LANDELIJKE ACTIE TEGEN AFBRAAK WIW EN ID OP 10 DECEMBER IN DEN HAAG

"Is er nog toekomst voor de WIW-ers?"
"Worden wij draaideur WIW-ers?"


Oproep Ondernemingsraad Stichting Uitzicht Nijmegen:
"Eendracht maakt macht. Landelijke actie tegen afbraak WIW en ID op 10 december in Den Haag." plus:
"Is er nog toekomst voor de WIW-ers? Worden wij draaideur WIW-ers?" plus:
Citaat uit verhaal Nijmeegse Comité 'Beter ID'


Bij toeval vielen ons een paar stukken papier uit Nijmegen in handen, die ons wat aardiger leken dan de officiële FNV-oproep om mee te doen aan de landelijke manifestatie op 10/12/2002 in Den Haag tegen de bezuinigingen op de ID-banen en de WIW-banen. Van de ondernemingsraad van Stichting Uitzicht te Nijmegen:

EENDRACHT MAAKT MACHT

Landelijke actie tegen afbraak WIW en ID op 10 december in Den Haag

Wij roepen via dit schrijven alle ID-ers, WIW-ers, inleners en WIW-ers, ID-werkgevers en andere belangstellenden en belanghebbenden op om op 10 december Nederland maar vooral de regering en het parlement te laten weten, dat Nijmegen en Nederland niet zonder haar WIW-ers en ID-ers kan.
Op 10 december organiseert de ABVAKABO een landelijke manifestatie in Den Haag als vervolg op allerlei regionale acties, zoals onlangs in Zutphen (1500 mensen, waarvan 150 uit Nijmegen).
Het is onze bedoeling dat wij met zijn allen, dus alle WIW-ers en ID-ers in Den Haag de regering en het parlement laten weten, dat de WIW en ID verbeterd moet worden en niet afgebroken, zoals staatssecretaris Rutte wil. Hij praat over decentralisatie, maar ondertussen zijn het de WIW-ers en ID-ers die straks in de kou staan door een keiharde bezuiniging. De ABVAKABO heeft bussen toegezegd, waarmee we naar Den Haag kunnen. De kosten zullen zeer laag zijn, net zoals toen we naar Zutphen gingen (gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden).
[Rest weggelaten; betreft m.n. info over waar en hoe men zich kan aanmelden. Info voor regio Noord voor de organisatie van het busvervoer:
regiokantoor Groningen: 050-3631840
Voor de meest actuele info over de acties: Via internet: www.abvakabo.nl Klik in de linkerkolom op "acties wiw/id"]

Op 10 december gaan alle Nijmeegse ID-ers en WIW-ers, etc. naar Den Haag.
Wat zullen ze ons hier missen.


Einde gedeelte van tekst oproep voor manifestatie. Eigen toevoeging tussen [].

Hieronder de tekst van een artikel van de Ondernemingsraad van Stichting Uitzicht te Nijmegen over de situatie m.b.t. de ID-banen en WIW-banen:

Is er nog toekomst voor de WIW-ers?
Worden wij draaideur WIW-ers?

Inderdaad is dit de grote vraag die we ons als OR-Uitzicht al maanden stellen. Een jaar geleden kwamen de eerste berichten binnen over aanpassingen in de gesubsidieerde arbeid. Een ambtelijke commissie wilde van een gedeelte van de banen normale banen maken. Prachtig. Daarnaast wilde men voor een voorziening zorgen, zoiets als de vroegere banenpool, waarin mensen, die nooit genoeg economisch rendement zouden kunnen opleveren, terecht zouden kunnen. Ook heel mooi. Tot slot zou er een soort werk/scholingsregeling komen en die zou dan WIW gaan heten. Mensen zouden van daaruit terecht komen in reguliere banen of bij te weinig rendement in gesubsidieerde banen (ID, WSW). Dit klonk ons niet helemaal onsympathiek in de oren.

