VOORSTEL P.E.L. AAN RAAD: EEN PC VOOR MENSEN MET EEN MINIMUM-INKOMEN.


Zie ook: Brief P.E.L. aan de Cliëntenraad d.d. 8/12/2001 over pc voor de minima.

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website: http://clik.to/pel


GEMEENTERAAD VAN DE
 GEMEENTE LEEUWARDEN
 POSTBUS 21000
 8900 JA LEEUWARDEN
Onderwerp:
 - PC voor minima

Leeuwarden, 8/5/2002

Geachte Raadsleden,

op 8/12/2001 hebben wij een brief gestuurd naar de Cliëntenraad om de mening daar te peilen over het volgende idee:

Een computer plus printer verstrekken aan alle huishoudens met een minimum-inkomen die geen betaald werk hebben. In bedoelde brief hadden wij een eerder gedaan voorstel van de 'Werkgroep Minstbetaalden Leeuwarden' (WML) enigszins verbreed qua doelgroep.
WML ging uit van het idee om een PC plus printer te verstrekken aan gezinnen met een minimaal inkomen en kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
Wij wilden in principe een PC met modem plus printer verstrekken aan alle mensen met een minimum-inkomen die geen betaald werk hebben.

Vanuit de Cliëntenraad is o.a. opgemerkt dat dan ook een internet-aansluiting onontbeerlijk is, maar dat het risico bestaat (zeker bij gezinnen met kinderen) dat de kosten bij inbellen via een modem al snel uit de hand kunnen lopen.
Enerzijds heeft o.i. ook een huishouden met een minimum-inkomen de beschikking over een normaal verstand ofwel: Men moet toch wat restrictief omgaan met het 'inbellen' bij de provider, anderzijds kunnen kinderen in een onbewaakt ogenblik toch het internet opgaan voor vele uren...
Daarom denken wij nu in de richting van een abonnement via de kabel of via bv. het lichtnet (Essent werkt hieraan) of via ADSL.
(Bij ADSL moet men wel telefoon hebben en bij een kabelabo moet men wel kabelTV hebben. Dit werd ons bevestigd door UPC. O.i. heeft bijna elk huishouden in elk geval kabelTV.)
In elk geval zou het een abonnement moeten zijn wat qua tariefstructuur uitsluitend werkt met een vast maandbedrag, in ruil waarvoor men onbeperkt kan internetten.
B.v.: Een kabelaansluiting via UPC kost per maand ongeveer EUR 50,00 plus een eenmalige waarborgsom voor de kabelmodem van ong. 22 euro en ong. 70 euro aansluitkosten.

Waarom een PC voor de minima?

Enkele redenen die volgens ons het verstrekken van een PC aan huishoudens zonder betaald werk met een minimuminkomen rechtvaardigen:

1. Een 'digitale achterstand' bij de minima verminderen, cq. voorkomen.

2. Bij vacatures wordt vaak enige kennis en ervaring verwacht met betrekking tot het kunnen omgaan met de computer. Dit kan het uitzicht op betaald werk verbeteren. Het is in feite niet meer van deze tijd als iemand bij een sollicitatiegesprek moet melden dat hij/zij niet met een PC om kan gaan.

3. Het makkelijker maken van het schrijven van sollicitatiebrieven en CV en het ook kunnen zoeken via internet op de websites, vacaturebanken ed. die betaald werk aanbieden. Het CWI kent openings- en sluitingstijden, internet niet!

4. Het bevorderen van de Nederlandse taalkennis bij minima van allochtone afkomst, door middel van taalprogramma's.

5. Het voorkomen dat ouders en kinderen die geen computer hebben, daardoor een achterstand oplopen op school en in de maatschappij. Naar onze mening is het verstandig dat ook kinderen jonger dan 12 jaar thuis de mogelijkheid wordt geboden alvast al spelenderwijs te leren omgaan met een computer. Met betrekking tot de gezinnen met kinderen zijn wij van mening dat het hebben en (leren) gebruiken van een computer zinvol is voor zowel de ouders als de kinderen.

