De brief van het PEL over de interpretatie van de CAO voor WIW-ers bij Stichting Werkwijzer Leeuwarden heeft geleid tot vragen aan B&W van de 'fractie Dolstra' in de gemeenteraad.
De vragen:


Fractie Dolstra

Schriftelijke vragen aan het College van B&W zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden.

Geachte College,

Inleiding.

In de commissie vergadering Welzijn van 19 oktober jl. heeft wethouder Hafkamp het een en ander uitgelegd wat er gaande is bij de Stichting Werkwijzer. Uit onze informatie blijkt dat werknemers van deze stichting door de handelwijze van directie en bestuur financieel zijn benadeeld.
Omdat deze kwestie in beslotenheid behandeld wordt wil mijn fractie hier niet teveel over uitweiden.

Vragen.

Heeft u de brief van het Platform één en tweepersoons huishoudens van d.d.12 oktober 2000, onderwerp: CAO-WIW en perikelen bij Stichting Werkwijzer ontvangen?
Is deze brief op correcte wijze bij de commissieleden bezorgd?
Is het u bekend dat werknemers van stichting Werkwijzer niet conform de wettelijke CAO worden betaald. Zo ja, worden deze werknemers en sommige ex werknemers met terugwerkende kracht alsnog via deze wettelijke regeling uitbetaald?
Bij artikel 28 sub 2 van de arbeidsovereenkomst staat de volgende zin: "In gevallen waarin de toepassing van bepalingen uit deze CAO leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer kan de werkgever in gunstige zin van deze CAO afwijken".
Vraag: Voor wie is de opmerking in gunstige zin bedoeld?
Is dit voor de werknemer of de werkgever van toepassing?

We wachten uw antwoorden met belangstelling af.

Hoogachtend,

Fractie Dolstra
( Katie Dolstra)

Telefoon: 058-2675261