NIEUWSBRIEF 8 VAN HET PEL
MEI 2006


NIEUWSBRIEF 8 VAN HET PEL

MEI 2006


Nieuwsbrief van de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
Mei 2006 Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@wanadoo.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel of:
http://verenigingpel.nl


VOORAANKONDIGING: THEMA-AVOND PEL OVER VERKOOP VAN HUURWONINGEN

Op donderdagavond 6 juli 2006 houdt het PEL een thema-avond over verkoop van huurwoningen door met name de woningcorporaties.
Plaats: Bovenzaal café Wouters, Sophialaan 5 te Leeuwarden.
Aanvang: 19.30 uur. Toegang gratis.

Voorlopig programma
(Wijzigingen voorbehouden)

Avondvoorzitter: Pyt van der Galiën, voorzitter vereniging P.E.L.

1. Inleiding: Wat is het PEL en wat doen we zoal? (vz. PEL)

2. Wat is er aan huurhuizen in de loop van de jaren zoal verkocht?
Simon van der Meer laat zien om welke woningen het zoal gaat en geeft daar het nodige kritische commentaar bij. (beamerpresentatie)
Gelegenheid tot reactie door het publiek.

3. Wat is de mening van het PEL over de verkoop van huurwoningen door de lokale woningcorporaties? (secr. PEL) Gelegenheid tot reactie door het publiek.

4. Vervolgens:

GASTSPREKER:

OUD-TWEEDE KAMER LID REMY POPPE VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ

Over waarom hij tegen het huidige verkoop- en sloopbeleid is in Nederland en in Leeuwarden.

Na de pauze (ong. 21.00 uur)vanaf ongeveer 21.25 uur:

DEBAT OVER DE ZIN OF ONZIN, DE VOORS EN DE TEGENS VAN VERKOOP DOOR WONINGCORPORATIES VAN (SOCIALE) HUURWONINGEN TUSSEN:

REMY POPPE VAN DE SP EN ROEL SLUITER WETHOUDER VAN VOLKSHUISVESTING GEMEENTE LEEUWARDEN

De zaal wordt nadrukkelijk gevraagd om mee te doen met de discussie!

We willen ongeveer 22.00 uur stoppen. Voor wie dat wil is er gelegenheid om daarna informeel nog even na te praten.

Eerste ronde koffie bij aanvang: Voor rekening PEL. Eventuele latere consumpties: Helaas voor eigen rekening; het PEL is ongesubsidieerd en een straatarme club…VERKOOP HUURWONINGEN BEVORDERT KRAPTE OP HUURWONINGMARKT.
WAAROM HET PEL TEGEN DE VERKOOP IS VAN HUURWONINGEN

Ooit was het zo, dat ook de overheid vond dat huren en kopen gelijkwaardige alternatieven waren. Zo denken wij er nog over, maar de overheid inmiddels niet meer: Met de volle instemming van de rijksoverheid (noemen ze ‘beleid’) wordt door woningcorporaties en gemeente aangestuurd op marginalisering van de huursector. Dit gebeurt op vele manieren:

1. Minister Dekker breekt stap voor stap de huurprijsbescherming af zodat steeds meer woninghuren ‘vrij’ worden gelaten. Ofwel: de verhuurder bepaalt eenzijdig wel hoe hoog de huur wordt. Liberalisering heet dat. Tegelijk breekt de de huurtoeslag af. De prijsstijgingen gaan dus dubbelop. Huren wordt zo onbetaalbaar zodat mensen die het nog kunnen betalen, de koopmarkt op gedreven worden, met als gevolg dat daar de toch al hoge koopprijzen nog verder stijgen. Maar velen kunnen simpelweg niet kopen: Denk aan met name jongeren met meestal een tijdelijk arbeidscontract via een uitzendbureau. Wie heeft nog vast werk waar hij redelijk zeker van kan zijn? Zo niet, dan wordt geld lenen moeilijk. Denk ook aan iedereen met een uitkering of mensen met lonen ergens net boven het minimumloon, deeltijdwerkers enz.

