NIEUWSBRIEF 6 VAN HET PEL
MEI 2004


NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MEI 2004 Telefoon: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl of db@verenigingpel.nl
Website: http://clik.to/pel of http://www.verenigingpel.nl ----------------------------------------------------------------------

Hierbij Nieuwsbrief 6 van het PEL met een actueel onderwerp:

TIEN VRAGEN OVER DE WET WERK EN BIJSTAND

1 Ik heb gehoord dat het begrip 'passende arbeid' niet meer bestaat. Moet ik nu alle werk accepteren?
De WWB vervangt het begrip "passende arbeid" door "algemeen geaccepteerde arbeid". Niemand weet wat dat is. Gemeenten zullen zelf moeten bepalen wat dat begrip inhoudt. In theorie dient elke uitkeringsgerechtigde vanaf de dag van inschrijving alle algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. In de praktijk zal dat zo'n vaart niet lopen. Super de Boer neemt echt geen academicus aan voor de functie van vakkenvuller.
Verder hoef je de volgende arbeid in elk geval niet te accepteren:

* Niet-algemeen geaccepteerde arbeid (bijv. prostitutie).
* Arbeid waarvoor minder dan het minimumloon betaald wordt.
* Illegale arbeid.
* Arbeid die gewetensbezwaren oproept. Stel je hier niet teveel van voor. Het aantal erkende gewetensbezwaren is uiterst gering. Bovendien kan een beroep op gewetensbezwaren alleen succes hebben wanneer deze een zodanig conflict met de te verrichten arbeid opleveren dat die arbeid in het geheel niet meer verricht kan worden.

Wat je niet mag weigeren:
* Tijdelijk werk
* Gesubsidieerde arbeid (met uitzondering van de WSW)

2 Wordt de bijzondere bijstand afgeschaft?
Nee. Gemeenten mogen niet langer bijzondere bijstand aan groepen uitkeringsgerechtigden toekennen, maar een individuele aanvraag is nog steeds mogelijk.

3 Heb ik er wat aan wanneer ik een deeltijdbaan neem?
Met een deeltijdbaan mag je maximaal 6 maanden een kwart van wat je verdient houden (tot een maximum van 163 euro per maand).
Voorwaarde is wel dat het deeltijdwerk er op termijn toe bijdraagt dat je uitstroomt (dit ter beoordeling van de gemeente).
Na die 6 maanden wordt het volledige loon ingehouden op je uitkering. De gemeente kan ook besluiten je één keer per jaar een premie te geven als aanmoediging (maar is daar niet toe verplicht).
Wij raden mensen af een deeltijdbaan te nemen. Na 6 maanden heb je er niets meer aan, maar mocht je het deeltijdbaantje om die reden opzeggen dan krijg je gegarandeerd de grootst mogelijke ellende met de Sociale Dienst.

4 Ik ben een alleenstaande moeder en heb een paar kleine kinderen thuis. Ben ik dan toch verplicht te gaan werken?
Ja, mits er voldoende kinderopvang aanwezig is in de gemeente. Wanneer je van mening bent dat er dringende redenen zijn waarom jij en alleen jij voor je kinderen kunt zorgen dan kun je dat aangeven bij de gemeente. Deze moet jouw mening dan bij haar afweging betrekken.

5 Kan de gemeente me verplichten onbetaalde arbeid te verrichten?
Ja, maar alleen onder zeer strenge voorwaarden.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
* Het mag alleen als onderdeel van een traject richting reguliere betaalde arbeid
* De nadruk dient te liggen op scholing, niet op productie
* Er dient een beschikking afgegeven te worden waarin de gemeente motiveert waarom uitgerekend jij tot deze vorm van slavenarbeid verplicht wordt
* Het mag niet langer duren dan 6 maanden
* Het mag niet dienen om bezuinigingen op te vangen
* Er mag geen sprake zijn van verdringing van reguliere arbeid
* Er mag geen sprake zijn van een dienstbetrekking

Dit laatste punt verdient enige toelichting. Er is sprake van een dienstbetrekking wanneer de nadruk ligt op productie i.p.v. op scholing of op het aanleren van vaardigheden. Onbetaalde arbeid waarbij de nadruk ligt op productie mag je weigeren! Wanneer de gemeente je onder druk zet om onbetaalde arbeid te aanvaarden, loop dan altijd het bovenstaande lijstje na. Wanneer je twijfelt neem dan contact met ons op. Let op, sommige gemeenten maken al op grote schaal misbruik van de mogelijkheid om mensen onbetaalde arbeid te laten verrichten en overal elders (inclusief Leeuwarden) zijn plannen in ontwikkeling!

6 Kan de gemeente me dwingen om een medische behandeling te ondergaan?
Wanneer het noodzakelijk is voor je inschakeling op de arbeidsmarkt kan de gemeente je inderdaad verplichten een medische behandeling te ondergaan. Dat kan uitsluitend op advies van een arts. Natuurlijk kun je dat weigeren, maar dan verspeel je het recht op een uitkering.

7 Ik heb gelezen dat bijstand voortaan in natura mag worden verstrekt! Krijg ik nu elke maand i.p.v. geld een zak met aardappelen en groenten?
Nee, daar hoef je normaal gesproken niet bang voor te zijn. Gemeenten mogen alleen bijstand in natura verstrekken wanneer iemand er herhaaldelijk een puinhoop van heeft gemaakt (al zeven keer uit een huis gezet, schulden van hier tot Brussel, 's ochtends voor tien uur al anderhalve liter jenever achter de kiezen, ettelijke keren zonder succes naar een afkickcentrum geweest, zelfs bij de Terp niet langer welkom).

8 Kan ik nog steeds een uitstroompremie krijgen wanneer ik betaald werk krijg?
Ja, de gemeente kan bij uitstroom naar een reguliere of gesubsidieerde baan een keer per kalenderjaar een premie van maximaal 1944 euro verstrekken. Zij is daartoe overigens niet verplicht. De gemeente dient hierover beleid vast te leggen in de reïntegratieverordening.

9 Hoeveel vermogen mag ik hebben?
De vermogensgrenzen zijn:
1. voor alleenstaanden: 5065,00 euro
2. voor alleenstaande ouders: 10.130,00 euro
3. gehuwden tezamen: 10.130,00 euro

10 Mijn huis is veel meer waard dan 10.130,- euro! Moet ik nu eerst mijn huis opeten voordat ik recht heb op bijstand?
Nee, vermogen gebonden in een woning wordt vrijgelaten tot een bedrag van 42.700,- euro. Andere zaken die niet tot het vermogen gerekend worden:
* spaargeld dat je opbouwt tijdens de periode waarin je bijstand ontvangt (spaargeld uit de periode voordat je bijstand ontving wordt dus wel tot je vermogen gerekend!).
* bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn (computer, televisie enz.) dan wel, gelet op je omstandigheden, voor jouw noodzakelijk zijn.

Pyt van der Galiën