Bericht van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU):
AKTIE FRIESE UITKERINGSGERECHTIGDEN EN GEHANDICAPTEN TEGEN BEZUINIGINGEN REGERING OP GEBIED SOCIALE ZEKERHEID EN GEZONDHEIDSZORG


Van het FSU ontvingen we de volgende AKTIE-AANKONDIGING:


FSU Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden

KEETWALTJE 1
8921 EV LEEUWARDEN

TEL 058-213 99 92
E-MAIL fsu@fsu.mine.nu

www.fsu.mine.nu

ACTIE FRIESE UITKERINGSGERECHTIGDEN EN GEHANDICAPTEN


Aan: * (belangen)organisaties
    van en voor uitkeringsgerechtigden,
    gehandicapten en ouderen
   * vakcentrales en vakbonden
   * patiëntenorganisaties
   * politieke partijorganisaties
   * Arme Kant-groepen en Raad van Kerken.

Leeuwarden, 11 juni 2003.

Beste mensen,

Het tweede kabinet Balkenende heeft een reeks maatregelen in petto, die de positie van uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, ouderen, patiënten en mensen met een minimuminkomen sterk verslechteren!

Reden voor het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU om in actie te komen. Het FSU wil het niet laten bij brieven en gesprekken, maar de verontwaardiging over de onrechtvaardige verdeling van de lasten anders tot uitdrukking brengen. Daarom een Friese actie, die zich vooral richt op de effecten van de regeringsmaatregelen en de uitvoerders van die maatregelen. We willen de actie met zoveel mogelijk bondgenoten uitvoeren. We stellen het dan ook zeer op prijs als uw organisatie of uzelf mee wilt doen!

De actie wordt gehouden op dinsdagmorgen 24 juni a.s., start om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Plaats van verzamelen - vanaf 9.30 uur - is het Jacob Catsplein (achter het belastingkantoor) in Leeuwarden.

In een demonstratieve tocht over de Tesselschadestraat - compleet met rolstoelen, scootmobiels, rollators en een bezemwagen (busje) - worden vier uitvoeringsinstanties bezocht:
het belastingkantoor, het UWV (bedrijfsverenigingen), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de ziektekostenverzekeraar 'De Friesland'.

Alle instanties zijn aan of bij de Tesselschadestraat gelegen. Vooraf worden nieuwe straatnaamborden geplaatst:
'Tesselschadestraat' wordt omgedoopt tot 'Stelselschadestraat'.
Bij elk kantoor wordt - gedurende 20 minuten - met spandoeken en borden duidelijk gemaakt wat de bedoeling van het verrassingsbezoek is:

Teruggave via T-biljet (belastingkantoor),
Aanmelding Herkeuringen 45- (UWV),
Inschrijving voor banen die er niet zijn (CWI) en
Her- of bijverzekering ziektekosten (de Friesland).

Een delegatie van de actievoerders zal via de balie de directie verzoeken om buiten een petitie in ontvangst te nemen.
In deze petitie worden de regeringsmaatregelen op rij gezet en wordt een beroep gedaan op de instanties om de maatregelen niet kritiekloos uit te voeren!
Uiteraard worden de pers en media uitgenodigd om verslag te doen van de actie.

We willen graag rekenen op deelname door organisaties en personen die vanuit hun positie of uit solidariteit onze verontwaardiging en ongerustheid willen delen. Wilt u vanuit uw organisatie de leden, deelnemers of afdelingen ook informeren?
Laat ons vóór 20 juni weten of we op u of uw organisatie (hoeveel personen?) kunnen rekenen. U kunt natuurlijk eigen spandoeken en borden meenemen!
Tot 24 juni!

Met vriendelijke groet,
André van Ginkel, voorzitter.