REGEEERAKKOORD STELT: OZB VERDWIJNT IN 2005.


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 3/7/2002 Een van de weinige lichtpuntjes in het regeerakkoord van CDA/VVD/LPF is, dat is aangekondigd dat de Onroerende Zaak Belasting vanaf 2005 wordt afgeschaft. Nu ja, dat wordt beweerd. Het tijdstip zou te maken kunnen met het feit dat we in 2005 weer vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen zitten en dan moet er weer wat 'smeergeld' worden uitgedeeld.
Hedenochtend was er veel indianengehuil hiertegen te horen op de radio van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de CDA-wethouder van Enschede.
Gemeenten krijgen in totaal 14 miljard euro van het Rijk voor het Gemeentefonds, waaruit de meeste gemeentelijke uitgaven betaald worden. Via lokale belastingen en heffingen halen de gemeenten nog 2,6 miljard euro totaal weg bij de burgers. Van die 2,6 miljard euro bestaat 1,6 miljard euro uit OZB-geld.
Het is volgens de radio de bedoeling dat het Rijk het wegvallen van de OZB compenseert door meer geld te geven aan de gemeenten via het Gemeentefonds.
En op dat punt begon het gejank: Omdat het Rijk vermoedelijk dan gaat werken met gemiddelde bedragen qua compensatie, gaan gemeenten die een hoge OZB heffen, zoals Enschede, die zowat de hoogste OZB heft in het land, er qua inkomsten op achteruit en gemeenten die een lage OZB heffen, er op vooruit.
Vervolgens volgde er een roerend betoog vanuit Enschede over wat voor fantastische zaken er voortaan niet meer konden gebeuren, inclusief een jankverhaal over de "eenzijdige bevolkingssamenstelling" met veel WAO-ers met weinig geld, waarbij ik dacht:
Waarom hadden jullie dan zo'n hoge OZB?!
Natuurlijk is het zo, dat de hogere Rijksuitgaven voor het Gemeentefonds ergens weg moeten komen en dat kan m.i. het beste door een kleine verhoging van de percentages van de schijven in de inkomstenbelasting, zodat de hele operatie budgettair neutraal verloopt.
Het betoog van de CDA-wethouder was dat men dan meer ging betalen omdat de laagstbetaalden nu kwijtschelding OZB hadden.
Sinds wanneer was er dan kwijtschelding OZB voor mensen die net boven het voor hen geldend bijstandsniveau zitten?! Nooit dus; noch voor huurders; noch voor eigenaar-bewoners van bv. een goedkoop huisje.
Alleen mensen met een inkomen op bijstandsniveau kregen kwijtschelding. Maar dat was dan afgelopen, stelde de wethouder en dus gingen zij er op achteruit.
Zie hier een staaltje CDA-logica: De OZB wordt kwijtgescholden, maar straks niet meer. Hoe kun je iets kwijtschelden wat niet wordt geheven en wat is dan de achteruitgang?!

Het enige punt waarop hij scoorde was, dat ook de Zalmsnip verdwijnt. Maar op zich had die niks te maken met de OZB. De OZB was alleen het voertuig waarmee in veel gemeenten de Zalmsnip werd verrekend. In Leeuwarden werd de Zalmsnip verrekend via de Afvalstoffenheffing, waarbij het formeel zo was, dat de gemeente ook als je kwijtschelding Afvalstoffenheffing had, je die Zalmsnip moest betalen. Dat ging soms goed, maar soms ook niet.
M.i. zou het het beste zijn die Zalmsnip maar gewoon te verwerken in de uitkeringshoogte; dat spaart een hoop rompslomp.
Leidt echter die compensatie, bv. via de inkomstenbelasting, dan niet tot een achteruitgang van de laagste inkomens? M.i. bij de bijstand niet, omdat dit een netto-uitkering is die pas achteraf wordt gereconstrueerd van netto naar bruto, puur voor de jaaropgave van de soos. Hoe hoog de inkomstenbelasting dan ook is: Een netto-bedrag blijft een netto-bedrag.

