op slot voor mensen zonder betaald werk...
ALLE JONGEREN AAN HET WERK OF NAAR SCHOOL


'Concept Collegeprogramma 2006-2010:
'Leeuwarden op slot voor mensen zonder betaald werk...'
'Alle jongeren aan het werk of naar school'

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 8/4/2006.


Op 7/4/06 kwam het nieuwe Collegeprogramma uit voor 2006-2010. Het is nog maar een concept, maar de zwaar door de PvdA gedomineerde Raad zal het wel slikken. Meeest opvallende punt erin is, dat Leeuwarden nog erger wordt dan Rotterdam qua beleid t.o.v. mensen zonder betaald werk: Daar is het zo, dat voor mensen die minder dan 120 procent WML (Wettelijk Minimum Loon) hebben, bepaalde wijken met goedkopere woningen op slot zitten, maar het College wil dat niemand zonder betaald werk in Leeuwarden die hier wil wonen, de stad meer in mag...
Het heet: "Onderzocht wordt of het effectief en haalbaar is alleen aan mensen die met de gemeente Leeuwarden een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven."
Dat lijkt wat op de oude Huisvestingsvergunning uit de Woonruimtewet 1947, hoewel die vergunning er meer toe diende om de schaarse woningen wat rechtvaardig te verdelen onder de woningzoekenden.
Men zal wel proberen uit de gereedschapskist die Huisvestingswet heet, instrumenten te halen om mensen zonder betaald werk uit de stad te houden. Want dan hoef je ze ook geen uitkering te betalen toch? Afgezien van het feit dat bijvoorbeeld uitkeringen als WW, WAO, de nieuwe WIA en de WAJONG, helemaal niet ten laste komen van een gemeente:
Het principe van de vrije vestiging wordt hiermee geweld aangedaan en ten tweede wordt mensen zo in feite het recht onthouden om in de stad werk te zoeken.
In theorie natuurlijk niet: Als je ergens bv. op het platteland woont, maar via eindeloze sollicitaties eindelijk 'beet' hebt in Leeuwarden, heb je daarmee hier nog geen woning. Kun je je vantevoren nog laten registreren als woningzoekende of kan dat alleen als je hier betaald werk hebt? Zo ja, dan krijg je hier ook als je hier betaald werk hebt, nog lang geen huis. Wat mensen voor wie de afstand te groot is om te pendelen, zal weerhouden om hier te solliciteren.
Wellicht is dat tevens de bedoeling? Eigen volk eerst? En hoe zit het met de Leeuwarders? En onder hen met name diegenen zonder betaald werk? Moeten die ook allemaal een 'vestigingsvergunning'?! En worden daar dan 'voorwaarden' aan verbonden als het gaat om mensen zonder betaald werk? Zoals werken met behoud van uitkering, ofwel dwangarbeid?
Overdreven gedachten? De zieke geest van sommige ambtenaren is er niet te goed voor iets dergelijks uit te broeden.
Uiteraard zou het kunnen dat het College stuit op teveel juridische en praktische bezwaren bij uitvoering van hun wens, maar dan is er nog altijd deze regering en de meerderheid in de Tweede Kamer, die zo de wetgeving wijzigt...
Denk aan de 'Rotterdam-wet' waardoor zij mensen konden weren die minder inkomsten hadden dan 120 procent WML...
De corporaties zullen hun hartelijke medewerking wel verlenen aan de plannen, zodat mensen zonder werk van buiten de stad die Leeuwarden in willen, belanden bij particuliere verhuurders van kamers en woningen in het B-circuit, want duur huren kun je uiteraard niet met een uitkering. Natuurlijk wonen zij dan 'illegaal', want ze hebben geen 'vestigingsvergunning'...

