Ondanks dat er in Leeuwarden sinds 1-1-1998 een Bureau Integrale Schuldhulpverlening (BISH) bestaat die versnippering van de schuldhulpverlening moest voorkomen, gaat het niet goed. BISH is een samenwerkingsverband van de Stichting Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB), Algemeen Maatschappelijk Werk Fryslân, Thuiszorg Zuidwest Friesland, de Dr. Kuno van Dijkstichting (verslaafdenproblematiek) en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden. Ze sloten indertijd een samenwerkingsovereenkomst met als doel het optimaliseren van de schuldhulpverlening, waarbij naast het oplossen van schulden ook het wegnemen van de oorzaken van schuldenvorming een belangrijk doel was. Van deze deelnemers verzorgt de GKB de schuldenregeling.

Uit het jaarverslag 1998 van het BISH: "De door de GKB nagestreefde oplossing kan bestaan uit het verstrekken van een saneringskrediet. een klant wordt schuldregelingsgeschikt geacht als deze over voldoende aflossingscapaciteit beschikt en geen (noemenswaardige) psychosociale (immateriële) problemen heeft die de schuldhulpverlening in de weg staan.
Is er wel sprake van onopgeloste problemen die de oorzaak zijn van de schulden, dan wordt de klant niet regelingsgeschikt geacht en aangemeld bij een van de participanten, hetzij het AMW of Dr. Kuno van Dijk. Pas na positieve rapportage wordt alsnog het schuldregelingstraject gestart."

Wellicht zit hierin een deel van het probleem waarover onderstaand bericht uit de Leeuwarder Courant gaat. Toch snap ik iets niet: Ook al maakt iemand een puinzooi van zijn financiën om redenen waar hijzelf maar deels zelf voor verantwoordelijk is te houden, dan nog zie ik niet in waarom iemand die naar het AMW of de Kuno van Dijkstichting wordt verwezen evengoed niet kan worden geholpen. Immers: Het GKB heeft zelf twee 'producten' in huis, nl. het 'Beperkt budgetbeheer' (BBR) en het 'Uitgebreid Budgetbeheer' (UBR).
In het eerste geval worden van het inkomen de vaste lasten betaald zoals huur, gas, water, electra en ziekenfonds en wordt de rest aan de deelnemer in één keer uitbetaald, in het laatste geval wordt tevens rekening gehouden met de reserveringen voor andere periodieke betalingen. Tevens krijgt de 'klant' weekgeld.
Wat ik mis in het verhaal over budgetbeheer, is dat niet alleen de uitgavenkant moet worden beheerst, maar ook de inkomstenkant: Heeft persoon in kwestie recht op huursubsidie, recht op kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen, recht op diverse regelingen in de bijzondere bijstand enz. Daar moet m.i. de GKB dan ook naar kijken.
In beide gevallen wordt het inkomen van de klant gestort op de rekening van het GKB die het inkomen beheert; dat is voorwaarde. (Gegevens ontleend aan jaarverslag 1998 van het BISH.)
Ik zie niet in waarom niet tegelijk kan worden begonnen met de schuldsanering omdat het GKB vooral bij het UBR toch alle betalingen zelf in de hand heeft. De saneringsperiode is drie jaar en het lijkt me vreemd dat die periode niet voldoende is of althans zou moeten zijn om te leren zelf wat slimmer met geld om te gaan en om andere problemen te overwinnen of althans hanteerbaar te maken.

Tenminste op papier leek ook te zijn voorzien in problemen als borgstelling en onvoldoende aflossingscapaciteit want het BISH-jaarverslag 1998 stelde:

"In het verleden kwam het voor dat de GKB geen saneringskrediet kon verstrekken omdat er onvoldoende zakelijke zekerheid bestand en geen borg was, of dat de klant onvoldoende aflossingscapaciteit had vanwege te hoge woonlasten. Met de aangesloten gemeenten zijn in het kader van BISH hierover afspraken gemaakt. Door de gemeente wordt bijzondere bijstand verstrekt als er sprake is van onvoldoende aflossingscapaciteit in relatie met de te hoge woonlasten van de klant. Daarnaast is de gemeente bereid garant te staan voor het verstrekken van het saneringskrediet."

Klinkt netjes allemaal, maar de Leeuwarder Courant van 7-4-2000 meldde:


DE TERP LUIDT NOODKLOK OVER SCHULDENAARS

Stichting zelf in geldnood

LEEUWARDEN - Mensen met een zware schuldenlast kunnen niet langer voor sanering terecht bij De Terp in Leeuwarden. De stichting voor maatschappelijke opvang is door de schuldhulpverlening zelf in financiële problemen geraakt. Per 1 juli stopt het project.