Waar zowel de woordvoerder van de VNG als de wethouder van Enschede wijselijk over zwegen, zijn de besparingen voor de gemeenten qua uitvoeringskosten OZB en die kosten zijn fors, vooral als er voor een volgende ronde weer OZB-taxaties uitgevoerd moeten worden.
Waar ook over werd gezwegen, is het feit dat de OZB door haar per gemeente vastgestelde tarieven een stuk rechtsongelijkheid geeft:
Het maakt nogal wat uit in welke gemeente je woont...
En voor wat betreft al die leuke dingen voor burgers die dan straks allemaal niet meer zouden kunnen: Nooit iets van gemerkt. Het enige wat je merkte van de OZB was een bestuurlijke rotzooi, zoals we hier in Leeuwarden in 2001 hebben beleefd. Die kunnen we missen als kiespijn!
Eerder had de Leeuwarder Courant in een hoofdredactioneel commentaar gesteld dat de OZB de burgers qua democratie betrekt bij de gemeente...
Een bespottelijk argument van de CDA-hoofdredacteur Rimmer Mulder gezien wat zich vorig jaar rond de OZB hier afspeelde:
Alsof iemand DAAR op zat te wachten...

Om van dat gelazer af te zijn, inclusief de noodzaak om bij foute taxaties maar weer in de slag te moeten met een bezwaarschrift, betaalt ondergetekende liever iets meer inkomstenbelasting. Zolang dat systeem uitgaat van een progressieve heffing, betalen de rijken het meest en de armen het minst.
En voor wat betreft de besparingen op de uitvoeringskosten OZB die dan qua geld vrijvallen:
Voeg dat geld maar toe aan het geld voor armoedebeleid. Dat geld moet niet door het Rijk in mindering worden gebracht op haar verhoogde uitkering richting Gemeentefonds! Als de VNG daar op zou letten, had ze m.i. een serieus punt; nu niet.

Tenslotte nog een 'technisch' punt: Zowel het huurwaardeforfait voor eigen woningen bij de inkomstenbelasting als het eigenaarsgedeelte van de Waterschapslasten maken gebruik van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) zoals die t.b.v. de OZB eens per vier jaar vastgesteld wordt. De huurwaardeforfait is eigenlijk niet-bestaand geld wat bij iemands inkomsten wordt opgeteld en waarover belasting wordt geheven...
Pure waanzin eigenlijk. Gewoon afschaffen. De Waterschapslasten, zowel voor eigenaren als voor gebruikers mogen ze wat mij betreft ook afschaffen en de waterschappen voortaan betalen uit de algemene middelen van het Rijk. Dit zou m.i. budgettair neutraal kunnen door de inkomstenbelasting schijventarieven iets te verhogen. Net als bij de OZB:
Spaart uitvoeringskosten, je hebt een gespreide betaling bereikt en er komen geen aanslagen meer van de Waterschapslasten voor huurders en eigenaren.
Wel zal dan bij wet geregeld moeten worden dat woningcorporaties hun huren verlagen met de besparingen die zij daardoor permanent hebben: Woningcorporaties betalen immers geen inkomstenbelasting en uitsluitend particulieren krijgen dan te maken met een licht verhoogde inkomstenbelasting omdat dan voortaan de Waterschappen hieruit ook gefinancierd moeten worden. Een vergelijkbare compensatie voor particuliere woningeigenaren ontstaat automatisch:
Omdat de inkomstenbelasting licht stijgt, stijgt ook het deel van de rente op de hypotheek wat men terugkrijgt van de inkomstenbelasting.

Tenslotte nog dit: Het is nog lang geen 2005 en er is niets zo onbetrouwbaar als de overheid. Laten we dus niet te vroeg juichen over die OZB-afschaffing. Bovendien gaat het OZB-circus in 2003 en 2004 nog gewoon door. Wat dat betreft had NU afschaffen per 1/1/2003 beter geweest: Als je dat budgettair neutraal oplost, geeft dat nu ook geen centje pijn.


Secretariaat Vereniging P.E.L.