Wij zijn van mening dat op zich de 'digitale trapveldjes' in 'achterstandswijken' heel nuttig zijn, maar wijzen op het volgende:

- Het gaat qua lokatie maar om een beperkt aantal wijken. Niet alle 'minima' wonen in die wijken.
- Men kan daar niet onbeperkt oefenen met de PC. Iedereen die daar komt moet aan beurt komen en uiteraard staan er maar een beperkt aantal PC's. Uiteraard zijn er ook openings- en sluitingstijden.
- Als men uitsluitend via een digitaal trapveldje moet leren omgaan met een PC, verwatert deze kennis weer: Thuis staat geen PC. Bovendien bestaan er bij de digitale trapveldjes al wachtlijsten om daar van een PC gebruik te kunnen maken.

Het grote voordeel van een PC thuis is, dat deze in feite als een permanente uitdaging kan fungeren: De machine is altijd 'vrij'. Men kan zo vaak oefenen als men wil op de tijdstippen die het beste uitkomen. Zelfs als iemand alleen maar spelletjes installeert, is het installeren, het omgaan met de programma-menu's en ook het herstellen van optredende problemen al een leerproces.

Kortom: Om te wennen aan en het leren omgaan met een computer is een 'digitaal trapveldje' zinvol, om hiermee verder te gaan en om computergebruik tot een normale zaak te maken is een eigen PC het logische vervolg.

Waar gaat het materieel om?

1. Een nieuwe, goedkope computer plus printer.
Prijsklasse: Ongeveer EUR 900,00 of zowat f2000,-

2. Wie koopt in?
De gemeente koopt in het groot in bij 1 winkel of rechtstreeks van de leverancier.
De gemeente tracht quantum-kortingen te bedingen.
Bestaat er nog een Rijksinkoop bureau of zijn er andere mogelijkheden om centraal in te kopen?
Is er een legale mogelijkheid om BTW-betaling te vermijden?

3. Wat voor PC?
Alle PC's zijn identiek, bv. met een Pentium 3 of een AMD-processor.
I.v.m. de mogelijkheden voor uitbreiding met extra kaarten, wordt een 'kloon' gekocht en geen 'A-merk', zoals IBM, Compaq of Dell. Uitbreidingen regelt men zelf op eigen kosten en naar eigen inzicht.

4. Wat voor printer?
Een goedkope inkjetprinter, ook via groot-inkoop.

Wie kunnen een PC aanvragen?

In principe gaan we uit van alle huishoudens met een minimum-inkomen zonder betaald werk.

In de praktijk willen we gezien de forse kosten die dit met zich meebrengt, de regeling vooreerst beperken tot de huishoudens die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

a. Alle huishoudens die een gehele of aanvullende algemene bijstandsuitkering ontvangen en waarvan de totaalinkomsten niet hoger liggen dan het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau.

b. Deze huishoudens moeten tevens drie kalenderjaren of langer een inkomen hebben gehad op bijstandsniveau en dit ook hebben in het lopende (aanvraag)jaar.
Conform de regeling 'Duurzame Gebruiksgoederen' mag men in die drie kalenderjaren drie maanden in totaal een hoger inkomen hebben gehad dan het bijstandsniveau.
Toegestaan 'bescheiden eigen vermogen': Conform de regeling 'Duurzame Gebruiksgoederen'.

c. De huishoudens die een gedeeltelijke bijstandsuitkering ontvangen hebben ook geen overige inkomsten uit betaalde arbeid.
(Gedeeltelijk WAO plus aanvullende bijstand tot aan bijstandsniveau voldoet dus WEL aan deze voorwaarde.)

d. Men moet wonen in de gemeente Leeuwarden en een zelfstandig huishouden hebben.
N.B.: Men kan een zelfstandig huishouden voeren maar niet in zelfstandige woonruimte wonen: Bv. kamerbewoners in kamerpanden die een bijstandsuitkering ontvangen.

N.B.: Ook degenen die voldoen aan de voorwaarden a t.m. d die al een computer hebben, kunnen aanvragen. Wij willen hiermee voorkomen dat degenen die toch van hun uitkering zelf een PC hebben gekocht, nu achter het net vissen. Veelal zal het gaan om oudere, vaak tweedehands computers die niet erg meer 'bij de tijd' zijn: De ontwikkelingen gaan snel op dit gebied. Uiteraard is en blijft iedereen vrij om aan te vragen of niet.