Voor wat betreft een correcte inschrijving in het Bevolkingsregister, een voorwaarde bij het krijgen van een uitkering, verwacht ik ook problemen: Rotterdam probeert in sommige gevallen ook mensen die particulier een kamer huren, inschrijving op het juiste adres te weigeren... (Dit was een gratis tip voor de meelezende ambtenaren..) Het is duidelijk, dat de sociale kletspraatjes waarmee met name de PvdA de raadsverkiezingen in ging, weer grove leugens waten en dat mensen die met name PvdA en PAL/GroenLinks stemden mede op grond van die praatjes, zich weer voor de zoveelste keer hebben laten belazeren. Sommig stemvee leert het nooit: Een varken is intelligenter...
Het is ook duidelijk, dat er stap voor stap sprake is van 'uitburgering' van mensen met een uitkering; een sluipend proces van uitsluiting uit deze maatschappij, wat gevaarlijker wordt naarmate dit ernstiger vormen aanneemt. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 8/4/2006:

ALLE JONGEREN AAN HET WERK OF NAAR SCHOOL

LEEUWARDEN - Alle Leeuwarder jongeren tot 23 jaar moeten over enkele jaren op school zitten of werken. De stad zet de komende jaren alles op alles om het aantal bijstandstrekkers terug te brengen. Het nieuwe college van PvdA, PAL/Groenlinks en CDA onderzoekt zelfs de mogelijkheid om werklozen uit andere gemeenten te weren. Wie geen "economische binding met de stad" heeft, mag dan niet meer naar Leeuwarden verhuizen.

[Over dat laatste is al het nodige gezegd in de inleiding, maar wat betekent de opmerking dat alle jongeren tot 23 jaar op school moeten zitten of werken? Ten eerste is er geen leerplicht tot 23 jaar, ten tweede: gaan B. en W. voor hen dan allemaal gesubsidieerde baantjes scheppen? Je zou zeggen: Als je tekort geld hebt in de pot met WWB-geld waaruit de bijstandsuitkeringen betaald worden en nog wat geld over in de WWB-pot met geld voor werk, reïntegratie ed.: Betaal daar die baantjes uit en je bespaart bijstandsgeld.
Echter: In het hoofdstuk "Zorg en Opvang" waar het met name gaat om de "Wet Maatschappelijke Ondersteuning" (WMO) heet het o.a.:
"De kansen die zitten in het verbinden van de WMO en de WWB moeten volop worden benut." Denk hierbij aan al langer omspokende gedachten dat mensen in de bijstand mooi 'verplicht vrijwilligerswerk' kunnen doen in de mantelzorg. Dus verplicht je buren helpen, met behoud van uitkering.
Dat wordt minimale WMO-zorg, waarbij als 'overhead' wel weer heel wat WMO-geld bij het ambtelijk apparaat en de uitvoeringskosten zal blijven hangen, want naar zich toe rekenen hebben B. en W. hier altijd al gekund.
Het heet ook in het hoofdstuk "Jeugd en Onderwijs":
"Iedere aanpak is bij voorkeur gericht op scholing zodat voor veel jongeren een nieuw perspectief, op werk ontstaat. Afstemming met het WWB-beleid is dan ook een absolute voorwaarde: work-first, werkervaring, stage met behoud van uitkering."
Over 'work first' is door het PEL al het nodige opgemerkt, maart 2006, in een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant.
Het komt er kortweg op neer, dat werkzoekenden gedurende een aantal maanden op projecten worden geplaatst waar ze zogenaamd werkervaring opdoen. Dat werk gebeurt met behoud van uitkering en voor wie het gelooft: uiteraard gaat het om het opdoen van werkervaring en niet om goedkope productiearbeid. In werkelijkheid is het een met fraaie praatjes omgeven vorm van uitbuiting, die het College nu ook in Leeuwarden wil gaan invoeren. Wat bovendien geen besparing oplevert op bijstandsgeld...
Last but not least heet het: "Maatwerk is noodzakelijk, drang en dwang sluiten we niet uit en voor jongeren die echt geheel ontspoord zijn, is een vorm van heropvoeding noodzakelijk."
Het is geen wonder dat er momenteel veel Nederlanders emigreren en nog veel meer zouden willen emigreren als ze in de gelegenheid waren, want het bovenstaande is weer een van de vele aspecten waaraan je kunt afmeten in wat voor een eng land Nederland de laatste jaren is veranderd.]

De drie partijen hebben hun programma voor de komende vier jaar rond. Ze gaan grotendeels op dezelfde voet verder. Voor leuke dingen als een openluchtzwembad, schoolzwemmen of belastingverlaging is geen geld. Maar pijnlijke bezuinigingen zijn ook niet nodig.

[Voor 'leuke' dingen geen geld? Voor het Fries museum plus een winkelwand langs het Ruiterskwartier wordt wel degelijk de portemonnee getrokken voor 18 miljoen euro...]

