GEMEENTE LEEUWARDEN ZOEKT EEN VOORZITTER EN EEN VICE-VOORZITTER VOOR HET OVERLEGORGAAN CLIËNTENRAAD/SZW.


Verzonden d.d. 5/3/2003 naar mailinglijst 'LIST.BAANLOOS':
Tekst van advertentie gemeente Leeuwarden t.b.v. plaatselijke dagbladen waarin een voorzitter en een vice-voorzitter gevraagd worden voor het Overlegorgaan Clientenraad/SZW te Leeuwarden.
Op zaterdag 8 maart 2003 zal de volgende advertentie verschijnen in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.
Tekst afkomstig van de gemeente Leeuwarden:


De cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Leeuwarden

Is op zoek naar een

ONAFHANKELIJKE VOORZITTER M / V

en

PLAATSVERVANGEND VOORZITTER M / V

die leiding geeft aan het overleg tussen de cliëntenraad en de sectoren Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de dienst Welzijn.
De voorzitter wordt benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad.

Algemene informatie

Het gemeentebestuur van Leeuwarden overlegt periodiek met de vertegenwoordigers van cliënten die gebruik maken van de gemeentelijke inkomens - en reïntegratievoorzieningen en wil de uitkomsten van dat overleg gebruiken om de kwaliteit van het beleid te verbeteren. Binnen het overlegorgaan spreken de verantwoordelijke sectormanagers met vertegenwoordigers van cliŽntenorganisaties en individuele cliënten (ten hoogste 15 personen) over ondermeer de beleidsvoornemens.
Op basis van de gewisselde informatie adviseert de cliëntenraad het management en/of het gemeentebestuur over het te voeren beleid. Om de effectiviteit van het adviesrecht te verzekeren zijn waarborgen gesteld.
Het overlegorgaan vergadert maandelijks (met uitzondering van de zomervakantie) en de vergaderingen vinden overdag plaats.
De (openbare) vergaderingen staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De taak van de voorzitter

De voorzitter leidt de beraadslagingen en bewaakt in het algemeen het proces van de cliČntenparticipatie. Hij heeft geen stemrecht met betrekking tot de uit te brengen beleidsadviezen.

Het profiel van de voorzitter

* Brede maatschappelijke belangstelling

* Bekendheid met en betrokkenheid bij de positie van de cliënten

* Kennis van en/of ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen

* Ervaring in het leiden van overlegvergaderingen

* De voorzitter is niet cliënt, lid van of werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarden.

Faciliteiten

Per vergadering wordt een tegemoetkoming van EUR 54,84 in de kosten verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
dhr. O. Herder, sectorhoofd Sociale Zaken, telefoon 058 2338303,
dhr. P. van der Galiën (PEL), telefoon 058 2671636 of
dhr. J. Romkema (Werkgroep minstbetaalden) , telefoon 058 2885701

Stuur voor woensdag 19 maart je sollicitatiebrief en CV naar:
Overlegorgaan Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de heer O. Herder, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden of email: oherder@leeuwarden.nl