Is het erg om niet te kunnen kopen? Nee, eigenlijk niet. Met huren is niets mis, maar dan moeten huurwoningen wel betaalbaar zijn (wij vinden: niet hoger dan de aftoppingsgrens huurtoeslag, nu 474 euro) met wat huurtoeslag erbij. Het belangrijkste is, dat er een volwaardige huurwoningmarkt in stand wordt gehouden met voldoende huizen in alle soorten, maten en prijsklassen, zodat ook mensen met weinig geld in de toekomst kunnen blijven huren.

2. Er is de laatste jaren heel wat afgesloopt in Leeuwarden, m.n. in de Vrijheidswijk, Bilgaard en Achter de Hoven/Vegelin. Wat kregen we terug: Vooral dure koopwoningen en enkele dure huurwoningen m.n. boven de aftoppingsgrens, zodat je daar geen huursubsidie bij kunt krijgen. Een doelbewuste strategie. Ook kregen we peperdure koopappartementen vooral rond de binnenstad.
We gunnen iedereen die dat kan betalen een dure koopwoning, maar er is wel veel te eenzijdig gebouwd. De sloopmanie heeft geleid tot een afname van het aantal sociale huurhuizen. Bovendien kan men nooit tegen dezelfde huurprijs deze woningen terugbouwen.

3. Slopen is duidelijk en zichtbaar. Minder duidelijk en vrijwel onzichtbaar is, dat verkoop van sociale huurwoningen sluipenderwijs jaar na jaar er voor zorgt dat er steeds minder huurwoningen te huren overblijven. Gelooft u maar niets van die fabeltjes en gemanipuleerde cijfers van de gemeente die krampachtig probeert te bewijzen dat ook steeds minder mensen zijn aangewezen op een huurwoning. Weet u wat een ‘starter’ is? Juist, iemand die voor de eerste maal op zoek gaat naar een woning. Starters moeten maar kopen, vindt de gemeente. En de corporaties: Die houden vooral nog wat duurdere huurflats (liefst voorzien van blokCV) aan voor ouderen met aanvullend pensioen, die ze daar flink kunnen uitmelken tot hun dood. Dan worden ongetwijfeld ook die flats verkocht…. Corporaties zijn WoonBEDRIJVEN geworden…
Qua verkoopbeleid is er sprake van een doelbewust proces van uitholling wat hier gaande is. Zelfs flats worden door de corporaties sinds enige jaren massaal in de verkoop gedaan, waarbij ze de weinige voorwaarden die de gemeente daarbij had gesteld, keer op keer aan hun laars lapten. Ze verkopen veelal het liefst als de termijn voor groot-onderhoud (25 jaar) nadert. Te weinig koopwoningen zijn er echter ook niet: zie maar op www.funda.nl

4. De verkoperij is al jaren gaande: zo werden bijvoorbeeld in de periode 1993 t.m. 1995 in totaal 427 huurwoningen in de laagbouw verkocht. En zo is dat jaar na jaar doorgegaan. Waar staan nog laagbouw huurhuizen in wijken als Aldlân, Bilgaard (uitgezonderd de v.m. Meenthe) of Camminghaburen? Ze zijn er niet of nauwelijks meer. Die wijken zijn op die manier op slot gegaan voor huurders. Alle wijken horen echter volgens ons ook huurwoningen te hebben in voldoende aantallen. En de wachtlijsten van woningzoekenden? Die worden steeds langer en mensen met weinig geld kunnen nu al tot pakweg twee jaar op een huurwoning of flatje wachten. Dat is fout: wij in elk geval zitten niet te wachten op wantoestanden zoals in de grote steden in de Randstad! Kortom:

WIJ WILLEN EEN VERKOOPSTOP VOOR ALLE HUURWONINGEN VAN DE WONINGCORPORATIES!


Ook tegen sloop of verkoop van sociale huurwoningen? Word dan NU lid van het PEL:
Voor de rest van 2006 kost dit slechts 10 euro contributie. HOE? Stort 10 euro op postgironummer 39.55.799 t.n.v. Vereniging PEL te Leeuwarden o.v.v. ‘nieuw lid’. U bent daarna automatisch lid. Meer info: Bel dan eerst: 058-2671636


Einde tekst Nieuwsbrief 8 van het PEL.