********************************************************** NIEUWSBRIEF LEDEN P.E.L.

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN POSTBUS 939 8901 BS LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 **************************************************************

Leeuwarden, januari 1998          Nieuwsbrief 2

De Nieuwsbrief is dit keer geheel gewijd aan de zogeheten 'herstructureringsoperatie' die - als het aan corporaties en gemeenten ligt - de komende jaren in Leeuwarden uitgevoerd gaat worden. Kort samengevat komen de plannen op het volgende neer:
In de periode 1998 t/m 2005 moeten er jaarlijks 300 woningen gesloopt gaan worden. Deze 2400 woningen komen bovenop de 500 die al op de nominatie voor sloop stonden. In totaal zouden er dus 2900 woningen gesloopt moeten worden. Voor de overgrote meerderheid betreft het hier woningen in de na-oorlogse wijken aan de noord- en oostkant van de stad.
Het gaat specifiek om de volgende wijken: Heechterp, Vrijheidswijk-West, Schepenbuurt, Bilgaard, Schieringen en Wielenpölle. De te slopen woningen zullen grotendeels vervangen worden door woningen in de koopsector. In totaal moet deze herstructureringsoperatie zo'n 287 miljoen gulden kosten.
Er zijn verschillende redenen waarom gemeente en corporaties tot deze operatie over willen gaan. Als belangrijkste officiele reden kan gelden de 'onevenwichtige woningmarkt', zoals dat in ambtelijk jargon heet. Daarmee bedoelt men dat Leeuwarden een overschot heeft aan woningen in de goedkope huursector en een tekort aan middeldure en dure koopwoningen. Resultaat hiervan is dat:
- er leegstand is in de sociale huursector
- bepaalde wijken (met name de bovengenoemde) een eenzijdige bevolkingsopbouw kennen, waarmee men bedoelt dat er teveel mensen met een laag inkomen wonen
- mensen met een hoger inkomen de stad verlaten om op het omliggende platteland een woning te kopen
- de corporaties, die zich tot voor kort vrijwel uitsluitend op de sociale huursector richten, geconfronteerd worden met een krimpende markt, waardoor op de middellange en lange termijn hun financiele positie ondergraven wordt. Remedie hiertegen:
Grootschalige sloop, dure nieuwbouw in de koopsector en verkoop van huurwoningen. Men verwacht dan de volgende positieve resultaten:
- de leegstand in de sociale huursector terug te kunnen dringen
- concentraties van mensen met een laag inkomen te voorkomen, door een (qua inkomen) meer gemeleerde samenstelling van de wijken
- mensen met een hoger inkomen weer naar de stad terug te kunnen lokken, wat als bijkomend effect heeft dat de gemeente via een hogere belastingopbrengst meer inkomsten verwerft
- de corporaties hun financiële positie kunnen verbeteren en daarmee op termijn ook in de huisvesting voor lager betaalden kunnen blijven voorzien.
M.a.w., de sociale huursector kan alleen maar gehandhaafd blijven wanneer de corporaties elders hun geld vandaan halen. Het bovenstaande lijkt op een 'win-win' situatie. Zowel de corporaties, als de gemeente, als de huurders hebben er belang bij.
In het werkelijke leven komt zo'n situatie echter bijzonder weinig voor, en wij betwijfelen of de herstructureringsoperatie daar een uitzondering op zal zijn. In de eerste plaats betwijfelen wij of de leegstand in de sociale huursector wel zo groot is als corporaties en gemeente beweren.
De aangeleverde cijfers zijn tendentieus en onbetrouwbaar. Echte harde gegevens in deze zijn niet geleverd.
Het lijkt meer in de rede te liggen dat leegstand zich juist voordoet in de dure huursector. Door de waanzinnige huurverhogingen die de corporaties de laatste jaren opgelegd hebben is juist de dure huursector in de problemen gekomen omdat ze de concurrentie met de koopsector niet meer aan kan. In de tweede plaats vinden wij dat het een illusie is de - reëele - sociale problemen in sommige wijken met een bouwkundig scenario te lijf te gaan.