De realiteit was anders. Deze realiteit houdt alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen in.
[Waarmee de regering de economie nog verder een trap omlaag geeft. Je zou bijna denken dat het arbeidsreservoir aan werklozen de laatste jaren in de ogen van deze werkgevers-regering te klein dreigde te worden: Een groot arbeidsreservoir betekent dat er weinig looneisen gesteld kunnen worden. Het blijft vreemd dat onder Paars II de bomen tot in de hemel leken te groeien en dat het allemaal heel 'goed' ging en plotseling met Balkenende I het heel 'slecht' ging en het heet dat er fors bezuinigd moet worden op zoiwat alles. In werkelijkheid vond het omslagpunt van de economie plaats in juni 2001, dus nog voordat de aanslag in New York op 11/9/2001 op het WTC plaats vond. Op dat moment liep de economie al wat terug. Alles ophangen aan die elfde van de negende is flauwekul. M.i. is het goede recept voor een regering bij economische teruggang: Niet de zaak verder de put in praten; wel wat bezuinigen maar de zaak niet kapot bezuinigen en ook juist nieuwe grote investeringen doen.]
De regering wil wel dat er meer mensen uitstromen naar een reguliere baan, maar dat verhaal wordt alleen met de mond beleden. Geld om banen regulier te maken wordt er niet geboden. Ook met mensen die langdurig afhankelijk zijn van gesubsidieerde arbeid wordt geen rekening gehouden. Die moeten maar weer in de bijstand.

En we hadden het op ons loon na best goed voor elkaar. De CAO van de WIW was op een paar kleine punten na een goede CAO, als je de loonparagraaf vergeet. De Nijmeegse aanvullingen op deze CAO maakten de zaak op het loon na nog beter georganiseerd.

Die CAO dreigt straks niets meer voor te stellen, omdat gemeenten allemaal op hun eigen manier de gesubsidieerde arbeid kunnen gaan regelen, volgens hun eigen voorwaarden. Daarvoor hebben ze wel veel minder geld beschikbaar. En je wordt ook afhankelijk van de welwillendheid van de plaatselijke politiek.

Ook als werkgelegenheidsinstrument wordt de WIW vleugellam gemaakt. Door de inleenvergoedingen bij de rijkere inleners per jaar te verhogen tot uiteindelijk normaal regulier loon, zou je kunnen bereiken, dat veel mensen doorstromen. Maar zover komen de nieuwe WIW-ers niet meer.
Na maximaal 3,5 jaar hebben mensen een reguliere baan (kans klein met de groeiende werkloosheid) of zijn weer afhankelijk van een uitkering (als u de kans hier op goed berekent mag u voor een laag tarief mee gaan actievoeren in Den Haag).

Na de draaideurcriminelen komen dus de draaideuruitkeringsgerechtigden en waarschijnlijk worden wij even negatief benaderd, dus als een stelletje profiteurs. Eigenlijk is het niet te filmen, dat hard werkende mensen, die ook nog hard werken voor minder loon als waar ze feitelijk recht op zouden hebben, zo bij het oud vuil worden gezet. En wat moet er straks gebeuren met al die kleine maatschappelijke organisaties in Nijmegen.

Stel dat alle gesubsidieerde krachten verdwenen bij bijv. KION of LUX of Music Meeting of bij de Hobbywerkplaats, of bij al die scholen verdwijnen de conciërges of technisch onderwijs-assistenten. Ook de bibliotheken binnen en buiten scholen kunnen gesloten worden. De archeologische dienst kan ook wel ophouden en het gemeentebestuur van Nijmegen krijgt zijn post niet meer binnen, want er is niemand om de post te verspreiden. Zo kan ik nog uren doorgaan.
[Maar wellicht is de keiharde confrontatie wel de enige weg: Ooit waren diverse hier genoemde banen gewone reguliere banen waarvoor een normaal loon werd betaald.
Een algemene staking van 1 maand over het hele land van iedereen die gesubsidieerd werk verricht, zodat er flink wat in de soep draait, is wellicht het juiste antwoord.
Inzet: Geld om alles wat valt om te zetten, weer omzetten naar gewone reguliere banen! Het is beroerd voor scholen, ziekenhuizen en allerlei instellingen, maar het is wellicht de enige manier om echt duidelijk te maken dat het menens is.]