Aannemers die grote klussen voor de gemeente doen, worden voortaan verplicht om voor 5 procent van het Leeuwarder uitkeringsgerechtigden aan te nemen, zo heeft de PvdA in het programma laten opnemen.

[Het staat wat ongelukkig in de krant, maar in het hoofdstuk 'Werk en inkomen' staat: "Binnen gemeentelijke aanbestedingen zal een bepaald deel van de aanneemsom worden bestemd voor werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden. (contract compliance)"]

"We blijven flink investeren in de wijken en in het sociaal beleid", zegt woordvoerder Amerins Dikken.

[Als hiermee o.a. 'Work First' wordt bedoeld, is het woord 'sociaal beleid' PvdA-nieuwspraak en wordt investeren in dwangarbeid bedoeld...
Maar wellicht wordt ook bedoeld een nieuw budget 'Inpuls sociale investeringen' waarmee volgens het Collegeprogramma 'de sociale cohesie binnen de stad' verbeterd wordt. Lekker vaag allemaal: de welzijnsmaffia zal wel snel met dat geld op de loop gaan en het zelf opvreten, zodat bij hen de schoorsteen ook weer kan roken... Geef dan nog liever grote buurtfeesten waarbij iedereen 'scheef' naar huis gaat: Dat bevordert ook de sociale cohesie...]

Het CDA heeft de toeristenbelasting laten schrappen. "Dankzij ons komt er ook extra jongerenwerk", zegt Thea Koster van het CDA, dat verder voor een "strenge doch rechtvaardige aanpak" van de werkloze jongeren heeft gepleit.

[Extra jongerenwerk? Werk voor jongeren? Zo ja, goed plan, mits loon wordt betaald. Of bedoelt ze nu extra jongerenwerkers? Om de jongeren wat bezig te houden? Dat is mij niet duidelijk. En wat is de betekenis van streng maar rechtvaardig? Nog meer pogingen om jongeren af te schepen die een bijstandsuitkering moeten aanvragen? Mooier gezegd: Versterking van de 'poortwachtersfunctie'? In het hoofdstuk 'Werk en inkomen' kunnen we o.a. lezen:
"Onderzocht wordt hoe het verkrijgen van regulier werk zonodig gefaciliteerd kan worden." Mij is niet duidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld.
Ook staat er: "Een rechtvaardig handhavingsbeleid wordt streng en consequent uitgevoerd. Aanscherpingen zowel qua inhoud als qua uitvoering zijn bespreekbaar." Wat betekent dat? Forsere kortingen op de uitkering bij ook maar het minste 'vergrijp'? Huisbezoeken bij iedereen die het waagt een bijstandsuitkering aan te vragen, net als in Amsterdam?
Ik zou zeggen: Treed maar strenger op tegen de reïntegratiebureau's die niets presteren. Verleng hun contracten niet. Zoek een hoogop twee bureau's die wel goed presteren en doe een deel van de reïntegratie in eigen beheer. Geef in totaliteit daar minder geld aan uit en besteed dat aan het scheppen van gesubsidieerd werk waarbij loon wordt betaald en aan scholing van mensen op zo'n manier dat men daar echt iets aan heeft op de arbeidsmarkt. Verder kunnen we lezen:
"Omdat jongeren tot 23 jaar in principe óf onderwijs volgen óf aan het werk zijn, wordt een extra inspanning gepleegd om de instroom van jongeren in de bijstand te voorkomen."
Een prachtige zin: Ze doen net of dit een gehaalde doelstelling is en geven zichzelf dan een pluim omdat ze zo goed hun best doen...
En die jongere die onderwijs volgt, waar moet die dan van leven? En dat zogenaamde werk wat bestaat uit 'werken met behoud van uitkering' ofwel 'Work First', waar leeft diegene van? Juist, van de bijstand. Hoezo, beperking van instroom van jongeren in de bijstand?
Wat niet in het LC-bericht staat is verder: "Voor de groep uitkeringsgerechtigden vanaf 57,5 jaar wordt onderzocht of een aanscherping van het huidige beleid, gezien de omvang van de groep en de mogelijke effecten, wenselijk is."
Met andere woorden: Op zijn minst weer het als getreiter ervaren verplicht zinloos solliciteren of wellicht 'werken met behoud van uitkering' of 'sociale activering'. Dat alles leidt toch niet meer tot betaald werk, dus zou men bij dit soort pogingen tot dwangarbeid gewoon moeten zeggen: 'Loop maar naar de hel' en geen leugenachtig reïntegratiecontract moeten tekenen waar in staat dat dit soort dingen op termijn leidt tot betaalde arbeid. Kom maar over de brug met loon en een arbeidscontract; dat is een ander verhaal, zou ik zeggen.]

