NIEUWSBRIEF 4 VOOR LEDEN VERENIGING P.E.L.
DATUM: 6/3/2000

Tekst nieuwsbrief: Voorzitter P.E.L. Pyt van der Galiën.

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 ***********************************************

NIEUWSBRIEF VERENIGING PEL

ARMOEDEVAL

Op 20 maart a.s. organiseert de gemeente Leeuwarden een conferentie over de armoedeval. De armoedeval is het verschijnsel dat uitkeringsgerechtigden er bij het aannemen van een laagbetaalde baan niet op vooruitgaan qua inkomen (of er zelfs op achteruit gaan).
De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat een betrekkelijk geringe verhoging van het inkomen er toe kan leiden dat een aantal inkomensafhankelijke voorzieningen wegvallen.
Denk bijvoorbeeld aan de bijzondere/categoriale bijstand, de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, enz.
Op zich zou geen lid van het paarse kabinet hier wakker van liggen, ware het niet dat uitkeringsgerechtigden zich om bovengenoemde reden wel tweemaal schijnen te bedenken voordat ze een baan op of net boven het minimumloon accepteren. Een kwestie van gezond verstand zou je denken.
Ons lijkt de oplossing voor dit probleem nogal voor de hand te liggen. Een forse verhoging van het minimumloon gekoppeld aan een verhoging van de uitkering zou de armoedeval in één keer uit de wereld helpen. Helaas schijnt dat niet mogelijk te zijn in verband met onze internationale concurrentiepositie, zodat een deel van onze politieke kaste ijverig op zoek is gegaan naar een oplossing die beter bij de tijdgeest past. Met name de VVD komt de laatste tijd met een aantal uiterst creatieve oplossingen die even simpel als asociaal zijn.
Om te beginnen kun je natuurlijk al die gemeentelijke inkomensafhankelijke regelingen afschaffen. Vanzelfsprekend is dat niet meer dan een eerste stap om werklozen te 'stimuleren' een laagbetaalde baan te accepteren.
Wil je iets doen dat ook op lange termijn zoden aan de dijk zet dan zul je ook de huursubsidie aan moeten pakken. Waarom zou je bijvoorbeeld de huursubsidie voor uitkeringsgerechtigden niet aan een bepaalde tijdsduur binden? Na twee jaar nog geen baan? Dan ook geen huursubsidie meer!
Voorlopig lijkt de VVD met dergelijke radicale voorstellen nog alleen te staan, maar ervaringen uit het recente verleden doen ons toch vrezen dat deze voorstellen - zij het mogelijk in aangepaste vorm - ook bij andere partijen op de tekentafel zullen belanden.
Al met al hebben we hier natuurlijk wel met een serieus probleem te maken. Niet omdat er mensen zijn die weigeren laagbetaalde banen te accepteren - dat interesseert ons geen zier -, maar omdat mensen die een dergelijke baan wel accepteren er financieel nauwelijks of niet op vooruitgaan.
Op zich vonden wij het dan ook geen slechte zaak dat de gemeente besloot een onderzoek naar de armoedeval te laten houden. De resultaten van dat onderzoek worden op 20 maart gepresenteerd, en met de wijze van presenteren hebben wij wel problemen. Om te beginnen moet je f150,- neertellen om alleen maar op de dag aanwezig te mogen zijn. Dat betekent natuurlijk dat de groep om wie het gaat niet aanwezig kan zijn. Zelfs al zouden die nog ergens f150,- over hebben dan nog hebben ze daar vast wel een betere bestemming voor.
In de tweede plaats is het wel heel erg een Bobo-bijeenkomst met veel economen, sociologen, ambtenaren en politici. Onder de laatsten bevindt zich ook de heer Kamp, tweede kamerlid namens de VVD en de geestelijke vader van een aantal van de meer asociale voorstellen die we laatste tijd uit Den Haag hebben mogen vernemen. Oh ja, ook de cliëntenorganisaties in Leeuwarden zijn uitgenodigd deel uit te maken van het panel. Laat niemand zeggen dat de uitkeringsgerechtigden uitgesloten zijn van het debat.
Wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn van het debat is natuurlijk een open vraag. Wij hebben zeker niet de indruk dat wethouder Hafkamp de richting van de VVD op wil, integendeel zelfs.
Maar veel belangrijker dan wat Leeuwarder politici van deze materie vinden is natuurlijk wat Haagse politici er van vinden. Gezien de geluiden die we de laatste tijd uit het Haagse vernemen vrezen we eerlijk gezegd het ergste.

