TEKORT NOOPT LEEUWARDEN TOT INGREEP
Forse bezuinigingen op uitvoering bijstand in Leeuwarden


'Tekort noopt Leeuwarden tot ingreep'
Forse bezuinigingen op uitvoering bijstand in Leeuwarden
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 18/3/2006.

Omdat het Rijk een voor Leeuwarden wel heel nadelige verdeelsleutel heeft gebruikt om te bepalen hoeveel geld de gemeente krijgt voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, dreigen forse tekorten op met name de pot met geld ('inkomensdeel') waaruit de bijstandsuitkeringen moeten worden betaald. In de wandelgangen werd gesproken over een structureel (jaarlijks) tekort van 8 miljoen euro... Later meldde de Leeuwarder Courant dat het om jaarlijks 5 miljoen euro tekort gaat, maar ook dat is nog een heel fors bedrag.
Er ligt dus een fors probleem voor het nieuwe College van B. en W. dat naar verluidt gaat bestaan uit 3 PvdA-wethouders, 1 CDA-wethouder en 1 PAL/GL-wethouder. Wie de wethouder van Sociale Zaken wordt is nog niet bekend, hoewel Gehoord en Gezien laatst in een berichtje Oebele Herder, de v.m. sectormanager van Sociale Zaken noemde... Of dat nu een misser was of berustte op wandelgangen, is ons niet bekend. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 18 maart 2006:

TEKORT NOOPT LEEUWARDEN TOT INGREEP

LEEUWARDEN - Er dreigen bezuinigingen op de uitvoering van de Wet werk en bijstand in Leeuwarden. De gemeente verwacht minder rijksgeld te ontvangen, maar zit met een relatief groot aantal bijstandsgerechtigden. Bezuinigen of een strenger beleid voor bijstandsgerechtigden, Leeuwarden moet keuzes maken als de stad niet in grote financiële problemen wil komen.

[Dat wordt dus beide: Nog meer poortwachtersgedoe, nog meer afschepen van met name jongeren, die voor het eerst bijstand moeten aanvragen via het CWI.]

Die waarschuwing staat in een nota van het aftredend college van burgemeester en wethouders voor de coalitlebesprekingen. Het "testament" is gebaseerd op de jongste prognoses en schetst een verontrustend beeld.

De problemen met "Werk en Bijstand" vereisen een harde aanpak. Maar in de eerste verkenningen na de installatie van de nieuwe gemeenteraad gaven PvdA, PAL/GroenLinks en het CDA juist aan te kiezen voor een meer sociaal beleid. Ze wijzen de "harde en koude" aanpak van de rijksoverheid af. De VVD, die naar verwachting niet terugkeert in het nieuwe college, wil investeren in de economische structuur.

[Met andere woorden: Is het weer de schuld van de mensen in de bijstand zelf dat er nu tekorten zijn? Dacht het niet: Dit kabinet is daarvoor volledig verantwoordelijk, door het bijstandsgeld wat Leeuwarden krijgt, af te knijpen. Dat moeten de ambtenaren ook eens in hun nota's zetten.]

Leeuwarden heeft een torenhoge werkloosheid en telt zo'n 4400 bijstandsgerechtigden, veel in verhouding met vergelijkbare steden. Ze moeten aan een reguliere baan worden geholpen. "Dit gaat niet vanzelf; er zijn onorthodoxe en creatieve maatregelen nodig", aldus de nota.

[Ja, prachtig gezegd, maar hoe? Reguliere banen vereisen investeringen in de economische structuur van de stad. In zoverre vind ik dat ook de VVD een punt heeft. En het is niet een kwestie van OF we zijn sociaal OF we zetten de kaarten op versterking van de economische structuur, maar een kwestie van en/en. Zowel geld steken in het binnenhalen van bedrijven die voor regulier werk kunnen zorgen als zoveel mogelijk gesubsidieerd werk scheppen met behulp van de pot met geld voor het werkdeel van de WWB (daar schijnt nog geen tekort te zijn) betekent minder beslag op de bijstandsgelden.
Echter: Dat moet niet betekenen dat mensen die eerder arbeidsongeschikt waren verklaard, vaak mensen die in fase 4 van de bijstand zijn ingedeeld, nu plotseling fris en fit genoeg worden bevonden voor een traject of gesubsidieerd werk, omdat dat qua bezuinigingsstrategie nu even beter uitkomt...]

De druk op hen om werk te aanvaarden moet groter worden, vindt het college. Dat geeft een paar voorbeelden: werk op grotere afstand van Leeuwarden aanvaarden, minder mensen vrijstellen en strengere sancties hij het weigeren van werk.