Nijmegen en Nederland kunnen niet zonder deze krachten. Aanpassingen, zoals boven vermeldt, zouden wel een oplossing kunnen zijn. Wij als WIW-ers zullen er alles aan moeten doen om deze regering zo ver te krijgen, dat ze hun hersens gaan gebruiken. En vooral zullen ze moeten leren dat het niet slechts om WIW-ers en I/D-ers gaat, maar dat het om hardwerkende mensen die zinvol werk doen, gaat.

Laten we ze daarom duidelijk maken wat wij willen met onze banen. We roepen dus alle WIW-ers op om samen met de Ondernemingsraad en de inleners, die ook aangeschreven zijn door de OR, mee actie te gaan voeren.

Ben je lid van de vakbond dan is dat gratis. Anders kost het een zeer bescheiden bedrag en wellicht is je inlener bereid dit te betalen. Want het is ook in zijn/haar belang dat de gesubsidieerde arbeid blijft bestaan. Op 10 december gaan we laten zien dat Nijmegen niet zonder WIW-ers en I/D-ers kan, want dan gaan we met zijn allen naar Den Haag.
Onze enige taak die dag is het redden van onze banen.


Einde verklaring Ondernemingsraad Stichting Uitzicht te Nijmegen. Commentaar tussen [].

In Nijmegen is ook nog een Comité 'Beter ID' voor mensen met ID-banen, eind 2000 opgericht m.n. omdat scholing erg moeilijk te krijgen was terwijl de gemeente zo'n 10 miljoen gulden in het Melkertspaartegoed had... Uit hun verhaal even een citaat:

"Wat actiecomité Beter ID doet is eigenlijk vakbondswerk. Wij zochten daarom ook contact en samenwerking. November 2001 hield de FNV een manifestatie in de jaarbeurs in Utrecht met de vrijblijvende leus: "Gesubsidieerd werk moet lonen".
Er was een zeer enthousiaste zaal met spandoeken en strijdliederen. Maar de FNV slaagde erin om er een zeer demotiverende middag van te maken met Melkert als belangrijkste spreker. Die verkondigde dat de mensen blij moesten zijn dat ze werk hadden en dat hij ook het principe huldigt dat werk boven inkomen gaat.

[Dat geldt uiteraard alleen voor anderen, nooit voor iemand zelf...]
Daar konden de mensen het mee doen. Als een nachtkaars ging deze treurige manifestatie uit. Janke Smit, een hoge FNV-bestuurster, met gesubsidieerd werk in haar portefeuille, hield op een avond van ons comité ook alleen maar ontmoedigende verhalen.

Het is misschien allemaal niet zo vreemd als je bedenkt, dat de FNV medeplichtig is aan het creëren van het huidige gedrocht gesubsidieerde arbeid. Zij vertegenwoordigen gevestigde belangen en hebben daarom graag een kelder in het loongebouw. Maar wie weet verandert hun houding nu de PvdA zich in de oppositie aan het heroriënteren is." Einde citaat.


Einde citaat Comité Beter ID.

Op zich wel een goed idee om een actiecomité voor mensen met een ID-baan of een WIW-baan op te richten als de grote FNV steken laat vallen. Het bovenstaande citaat kwam uit een verhaal, gemaakt door Gertjan Altena uit Nijmegen, telefoon: 024-3241525
Maar ook het P.E.L. heeft via de Cliëntenraad Sociale Zaken niet alleen te maken met bijstandsuitkeringen, maar ook met additionele werkgelegenheid. Er is een regulier overleg tussen het Cliëntenplatform en de sectoren Sociale Zaken plus de sctor Additionele Werkgelegenheid van de gemeente. Opmerkingen, tips, suggesties enz. zijn daarom welkom en via deze weg kunnen we die rechtstreeks bij de gemeente aankaarten.


Secretariaat Vereniging P.E.L.
Telefoon: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl