NIEUWSBRIEF
VERENIGING P.E.L.
Juni 2001 nr. 5


ALGEMENE LEDEN VERGADERING!

Allereerst nodigt het bestuur jullie uit voor een algemene ledenvergadering op maandagavond 18 juni om 19.30 uur. Een agenda voor deze ledenvergadering zal jullie zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Leden kunnen het bestuur verzoeken een onderwerp op de agenda te zetten. Wij verzoeken jullie in dat geval op korte termijn contact met ons op te nemen.

STEDELIJKE VERNIELING

Onlangs zijn de voorlopige sloopplannen voor de Vrijheidswijk bekend gemaakt. Aan de Mariniersespel en de Krijn van den Helmstraat zullen 146 laagbouwwoningen gesloopt worden. Later zullen ook de S-5 flat (Mariniersespel) en de S-12 flat (Jan Evenhuisstraat) tegen de grond gaan, in totaal 124 woningen.
Er zijn inmiddels twee clubs die zich actief verzetten tegen de voorgenomen sloop in deze wijk. Het PEL heeft samen met de Socialistische Partij (SP) de actiegroep 'Leven in Vrijheid' opgericht. Ook de andere groep die actief is in de wijk wordt door ons ondersteund. Over de financiële dekking van de hele operatie bestaat overigens nog steeds grote onduidelijkheid. Wel is het duidelijk dat er momenteel voor een bedrag van f50 miljoen feitelijk nog geen dekking gevonden is. Toen een VVD-raadslid onlangs het College vroeg hoe ze dacht dit tekort te kunnen financieren volgde er een buitengewoon wazig antwoord waar niemand iets van begreep, wat waarschijnlijk ook precies de bedoeling was.

VEGELINBUURT

Ook in Vegelin/Achter de Hoven zal in de komemde jaren flink gesloopt worden. De besluitvorming daarover is op zich weliswaar een gepasseerd station, maar onlangs kwam ons een zeer onaangenaam bericht ter ore. Zoals jullie wellicht bekend is zijn de woningen in deze wijk grotendeels particulier bezit. Wanneer de gemeente een particuliere woning wenst te slopen zal ze deze eerst moeten kopen van de eigenaar. De eigenaar kan natuurlijk weigeren, maar in dat geval zal zij/hij een onteigeningsprocedure aan de broek krijgen met als voorspelbaar resultaat dat de eigenaar alsnog gedwongen wordt de woning te verkopen.
De pijn zit hem hier voornamelijk bij huiseigenaren die een bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer deze mensen hun woning verkopen wordt de opbrengst van de verkoop gezien als vermogen.
De Sociale Dienst zal in een dergelijk geval de uitkering stopzetten wegens een teveel aan eigen vermogen en eisen dat de mensen eerst dit eigen vermogen (grotendeels) opsouperen voordat hun uitkering weer hersteld kan worden. In dit geval zijn de druiven natuurlijk wel bijzonder zuur, aangezien er geen sprake is van vrijwillige, maar van gedwongen verkoop.

Aangezien we dit probleem lang geleden al aan zagen komen hebben we het aangekaart in de Cliëntenraad van de Sociale Dienst. Daarop is door een van de topambtenaren van de Sociale Dienst een korte notitie opgesteld waarin hij aangaf dat B&W de bevoegdheid bezat de gevolgen van deze gedwongen verkoop te verzachten of zelfs helemaal weg te nemen. Wethouder Bearn Bilker is daarop naar Den Haag afgereisd om bij de Minister een versoepeling van de wetgeving te vragen, kreeg nul op het rekest en liet vervolgens zowel onze brief als de ambtelijke notitie in de onderste la van zijn bureau verdwijnen. Inmiddels heeft zich het eerste geval in de Vegelin voorgedaan waarbij een bijstandsgerechtigde na gedwongen verkoop van zijn woning de uitkering is kwijtgeraakt en gedwongen wordt eerst de opbrengst van die verkoop 'op te eten' vooraleer hij weer in aanmerking komt voor een uitkering. Wij vinden dit uiteraard een onaanvaardbare situatie.Het lijkt ons een kwestie van beschaving dat je als gemeentebestuur de burger niet onnodig opzadelt met de gevolgen van jouw handelen, en in elk geval probeert die gevolgen zoveel mogelijk te verzachten. Wij vinden het ook onaanvaardbaar dat met de ambtelijke suggestie nooit iets gedaan is, dat B en W deze mogelijkheid zelfs nooit serieus onderzocht hebben. Inmiddels hebben we een aantal gemeenteraadsleden ingeseind omtrent dit probleem. De eerste reacties, met name uit PvdA-kringen, waren hoopvol. Ook daar vond men dit wel heel erg schrijnend en heeft men inmiddels toegezegd actie te zullen ondernemen. Uiteraard zullen we op dit punt de vinger aan de pols houden.

SOCIALE ZAKEN

Zoals diegenen onder jullie die een bijstandsuitkering ontvangen ongetwijfeld gemerkt hebben, zijn er in uitkeringsland een paar dingen gewijzigd. Je hoeft tegenwoordig geen maandelijks inkomstenbriefje meer in te vullen, maar kunt volstaan met het doorgeven van veranderingen in je situatie. Deze kleine wijziging is onderdeel van een experiment waaraan Leeuwarden samen met Apeldoorn en Tilburg deelneemt, het zgh. LAT-project.
Doel van dit project is feitelijk het verwijderen van allerlei overbodige bureaucratische rompslomp en het efficiënter maken van de Sociale Dienst als controlerende instantie. En natuurlijk - we zouden het bijna vergeten - het cliëntvriendelijker maken van de Sociale Dienst.
Vroeger was het nog zo dat de Sociale Dienst - om een concreet voorbeeld te noemen - maandelijks een zooi inkomstenbriefjes moest verwerken, wat in feite een zinloze bezigheid was. 95% van de uitkeringsgerechtigden houdt zich keurig aan de regels en de fraudeurs pak je op deze wijze echt niet.
In plaats van een gespreide controle komt een gerichte controle op bepaalde risicogroepen. Op dit punt zit nu juist de moeilijkheid. De minister heeft de gemeenten opgedragen te voorkomen dat het opstellen van deze risicoprofielen discriminerend of stigmatiserend werkt. Een aardig probleempje voor de gemeente...
Het zal jullie duidelijk zijn dat we met name het formuleren van de risicoprofielen uiterst kritisch zullen volgen.

Vz. P.E.L.