[Daar begint het gedonder al: Ik voorzie dat uiteraard als eerste alleenstaanden wel overal in Nederland werk 'moeten' aanvaarden. Die hebben toch geen enkele sociale binding en zijn daarom overal inzetbaar nietwaar? Lekker naar de kassen in het Westland...
Uiteraard wil men minder mensen vrijstellen en vandaar dat nu ook voor 'keuringen' een ander bureau wordt ingehuurd, wat precies zal doen wat de gemeente wil, want ze zijn financieel daarvan flink afhankelijk.. Hoe medische criteria zo plooibaar als de pest zijn, denk aan de WAO-herkeuringen...
Uiteraard NOG strengere sancties bij werkweigering. Cijfers over werkweigering heb ik nog nooit gezien in al die jaren en ik vraag me af hoe vaak dat nu echt voorkomt. Maar er lijkt een voordeel te zitten aan het tekort op het inkomensdeel WWB:
Dat gewerk met behoud van uitkering en allerlei "Work First" gedoe levert de gemeente geen cent bezuiniging op... Kortom: Stop nu maar met die dwangarbeid en kom maar met veel meer gesubsidieerde banen...]

De ambtenaren hebben drie scenario's uitgewerkt. Het eerste gaat uit van hopen op betere tijden: weinig doen op korte termijn. Niet bezuinigen maar ook weinig uitgeven. Dit wordt sterk ontraden door de ambtenaren.

[Hierbij twee tips: Verleng geen enkel contract meer met een reintegratiebureau. Sinds 1 januari jl. zijn gemeenten niet meer verplicht om dit aan derden uit te besteden. De resultaten van de RIB's zijn bedroevend, volgens de Monitor Werk en Inkomen verslag 2005:

Start  Trajecten Regulier Gesubs. Vrijw. Bbz Maatsch.
traject aantal  werk   werk  werk    participatie

2001  939    154   110   92   2   1
2002  986    84    50   73   1  14
2003  994    35    35   32   0   6
2004  797    11    2   5   0   1

Bij betaald werk gaat het om plaatsingen die minimaal 1 jaar hebben geduurd. De trajecten kunnen maximaal 3 jaar duren en daarom zijn er voor 2003 en 2004 alleen voorlopige cijfers bekend, aldus de Monitor.

Kijken we naar betaald werk, zowel regulier als gesubsidieerd onder het motto: Loon is loon, waar het ook weg komt, dan komen we op de volgende percentages qua trajecten die leidden tot betaald werk:

2001 28 procent.
2002 13 procent.
2003 7 procent.
2004 1,6 procent.

Als we niet flauw doen en alleen kijken naar 2001 en 2002 dan nog zijn de resultaten bedroevend. Als je pakweg 6000 euro per traject gemiddeld rekent, dan waren de kosten in 2003 bijvoorbeeld EUR 5.964.000....
Kortom: Stoppen met dit verdonderjagen van geld!

Tip 2: Er is nog 10 miljoen euro gereserveerd om vanuit Leeuwarden te kunnen aanhaken op de Hoge Snelheidslijn die o.a. langs Heerenveen zou komen. Dat verhaal inclusief allerlei varianten is van de baan, punt uit.
Met die 10 miljoen kun je voor 2007 plus 2008 extra gesubsidieerd werk scheppen zodat je iedereen die niks mankeert, aan een baantje kunt helpen. Dat bespaart ook bijstandsgeld.
Intussen til je de zaak op die manier over de verliezingen heen van mei 2007 en welk kabinet er dan komt is niet te zeggen. Wellicht dat zij Leeuwarden dan toch weer wat meer bijstandsgeld geven.
Leeuwarden zou dan vervolgens bijvoorbeeld op de manier zoals het PEL enige jaren terug al voorstelde, bijstandsgeld kunnen terugploegen om die extra banen ook na 2008 overeind te houden.
Structureel is het bovenstaande geen oplossing voor het tekort, maar wie een beter idee heeft, mag het ons melden. Een beter idee is in elk geval niet: Schaf alle regelingen voor minima maar af en maak het nog moeilijker om bijzondere bijstand te krijgen. Dan druk je mensen in de bijstand nog dieper de shit in.]

Die zien meer in de scenario's 'eerst zuur, dan het zoet' en 'alles met mate'. Hierin wordt bezuinigd, in het eerste aanvankelijk fors en later minder als de financien het toelaten. Wanneer er 'in mate' wordt opgetreden, zoals in het derde scenario, kiest de gemeente voor ingrijpende maatregelen om de uitgaven te beperken.

[Kennelijk laten de ambtenaren zich inspireren door Balkenende-achtige kreten. Het zal er wel op neerkomen dat er zowel fors wordt bezuinigd als dat mensen in de bijstand het leven nog meer zuur wordt gemaakt. Uiteraard wordt de Cliëntenraad Werk en Inkomen weer niets gevraagd en ook wij hebben de voornemens uit de krant moeten halen. Deze beschikt dus kennelijk wel over deze stukken...
De nota zal wel een rol spelen bij de Collegeonderhandelingen en een flink stempel gaan drukken op het Collegeprogramma op het gebied van werk en inkomen. Waarna de Clientenraad en de gemeenteraad het nakijken hebben...
Want in de Raad hebben de Collegepartijen, die zwaar door de PvdA worden gedomineerd, gewoon de meerderheid...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].