SLOOP (PARDON, HERSTRUCTURERING)

Hoe staat het toch met het opstoten van Leeuwarden in de vaart der volkeren d.m.v. grootschalige sloop?
Vanuit gemeentelijke optiek niet echt optimaal zijn wij geneigd te zeggen. Zoals jullie misschien in de krant gelezen hebben is de overleggroep waarvan de gemeente en de corporaties deel uitmaakten ontbonden wegens verregaande meningsverschillen die overigens eerder op het persoonlijke dan op het zakelijke vlak lagen (althans, dat is onze inschatting). De problemen zijn begonnen toen de twee rijkste corporaties, t.w. Volkshuisvesting en Woonservice, besloten te fuseren en de twee armere corporaties (Patrimonium en Beter Wonen Leeuwarden/Leeuwarderadeel (BWL)) niet aan deze fusie deel mochten nemen. Wat moet je met die armoedzaaiers wanneer je grootse plannen hebt, nietwaar? Zoals je begrijpt zette deze daad nogal wat kwaad bloed bij de beide verliezers. BWL-directeur Henkie Deinum schijnt intern wraak gezworen te hebben voor wat hij - vanuit zijn optiek terecht - ervoer als een dolkstoot in de rug. Vervolgens gooide topambtenaar Folkert Veldmeijer nog wat olie op het vuur door in het openbaar te verklaren dat Patrimonium en BWL wat hem betreft wel opgedoekt konden worden. Helemaal leuk werd het toen wethouder Bearn Bilker tijdens een besloten overleg verklaarde Henk Deinum maar een onbetrouwbaar sujet te vinden, hetgeen natuurlijk prompt uitlekte. Deinum - nooit te beroerd voor een wraakactie - verkondigde tijdens een openbaar debat met Bilker dat hij samen met enkele corporaties uit de provincie een holding had gevormd, dat hij zich daarmee een onafhankelijke machtspositie had veroverd en voortaan zelf wel zou bepalen wat er met zijn woningbezit moest gebeuren. Tot niemands verrassing deed de gemeente daags na deze mededeling een persbericht de deur uit met de mededeling dat de gemeentelijke overleggroep opgeheven was en de gemeente voortaan met alle partijen afzonderlijk zou praten.
Het tweede probleem voor de gemeente is dat er volgens ons nog steeds geen zicht is op de vele tientallen miljoenen die nodig zijn om de megalomane plannen van de gemeente te verwezenlijken. Het is dan ook opvallend dat er eigenlijk nog voor geen enkele wijk echt concrete plannen zijn (met als gedeeltelijke uitzondering de Vegelinwijk).
Hoewel de gemeente dus qua financiering grote problemen heeft en de betrokkenen vechtend over straat rollen is het zeker nog te vroeg om te juichen. Het is zeker nog mogelijk dat het schip met geld onverwachts binnen komt varen en de partijen hun onderlinge vetes vergeten. Het is zeker ook naïef te veronderstellen dat de gemeente niets van haar plannen zou weten te realiseren.
De gemeente zal er (al zou het alleen maar zijn omdat het geld ontbreekt) naar alle waarschijnlijkheid niet in slagen haar sloopplannen in volle omvang te realiseren. Iets bescheidener plannen zijn in onze ogen echter wel realiseerbaar, en de gevolgen daarvan zijn voor de direct betrokkenen vanzelfsprekend niet minder erg. Alle reden dus om alert te blijven.

ALV 23-3-2000 19.30 uur