RUIM MILJOEN HUISHOUDENS ER OP ACHTERUIT
CPB: Nieuwe zorgstelsel boosdoener


'Ruim miljoen huishoudens er op achteruit'
'CPB: Nieuwe zorgstelsel boosdoener'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 4/4/2006.


Zoals al was voorspeld van diverse kanten en uiteraard ontkend door de regering: Een enorm aantal huishoudens is financieel achteruit gegaan door de invoering van het nieuwe zorgstelsel, ondanks de invoering van een zorgkostentoeslag voor lagere inkomens. Deze is met name voor alleenstaanden, die nog niet de helft aan zorgtoeslag krijgen van een gezin met vergelijkbaar inkomen, onvoldoende. Wat wel in de wat uitgebreidere documentatie stond van de Belastingdienst Afdeling Toeslagen, maar waarover de regeringspropaganda zweeg, was het feit dat men halverwege het jaar de hoogte van de zorgtoeslag kan bijstellen, bijvoorbeeld naar beneden, als de nominale premies voor de basisverzekering "meevallen". Omdat we in 2007 verkiezingen hebben voor de Tweede Kamer, heeft de regering gezegd, dat op grond van het bovenstaande per 1 juli a.s. de zorgtoeslag eigenlijk omlaag moest, maar dat ze daar maar van af zien. In de regeringslogica heet dat 'inkomensverbetering'. Als je dus iets NIET hoeft te betalen en als de prijzen NIET stijgen, ga je er qua inkomsten op vooruit...
Ik wordt dus steeds rijker als de supermarkt haar prijzen gelijk houdt...
Dit soort redeneringen toont aan hoezeer deze kliek de bevolking voor randdebiel verslijt en hoe ze tegen ons aan zien. Maar al met al heeft meer dan een miljoen huishoudens koopkracht moeten inleveren. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 4 april 2006:

RUIM MILJOEN HUISHOUDENS ER OP ACHTERUIT

CPB: nieuwe zorgstelsel boosdoener

DEN HAAG (GPD,ANP) - Een op de vijf huishoudens gaat er dit jaar financieel op achteruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, zo bevestigen ingewijden. Vooral alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen leveren in. De voornaamste oorzaak is het nieuwe zorgstelsel. In totaal gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens die voor hogere kosten staan.

Tijdens het recente voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners werd na discussie over de precieze gevolgen van het kabinetsbeleid tot de nieuwe berekeningen besloten. De prognose van het CPB komt in grote lijnen overeen met eerdere voorspellingen van de vakbond MHP. Die gaf eerder in een zwartboek aan dat 20 procent erop achteruit gaat.

[Uiteraard werd door de regering de boot steeds afgehouden: Als je de propaganda van Hoogervorst mocht geloven, gingen de meesten zelfs een beetje vooruit...
Maar betrek je ook de fors gestegen energieprijzen voor gas en elektra bij het koopkrachtplaatje, dan kon het wel eens gaan om veel meer dan 1,1 miljoen huishoudens die er per saldo op achteruit gingen... De ellende is indertijd al begonnen met de omzetting van de gulden in de euro, waarbij we qua wisselkoers toen belazerd zijn... Maar dat maakte allemaal niets uit, heette het, toen dat vorig jaar eindelijk uitkwam. Welnu, dan had ik de koers bepaald op 1 staat tot 1: 1 gulden is 1 euro... Makkelijk voor de mensen. Overigens hebben sommigen dit ook zo gedaan: Bij de koopwoningen leek het tenminste wel zo te gaan: Wat eerst 100.000 gulden kostte werd toen 100.000 euro...]

Een werkgroep van specialisten van de vakbonden en diverse ministeries studeert nog op de details van beide voorspellingen.
Zodra die volledig duidelijk zijn, bespreken het kabinet en de Tweede Kamer de koopkracht.

Het kabinet heeft tot nu toe steeds volgehouden dat slechts een beperkt aantal mensen er dit jaar op achteruit gaat.

[Mij was al duidelijk, dat mensen bij wie de procentuele premie niet via de werkgever (dat kan ook zijn: Sociale Zaken, het UWV enz.) wordt vergoed, er op achteruit gaan, bijvoorbeeld mensen met AOW en een pensioentje. De 6,5 procent premieinhouding over de AOW wordt niet gecompenseerd en de 4,4 procent over hun pensioen ook niet...]

Na enkele 'zure' jaren zou nu de 'zoete' tijd aanbreken. Het kabinet rekent voor dit jaar op een koopkrachtstijging van gemiddeld 1 procent. Wel heeft het kabinet EUR 200 miljoen gereserveerd om koopkrachttegenvallers te compenseren. De vakbonden vinden dat er meer geld nodig is voor reparatie van de koopkracht.

[Als er al enige reparatie volgt, dan is deze waarschijnlijk marginaal en alleen voor gezinnen bedoeld, ihkv het gezinsfundamentalisme van dit kabinet, uiteraard in de eerste plaats: Gezinnen MET kinderen...]

Het koopkrachtverlies komt weliswaar in meerdere inkomensgroepen voor, maar vooral onder alleenstaanden zonder kinderen en tweeverdieners zonder kinderen gaan veel mensen erop achteruit.