Weliswaar heeft de gemeente nog een aantal andere maatregelen in de koker zitten om de problemen in de 'achterstandswijken' te verminderen, maar die lijken meer op een 'sloopbegeleidingsscenario' en zijn in elk geval zwaar onvoldoende. Hoge werkloosheid, een gemiddeld laag inkomen en drugsoverlast kunnen niet bestreden worden door de wijken waarin deze problemen zich voordoen te slopen!
In de derde plaats is het hele scenario gebaseerd op een doorzettende sterke economische groei. Mocht die groei tegenvallen - en de economie een recessie induiken - dan wordt niet alleen de financiering van de herstructurering een probleem, maar kan ook de uitstroom richting koopsector tot staan komen, en vervalt de argumentatie waarop corporaties en gemeente zich baseren grotendeels. Wanneer we te maken krijgen met een recessie nadat het herstructureringsprogramma tot stand is gekomen zou de ellende wel eens niet te overzien kunnen zijn. Mensen die werkloos raken en de hypotheeklasten niet meer op kunnen brengen, maar die ook moeilijk een woning kunnen vinden in een sterk ingekrompen huursector...
Tenslotte is het tot op heden nog volstrekt onduidelijk hoe de herstructurering gefinancierd moet worden. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Via de Rijks- en/of provinciale overheid. Betwijfeld mag worden of die het bedrag van 287 miljoen op willen/kunnen hoesten.
2. De gemeente. Uitgesloten om de simpele reden dat die geen geld heeft.
3. De huurders in Leeuwarden mogen meebetalen aan de sloop van hun woningen. Wobbe de Vries heeft hier al een proefballonnetje over op gelaten. Helaas voor hem blijkt het scenario dat hij in zijn hoofd had juridisch onhaalbaar te zijn, maar dat geeft natuurlijk geen garantie dat de corporaties de kosten niet alsnog op de huurders zullen proberen af te wentelen. Hoe het er politiek voor ligt is nog niet zo goed in te schatten.
Momenteel zijn met name de corporaties (met Henk Deinum in de frontlinie) druk bezig de geesten 'slooprijp' te maken, zowel bij de politieke partijen als bij de bewonersorganisaties. Onze inschatting is dat - wanneer er bij de bewonersorganisaties geen verzet ontstaat - 'de politiek' in grote lijnen wel akkoord zal gaan met het voorgestelde scenario.

Voorzitter Ver. P.E.L.       Pyt van der Galien
=================================================================

KORT NIEUWS

* Het DB had december j.l. een gesprek met directeur Deinum van BWL. Bij de corporaties circuleert o.a. een kaartje van de wijk Bilgaard, gestuurd door de gemeente. Daarop het gemeente-idee over flatblokken die ze in die wijk willen slopen: De S4 en S12 in De Meenthe, de 4 en 7 hoog flat in De Kei/De Jokse/De Hooidollen en 1 flatblok in de Gealanden, ruwweg samen 650 flats...
Aan de flats mankeert eigenlijk niks en in 1996 werden volgens het Jaarverslag CRWL voor elke vrijkomende woning in die wijk nog 6 bonnen ingestuurd.
In Lekkumerend-West verwachten we dat de sloopaanval vooral wordt ingezet tegen complexen waar veel buitenlanders wonen. We verwachten dat men alsnog de S8-flat aan het water wil slopen en laagbouw in de Mariniersespel. We willen over de 'herstructurering' een kleine brochure maken en pamfletten verspreiden in de met sloop bedreigde woningcomplexen.

* Anonieme tips: B & W willen gebruik blijven maken van anonieme tips van burgers over burgers bij de soos. Dit blijkt uit het ontwerp-antwoord van B & W op een brief van het P.U.F. (Platform Uitkeringstrekkers Friesland) over het "klikken". Wij gaan zeker hierover inspreken als de kwestie aan de orde komt. Verder wil de PvdA allerlei computerbestanden koppelen "om te zien of mensen wel IHS aanvragen." Ook hierop zal gereageerd worden.