De schuldenaard wacht droog brood, voorziet directeur Kees van Anken. "De Terp was hun laatste vangnet."

De directeur erkent dat De Terp zich heeft vertild aan het project. "Het heeft ons in permanente liquiditeitsproblemen gebracht." Vorig jaar zijn ruim 50 mensen geholpen. Dit kostte De Terp fl. 120.000 ,inclusief de personeelskosten.

Van Anken stelt dat zijn stichting zich vier jaar geleden gedwongen voelde in een gat te springen waarvoor de reguliere instellingen hun neus ophalen.

Hij verwijt de Gemeentelijke Kredietbank Friesland, en ook het project 'overkreditering' [Dat is het BISH] van de gemeente Leeuwarden, dat zij de moeilijkste groep laten vallen. "Ze houden zich misschien wel aan de regeltjes, maar moreel gezien ontlopen ze hun verantwoordelijkheid. Ze doen voor een deel niet waarvoor ze zijn opgericht. De moeilijkste doelgroep kàn niet aan hun strenge regels voldoen."
[Over de GKB-regels even een voorbeeldje: GKB verstrekt ook 'gewone' persoonlijke leningen waarbij verder niks aan de hand is met 'de klant'. Iemand vraagt een leninkje van fl. 1000,- ; het kleinst mogelijke bedrag. Per slot zijn schulden niet goed, nietwaar, dus leen je zo min mogelijk. De lening kon wel, mits betrokkene zijn hele uitkering cedeerde aan de GKB. Dat wil zeggen: GKB wordt de rechthebbende op de uitkering. Dat terwijl van een schuldsaneringsregeling geen sprake was en ook toetsing bij BKR geen onregelmatigheden opleverde. Daarnaast werd de schuld in hoofdsom meteen bij de start van het krediet verhoogd met de totale rente over de gehele looptijd.
Hij leende dus in feite geen duizend gulden maar zo'n twaalfhonderd gulden en kreeg duizend uitbetaald.
Op de vraag van betrokkene of in de aflossingstermijnen ook nog een rentecomponent zat, werd een wollig antwoord gegeven...
M.a.w.: De rente had de hoofdsom al verhoogd en vermoedelijk werd er ook nog rente betaald via de maandelijke aflossingen...
Rente betalen over rente dus?....
En het rentepercentage lag ook al hoger dan bij 'gewone' banken...
Kortom: Betrokkene had toen dit rovershol maar verlaten en gesteld dat ze die lullige duizend piek maar in een bepaald lichaamsdeel moesten steken. Later werd vernomen dat het tienvoudige bedrag van een gewone bank kon worden geleend tegen normale voorwaarden en de toen gebruikelijke rente...
Ik vraag me af of bij de GKB sinds die tijd iets is veranderd.]

In Friesland weigerde de Kredietbank vorig jaar zo'n zeshonderd mensen, erkent GKB-directeur Wob Bergsma. "Wij opereren op het snijpunt van schuldeisers en schuldenaar. Als we geen akkoord kunnen bereiken, houdt het op." Van Anken: "In feite wordt gezegd: meneer of mevrouw is niet te saneren. Ik vind dat ze dit vanuit hun doelstelling niet kunnen maken." Het is volgens hem de hoogste tijd dat het gemeentebestuur de instellingen tot de orde roept.

Bergsma zegt tijd nodig te hebben om met andere instellingen, zoals de Sociaal Pedagogische Dienst, de gezondheidsdiensten en Aedes (koepel van woningcorporaties) tot samenwerking te komen.
[Dit was al jaren bekend en juist vanuit het 'project overkreditering' zouden nog voor BISH tot stand kwam al allerlei contacten gelegd worden en beter nog: Die instellingen zouden met het project meedoen.
Maar vooral de woningcorporaties treft ook blaam: Zij zijn de hardnekkigste instellingen voor wat betreft het treffen van een regeling m.b.t. schuldsanering van grote huurschulden. Frigem (energiebedrijf) schijnt op dit punt de laatste jaren haar leven gebeterd te hebben.]

"Zonder hun hulp zijn veel mensen, zoals psychisch gestoorden, nauwelijks in een traject te plaatsen." Een deel van de doelgroep zal volgens hem altijd ongrijpbaar blijven.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].