[Dit is niet verwonderlijk: Het kabinet voert een doelbewuste anti-alleenstaanden politiek en een doelbewuste politiek om met name 'volledige' huishoudens met kinderen te bevoordelen. Dit is altijd al CDA-politiek geweest, ook al toen er nog geen CDA was, maar afzonderlijke partijen zoals KVP, ARP en CHU, die later fuseerden tot het CDA. Overigens was en is m.n. de PvdA op dit punt niet veel beter, alleen zit daar geen etiketje "christelijk" op geplakt. Zo wil bijvoorbeeld de PvdA de belastingaftrek voor hypotheekrente op termijn afschaffen, waar iets voor is te zeggen, want bij een even hoge aftrekpost krijgt degene die het meeste verdient ook het meeste terug...
Binnen de systematiek van de belastingen volstrekt logisch: Deze werkt progressief en deprogressief bij aftrekposten, maar leidt wel tot effecten die niet uit te leggen zijn en onrechtvaardig uitpakken.
De PvdA wil echter de ene onrechtvaardigheid door de andere vervangen, want zij wil een systeem van koopsubsidie voor lagere inkomens - een soort verbeterde regeling vergeleken bij wat er nu al is - waarbij echter onderscheid naar huishoudensvorm wordt gemaakt.
In hun systeem krijgen alleenstaanden uiteraard de minste en gezinnen de meeste koopsubsidie, net als bij de huurtoeslag en de zorgkostentoeslag...
Zo kan ik nog weleven doorgaan: Bij bijvoorbeeld het erfrecht en successierechten meent de staat dat zo'n beetje de helft van wat een alleenstaande achterlaat, wel door haar ingepikt kan worden, bij even hoge inkomsten moet een alleenstaande meer eigen bijdrage betalen voor een advocaat van onvermogen enz. Maar kan een alleenstaande zijn/haar boodschappen in de supermarkt ook meenemen voor bijvoorbeeld 70 procent van de prijs? Dacht het niet...]

Bijna vijf miljoen mensen hebben hun besteedbaar inkomen sinds januari achteruit zien gaan.

[Vermoedelijk zijn bij het onderzoek van bureau Interview-NSS, waar dit deel van het bericht over gaat, meer kostenposten dan alleen de zorgverzekering in de berekeningen betrokken geweest en dan is het nog ernsiger dan de kop boven het artikel doet vermoeden. Men spreekt in het CPB-onderzoek over 1,1 miljoen huishoudens en stelt dat dit 20 procent is van alle huishoudens. Dan zijn er ongeveer 5,6 miljoen huishoudens in Nederland en als het besteedbaar inkomen bij bijna 5 miljoen huishoudens volgens Interview-NSS achteruit gaat, gaat maar een beperkte groep huishoudens er NIET op achteruit...]

Bij bijna een miljoen huishoudens heeft dit al geleid tot financiČle problemen. Nog eens twee miljoen huishoudens verwachten dat zij in de loop van dit jaar problemen krijgen.

[Maar het CDA bij monde van Gerda Verburg blijft de huishoudens die bij de Voedselbank komen, zelf de schuld geven: Allemaal 'problematische schulden' waarbij gesuggereerd wordt dat men allemaal onverantwoordelijk bezig is geweest en niet met geld kan omgaan. Die mensen zijn er, maar het CPB onderzoek toont aan, dat er duidelijk externe factoren zijn, zoals de afname van het besteedbaar inkomen.]

Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Interview-NSS heeft uitgevoerd in opdracht van Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland.

[Het feit dat zij opdracht gaven voor dit onderzoek, toont m.i. aan dat ook zij het vermoeden hadden dat het bij schulden die zij moeten innen, niet alleen maar gaat om a-so en onverantwoordelijke figuren die er een financieel zooitje van maken, maar vaak om gewone mensen die buiten hun schuld in de financiČle shit raken. Dat kan snel: Echtscheiding, ontslag enz. En vergeet de bureaucratie niet, waarbij je zomaar tussen de wal en het schip kunt vallen, maanden wacht op een UWVäuitkering of een bijstandsuitkering enz.]

Als belangrijkse oorzaken worden de nieuwe zorgverzekering en een hogere energierekening genoemd.

[En dat hadden we al door, hoewel het goed is, dat dit nu door onderzoek bevestigd wordt. We hebben een fout zorgverzekeringsstelsel:
M.i. moeten de nominale premies gewoon weg en moet alles weer net als vroeger, uitsluitend gečnd worden via procentuele premies, waarbij ook diegenen die de procentuele premie niet vergoed krijgen (deels) gecompenseerd moeten worden. En uiteraard moet de no-claim weg. Dat vinden overigens de zorgverzekeraars zelf ook. Dat zou 70 euro premie per jaar schelen. Het werkt nu zo: Eerst betaalt iedereen 70 euro per jaar meer en ongeveer de helft van de verzekerden krijgt maximaal 255 euro terug...
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten missen de boot door hun ziektekosten en krijgen niks terug. Heel rechtvaardig toch en echt erg solidair? Bovendien dom, oliedom: De bedoeling is dat men zegt:
Ik haal die medicijnen die mijn huisarts voorschreef maar niet op, want dat gaat af van mijn no-claim. Wie dat zo doet, neemt het risico op 'gevolgschade' om in auto-termen te blijven, want daar doet het begrip no-claim me aan denken. De mens als object, als auto, als voorwerp...
Dergelijke achterliggende redeneringen moeten met kracht bestreden worden.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].