NIEUWSBRIEF 3 VOOR LEDEN VERENIGING P.E.L.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN POSTBUS 939 8901 BS LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 **********************************************

DATUM: 23/12/98

Nieuwsbrief Vereniging PEL

Sloop Hooidollen en Jokse

Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn is woningcorporatie Volkshuisvesting van plan twee flats in Bilgaard, gelegen aan de Hooidollen en de Jokse, te slopen. Voor die sloop heeft Volkshuisvesting zoals verwacht de zegen gekregen van het gemeentebestuur. De wijze waarop het sloopbesluit tot stand is gekomen is overigens typerend voor de wijze waarop overheidsorganen het begrip 'democratie' interpreteren. De corporatie heeft over de sloopplannen uitsluitend gesproken met het toenmalige college en het bestuur van de Huurdersvereniging Bilgaard. De bewoners werden over de sloopplannen pas geïnformeerd toen het besluit al genomen was.
Dat de gemeente Leeuwarden aan formele procedures en aan de wet haar kont afveegt wordt ook nog eens duidelijk uit de wijze waarop de sloopvergunning uiteindelijk verleend werd. Op 30 september j.l. werd de aanvraag voor een sloopvergunning gepubliceerd in de 'Huis aan Huis'. Hierbij werd een termijn van twee weken gesteld voor het indienen van eventuele bedenkingen. Het is gebruikelijk dat deze bedenkingen worden meegenomen in de besluitvorming. Beter gezegd, dat is overal gebruikelijk, met uitzondering van de gemeente Leeuwarden. Het college verleende de sloopvergunning vrolijk al op 6 september, ruimschoots voor het einde van de termijn waarop bedenkingen ingediend konden worden dus. Het door ons tegen de sloopvergunning ingediende bezwaarschrift diende op 16 december jl. voor de commissie voor bezwaarschriften. Over de uitkomst daarvan valt vanzelfsprekend weinig te zeggen. Voorzichtige inschatting onzerzijds:
de bezwaarschriftencommissie zal concluderen dat het besluit niet op de voorgeschreven wijze tot stand is gekomen en dus geen schoonheidsprijs verdient, maar dat de gemeente inhoudelijk geen ander besluit had kunnen nemen. Daarna staan ons nog enkele mogelijkheden open bij de administratieve kamer van de rechtbank. In hoeverre deze procedures zinvol zijn moeten we nog nader bekijken.
De huurders die niet akkoord zijn gegaan met de huuropzegging zijn door Volkshuisvesting gedagvaard. De behandeling van deze zaken is uitgesteld tot 12 januari. De huurders worden gratis ondersteund door mr. Dave Kuiper. Hulde dus.

Herstructurering in den lande

Zoals jullie bekend zal zijn valt de sloop van de Jokse en de Hooidollen onder het kopje 'herstructurering', wat weinig meer is dan een moeilijk woord voor een door de Paarse Pest ingezet sloopbeleid waarbij goedkope huurwoningen vervangen worden door dure koopwoningen. Deze plaag blijft niet beperkt tot Leeuwarden, maar woedt momenteel in de meeste grote en middelgrote gemeenten. Zo wil de gemeente Amsterdam in de Staatsliedenbuurt 900 goedkope woningen tegen de vlakte gooien om plaats te maken voor 450 dure koopwoningen.
In Duindorp (Scheveningen) wil de gemeente 1100 van de in totaal 3000 woningen in de wijk slopen. Daar moeten 750 nieuwe woningen voor in de plaats komen, waarvan de helft koopwoningen. De aanvangshuur van de nieuw te bouwen huurwoningen zal f800,- bedragen. De huur van de bestaande woningen bedraagt 400 tot 500 gulden...
Het is overigens opvallend (maar weinig verrassend) dat overal dezelfde flauwekulargumenten worden aangedragen om een ideologische rechtvaardiging te leveren voor de sloopplannen. Altijd gaat het om 'het doorbreken van de eenzijdige bevolkingsopbouw, het vergroten van de leefbaarheid, het terugdringen van de criminaliteit, blah, blah, leuter, leuter'.

Het blijft eigenaardig dat politici, mensen dus in wiens dagelijks denken en handelen morele en ethische overwegingen geen enkele rol spelen, altijd met moralistische praatjes aankomen wanneer ze mensen met weinig geld weer eens de grond in stampen. Om terug te keren naar de situatie in Bilgaard:
genoemde argumenten worden ook daar gehanteerd en slaan als een tang op een varken. Oftewel, het is gewoon gelul. De criminaliteit is in Bilgaard niet buitensporig hoog en aan de leefbaarheid van de wijk mankeert weinig. Iets wat overigens bewezen wordt door het feit dat de meerderheid van de bewoners aan de Jokse en de Hooidollen graag in Bilgaard geherhuisvest wil worden. Des te minder we zeggen over de 'eenzijdige bevolkingsopbouw', des te beter. Om eens een gigantische open deur in te trappen:
waarom horen we nooit eens een sociaal-democratische hielenlikker in de gemeenteraad zeuren over de eenzijdige bevolkingsopbouw in Goutum of aan de Troelstraweg?
Tot slot nog twee mededelingen. Het gemeentelijke herstructureringsplan zal op 19 januari a.s. gepresenteerd worden. Het exacte tijdstip en de locatie zijn bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Ga eens een kijkje nemen: misschien is het gemeentebestuur wel van mening dat er in jouw buurt ook van alles mankeert aan de leefbaarheid en er dus hoognodig flink gesloopt moet worden.
Dan het goede nieuws. We zijn erin geslaagd voldoende fondsen te werven om een agitprop-offensief tegen de herstructurering te openen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Kort nieuws

Het Fonds Maatschappelijke Activiteiten (FMA) wordt in ere hersteld. Concreet betekent dit dat minima voortaan 'activiteiten gericht op maatschappelijke participatie' bij de gemeente kunnen declareren, tot een maximum van f100,- op jaarbasis.
Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het lidmaatschap van sport- en culturele verenigingen. Overigens is het begrip 'maatschappelijke participatie' nogal ruim gedefinieerd. In de praktijk valt met een beetje goede wil zo'n beetje alles onder die paraplu te vangen.
Tip: organiseer eens een gezellige demonstratie voor de deur van het gemeentekantoor en declareer de onkosten die je daarvoor gemaakt hebt bij de gemeente.

Bestuur Vereniging PEL