Indien de regeling eenmaal loopt kan t.z.t. nader worden bekeken aan de hand van de kosten, of de voorwaarden wat ruimer gesteld kunnen worden.

Hoe is de regeling?

De gemeente geeft een gedeeltelijke bijdrage in de aanschafkosten, bv. 50 procent van:

Aanschafkosten PC plus printer.
De gemeente vergoedt op declaratiebasis: De eenmalige aansluitkosten voor de kabelmodem. (100 procent)

De waarborgsom voor de modem dient men zelf te betalen: Men krijgt dat geld nl. ook weer terug als men zijn abonnement opzegt. We kiezen hiervoor mede om administratieve redenen.

Indien de aanvraag akkoord is, krijgt de aanvrager van de gemeente een HUURKOOPOVEREENKOMST toegestuurd.
Men leent renteloos DE HELFT van het totaalbedrag en betaalt in 1,5 jaar de lening terug in maandelijkse termijnen.
Wij denken aan ruwweg EUR 25,00 per maand. (18 maal EUR 25,00)
Dit bedrag wordt maandelijks door Sociale Zaken op de bijstandsuitkering ingehouden.
Indien alle termijnen zijn betaald wordt men eigenaar van de computer en de printer; in feite voor EUR 450,00.
Tevens wordt dan de andere helft van het bedrag door de gemeente kwijtgescholden.

Indien men tussentijds niet aflost en er geen bijstandsuitkering meer is, wordt de computer weer opgehaald door de eigenaar: De gemeente.

Indien dit niet mogelijk is, wordt beslag gelegd op loon of andere inkomsten van betrokkene via de deurwaarder voor het volle resterende bedrag. Van kwijtschelding van de helft van het totale aanschafbedrag is geen sprake meer.

De internet-aansluiting

De maandelijkse vaste kosten voor bv. een kabelaansluiting kunnen een financieel probleem vormen. (Ong. 50 euro/mnd)

Wij stellen voor dat de gemeente gaat inventariseren op hoeveel aansluitingen er gerekend kan worden en gaat praten met een aanbieder, bv. UPC. Inzet: Korting abonnementsgeld.
Aanbod richting UPC: Constructie zoals bij de AV-Frieso:
De gemeente houdt het gereduceerde abonnementsgeld in op de bijstandsuitkering en kan aan UPC aanbieden: Geen wanbetalers; wij regelen de incasso.

Wij refereren bij deze aan de gemeentelijke ict-visie die er van uit gaat, dat in 2010 alle Leeuwarders 'on line' zijn.
De Leeuwarder Courant van 23/1/2002 schreef o.a.:
"Wethouder Gerrit Krol beloofde bij de presentatie van de visie dat de gemeente alle lagen van de bevolking goede kansen op de digitale snelweg wil bieden tegen een schappelijk tarief."

Met dat schappelijke tarief staat en valt o.i. elk verhaal over een pc voor de minima.
Indien men nl. bv. EUR 25,00/mnd moet aflossen en nog ongeveer EUR 50,00/mnd moet betalen voor de aansluiting, is men EUR 75,00/mnd kwijt (f165,28/mnd)
Met alleen een bijstandsuitkering is dat o.i. teveel.

Met een gereduceerd tarief en met inzet door betrokkene van de Declaratieregeling Minima in haar nieuwe, uitgebreidere vorm (Commissie Welzijn d.d. 18/4/2002) waarbij ook internetkosten declarabel zijn (Totaal EUR 45,38 plus 15 procent is EUR 52,19) zou aan dit probleem wellicht een mouw zijn te breien.
(N.B.: 1 maand aansluitkosten zou dus te declareren zijn via de Declaratieregeling Minima, uitgaand van het volle tarief.)

Indien bv. op het maandoverzicht van SZ wat iedereen in de bijstand elke maand toegestuurd krijgt afgedrukt wordt welk bedrag is ingehouden en waarvoor, zou dat kunnen dienen als nota om via de Declaratieregeling Minima te declareren.
UPC zou ook een maandfactuur kunnen sturen waaruit blijkt dat SZ de nota reeds heeft voldaan. Dit is een kwestie van nadere afspraken.

Om hoeveel huishoudens gaat het?

