Op 5-9 jl. hebben de Raad van Kerken en de vakbeweging een aantal wensen gepresenteerd naar 'de politiek' toe, wensen die ook zullen worden meegenomen naar de jaarlijkse armoedeconferentie op 30 oktober a.s.
Nu moet je niet al teveel hiervan verwachten; het is m.i. meer een jaarlijks ritueel. Per slot kunnen mensen met een minimum-uitkering niet staken. En zolang het blijft bij een mooie 'wensenlijst' zonder dat er echte actie volgt zal de politiek ook niet erg onder de indruk zijn.
Kennelijk moet het eerst gaan om de hoogte van de benzineprijzen voordat mensen uit hun luie stoel te branden zijn en dan moet ook nog de Nederlandse gelatenheid worden vervangen door wat meer zuidelijk temperament...
Uit de Leeuwarder Courant van 6-9-2000:


ARMOEDEPLATFORM: OOK MINIMA LATEN PROFITEREN

DEN HAAG (GPD) - De Raad van Kerken en de vakbeweging vrezen de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001. Volgens hen pakt het nieuwe stelsel weliswaar gunstig uit voor werkenden, maar komen mensen met een uitkering op een nog grotere achterstand.
[Voor wat betreft de bijstandsuitkering geldt: In tegenstelling tot de lonen en de andere uitkeringen is hier geen sprake van een bruto-uitkering waarbij uiteindelijk een nettobedrag wordt betaald, maar van een netto-uitkering waarbij slechts t.b.v. de jaaropgave van de soos het bruto-bedrag wordt gereconstrueerd. Dit betekent dat de verlaging van de inkomstenbelasting geen enkele invloed heeft op de bijstandsuitkering; wel op de lonen en overige uitkeringen. Maar de nadelen hebben wel invloed, zoals de BTW-verhoging en de verhoging van de eco-tax op de energieprijzen.]

De minima zouden minstens moeten meestijgen met het gemiddelde, aldus het Platform Armoedebestrijding waarin de organisaties zijn vertegenwoordigd.
[Zij hadden m.i. tevens moeten eisen dat ook de bijstandsuitkering voortaan een brutobedrag wordt, zodat lastenverlichting bij de inkomstenbelasting voortaan ook doorwerkt in de bijstandsuitkeringen. Bovendien wordt thans bij de reconstructie achteraf van de bruto bijstand voor de jaaropgave een heel ander belastingtarief gehanteerd dan de gewone belastingpercentages bij de inkomstenbelasting, nl. ong. 18,5%. Waar dat goed voor is, heb ik nooit begrepen. Dat moet m.i. ook het normale tarief worden zoals wordt gebruikt bij de inkomstenbelasting.]

Het platform, waaraan ook humanistische groepen deelnemen, presenteerde gisteren een waslijst met wensen aan de politiek.

Hierin staat de wens centraal om mensen die al jaren van een uitkering moeten rondkomen, te compenseren voor de opgelopen achterstand.
Uitkeringen zouden hoger moeten, lasten op allerlei gebied omlaag en ook zou de kinderbijslag voor uitkeringsgerechtigden moeten stijgen.
[De uitkeringen zijn al vanaf pakweg 1983 op achterstand gezet, zodat hun koopkracht steeds verder is gaan achterlopen. Voor wat betreft die lasten: In feite is het van de gekke dat de gemeenten in het verleden allerlei lapwerk moesten verrichten via bv. kwijtscheldingsbeleid en bijzondere bijstand, om de koopkrachtachterstand en de verhogingen van allerlei gemeentelijke lasten wat op te vangen. In het kader van het oplossen van de armoedeval-problematiek deden wij hierover enige maanden terug een voorstel, waarbij we er o.a. van uit gingen, dat het gemiddeld bedrag wat zoal aan kwijtschelding en bijzondere bijstand in Nederland werd verleend - is afhankelijk van het gemeentelijke beleid - voortaan in de bijstandsuitkering werd verdisconteerd, zodat iedereen weer zelf z'n belastingen kan betalen, zelf kan sparen voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen ed.]

Uit de discussie met de kamerleden bleek, dat alle partijen het er over eens zijn dat bepaalde groepen moeten worden geholpen. Maar er bestaat verschil van mening over de wijze waarop. Voor het platform betekent dit dat ook volgend jaar directe maatregelen dreigen uit te blijven.

Kerken, humanisten en vakbeweging sloten in 1997 de handen ineen in een poging de inkomenspositie van minima te verbeteren.

Volgens het platform moeten de minima gecompenseerd worden voor de bezuinigingen in de sociale zekerheid van de afgelopen dertig jaar. Door deze kortingen hebben de minima in feite meebetaald aan het economisch herstel van Nederland, meent het platform. Nu het goed gaat, zouden zij daar ook van moeten profiteren.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].