PAL/Groenlinks liet een onderzoek naar dierenwelzijn opnemen in het programma: "Vooral honden worden nu door de gemeente benaderd als een probleem, terwijl ze voor veel mensen geluksbrengers zijn", zegt fractievoorzitter Piet van der Wal.

[Briljant... Als PAL/Groenlinks qua inbreng in het Collegeprogramma door mij serieus genomen had willen worden, hadden ze hier moeten komen met een onderzoek naar mensenwelzijn... Maar dieren gaan bij hen kennelijk boven mensen...]

Het rijk heeft de uitkeringsgelden voor Leeuwarden zo sterk afgeknepen, dat de stad flink uit eigen zak moet bijpassen. Dat was de belangrijkste kwestie van de coalitie-onderhandelingen. Sinds het gebruikersdeel van de onroerend-zaakbelasting is vervallen, krijgt de stad rijkscompensatie. Die geldsom wordt volledig aangewend voor de bijstand, zo luidt de oplossing van de drie partijen.

[Het heet: "De OZB-suppletie wordt voor dit doel gereserveerd. Dit vindt het college ten principale onjuist: de rijksbudgetten zouden toereikend moeten zijn. Daarom intensiveren we de lobby richting het rijk voor een betere financiering van de bijstandsuitgaven."
Het eerdere lobbywerk heeft dus niets opgeleverd en ik denk verder lobbywerk ook niet. Het heet, dat de stijging van de OZB wordt beperkt tot de inflatiecorrectie en het dus niet zo is, dat gezien het feit dat de OZB-suppletie van het Rijk tijdelijk is, vanuit de OZB de tekorten op het bijstandsgeld afgedekt gaan worden. Dat is maar goed ook, want anders had de VVD meteen geroepen dat de woningbezitters de bijstandsuitkeringen moeten financieren... De OZB kent sinds 2006 namelijk alleen een eigenaarsdeel.
Na mei 2007 komt er een ander kabinet, dus dan kan de hele situatie weer anders komen te liggen. Over het minimabeleid dat uiteraard gigantisch onder druk zou kunnen komen te liggen als er bezuinigd moet worden, stelt het Collegeprogramma: "Het huidige minimabeleid wordt qua niveau minimaal gehandhaafd."
Als men dat waar maakt, valt dit punt me mee, hoewel meteen hier achteraan de adder onder het gras weg komt:
"Onderzocht wordt of het effectief en haalbaar is alleen aan mensen die met de gemeente Leeuwarden een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven."
Daarover is al het nodige opgemerkt bij het commentaar.]

Nu de msgneetzweeftrein naar de Randstad er niet komt, besteedt de gemeente de helft van het hiervoor gereserveerde bedrag aan wegenbouw. De rest gaat naar het investeringsfonds voor bijzondere projecten.

[Het gaat hier in totaal om 10 miljoen euro. Ik had dat bedrag willen gebruiken om veel gesubsidieerd werk te scheppen en te betalen. in elk geval voor 2007 en 2008. Heel ruw geschat maak je 300 laagbetaalde banen 2 jaar lang met 10 miljoen euro en bespaart over 2 jaar 300 bijstandsuitkeringen.
Wel vind ik bij het hoofdstuk
onder het kopje 'risico's' nog het volgende:
"Zowel de inkomstenkant van de WWB, als de uitvoering van het zeer ambitieuze plan werk te scheppen voor 500 bijstandsgerechtigden brengen risico's met zich mee."
Vermoedelijk gaat het hier om een uitbreiding tot 500 stuks van de 200 extra gesubsidieerde banen waarmee wethouder Van Mourik al een begin had gemaakt? Zou men toch stilletjes ons idee om bijstandsgeld terug te ploegen onder druk van de tekorten op het uitkeringsdeel WWB gaan uitvoeren?? We zullen eerst details moeten zien. Tenslotte: Wat dat investeringsfonds voor bijzondere projecten gaat inhouden, is me nog niet duidelijk. Als dat maar niet bedoeld is om gemeentelijke tegenvallers af te dekken bij het Zaailand-project...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].