Uit de gemeentelijke Armoedenota van mei 2001 bleek dat toen het bijstandsbestand (Abw) er als volgt uitzag:

Alleenstaand:  2616
Eenouder gezin: 955
Gehuwd:     553
        ----- +
TOTAAL:     4124 huishoudens

Van hen was 68 procent ingedeeld in fase 4.

Als we aannemen dat ongeveer de helft van hen drie jaar of langer in de bijstand zat, dan zou het om 2000 huishoudens gaan. Als deze cijfers alleen betrekking hebben op huishoudens die uitsluitend een bijstandsuitkering hadden en we schatten het aantal huishoudens met drie jaar of langer aanvullende bijstand plus een andere uitkering (bv. 50 procent gedeeltelijke WAO) ook op 2000, dan zou het maximaal aantal huishoudens ongeveer 4000 zijn.

Bij de nadere uitwerking van een voorstel zou dit door Sociale Zaken nader uitgezocht moeten worden.

In de Commissie Welzijn van 18/4/2002 werd door een van de raadsleden gesteld dat 90 procent van de gezinnen in de bijstand al een pc had. Dit werd echter op geen enkele wijze onderbouwd en gezien de huishoudenssamenstelling van het bijstandsbestand ook weinig ter zake doende.
Ons voorstel betreft die mensen die nog geen pc hebben en is het niet t.b.v. de schoolgaande kinderen, dan is het wel voor het vergroten van de kansen op betaald werk via het aanleren van computervaardigheden.

Per huishouden kost dit EUR 900,= plus eenmalige aansluitkosten kabelmodem EUR 68,00 (f150,00); ruwweg EUR 1000,00
De waarborgsom voor de modem betaalt men zelf.
Nader ingeschat moet worden hoeveel huishoudens van zo'n aanbod gebruik willen maken.

Wellicht dat eerst een kleine enquete moet worden gehouden onder de cliënten van SZ, door hen bv. tegelijk met het maandoverzicht van de uitkering een vragenlijstje te sturen en daarin kort te schetsen onder welke voorwaarden men aan een computer kan komen.

Als we ruwweg inschatten dat pakweg de helft van de doelgroep (voorwaarden a t.m. d zoals genoemd) belangstelling heeft, zijn de kosten ruw geschat 2000 maal EUR 1000,00 is EUR 2 miljoen.

Daarvan komt in ongeveer 1,5 jaar retour via de huurkoopovereenkomst: De helft van EUR 900,00 is EUR 450,00 maal 2000 is EUR 900.000,=
DE KOSTEN VOOR DE GEMEENTE BEDRAGEN DAN PER SALDO 1,1 MILJOEN EURO.

Dat is veel geld. Wij hebben echter een eenvoudige redenering:

Elke gemeente in Nederland heeft per definitie altijd te weinig geld. Daarom wordt ook altijd per definitie bepaald wat prioriteit heeft en wat niet. Per definitie is dat altijd een politieke afweging.
De rijksoverheid heeft een beleid: "Nederland gaat digitaal". In hoeverre heeft het Rijk hiervoor subsidiemogelijkheden?
Maar in laatste instantie is uw prioriteitenlijstje qua uitgaven in de nieuwe college-periode doorslaggevend.

Tenslotte:

Dit voorstel is alleen maar een 'frame'. Wellicht zijn er slimmere wegen denkbaar.
U als Raad heeft tegenwoordig te maken met een 'duaal bestel':
B en W vormen het stadsbestuur en u bent het stadsparlement.
U heeft daarmee toch een wat andere rol gekregen dan vroeger.
Wij nodigen u uit om mee te denken en mee te helpen om dit voorstel nader vorm te geven, totdat het levensvatbaar is.
Dat wil zeggen: Totdat e.e.a. zodanig vorm heeft gekregen dat een Raadsmeerderheid zich in een voorstel kan vinden om ook langdurig werkloze gezinnen en andere huishoudens met inkomens op bijstandsniveau aan een computer te helpen.

In de hoop dat u bereid bent aan dit voorstel enige tijd en aandacht te besteden, teken ik namens het Dagelijks Bestuur,

met vriendelijke groet,


secretaris Ver. P.E.L.


 C.c.:
- College van B en W.
- Sectorhoofd Sociale Zaken
dhr. O. Herder
- Secretariaat Cliëntenplatform